-->

sobota, 4 maja 2013

Śliwa

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sliwowa, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wieluń, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 4, odległość od miasta obwodowego 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Śliwa,  osada włośc. śród błota Topielec, pow. wieluński, gm. Kurów, par. Wieluń (o 2 w.). W 1827 r. 1 dm., 4 mk.

Spis 1925:
Śliwa, leśń., pow. wieluń, gm. Kurów. Spisano łącznie z wsią Gaszyn A.

Śliwa, obecnie część wsi Gaszyn w gminie Wieluń.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 236

(N. D. 5547) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Franciszka Stabrowskiego obywatela miasta Kalisza z własnych funduszów utrzymującego się w Kaliszu mieszkającego, oraz Elżbiety z Wągrowskich Behm wdowy po Sobestyanie Behm pozostałej z własnych funduszów utrzymującéj się w mieście Błaszkach Okręgu Wartskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającéj, którzy obrali dla siebie zamieszkanie prawne u Józefa Miklaszewskiego, i Ignacego Błeszyńskiego Patronów przy Trybunale tutejszym w Kaliszu mieszkających i tychże Patronów do popierania poniżej wymienionej przedaży za Obrońców ustanowili protokołem Stanisława Jackowskiego Komornika pomienionego Trybunału w dniach 24, 26 27 Września (6, 8, 9, Października) 1846 roku sporządzonym zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia nastąpić mianą.
DOBRA ZIEMSKIE
Gaszyn część II. czyli lit. B. porządkową zwana w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej o 1/4 mili od miasta Powiatowego Wielunia w parafii Wieluń Gminie Gaszyn położone składające się z folwarku i wsi zarobnéj Gaszyn B. i z folwarku Śliwa należące prawem własności do Jakóba Wilhelma dwóch imion Züglera dziedzica tejże części II. lit. B. Gaszyna z własnych funduszów utrzymującego się tamże w wsi Gaszynie Okręgu i Powiecie Wieluńskim Guberni Warszawskiej mieszkającego.
Lubo dzierżawa tej części dóbr Gaszyna służyć ma Juliuszowi Miklaszewskiemu od dnia 12 (24) Czerwca 1846 r. do tegoż dnia 1849 r. i nadal od lat trzech do trzech dopukąd summy zł. 7684 i 6000 zł dla niego na tych dobrach hypotekowane zapłacone nie będą z oznaczeniem rocznej dzierżawy po rs. 600 jednakże dzierżawca Miklaszewski z tego prawa dzierżawy w roku 1846j7 nieużytkuje owszem dobra te na sprzedaż wystawione zostają w posiadaniu samego właściciela Jakóba Wilchelma Zügler, rozległość ich zajmuje.
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi z ogrodami, podwórzami i pastewnikami około mórg 10; 2, w placach pod zabudowaniami wiejskiemi z podwórzami, pastewnikami i ogrodami około mórg 75: 3. w gruntach ornych folwarcznych i włościańskich kl. 2, 3. i 4, około mórg 690 kwadr, pr. 148; 4, w łąkach folwarcznych i włościańskich około mórg 95; 5, w pastwiskach około mórg 276: 6, stawy i stawki około mórg 3 kwpr. 20; 7, drogi, wygony, granice, miedze i wodocieki około mórg 30; razem około mórg 1179 kwpr. 268, czyli włók 39 mórg 9; kwpr 268 miary nowopolskiéj.
Michał Szczepański z propinacyi płaci rocznie rs. 375, a Antoni Rachelski z mieszkania rs. 22 kop. 50.
Wraz z dobrami zajęte zostały inwentarze i porządki gospodarcze w akcie zajęcia wymienione. Włościan pańszczyznianych jest półrolników 5, zagrodników 25, gospodarzy jednodniowych trzech, komorników i komornic 12, od których pańszczyzna wynosi rocznie sprzężajem dni 780 ręcznych dni 3680 tłuk ręcznych 159 dni.
Włościanie ci odbywają nadto inne powinności, dają daniny, a posiadają załogi i zasiewy w akcie zajęcia wyszczególnione.
Protokół zajęcia powyżéj wspomniony w jednéj kopii Jakóbowi Wilhelmowi Zügler dłużnikowi jako ustanowionemu dozorcy, w drugiej Ludwikowi Wilhelmowi Zügler Wójtowi Gminy Gaszyn, w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego na ręce Edwarda Nalepy Podpisarza tegoż Sądu w dniu 27 Września (9 Października) 1846 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu do właściwej księgi wieczystej dnia 2 (14) Października 1846 r., wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 7 (19) Października 1846 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na publicznej audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu; w tymże mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym posiedzenia swe odbywającego.
Zbiór objaśnień i warunki przedaży w Kancellaryi tegoż Trybunału lub u Patronów Miklaszewskiego i Błeszyńskiego sprzedaż popierających przejrzane być mogą, a pierwsze ich ogłoszenie na audyencyi pomienionego Trybunału w dniu 13 (25) Listopada 1846 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 8 (20) Października 1846 r.
Fr. S. Wołowski Pisarz Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 4376) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego, podaje do wiadomości, że na żądanie Sukcessorów Ernest Wilchelma dwóch imion Koja a mianowicie; nieletnich Huldy i Emilii siostr Kojów w których imieniu Harlop Petersohn fabrykant powozów jako Główny Opiekón działa, tudzież Karola Rudolfa dwóch imion Koja usamowolnionego z własnych funduszów utrzymującego się, któremu ten że sam Harlop Petersohn jako dodany Kuzator assystuje, wszystkich w mieście Kaliszu zamieszkałych, zamieszkanie prawne u Cypryana Gorczyckiego Patrona przy Trybunale tutejszym, w mieście Kaliszu mieszkającego obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Trybuuału, na gruncie Dóbr Gaszyna części II. Litera B. w dniu 17 (29) Marca i 25 Kwietnia (7 Maja) bieżącego roku spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
DOBRA ZIEMSKIE GASZYN
Część II. Litera B. Porządową zwana, w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej Parafii Wieluń Gminie Gaszyn położone, składające się z folwarku i wsi zarobnéj Gaszyn Litera B. oraz folwarku Śliwa zwanego niedawno utworzonego, niemniej dwóch karczem i miejsca Zródła zwanego.
Dobra te należą do własności Jakóba Wichelma dwóch imion Züglera Dziedzica tejże części II litera B. Gaszyna z własnych funduszów utrzymującego się tamże w wsi Gaszynie Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego.
Lubo dzierżawa téj części dóbr Gaszyna służyć ma Julianowi Miklaszewskiemu od dnia 12 (24) Czerwca 1846 do tegoż dnia 1849 roku i nadal od lat trzech dopokąd summy złp. 7684 i 6000 złp. dla niego na tych dobrach hypotekowane, zapłacone nie będą, z oznaczeniem rocznej dzierżawy po rubli sr. 600, jednakże dzierżawca Miklaszewski z prawa tego dzierżawy w w roku 1846j7 nieużytkuje, lecz dobra te zostają w posiadaniu samego właściciela Jakóba Wilhelma Züglera.
Rozległość dóbr tych przybliżona jest następna:
1. W placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, ogrodami, podwórzami i pastwiskami włók1 mr. 15 pr. 150; 2, w gruntach dominialnych klassy I. włók 12 mórg 10 prętów 100, klassy II. Włók 3 mórg 5, klassy III. włók 2 mórg 15 prętów 150, razem włók 18 pr. 25 i; 3, W gruntach włościańskich klassy I, II. i III. włók 14 mr. 13 pr. 50; 4, W łąkach dominialnych i włościańskich włók 2 mr. 15 pr. 20; 5, W pastwiskach którego grunt należy do klassy II. włók 6: Jest nadto wspólne pastwisko z I. częścią Gaszyna którego obszerność wynosi włók 4 mr. 7 pr. 40; 7, Tudzież kontrowers z tąż częścią obejmujący przestrzeni włók 10 mr, 19; 8. Pod wodami, rowami, ścieszkami i drogami jest razem około włók 1 mr. 2, Razem te dobra mają około włók 57 mr. 11 pr. 210.
Z dobrami temi zajęte zostały inwentarze i porządki gospodarskie, które w akcie zajęcia są wymienione.
W dobrach tych nie ma czynszowników stałych lecz czasowi, a między temi Μichał Szczepański propinator opłaca z propinacyi rocznie rubli srebr. 375, a Mateusz Wysocki na folwarku Śliwa zwanym opłaca rocznie z karczmy czynszu rs. 1 kop. 80, w ogóle zaś w dobrach tych jest trzech karczmarzy czyli szynkujących trunkami dominialnemi za wynagrodzeniem 21 procentu.
W dobrach tych nadto jest włościan osiadłych pod nazwą zagrodników w liczbie 45, którzy tygodniowo odrabiają dworowi dni dwa ręczno i dawają rocznie na S-ty Marcin po jednym kapłonie i mędlu jaj. Jest sześciu półrolników którzy tygodniowo odrabiają ręczno dni 6, lub dni trzy zaprzęgiem, a nadto dawają daniny. Сi mają załogi dworskie, co wszystko w akcie zajęcia jest wyszczególnione, dalej jest 3 komorników i 3 komornic, które odrabiają ręczno po jednym dniu w tygodniu, wreszcie znajduje się kuźnia z niektóremi porządkami, które również w akcie zajęcia są opisane, a teraźniejszy kowal Balcer Syguła jest obowiązany naprawy do dworu darmo załatwiać.
Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Jakubowi Wilhelmowi Zügle dłużnikowi, jako ustanowionemu Dozorcy, w drugiej Ludwikowi Wichelmowi Zügler Wójtowi Gminy Gaszyn, w trzeciej Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego na dniu 15 (27) Maja bieżącego roku wręczony i zostawiony. Następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu do właściwej Księgi wieczystej dnia 17 (29) Lipca bieżącego roku wniesiony, a do Księgi zaaresztowań Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 2 (14) Sierpnia t. r. wpisanym i zaaresztowanym został.
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na Publicznej Audyencyi Trybunału Cywilnego I Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym posiedzenia swe odbywającego.
Zbiór objaśnień i warunki przedaży w Kancellaryi tegoż Trybunału lub u Cypryana Gorczyckiego Patrona sprzedaż tę popierającego przejrzane być mogą, a pierwsze ich ogłoszenie na Audyencyi pomienionego Trybunału w dniu 10 (22) Września 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 4 (16) Sierpnia 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza