-->

czwartek, 30 maja 2013

Smolarze

Słownik Geograficzny:
Smolarze,  pustk., pow. wieluński, gm. Mierzyce, par. Siemkowice, odl. od Wielunia 20 w., ma 8 dm. Ob. Krzeczów.

Spis 1925:
Smolarze, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Spisano łącznie z wsią Mokre.

Smolarze, obecnie część wsi Mokre w gminie Siemkowice.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2260. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art 682 K. P. S. wiadomo czyni że na żądanie Władysława Kokelego, właściciela dóbr Zaborów i Zaborowek, w tychże dobrach Powiecie Grójeckim Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tej subhasty w m. gubernjalnem Kaliszu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim obrane mającego od którego tenże Patron stawa i subhastę niżej wymienionych dóbr prowadzi; z mocy aktów urzędowych daty,10 (22) Maja 1867, 21 Marca (2 Kwietnia) 1869 i wykazu hypotecznego dóbr Krzeczowa, po doręczeniu w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r. z tytułami egzekucyjnemi nakazu subhastacyjnego protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Romualda Pinowskiego w dniach 17 (29), 18 (30) Listopada 1869 i 12 (24) Lutego 1870 r. sporządzonym w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rsr. 23,658 kop. 87 z procentem z większej sumy rsr. 25,321 kop. 29 pochodzącej, rzeczonemu Władysławowi Kokelemu od Moritza Abrahama Rosen, właściciela dóbr Krzeczowa z przyległościami w m. Wrocławiu państwie Pruskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w tym interesie w m. gubernjalnem Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającego należnej; zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego sądowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krzeczów, Chochlów część A. B. i Mokre zwane, składające się z wsi i folwarku Krzeczów, folwarku Broników, wsi Chochlów A. B. wsi Mokre, pustkowia Suwlasze*, osady młynarskiej i papierni w Krzeczowie, osady młynarskiej i papierni Kochlów zwanej, w wsi Chochlowie; osady młynarskiej i papierni Jarząb, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, czynszami, inwentarzami z wszelkiemi użytkami i służącemi prawami bez żadnego wyłączenia.  
Dobra te położone są w gminie i parafii Mierzyce, Powiecie Wieluńskim, Gubernji Kaliskiej w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Odległe od miast najbliższych; m. powiatowego Wielunia mil 2, m. Działoszyna wiorst 12, Praszki mil 3, Wieruszowa mil 5, m. powiatowego Częstochowy mil 7, Sieradza mil 6 1/2, Nowo Radomska mil 7 i m. gubernjalnego Kalisza mil 12. Graniczą na wschód słońca z majętnością Działoszyn, na południe z dobrami Mierzyce, na zachód z dobrami Kraszkowice i na północ z dobrami Radoszewice i Drobnice, miedzami i kopcami. Mają jedną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, osady młynarskie i papiernie wyżej wspomnione mają oddzielne hypoteki okręgowe w Sądzie Wieluńskim jako należące do wieczysto czynszowej własności różnych osób.
Na folwarku Krzeczów jest dwór masiv murowany, ogród, gorzelnia z kompletnym aparatem pistorjusza, karczma i liczne zabudowania gospodarcze dworskie, w karczmie szynkuje Józef Parczyński za opłatą dworowi po rsr. 67 kop. 50 rocznie. W domu Nr 14 mieszka Hersz Lipszytz dzierżawca dochodu mostowego.
Na folwarku Bronikowie jest dwór, ogród i zabudowania gospodarcze dworskie, gdzie mieszka owcarz i karbowy.
W Chochlowie pół czworaka Nr. 3 należy do dworu, gdzie szynkuje trunki dworskie Kacper Prukacz z dodatkiem 2 1/2 morgi gruntu za co płaci rs. 30 rocznie.
W wsi Mokre w karczmie szynkuje trunki Leopold Nawrocki za rs. 30 i z 4 mórg gruntu płaci rs. 6. Młyn wodny, papiernię i folusz w Krzeczowie z gruntem i łąkami mórg 66 pręt 54 posiadają prawem wieczysto czynszowej własności Karol Mosiński, Antoni Węcławski, Karolina Głąb, płacą czynszu rocznie dworowi rs. 195 i melą zboże. Młyn wodny papiernię Kochlów wraz z gruntem i łąkami m. 33 pr. 68, posiadają takimże prawem Leopoldyna i Marjanna Wagenbichler płacą czynszu rocznie po rs. 225 młyn wodny i papiernię Jarząb z gruntem i łąkami m. 165 pr. 139, posiadają prawem jak wyżej Józef i Konstancja z Żureckich małż. Żureccy, płacą czynszu dworowi rocznie rs. 150. Z przestrzeni tego młyna Jarząb, 1 morga gruntu na której stoi budynek dworski wolne używanie źródła i branie gliny do tego budynku należą do dworu.
W wsi Chochlowie Marjanna z Kwisów Kompus posiada prawem własności mórg 40 pr.194,. To jest pola z łąką m. 19 pr. 7, a lasu mórg 21 pr. 187 miary nowopolskiej.
Grunta na uwłaszczenie włościan przeszłe w hypotece odkreślone, a służebności jakie tymże włościanom nadane zostały, są objawione w dziale III wykazu hypotecznego tych dóbr.
Rozległość dworska zajętych dóbr, uważając przybliżonym sposobem w ogóle wynosi około włók 80 mórg 25 m. n. p, a mianowicie obejmują przestrzeni.
a) Folwark Krzeczów: gruntu ornego mórg 331, ogrodów m. 3, pod zabudowaniami i podwórzem m. 4, łąk m. 45, pastwiska m. 150, gruntu karczmarskiego m. 3, kowalskiego m.4.
b) Folwark Broników: gruntu ornego m. 162 pr. 150, ogrodu m. 1, pod zabudowaniami i podwórzem m. 2. łąk m. 20, pastiwska m. 15, gruntu karczmarskiego w Chochlowie m. 4 1/2, gruntu karczmarskiego w wsi Mokre m. około 4.
c) Lasu w całych tych dobrach Krzeczów jest około mórg 1089 zarośli czyli zagajników po wyciętym lesie około m. 500 i nieużytków około m. 87.
Inwentarz na gruncie tych dóbr znajdujący się i zajęty: koni 12, krów 30, stadnik 1, wołów 12, aparat gorzelniany 1, sieczkarnia 1, młynek do zboża i młocarnia 1, wozów 4, pługów 10, radeł 10, bron 16, skrzyń do kartofli 3.
Przez całe te dobra przechodzi rzeka Warta z koryta której płyną strugi.
Właścicielem zajętych dóbr Krzeczów z przyległościami z wykazu hypotecznego jawnym jest Moritz Abracham Rosen wywłaszczony dłużnik, a zarządzał takowemi Józef Glikrejch. Zostają one w posiadaniu tegoż właściciela Rosena. Dozór powierzono dawniej Józefowi Glikrejch, a potem samemu wywłaszczonemu Rosenowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia wyżej z daty wywołanym, który razem ze zbiorem objaśnień i warunkami sprzedaży jest do przejrzenia w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopiach w d. 27 Lutego (11 Marca) 1871 r. Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 11 (23) Marca 1871 r. a w d. 16 (28) t. m i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w d. 12 (24) Marca 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*Smolarze


Dziennik Warszawski 1873 nr 236

N. D. 6752. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Protokół zajęcia doręczono w kopjach d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1871f2 roku Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu i Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu na ręce Sołtysa Tomasza Maryniaka. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 10 (22) Lutego 1872 r., a w d. 23 Lutego (6 Marca) t. r. w kancellarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 11 (23) Kwietnia 1872 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1872 r.
Assesor Kollegjalny J. Migórski.
Warunki sprzedaży w dniach 11(23) Kwietnia, 25 Kwietnia 7 ( Maja) 9 (21) Maja 1872 r. na audjencji Trybunału ogłoszono.
W dniu 15 (27) Czerwca 1872 roku po oddaleniu sporów o niemożność subhasty wnoszonych, Trybunał dobra** powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 25,000.
Następnie po załatwieniu przez akt urzędowy przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu d. 18 (30) Listopada 1872 r. sporządzony sporów o taksę wyrokami Trybunału z d. 11* (23) Lipca, Sądu Apelacyjnego z d. 10(22) Sierpnia i 14 (26) Września, Rządzącego Senatu d. 12 (24) Października 1872 roku nakazanej, i upłaceniu przez Rosena kwoty rs. 7550, w poszukiwaniu reszty wierzytelności rs. 16108 kp. 87, Trybunał wyrokiem a d. 24* Października (5 Listopada) 1873 roku oznaczył termin do odbycia stanowczego przsądzenia powyższy dóbr Krzeczowa na d. 4 (16) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana.
W terminie tym licytacja ma się rozpocząć od sumy rs. 25,000, a w braku licytantów od sumy rs. 13,333* kop. 34.
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop.) 1873 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne

**dotyczy wsi  Smolarze, Mokre, Broników, Krzeczów, Kochlew, Jarząb


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza