-->

środa, 8 maja 2013

Siekanie

Słownik Geograficzny:  
Sikanie, os., pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Stolec, odl. od sieradza 26 w., ma 2 dm.

Spis 1925:
Siekanie, kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 26, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wikipedia:
Siekanie-przysiółek w Polsce położony w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowośc wchodzi w skład sołectwa Broszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 35

(Kronika prowincjonalna). W drugiej połowie grudnia 1868 roku, w gubernjach kraju tutejszego miały miejsce następujące nadzwyczajne wypadki:
Pożary znaczniejsze. W gub. kaliszskiej: dnia 14 (16) grudnia, na folwarku Sikane (w pow. sieradzkim), dom, obora, stodoła, stajnia i ruchomości, ocenione w przybliżeniu na 3,500 rs.

Dziennik Warszawski 1872 nr 190

N. D. 5608. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci 1. Hany Frenkel współwłaścicielki Realności Siekanie od dóbr Leszczyna z o-gu Sieradzkiego odłączonej, częścią prawem własności, częścią prawem wieczystej dzierżawy posiadanej,
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin przed sobą w Kancelarji mej w Kaliszu na dzień 16 (28) Marca 1873 r. godzinę 10-ą z rana pod prekluzją.  
Kalisz d. 2 (14) Września 1872 r.
Józef Jezierski.

Gazeta Kaliska 1907 nr 207

We wsi Siekane w pow. sieradzkim, utonął w strudze pozostawiony bez dozoru Józef Idzikowski, 2 1/2 roku.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
3) Adama Tomczyńskiego, właśc. 10 mórg, zapis. w II dziale wyk. hip. maj. Oleśnica, pow. Sieradzkiego pod Nr. 9, i współwłaśc. 25 mórg, zapis. w III dziale wyk. hip. Realność Siekanie, pow. Sieradzkiego pod Nr. 2;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 stycznia 1922 r. i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 15

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po śmierci Józefy ze Swiątczaków Idzikowskiej, właśc. niepodzielnej połowy działki ziemi w majątku „Realność Siekanie", pow. sieradzkiego, przestrzeni 10 mórg 30 pr., zapisanej w dziale II wyk. hip. pod Nr. 2.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony zo­stał na d. 25 sierpnia 1927 r., w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego notarjusza, celem ujawnienia swoich praw do spadku, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
3. Broszki, obejmującą: kolonję Broszki, wieś Broszki, kolonję Doliny, kolonję Koźminy, kolonję Lipiny, kolonję Siekanie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza