-->

niedziela, 5 maja 2013

Strugi

Spis 1925:
Strugi, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 38. Ludność ogółem: 283. Mężczyzn 124, kobiet 159. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 277, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 283.

Wikipedia:
Strugi-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Długa wieś (ponad 40 zagród) położona w pd.-zach. części gminy wzdłuż doliny potoku Struga, graniczy z wsiami Pątnów i Jajczaki. Zachował się tu kurhan z epoki brązu ( w pobliżu gospodarstwa Stanisława Kedzi). Wysoki na 3 m, jest obsadzony brzozami. Podobny kurhan położony w pobliżu został całkowicie rozorany.

Strugi 1935 r.

Strugi 1992 r.

 Gazeta Poznańska 1810

Do zadzierzawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya dzierzawy generalney ekonomii narodowey Mierzyckiey w Powiecie Wieluńskim sytuowaney, składająca się z następuiących pertynencyi: a) z folwarków. Mierzyce, Kamion, Łaszów, Bieniec, Pątnów; b) wsiow: Mierzyce, Toporow, Łaszow, Lisowice, Kamion, Bobrowniki, Bieniec, Pątnów; c) browarow: w Mierzycach, w Kamionie, w Bobrownikach, w Bieńcu i w Pątnowie; d) gorzalniow: w Mierzycach, w Kamionie i w Pątnowie; e)młynow: Tacarz w Bobrownikach, Toporowie, Kamionie, w Bieńcu i w Pątnowie; f) czynszow: z młyna w Przywozie, w Toporowie, Sikora, Strugała; g) mostowego w Kamionie; przeznaczona jest od 1. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w czterechletnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 10., drugi na dzień 17., trzeci na dzień 24. Maia r. b. każdy o godzinie 9 z rana przed Zastępcą Intendenta dobr narodowych JP. Szotarskim w sali Prefekturalney w Kaliszu, uwiadomiaiąc o tem publiczność wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczoney dzierzawy aby na wyznaczonych terminach przed upoważnionym do tey czynności Kominissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya tey ekonomii, wypuszczona bydź ma, licita swe do Protokułu podał. Co do ogolnych przepisow takowe iuż do publiczney wiadomości każdego podane zostały, to tylko przydać należy iż intrata roczna ekonomii Mierzyckiey wynosi podług ostatnich wyciągow intrat 31,646 zł. 8 gr. 2 1/4 szel. i że chcący uzyskać tę possessyą musi stawić kaucyą przynaymniej połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skonczoney licytacyi naywięcey ofiaruiący wspomnioney dzierzawy pod kondycyami i warunkimi dekretem N. Pana d. d. 29. Marca 1809 roku przepisanemi za poprzedniczem potwierdzaniem kontraktu zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1810.


Echo Sieradzkie 1932 14 luty

Z Sądu.
Sąd Grodzki w Wieluniu skazał (...) St. Milczarka ze wsi Strugi gm. Mierzyce za kradzież kosy na szkodę Michała Batora na 2 mies. więzienia. (...)

Echo Sieradzkie 1933 17 lipiec
Echo Łódzkie 1933 lipiec

14-letni chłopiec zastrzelił 12-letniego kolegę.
Wieluń. 16 lipca. (Od wł. kor.) We wsi Strugi, gm. Mierzyce wydarzył się straszny wypadek.
Roch Stasiak lat 14 w czasie nieobecności rodziców wyciągnął fuzję - pojedynkę nielegalnie posiadaną przez jego brata Piotra Stasiaka lat 27 i zaczął badać jej konstrukcję.
Manipulacji tej przyglądał się 12-to letni kolega Józef Kleszcz. W pewnej chwili padł strzał, nabój ugodził Kleszcza kładąc go trupem na miejscu.

Gdy na odgłos strzałów przybiegli sąsiedzi zastali już tylko zwłoki chłopca.

Echo Sieradzkie 1933 9 sierpień

"DO CZASU DZBAN WODĘ NOSIŁ"...
Przemysłowa" rodzinka.
Straż Gran. Insp. Wieluń wiedziała od dłuższego czasu, że rodzina Gajów zam. w Strugach - Łaszewskich trudni się sprzedażem eteru i to w większych ilościach.
Często i niespodziewanie przeprowadzone rewizje nie dawały żadnych rezultatów aż dopiero w tych dniach powinęła się Gajom noga i zostali „nakryci"..
Jednego z członków tej „przemysłowej rodzinki Marjannę Gaj przytrzymali strażnicy w drodze, gdy szła rozsprzedawać eter po wioskach, zalecając go jako środek leczniczy. Przy przytrzymanej znaleziono około 3 litrów eteru i całą baterię różnej wielkości butelek.
Jednocześnie przeprowadzono skrupulatną rewizję w zagrodzie Gajów — której wynik tym razem nie okazał się negatywnym gdyż w sprytnie urządzonym schowku na podwórzu znaleziono jeszcze około 2 litrów eteru.
Między innemi zauważono że Gajowie są amatorami "samosiejki" bo znaleziono — tak jedno przy drugiem — sporą ilość krzaczków tytoniowych, które zniszczono — spisując obszerny protokólik na "zacną rodzinkę" w skład której wchodzą: Stanisław Gaj, żona jego Marjanna i ojciec Marcin.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
16. Strugi, obejmującą wieś Strugi.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza