-->

środa, 8 maja 2013

Rozcieszyn / Rościeszyn

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pietrachy Roscieszyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rozcieszyn folwark, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rościeszyn, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 31, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Rościeszyn, folw., pow. sieradzki, gmina Wierzchy, par. Zadzim, odl. od Sieradza 24 w., ma 3 dm., 10 mk. W 1827 r. 4 dm., 31 mk. W 1877 r. rozl. mr. 486: gr. or. i ogr. mr. 376, łąk mr. 26, lasu mr. 64, nieuż. mr. 20; bud. mur. 2, z drzewa 11; płodozmian 8-polowy, las nieurządzony, pokłady torfu. Folwark ten należał poprzednio do dóbr Wola Flaszczyna. W XVI w. R. był wsią szlachecką, stanowiącą jedną całość z przyległemi Pietrachami. Kmieci nie było tu wcale, tylko same cząstki szlacheckie, dające dziesięcinę pleban. w Zadzimiu (Łaski, L. B., I, 387, 8). W 1552 r. były tu drobne części szlacheckie: Grzegorz miał ćwierć łanu a Jan i Piotr po ? łanu (Pawiński, Wielkp., II, 245). 

Spis 1925:
Rościeszyn, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 23. Mężczyzn 10, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 23. Podało narodowość: polską 23.

Rozcieszyn, obecnie część wsi Pietrachy w gminie Zadzim.

Rościeszyn (Fol. Rozcieszin) 1839 r.


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1612


Roku, jak wyżej, dnia zaś 29 kwietnia była przez Sebastiana Schadera Czepiela proboszcza parafii kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczona córka Szlachetnego Piotra Lutosławskiego obecnie mieszkającego na dzierżawie w Rosczielinie i Magdaleny, małżonków, urodzona 25 tego samego miesiąca, której było nadane imię Anna. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Walenty Gorecki i Małgorzata Dobiecka z Zaborowa.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1719

Roscieszyn.
12 lutego ochrzcilem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Walentego i Ludwiki Rudnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Krzemieniewski ze swoją małżonką Teresą, obecnie w Suchorzynie parafii Drużbin.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1768

Rozcieszyn
Dnia 20 kwietnia Urodzony Walenty Rudnicki lat blisko 105 według relacji jego ? w zgodzie ze świętą matką Kościołem oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu przy ołtarzu NMP. Wyspowiadany przez proboszcza zadzimskiego dnia 24[?] tego miesiąca, pochowany zaś dnia 26, opatrzony wiatykiem, namaszczony świętymi ojelami i pokrzepiony odpuszczeniem zupełnym.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1810

Zadzim
Roku tego samego 1810, dnia 13 czerwca. Ja ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, mianowicie w 3-cią i 6-tą niedzielę po święcie Paschy, trzecia w niedzielę Zielonych Świątek, która była 10-go czerwca, zatwierdziłem małżeństwo między Urodzonym Konstantym Dąbrowskim wdowcem lat 61 z miasta Szadek,a Matyldą Bierkowską lat 41 z dworu zadzimskiego, panną. Obecnymi świadkami byli Znakomity Wielmożny Klemens hrabia z Lubrańca Dąmbski z Woli Flaszczyny, Roch Dąbski dziedzic z Kościeszyna.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 22
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1899 nr 143

8) we wsi Rościeszyn, pow. sieradzkiego, spalił się niewykończony jeszcze i niezaasekurowany dom Wojciecha Strzelczyka.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 28

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dn. 11 grudnia 1928 r., niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Walentyny Cieślak, zamieszk. w Ło­dzi, przy ul. Napiórkowskiego Nr. 19, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ignacego Cieślaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Ignacego Cieślaka, męża petentki, a syna Szymona i Agnieszki z Bruziaków, urodzonego w 1889 r. w Rozcieszynie, gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego ostatnio zamieszkałego w Łodzi, przy ul. Napiórkowskiego Nr. 19, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stef. Żerom­skiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmier­ci pomienionego Ignacego Cieślaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1063/28.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
14. Pietrachy, obejmującą: kolonję Głogowiec, kolonję Pietrachy, wieś Pietrachy, osadę Rościeszyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza