-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Sędów

Zajączkowski:
Sędów -pow. poddębicki
1) 1265 oryg., KDW 417: Sandowo - villa iuxta fluvium Nyr (v.). Leszek Czarny zatwierdza zamianę wsi arcbpiej S. za 3 części wsi Ubysław (v.) należącej do Maurycego Wszeborowicza. 2) 1390 PKŁ I, 1776: Sandouo - villa. Wzm. o villa S. 3) 1391 T. Sir. I f. 27: Sandow - Petrassius de S. 4) 1391 (?) Hube, Zbiór Sier. 36: Candowo - Petrassius de C. 5) 1399 PKŁ I, 6073, 6316: Sodowo - Pelka de Wilkowicze (v.) i Bartholomeus de Male alias de S. zeznają o zawarciu ugody w sprawie pola, zw. nad Czarnym Strumieniem (v.), leżącego między Wilkowicami a S.; Bartholomeus de Malye (v.) i Pelca de Wilkowice otrzymują termin pro limitibus faciendis inter villa S. et Wilkowice.
6) XVI w. Ł. I, 367-368: Sandow - villa, par. Wartkowice, dek. i arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 190: Szandow - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 234: Szędow (1553 Schadow) - jw. 8) XIXw. SG X, 463: Sędów - wś nad Nerem, par. jw., gm. Niewiesz, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sędów, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność królewska, 3 dymów.


Taryfa Podymnego 1775 r.
Sędów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sędow, parafia wartkowice, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Suchecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sędów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 36, odległość od miasta obwodowego 8.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sędów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 131, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Sędów, w XVI w. Sandow, wś i fol. nad rz. Ner, pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Wartkowice, odl. od Turka 30 w.; wś ma 13 dm., 196 mk.; fol. 3 dm., 59 mk. W 1827 r. jedna część S. (w par. Uniejów) miała 4 dm., 36 mk., druga część (par. Wartkowice) 9 dm., 131 mk. Na początku XVI w. S. płaciło pleb. w Wartkowicach tylko kolędę, zaś dziesięcinę kanonii łęczyckiej (Łaski, L. B., I, 368). W 1874 r. fol. S. rozl. mr. 532: gr. or. i ogr. mr. 299, łąk mr. 108, pastw. mr. 43, lasu mr. 64, nieuż. mr. 18; bud. mur. 1, z drzewa 13. Wś S. os. 34, mr. 245.

Słownik Geograficzny:
Sędów,  r. 1265 Sandovo, wś, pow. łęczycki, Jan arcyb. gnieźn. oddaje drogą zamiany S. wś kościoła gnieźn. nad rz. Ner, za trzy działy we wsi Ubysław włości Maurycego syna Wszebora. W dok. z r. 1357 S. znowu podany w liczbie włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 417 i 1354), Zapewne część wsi pozostała przy arcybiskupach i ztad rozdział na dwie odrębne części dotąd trwający. 

Spis 1925:
Sendów, wś i kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 20, kol. 15. Ludność ogółem: wś 136, kol. 114. Mężczyzn wś 69, kol. 68, kobiet wś 67, kol. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 136, kol. 114. Podało narodowość: polską wś 136, kol. 114.

Wikipedia:
Sędów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1708

Poddębice
Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 listopada w święto św. Andrzeja Apostoła. Ja, ten sam Stanisław G?liński prepozyt kościoła poddębickigo, prebendarz ?, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Barbara córkę Szlachetnych rodziców Macieja i Zofii Potockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Zaleski dziedzic części Sędowa i Wielmożna i Urodzona panna Franciszka Grudzińska obecnie mieszkająca w Poddębicach.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1757

Czerwiec
Chropy
20. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 8-go bieżącego miesiąca syna, któremu nadano imiona Felicjan, Antoni Jan, Wielmożnych i Urodzonych Państwa Adama i Ludwiki z Łączkowskich Truszkowskich, prawowitych małżonków, posesorów połowy Chropów. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Eustachy Suchorski z Sędowa i Wielmożna Pani Aleksandra z Łąckich Czarnecka burgrabiowie gostyńscy z Nowej Wsi, z drugiej strony Urodzony Pan Teodor Truszkowski brat brat rodzony rodzica z Urodzoną panna Truszkowską swoją siostrą także rodzoną.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1807

Karnice
Dnia 26-go października. Ja Jan Nepomucen Pigłowicz ?, kanonik uniejowski, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Orzelskich Suchorskich małżeństwa rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Dziecku urodzonemu dnia 24 tego miesiąca nadałem dwa imiona Jozefata i Krispina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Czyżewski z Sędowa? i Urodzona Pani Aniela Kłodzińska z Karnic.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1811

Dwór Niewiesza
1811 Dnia 30 grudnia o godzinie 11-ej w południe. Ja Kazimierz Kozłowski prezentowany na urząd zarządca, ochrzciłem dziecko urodzone dwudziestego szóstego grudnia o godzinie 12 w południe roku ?, syna Wielmożnych i Urodzonych Ksawerego i Małgorzaty ze Stanisławskich prawowitych małżonków Madalińskich, któremu nadałem imiona Stefan Adam i Jan Ewangelista. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Antoni i Franciszka z Suchorskich Czyżewscy z wsi Sędów.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1814

Dwór Niewiesza
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego czternastego, dnia dziewiętnastego grudnia. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy kościoła niewieszskiego, ochrzciłem chłopca i nadałem mu imiona Ksawery, Łazarz i Gracjan, urodzonego dnia szóstego tego miesiąca o godzinie szóstej rano, syna Wielmożnych Innocentego Kokowskiego i Franciszki z Suchorskich jego małżonki, dziedziców wsi Zaborów parafii Małyń powiatu szadkowskiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski dziadek dziecka, zastawca dóbr Karnice i Niewiesza, dóbr Sędowa i Businy i Wielmożna Pani Małgorzata ze Stanisławskich Madalińska posesorka ze wsi Niewiesz.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1819

Suchorzyn
Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski z Wielmożną Jegomości panną Marianą Dembińską. Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego stycznia w środę [pomyłka, to był wtorek] przed nami proboszczem parafii niemysłowskiej administratorem kościoła drużbińskiego, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii Niemysłów, powiatu wartskiego w obwodzie i województwie kaliskim a specjalnym pismem Wielmożnego Jegomość Księdza Mikołaja Obrokczyńskiego proboszcza drużbińskiego, urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii drużbińskiej dnia dwudziestego tego miesiąca roku bieżącego do przyjęcia do aktów gminy swej upoważnionym dla słabości i choroby jego, stawił się Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski posesor wsi Folga w parafii Opatowiec położonej w obwodzie Miechów w województwie krakowskim, tu zaś przy Wielmożnym Jegomości Panu Ignacym Podczaskim posesorze wsi Suchorzyn położonej w parafii drużbińskiej, powiecie szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim, swym stryju, liczący lat podług metryki chrztu wyjętej a ksiąg kościoła parafialnego jutrosińskiego, dwadzieścia sześć, które skończy w dniu dwudziestym ósmym miesiąca grudnia roku teraźniejszego, syn Wielmożnego Jana Podczaskiego kontrolera Komory Głównej Celnej Opatowieckiej i świętej pamięci Teresy z Ziołkowskich zmarłej. - Stawiła się także Wielmożna Jegomości panna Marianna Dembińska licząca lat około trzydzieści sześć w rzeczonej wsi Suchorzyn, parafii tejże drużbińskiej przy siostrze swej rodzonej Wielmożnej Jegomości Pani Małgorzacie z Dembińskich Podczaskiej, małżonce wspomnianego Wielmożnego Jegomości Pana Ignacego Podczaskiego, od lat trzech zostająca i zamieszkująca, córka świętej pamięci zmarłych Felicjana Dembińskiego i Józefy z Wyganowskich, pełnoletnia. Strony stawające żądają, ażebyśmy przytąpili do obchodu ułożonego międzi nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w parafii drużbińskiej, to jest pierwsza dnia trzeciego a druga dnia dziesiątego miesiąca stycznia roku bieżącego w niedziele. Gdy inne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zszło, my przejąwszy zaświadczenie plebana opatowieckiego wydane z Opatowca pod dniem szóstym listopada roku zeszłego tysiąc osiemset osiemnastgo, jako Wielmożny Jan Podczaski jest bezżenny, tudzież metryki chrztu, z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylając się do naminionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksowego w tytule O Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą się pobrać z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Wielmożny Jan Podczaski kawaler pełnoletni i Wielmożna Marianna Dembińska panna pełnoletnia, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Wielmożnych Jegomościów Panów Ignacego Podczaskiego stryja wstępującego w stan małżeński, posesora wsi Suchorzyn parafii drużbińskiej liczącego lat czterdzieści siedem, Franciszka Płaczkowskiego posesora wsi Sędów parafii Wartkowice liczącego lat trzydzieści sześć, niemniej Wielmożńych Andrzeja Jackowskiego wuja zaślubionej panny, posesora wsi Dąbrówka parafii Bałdrzychów liczącego lat siedemdziesiąt i Michała Jackowskiego brata ciotecznego tejże panny, liczącego lat trzydzieści pięć, posesora wsi Borki parafii Bałdrzychów, który to akt został stawającym przeczytany i podpisany przez nas i osoby w akcie wyrażone. Ksiądz Bartłomiej Saganowski poddziekan uniejowski, pleban niemysłowski, administrator kościoła parafii Drużbin, jako specjalnie od chorującego księdza Mikołaja Obrokczyńskiego plebana i urzędnika Cywilnego upoważniony. Jan Podczaski, Marianna Dembińska, Ignacy podczaski, Franciszek Płaczkowski, Andrzej Jackowski, Michał Jackowski.

Gazeta Warszawska 1820 nr 116

Kommissyia Hypoteczna Woiewództwa Kaliskiego. Do uregulowania Hypoteki Dezerty Dąbrowa zwaney, należącey do dóbr Sędowa Lit: B. w Powiecie Wartskim położonych, wyznacza Termin na dzień 29 Września r. b, a to na wniosek Woyciecha Suchorskiego, właściciela Sędowa. Gdy o Dezercie Dąbrowa Hypoteka Pruska żadney nie czyni wzmianki, przeto też takowa wcześniey, a mianowicie razem z Sędowem Lit: B. wywołaną bydź nie mogła. — Kalisz d. 26 Sierpnia 1820. Prezes Kommissyi Hypoteczney Sędzia Appel. M. Sobocki. T. Błeszyński S.

Gazeta Warszawska 1826 nr 41

Komornik Powiatu Wartskiego zawiadomia Szanowną Publiczność, iż w dniu 10 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie przed Dębskim Rejentem tegoż Powiatu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie poczynaiące się od 24 Czerwca r. b. dóbr W. Konopnickiego dziedzicznych Bronowa z przyległościami, z połową Bronówka Litera B, Zalesiem, Holendrami Dębe, z folwarkiem Piotroszczyzna zwanym i z częścią Sędowa Litera A. w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położone. Cena dzierżawna ogólnie z tych dóbr rocznie wynosiła 6350 z: Pol. Na lata następne oddzielnie wydzierżawiony będzie Sędów Lit: A, z którego teraźnieyszy poddzierżawca głównemu dzierżawcy pomienionych dóbr rocznie zł: Pol: 300 płacił. Warunki pod któremi wydzierżawienie nastąpi, każdego czasu w Kancellaryi Rejenta przejrzeć można. — Warta d. 12 Marca 1826 r.
Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 531

NRO 94254/35287 — WYDZIAŁ SKARBOWY, SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Umieszczając poniżéy Listę dłużników kar Kontrawencyinych, z mieysca zamieszkania niewiadomych, na skutek Odezwy Kommissyi Wtwa Kaliskiego z dnia 13go Października r. z. poleca Wóytom i Burmistrzom, ażeby wyszczególnione w tymże Wykazie Osoby w Gminach swych iak nayściśley śledzili, od wyśledzonych należność przypadaiącą ściągnąwszy, do Kontrolli Skarbowéy przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego franco odesłali, o skutku zaś właściwym Kommissarzom Obwodów donieśli.
Działo się w Warszawie dnia 4 Lutego 1826 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipeckit Sekr: Jener:
Lista dłużników kar kontrawencyinych dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém zamieszkałych, którzy z teraźnieyszego pobytu nie są wiadomi
18. Konopnicki Ignacy i Stanisław Wolski, zamieszkali dawniéy w Sędowie, Obwodzie Kaliskim, złł: 6. gr: 10. z Sądu Spornego Wartskiego.

Dziennik Powszechny 1834 nr 307

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po Józefie Kludzińskiey, w dniu 9 Kwietnia 1832 roku zmarłey, otworzyło się postępowanie spadkowe i do przeniesienia tytułu współwłasności summy 7,000 złp. na dobrach Zadzimiu, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie  Sieradzkim i summy 4,587 złp. 1 1/2 groszy, na  dobrach Nerze, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem, iak niemniey summy 15,500 złp. na dobrach Sędowie części Lit. B. w tymże Powiecie, Obwodzie  Woiewództwie sytuowanych, w dziale IV, ad  3, ad a, Nro 7 i Nro 2 lokowanych, na spadkobierców teyże, termin na dzień 5 Lutego 1830  roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został.  w Kaliszu dnia 6 Lipca 1834 roku.  D. Dzierożyński, P. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1835 nr 21

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci Antoniny z Wardeckich Szumańskiey, właścicielki summy 3,700 złp. w dziale IV, pod Nr. 1 na dobrach Jadamki, z Powiatu Wartskiego zapisaney i na dobrach Maciszewicach swe bezpieczeństwo rozciągaiącey, i po nastąpioney śmierci Januaryusza Marcina Józefata 3ch imion Kłodzińskiego, współwłaściciela summ, iako to: a, 7,000 zł. na dobrach Zadzimiu pod N. 3, a;—b, 15,500złp. na dobrach Sędowie lit. B, pod Nr. 2, i c, 4,587 złp. 12 gr. na dobrach Ner i Gostkowie pod Nr. 7, w dziale IV hypotekowanych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże na SS. zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego na d. 29 Lipca 1835 r. Kalisz dnia 16 Stycznia 1835 r. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 48

Toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym Janie Hoffman wierzycielu summy rubli sr. 1320 kop. 30. na dobrach Sędowie część litt. B. w Pcie Wartskim sytuowanych lokowanej, do uregulowania którego to spadku wyznaczony jest termin d. 12/24 Lutego 1843 r. do stawienia się w kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Kaliskiej w Kaliszu w Pałacu Sądowym utrzymywanej pod prekluzyą.—
Kalisz dnia 2/14 Listopada 1842 r. Piotr Paweł Szrubarski Rejent.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystencyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich w wsi Bronowie Okręgu Wartskim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera, aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5/17 Listopada 1842 r. rozpoczętym, a w dn. 7/19 t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie Bronów, składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronów, z folwarku i wsi Zalesie, z wsi zarobnej Bronówek część litt. B., z wsi zarobnej Sędów A., z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora, z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Pcie i Gubernii Kaliskiej w gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela Kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 morg 13 prętów kwad. 280 miary nowo-polskiej. Grunta których należą do 2 3 4 i 5 klassy.—
Oprócz tej rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowej wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane. Zaś włościan pańszczyznę odrabiających: zagrodników jest 23 robiących po dni 3 w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników 8 którzy z nadanej im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.— Czynszownicy na koloni Dębe: 1. Józef Głogowski. 2. Paweł Nowicki. 3. Franciszek Kozanecki. [4.]Andrzej Borucki.— Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, z których płaci rocznej dzierżawy rub. sr. 1260, któremu dzierzawa do dnia 12/24 Czerwca 1845 r. służy. Nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.— Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu Wójtowi gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w d. 7/19 Listopada 1842 r. wręczony, w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr Bronowa w d. 16/28 Marca r. b. i zaregestrowany został. Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz zbiorem objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzdaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14/26 Maia, a trzecie dnia 28 Maja (9 czerwca) r. b. odbyło się, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15/27 Czerwca, r. b. wyznaczony był, w którym to terminie dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę 12000 rs. temczasowie przysądzone, i termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. wyznaczony został. Z powodu zaszłych sporów o taxę z strony Prokuratoryi Rnej na rzecz XX. Dominikanów w Sieradzu działającej Trybunał Kaliski Wyrokiem swym na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. zapadłym termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Października (9 Listopada) r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczył, w którym dobra te ostatecznie sprzedane zostaną.— w Kaliszu dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.

Franciszek Salezy Wołowski Pisarz Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 169

(N. D. 3752). Ρisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskie.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystenćyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich we wsi Bronowie Okręgu Warstkim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5 (17) Listopada 1842 rozpoczętym, a w d. 7 (19) t. m. i r. ukończonym zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłasczenia dobra ziemskie
ВRONOW
składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronow z folwarku i wsi Zalesie ze wsi zarobnej Bronowek cześć lit. B. z wsi zarobnej Sędów A. z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 mórg 13 prętów kwd. 280 miary nowo-polskiéj, grunta których należą do II. III. IV. i V. klassy.
Oprócz téj rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowéj wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane, zaś włościan pańszczyznę odrabiających zagrodników jest 23-ch robiących po dni trzy w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników, 8-miu którzy z nadanéj im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.
Czynszownicy na kolonii Dębe:
1. Józef Głogowski; 2, Paweł Nowicki; 3, Franciszek Kozanecki; 4, Andrzej Borucki.
Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, zktórych płaci rocznej dzierżawy rs. 1260, któremu dzierżawa do dnia 12 (24) Czerwca 1845 r. służy, nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu wójtowi Gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Warstkiego w dniu 7 (19) Listopada 1842 r. wręczony, w kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj w księdze wieczystéj dóbr Bronowa w dniu 16 (28) Marca r. b. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 17 (29) Marca t. r. i zaregestrowany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz z zbiorem objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Kwietnia (12) Maja 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14 (26) Maja, a trzecie dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. odbyło sę, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15 (27) Czerwca 1843 r. wуznaczony był; w terminie tym po uznaniu formalności za dopełnione, dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę rs. 12,000 temczasowie przysądzone i termin do ich ostatecznego przysądzenia na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. wyznaczony został, z powodu zaszłych sporów z strony wierzycieli, termin ten do skutku nieprzyszedł, powtórny więc termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału kaliskiego w dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. zapadłym na dzień 28 Października (9 Listopada) 1843 r. odroczono, gdy i ten powtórny termin dla nieukończonych sporów do skutku nieprzyszedł, po załatwieniu takowych poraz trzeci termin do ostatecznego w mowie będących dóbr Bronowa z przyległościami przysądzenia wyrokiem Trybunału tutejszego, na illacyą w dniu 5 (17) Lipca r. b. wydanym na dzień 6 (18) Września 1844 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został, w którym to terminie dobra te na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego kaliskiego sprzedane zostaną.
w Kaliszu dnia 5 (17) Lipca 1844 roku.
Fr. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 72

(N. D. 1563) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczączych się postępowaniach spadkowych, po zmarłych:  
2. Cecylii z Milewskich Bocheńskiej, wierzycielce summy rs. 301 k. 87 na dobrach Bronowie i Sędowie A. z Okręgu Wartskiego zahypotekowanéj, rs. 98 k. 70 w listach zastawnych z dwoma kuponami i gotowizny rs. 15 k. 80, za odcięte kupony z pożyczki Towarzystwa Kredyt. Ziemsk. na dobra Bronów udzielonéj, jej przypadających, w depozycie tegoż Towarzystwa będących.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 1 (13) Październiki r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiéj przed podpisanym Rejentem się wyznacza.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 251

(Ν. D. 5892) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza po osobach zmarłych toczące się postępowania spadkowe:  
6) Eleonorze Konstancyi dwóch imion Mokrskiej, jako współwłaścicielce summ rs. 1317 k. 88 na dobrach Bronowie i Sędowie Α., z Okręgu Wartskiego zahypotekowanej, rs. 433 k. 52 w listach zastawnych z kuponami i rs. 69 k. 36 w gotowiźnie z pożyczki na też dobra w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będących wierzycielce rs. 766 k. 17 1/4 na tychże dobrach ubezpieczonych, rs. 241 k. 80 w listach zastawnych i kuponami rs. 39 k. 16, w gotowiźnie podobnież z pożyczki na te same dobra w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znajdujących się, rs. 1050 na dobrach Spendoszynie z Okręgu Wartskiego zahypotekowanéj i współwierzycielce summ objętych ostrzeżeniem na summie Wawrzeńca Konopnickiego na tychże dobrach Spendoszynie zahypotekowanej zapisanem. do rs. 834 z procentami zaległemi ograniczonych, oraz wierzycielce procentów od wszystkich powyższych summ zaległych.
Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin w Kancellaryi Ziemiańskiéj w Kaliszu na d. 12 (24) Maja 1848 r. się wyznacza.  
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop)1847 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 195

(N. D. 2328) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Michała Bernhagen współwłaściciela summy rs. 1317 kop. 88, w dziale IV. wykazu dóbr Bronów, w Ogu Wartskim pod Nr. 17, lit. i, a dóbr Sędów lit. a, pod Nr. 2 b. zapisanéj, (...) otworzyły się spadki do regulacyi których, wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 25 Listopada (7 Grudnia) r. b . przedemną Pisarzem odbyć się mający.
w Kaliszu dnia 7 (19) Maja 1852 roku.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Warszawska Gazeta Policyjna 1853 nr 49

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi Sędowie pow. Kaliskim karczma, ubezpieczona na rs. 60. W czasie tego pożaru dwoje dzieci wyrobnicy tam zamieszkałej, jedno lat 10 drugie lat 7 mające, w płomieniach śmierć znalazły. Przyczyna pożaru dotąd niewyśledzona.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 162

(N. D. 3777) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W dniu 22 Lutego (4 Marca) r. b. niedaleko od bocznej drogi prowadzącej z wsi Sędowa do wsi Chrap znalezione zostały zwłoki dziewczynki, lat około 12 mieć mogącej, nosa małego, włosów blond, oczu niebieskich, twarzy okrągłej, ciała mocno wychudłego i schorzałego, z imienia nazwiska i pochodzenia niewiadomej, ubranej w kaftan płucienny niebieski stary, takąż spódniczkę i fartuszek drukowane niebieskie koszulę płucienną starą, chustkę na głowie w kraty niebieskie baścikową podartą starą i trzewiki stare kobiece, ktoby wiedział o imieniu nazwisku i pochodzeniu powyż opisanego dziewczęcia, da znać o tem Sądowi naszemu bezzwłocznie, lub najbliższemu jego zamieszkania.
Warta d. 19 (31) Marca 1856 r.
Ass. Tryb. p. o. Podsędka. Grzybowski.
Dziennik Powszechny 1862 nr 73

(N. D. 1084) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego. Zapozywa niniejszem Andrzeja Małeckiego fornala ostatecznie w wsi i gminie Sędowie Powiecie Kaliskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w ciągu dni 30 do Sądu tutejszego zgłosił się do publikacji wyroku, a to pod skutkami prawa. Tyniec pod Kaliszem d. 9 (21) Lutego 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 115

N. D. 3224. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Wiadomo czyni, iż na żądanie Mośka Berger kupca w m. Dąbiu p-cie Kolskim zamieszkałego, czyli jego praw nabywcy Zacharjasza Rosenblum handlującego w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Marzyńskiego Patrona w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Sędów lit. A. i B. w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rs. 1582 kop. 50 i procentów zaległych oraz bieżących od Józefa i Marceliny z Suchorskich małżonków Wieczorek przynależnych popierać będzie. Protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale w d. 11 (23) i 12 (24) Lutego 1875 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
SĘDÓW Lit. A. i B.
składające się z folwarku i wsi Sędów lit, A. В. z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem z pod sprzedaży i zajęcia zabudowań i gruntu na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, z gruntami obsianemi i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, zagajnikami po wyciętym boru, z inwentarzem żywym i martwym do grantu przywiązanym, propinacją, rybołówstwem i polowaniem, oraz z wszyskiem co całość ich stanowi i w tem ograniczeniu jak się znajdują. Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Golice, na południe z dobrami Poddębice, na zachód z dobrami Karnica, na północ z dobrami Spendoszynem i Bronowem, odległe od miast najbliższych jako to: miasta gubernialnego Kalisza wiorst 60, od miasta powiatowego Turek, wiorst 30, od miasta okręgowego Warty wiorst 32, od dawniej miasta Uniejowa, a nateraz osady Uniejów wiorst 10, od dawniej miasta, a teraz osady Poddębice wiorst 7, należą do parafii Wartkowice, gminy Niewiesz, w okręgu Wartskim, powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej położone, których właścicielami są: Józef i Marcelina z Suchorskich małżonkowie Wieczorek w wsi Gąsiorach, o-gu Wartskim, powiecie Turekskim zamieszkali, pozostają zaś w posiadaniu dzierżawnem Albertego Tobiaselli za kontraktem przed Zenonem Łopuskim w Kaliszu pod dniem 5 (17) Czerwca 1871 r. na lat 6 zawartym, kończącym się w d. 12 (24) Czerwca 1877 roku za czynsz rocznie rs. 1200 opłacany.
Granice są niesporne, mają rozległości włók 22, mórg 15, pr. kwadr. 100, czyli dziesiatyn 345, po uwłaszczeniu grunta należą do klasy II, III i IV, znajdują się zabudowania dworskie potrzebie gospodarstwa odpowiednie bez inwentarza tak żywego jak martwego, gdyż ten jest własnością dzierżawcy, oprócz kirata w szopie znajdującego się i do gruntu przywiązanego własność właścicieli dóbr stanowiącego.
Szczegółowy opis zabudowań i wysiewu znajduje się w akcie zajęcia wymieniony. Podatki roczne do kasy powiatu Turekskiego się opłacające, wynoszą rs. 302 kop. 67. Protokół zajęcia znajduje się u popierającego sprzedaż Patrona Marzyńskiego i w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego, gdzie razem z zbiorem objaśnień i warunków licytacyjnych każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopiach Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych w dniu 3 (15) Marca 1875 roku, Wójtowi gminy Niewiesz Andrzejowi Zarembskiemu w d. 24 Lutego (8 Marca) 1875 r., następnie do księgi wieczystej dóbr Sędów lit. A. i В. w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu dnia 25 Marca (6 Kwietnia) 1875 r. wniesiony i wpisany, a do księgi zarejestrowań w Biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 25 Marca (6 Kwietnia) 1875 r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w d. 2 (14) Maja 1875 r., o godzinie 10 z rana nastąpi.
Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych w d. 2 (14) Maja, 16 (28) Maja i 30 Maja (11 Czerwca) 1875 r., termin do temczasowego przysądzenia dóbr Sędów w lit. A. i В., wyrokiem Trybunału na d. 18 (30) Czerwca 1875 r., godzinę 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału oznaczony został.
Za dobra te popierający sprzedaż podał rs. 10,000.
Kalisz d. 31 Maja (12 Czerwca) 1875 r.
Skoczyński.  
Dziennik Warszawski 1875 nr 169

N. D. 5362. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Franciszka Kosińskiego wierzyciela sumy rs. 2970 na dobrach Sędów A В z okręgu Wartskiego w Dz. IV Nr. 3* zapisanej, otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczam termin przed podpisanym Rejentem na d. 16 (28) Lutego 1876 r.
Kalisz d. 8 (30) Sierpnia 1875 r.
Wilchelm Grabowski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1875 nr 192

N. D. 6116. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) W dniu 18 (30) Czerwca 1875 r. odbytem zostało przygotowawcze przysądzenie dóbr Sędów A. B. i po poświadczeniu formalności takowe przysądzenie uprzedzających przysądzone zostały Patronowi Marzyńskiemu za podaną przezeń sumę.
Następnie gdy suma rs. 1,582 kop. 50, w poszukiwaniu której Moszek Berger i prawnabywca jego Zacharjasz Rosenblum przez Patrona Murzyńskiego sprzedaż tę popierali, przez podstawienie zapłaconą została, wskutek czego dalszego popierania sprzedaży zaniechali, Szymon Sacha do takowego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1875 r. podstawiony został.
W dalszym przeto ciągu przedsiębranej subchastacji dóbr Sędów lit. A. B. popiera takowy Szymon Sachs negocjant w mieście Łodzi zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Stanisława Boduszyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego obrane mający, a to w poszukiwaniu sumy rsr. 750 z procentem od Józefa Suchorskiego należnej, a którą właściciele dóbr niniejszych małżonkowie Wieczorek za kontraktem daty 29 Czerwca (11 Lipca) 1871 r. przed Kowalskim Rejentem w Kaliszu, do zapłaty z procentem od daty przekazu przyjęli.
Trybunał wyrokiem na ilację zapadłym w d. 2 (14) Września r. b. termin do stanowczej sprzedaży na dzień 16 (28) Października 1875 r. godzinę 10 rano na audjencji Trybunału Kaliskiego wyznaczył. W dniu tym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,000.
Kalisz d. 3 (15) Września 1875 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 258

N. D 5916. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Alberta Tobiaselli co do prawa sześcioletniej dzierżawy dóbr Sędów AB. w o-gu Wartskim położonych, z pod Nr 15 działu III i sumy rs. 3900 z pod Nr. 6 działu IV tamże ubezpieczonej. (…) otworzyły się spadki do uregulowania których, termin na dzień 20 Marca (1 Kwietnia) 18 76 r. w mojej Kancelarji w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 4 (16) Września 1875 r.
Zenon Łopuski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 28
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 100
_________________________________________________________________________________


Zorza 1890 nr 49

W gub. Kaliskiej. Do tego czasu rozkupili włościanie dwa majątki, a to za pomocą banku włościańskiego, rozkupili mianowicie: Baszków pod Wartą i Rucho-czasy pod Zduńską Wolą. — W Łęczycy parafjanie ze składek dobrowolnych wybudowali murowany dom dla proboszcza. Jest to dom dość duży, bardzo ładnie wyglądający do czego się przyczynia i otoczenie domu z podwórzem i ogrodem, dosyć wysokim omurowanym parkanem. Jakie przykre skutki pociąga za sobą nadużywanie wódki i wogóle trunków rozpalających, dowodzi smutne zakończenie wesela we wsi Sendowie gm. Niewierz. Kiedy goście weselni wrócili z kościoła do domu, to dla braku miejsca starsi najprzód zasiedli do stołu, a posiliwszy się ustąpili miejsca młodszym. Ale jeden ze starszych, podchmieliwszy sobie, nie chciał ustąpić miejsca, i z tego powodu powstała kłótnia a później bójka. Niektórzy starali się uspokoić walczących, a najwięcej czynną była w tém włościanka wsi Zawady, Pośpiechowa.
Nie tak jednak łatwo było przyprowadzić do porządku podpitych awanturników, obecni więc zmuszeni byli wyrzucić ich do ciemnej sieni. Wtenczas stojący na progu syn Pośpiechowéj zaczął tak zamaszyście wywijać tłuczkiem od moździerza, że ugodził matkę swą w głowę i zabił na miejscu, a wiele innych osób poranił. Nieszczęśliwy chłopak oczekuje teraz wyroku sądowego. Oto więc są skutki niesforności, do której gorzałeczka doprowadzić może.


Gazeta Świąteczna 1921 nr 2090

Wartka praca w Wartkowicach. Ze wsi parafjalnej Wartkowic w stronach łęczyckich piszą do nas: Wieś nasza leży przy drodze bitej między Łęczycą a Uniejowem, a tuż wśród gruntów wiejskich wije się kręto rzeka Ner. Jest to wieś duża, wyróżniająca się nietylko pokaźną liczbą mieszkańców, ale nadto wielu innemi rzeczami i pamiątkami. Otóż mamy kościół, choć już stary i drewniany, ale dość okazały, szkołę, która już niejedno pokolenie wychowała, lekarza i aptekę. Jest tu nadto pomnik bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki, a naprzeciw niego wznosi się nietylko nad wsią, ale i nad okolicą wspaniały dom gromadzki. Jest to własność całej parafji. Wybudowano ten dom przed samą wojną kosztem właścicielki majątku Neru przy spółudziale okolicznych włościan. Mieści się tu zarząd kółka rolniczego, straż ogniowa, zarządy stowarzyszeń: spożywczego, pożyczkowo-oszczędnościowego, mleczarskiego, koła gospodyń, związku młodzieży i sklep spożywczy. Tutaj również odbywają się zgromadzenia i przedstawienia teatralne. Kółko rolnicze istnieje w Wartkowicach już dosyć dawno. Działalność jego znana jest w całej okolicy. Wypadki roku ubiegłego pracę gospodarską w kółku trocha uśpiły, ale rok obecny chyba naprawi wszystko. Kółko rolnicze ma tu sklep spożywczy, właściwie nietylko spożywczy, bo w nim gospodarz dostanie wszystkiego, czego tylko chce, począwszy od gwoździa do łokciowizny. Mamy maślarnie, do której wszyscy gospodarze okoliczni przywożą mleko, oszczędzając gospodyniom dużo pracy około nabiału i osiągając dochód daleko większy, niż gdyby przerabiali mleczywo w domu. Zarząd kółka rolniczego nie poprzestaje na tem, co już zrobił; zamierza jeszcze założyć rzeźnię, wielki spólny spichlerz i młyn. Oby dobre te zamiary jak najprędzej się spełniły! Zarząd kółka rolniczego kształci swych członków także umysłowo przez liczne pogadanki i sprowadzanie dobrych gazet, w czem bardzo mu dopomaga ksiądz proboszcz. Młodzież tutejsza również nie śpi. Jest tu związek młodzieży przy kółku rolniczem. Rozwijał się on dosyć pomyślnie, dopiero w zeszłym roku trocha podupadł, bo część młodzieży wstąpiła do wojska. Nawet po innych wsiach zakładano kółka, jako oddziały parafjalnego związku młodzieży. Jedno z nich, we wsi Sędowie, rozwijało się bardzo dobrze. Sprowadzano gazety, urządzano pogadanki i odczyty, na które i starsi chętnie przychodzili; nawet przedstawienia teatralne dobrze się udawały, choć nie było odpowiedniego budynku. Obecnie młodzież wraca z wojska do domów i zapewne weźmie się na nowo do przerwanej pracy społecznej narówni ze starszymi. Dobrzyński.

Godzina Polski 1916 nr 240

Wartkowic
W pow. łęczyckim.
Wieś nasza wielu wsiom polskim być stawianą za przykład. Zawdzięczamy to okolicznemu obywatelstwu z proboszczem ks. Chrzanowskim na czele. Posiadamy sklep współdzieczy, straż ogniową ochotniczą, założoną staraniem obywatela p. Boettichera,
szkołę, ochronę, w której znajduje przytułek 60 dzieci, dom Ludowy z ładną scenką, kasę pożyczkową i t. d.
Rada opiekuńcza, której prezesem jest ks. Chrzanowski, organizuje Koło Macierzy Szkolnej, oraz kursy dla analfabetów.
Maślarnia pod nazwą ziemian łęczyckich rozwija się znakomicie, dając pracę znacznej liczbie osób.
Przed trzema tygodniami miejscowi amatorzy (pod reżyseryą p. Mazowieckiego nauczyciela z Powodowa) odegrali na dochód Straży ogniowej ochotniczej „Surdut i siermięgę".
Przed dwoma tygodniami odbyło się posiedzenie Rady opiekuńczej, na której omówiono projekt założenia łaźni dla przechodzących łodzian. Projektodawca, obywatel z Gostkowa p. Skrzyński złożył na ten cel 150 rb.
Założono staraniem proboszcza Chrzanowskiego szkoły we wsiach: Białej Górce, Niedźwiedziej Woli i ochrona w Sędowie, coraz więcej się rozwijają.
Zbiory tegoroczne przeszły wszelkie oczekiwania.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 98

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Drzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
6) Walentym Andrzejczaku, właśc. dwóch działek gruntu Nr. Nr. 26 i 27, przestrzeni po 3 dzies. 1820 sąż. każda, zapis, pod Nr. Nr. 23 i 24 w dziale II wykazu dóbr Sędów A B, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 21 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stefanie Kowalczyku, właśc. 4 dzies. 855 sąż. z maj. Sędów A i B i współwłaśc. 4 mórg 250 pręt. z folw. Władysławów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 21 kwietnia 1924 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 46


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 7.10 1925 r. L. Pr. 3941 (2) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1112 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Sendowie" (pow. Turek).


Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.
Tomasz Glądała.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dzień 1 sierpnia 1928 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyj hipotek dla:
7) nieruchomości we wsi Sendów, gminy Niewiesz, powiatu tu­reckiego, składającej się z osady włościańskiej, zapisanej w tab. pod Nr. 5, przestrzeni 16 morg. 160 pręt. ziemi, z budynkami i należącej do Antoniego Szadowiaka.

Osoby interesowane winny w oznaczonym wyżej terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Turku, pod skut­kami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
18. Sendów, obejmującą: wieś Sendów, kol. Władysławów i kol. Sendów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 33

Napad bandycki we wsi Sendów.
W nocy z dnia 1 na 2 sierpnia 1933 r., we wsi Sendów, gm. Niewiesz pow. tureckiego, pełniący kolejną służbę nocną Kuli­gowski Tomasz lat 21, około godziny 24 natknął się na 2-ch nieznanych mu osobni­ków, których zatrzymał z zapytaniem „kto idzie". W tej chwili osobnicy ci rzucili się na Kaligowskiego, zadając mu kilka ran no­żem oraz kilka ran tłuczonych zadanych tępem narzędziem.
Na wszczęty alarm przez Kuligowskiego osobnicy ci zbiegli w stronę powiatu łę­czyckiego.
Jak dochodzenie policyjne ustaliło, sprawcami napadu byli złodzieje drobiu, za któremi policja wszczęła pościg.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 9

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO TURECKIEGO
z dnia 24. IV. 35 r. Nr. 31/T.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego
we wsi Sendów.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92 poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67 poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85 poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego z dnia 14 marca 1935 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Sendów, położonej w gminie Niewiesz, powiecie tureckim.
Za Starostę Powiatowego:
(—) Z. Jackowski

Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 6

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym obwie­szcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Macieju Janiaku, zmarłym dnia 22 grudnia 1924 r. w Sędowie, pow. łęczyckiego, współwłaścicielu działki nr 31, o powierzchni 2 mor­gów 188 prętów kw. uregulowanej w księdze Folwark Małe, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 396;
2) Józefie Janiaku, zmarłym w dniu 3 kwietnia 1915 r. w Sędowie, pow. łęczyckiego, współwłaścicielu działki nr 31, o powierzchni 2 morgów 188 prętów kw. uregulowanej w księdze Folwark Małe, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 396;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień, 29-lipca 1937 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 21

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, I Sekcji, obwieszcza, że na dzień 20 czerwca 1938 roku, wyznaczony został ter­min pierwiastkowej regulacji hipoteki dla przestrzeni 1 ha 3802 m kw., położonej we wsi Sędów, powiatu tureckiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod budowę Kolei Herby - Nowe — Gdynia.
W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego powołanego Sądu, pod skutkami prekluzji 17/38.

Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Niewiesz przewodniczący Jędrzej­czak Walenty, rolnik, Karnice zast. przewodn. Janiak Walenty, rolnik. Sędów sekretarz Stefański Zenon, nauczyciel, Nie­wiesz skarbnik Bonikowski Roman, rolnik, Lipnica członkowie zarządu 1) Lewandowski Kazimierz, rolnik, Lipnica 2) Papierkowski Władysław, rolnik, Konopnica (...).


Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 51

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. nr 39, poz. 340), Województwo Poznańskie obwiesz­cza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia:
3) wsi Sendów, gmina Niewiesz, pow. tu­reckiego,

nowoutworzone kolonie, wykazane w dowo­dach pomiarowych, sporządzonych dla poszcze­gólnych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.

2. Obszar scalenia wsi Sendów, gm. Niemysłów, pow. tureckiego.
Liczba porządkowa gospodarstwa Imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa
Numery działek
Powierzchnia działek w ha
1. Wawrzyniec (1/2) i Władysława (1 /2) małż. Wie­czorek
11, 29, 39, 67
2.3888, 3.9131, 4.3735, 1798
2. Bronisław (1/2) i Walentyna (1/2) małż. Owcza­rek
16, 49, 70
6.2902, 4.0419, 933
3. Franciszek (1/2) i Marianna (1/2) małż. Galoch
10, 23, 38, 53, 69
1.9667, 5.6577. 401, 4.1234, 1692
4. Józef (1/2) i Florentyna (1/2) małż. Tomczyk
21, 51, 68
4.7600, 1.6105, 878
5. Walenty (1/2) i Marianna (1/2) małż. Janiak
17, 46, 74
5.9915, 5.3866, 2024
6. Klemens (1/2) i Rozalia (1/2) małż. Janiak
8, 22, 65
9627, 4.6311, 981
7. Adam (1 /2) i Weronika (1 /2) małż. Janiak
20, 26, 43, 66
4.2675,2.9987,7555,978
8. Józef (1/2) i Weronika (1/2) małż. Przybyła
3, 48, 60
3.5954, 4.1553, 4.2603
9. Feliks Wolski (1/2) i S-cy po Stanisławie Wol­skiej: (1/2) synowie: 1) Władysław, 2) Józef, 3) Edward, 4) Kazimierz; córki: 5) Marianna, 6) Leokadia, 7) Helena, 8) Bronisława
4, 15-a, 44, 56, 72
1.5933, 1.9684, 3.3715, 358, 903
10. Anastazja Szadowiak (1/2) i S-cy po Albinie Szadowiaku (1/2) synowie: 1) Marcin, 2) Sta­nisław, 3) Zygmunt, 4) Jan; córki: 5) Marianna, 6) Helena
12, 31, 71
8378, 4.8386, 904
11. Feliks Dominowski (5/8) i S-cy po Ludwice Dominowskiej: (3/8) synowie: 1) Walenty, 2) Sta­nisław, 3) Adam
18, 47, 73
4.4455, 3.9434, 989
12. Szczepan (1/2) i Helena (l/2) małż. Snopek
2, 37, 62, 64
1.9041, 3.2037, 1.7006, 830
13. S-cy po Józefie i Zofii, małż. Bednarek: syno­wie: 1) Adam (1 /8), 2) Józef (1 /8), 3) Stefan (1 /8), córki: 4) Genowefa (1/8), 5) Józefa Koza (4/8)
7, 45, 50, 63
1.4559,9625,1.7787,1.8729
14. Grzegorz (1/2) i Agnieszka (1/2) małż. Pięta
1, 52, 59
1.2215, 2.1954, 2.6055
15. Michał (1/4) i Józefa (1/4) małż. Izydorczyk, oraz Waleria Swiątczak (1/2)
13, 24, 34, 76
8937,1.5319, 9160, 443
16. Stanisław Nowacki.
15, 19, 35, 75
2.2957,7473,7032,722
17. Marcin (1/2) i Anna (1/2) małż. Wieczorek
14,24-a, 30, 57, 77
6759, 2.8965, 9837, 417, 559
18. S-cy po Józefie Janiaku: córki: 1) Waleria Jałkiewicz (1/3), 2) Józefa Ciechanowska (1/3), 3) Helena Szadowiak (1/3)
25, 61
6391, 8391
19. Michał Izydorczyk.
33
1.6851
20. Stanisław, syn Michała (5/12) i Marianna (5/12) małż. Szadowiak, oraz S-cy po Antonim Krzemińskim (1/6)
27, 58
1.2614, 125
21. Tomasz Szadowiak.
28, 42
7867, 540
22. Józef Szadowiak.
32, 41
2.3677, 1940
23. Wojciech (1/2) i Marianna (1/2) małż. Dominowscy
40
1.5952
24. Konrad (1/2) i Marianna (1/2) małż. Kozak
5
6670
25. Antoni Szadowiak
6
7082
26. Stanisław Szadowiak, s. Antoniego
54
228
27. Klemens Janiak
9, 36, 55
6190, 6226, 408
Jednocześnie Urząd Wojewódzki Poznański zawiadamia, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania nin. obwiesz­czenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Woje­wódzkiego pretensje, poparte dowodami wyto­czenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia, łącznie z dowo­dami pomiarowymi, będą podstawą do pier­wiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w nin. obwieszczeniu. Nr R. Pr. III. 1.

Dziennik Łódzki 1951 nr 17

Wczoraj — mieszkanka zapadłej wsi
jutro wykwalifikowana pielęgniarka
Sala z białymi, szpitalnymi łóżkami. Przed jednym z nich skupiła się grupa dziewcząt.
Co tego chorego tak ,,maltretują" — powiedziałby wchodzący na salę. Nie jest to jednak zwykła sala, lecz demonstracyjna, a w łóżku nie leży „ktoś", lecz "coś" — zwykła kukła. Na niej to właśnie uczą się obchodzić z chorym uczennice 6-miesięcznego kursu pielęgniarskiego w Łodzi. Kurs mieści się przy ul. Piotrkowskiej 236.

Właściwie w tej chwili odbywają się dwa kursy: jeden z internatem, drugi — bez. Po ukończeniu go i dwu letniej praktyce można złożyć dyplom i uzyskać pełne kwalifikacje pielęgniarskie.
Akurat odbywa się wykład. Wędrujemy wzrokiem po pochylonych nad notatkami postaciach dziewcząt. Ten kurs otworzył drogę awansu społecznego wielu pracownikom szpitali. W ostatnim rzędzie siedzi Lucyna
Andrzejczak, sanitariuszka miejskiego szpitala nr 11. Jej rodzice mieszkają we wsi Sędów, pow. turecki. Dzieciństwo sanitariuszki nie było łatwe, jak nie łatwe było życie robotnika i biednego chłopa w Polsce sanacyjnej. Marzyła jednak zawsze o pracy pielęgniarskiej. Od kilku miesięcy pracuje w szpitalu. Przeglądając przed kilku miesiącami gazety znalazła notatkę prasową, donoszącą o mającym nastąpić uruchomieniu kursu dla młodszych pielęgniarek.
Ot i wszystko — dodaje.
W tych kilku słowach kryje się jednak cały sens przełomu, który się dokonał: może się uczyć, nabywać kwalifikacje! Kurs jest bezpłatny.
Podobną historię mogłyby opowiedzieć pozostałe uczestniczki kursu: 65 dziewcząt które znalazły możność nauki.

Dziennik Łódzki 1973 nr 91

Pożoga w Sędowie
W Sędowie pow. Poddębice 10-letni Piotr J. wzniecił pożar w zagrodzie ojca. Ogień przeniósł się na zagrody sąsiadów. Spłonęło 11 budynków mieszkalnych i gospodarczych a także inwentarz. Straty szacuje się wstępnie na 280 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1973 nr 307


W Sędowie pow. Poddębice znaleziono zwłoki rodzeństwa Antoniego (85 l.) i Stanisławy 56 l.) J. Lekarz stwierdził zgon na skutek zaczadzenia. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie 26 bm.
1 komentarz: