-->

środa, 1 maja 2013

Pudłówek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pudłuwek, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Pudłowek, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Mogilnicki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pudłówek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 144, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Pudłówek,  w XVI w. Pudlovo minor, wś i fol. nad strum. Pnieją, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Sieradza 28 w.; młyn wodny, 20 dm., 184 mk. W 1827 r. 14 dm., 144 mk. Dobra P. składały się w 1887 r. z fol. P. i Anusin, rozl. mr. 971: fol. P. gr. or. i ogr. mr. 250, łąk mr. 42, past. mr. 35, lasu mr. 144, nieuż. mr. 20, razem mr. 491; bud. mur. 3, z drzewa 13; fol. Anusin gr. or. i ogr. mr. 234, łąk mr. 42, past. mr. 82, lasu mr. 91, nieuż. mr. 31, razem mr. 480; bud. mr. 1, z drzewa 5; las nieurządzony, pokłady torfu. Wś P. os. 26, z gr. mr. 123; wś Żerniki, os. 10, z gr. mr. 118. Br. Ch.

Spis 1925:
Pudłówek, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, kol. 15. Ludność ogółem: wś 161, kol. 111. Mężczyzn wś 79, kol. 57, kobiet wś 82, kol. 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 161, kol. 111. Podało narodowość: polską wś 161, kol. 111.

Wikipedia:
Pudłówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PUDŁÓWEK i Pudłów, par. Bałdrzychów, p. poddębicki nad Pnieją. W połowie 17 wieku Marcina Siemianowskiego. W 1783 roku Mogilnickiego. Pudłowek i Żerniki scheda po śmierci Józefa Sulimierskiego w 1799 r dla Ignacego Sulimierskiego. Ten sprzedał je synowi Julianowi w 1826 roku, a ten za 45.5oo zł siostrze Annie Tchórzewskiej w roku następnym. (Kobyłecki 1829 k.242, 1826 k.346, 1827 k.155) Pudłówek - dobra w 1887 roku składają się z folwarków; Anusin, Pudłówek i wsi Żerniki. Jest młyn wodny, gruntu 971 mg. Własność Tchórzewskich. 67 Pudłów - dobra w 1872 roku miały 869 mg gruntu był młyn, składały się z folwarków; Pudłów i Bratków z przyległościami Zofiówka i Nomen. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.9, s.275-6, PGkal.)
1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 145

(Ν. D. 3127). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
2 Antoniego Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawina Wygiełzowa w Okręgu Szadkowskim, tudzież w łaściciela Kapitałów to jest 156 rs. z karą 15 rs. na dobrach Kościerzуnie, 423 rs. na dobrach Będkowskiej Woli w Okręgu Sieradzkim; 150 rs. na dobrach Młodawinie Dolnym; 76 rs. kop. 50 i, na dobrach Karczówku i ewikcyi względem900 rs. na dobrach Podłówku w Okręgu Szadkowskim, tych dwóch ostatnich kwot, sposobem tylko zastrzeżenia zapisanych, wreszcie współwłaściciela summy 3,300 rs. na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim położonych, wszystkich w dziale IV zabezpieczonych.
(...) wyznacza się termin na dzień 2 (14) Stycznia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej zwezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 18 (30) Czerwca 1843 r.
Korzeniowski.


Kurjer Warszawski 1858 nr 315

W tych dniach nadesłany został z przeznaczeniem na wystawę krajową, obraz P. Stanisława Barcikowskiego. Przedstawia on młodzieńca w stroju Krakowskim pełnego wdzięku. Właścicielem obrazu, jest W. Ant: Sulimierski, Dziedzic dóbr Pudłówka.

Dziennik Powszechny 1863 nr 169

(N. D. 3184) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Jana Sulimierskiego, dziedzica dóbr Pudłowa i Pudłówka, w Okręgu Szadkowskim położonych; wzrostu średniego, tuszy dobrej, włosów i wąsów ciemno-blond, twarzy okrągłej czerwonawej, oczu niebieskich, wzroku niepewnego, nosa miernego, jako o usiłowane otrucie swej żony obwinionego, baczną uwagę zwracały i w razie ujęcia Sądowi tutejszemu pod ścisłą strażą odstawiły.
Tyniec d. 2 Lipca 1863 r
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.


Kurjer Warszawski 1869 nr 36

Kommissja Rządowa Sprawiedliwości ogłasza, iż Komitet Urządzający w Królestwie Polskiem na 259 posiedzeniu w dniu 26 lipca (7 sierpnia) r. z. odbytem, zapisy: 1) rs. 150 dla kościoła parafjalnfego we wsi Wierzchach w okręgu Szadkowskim, i 2) rs. 120 dla proboszcza pomienionego kościoła, przez niegdy Jana Sulimierskiego, b. właściciela wsi Pudłowa i Pudłówka, gubernji kaliszskiej, testamentem w formie prywatnej na dniu 12 grudnia 1862 r. sporządzonym, uczynione, w myśl art. 910 K. C., z zachowaniem praw osób trzecich i pod warunkami bliżej w akcie darowizny wyszczególnemi, zatwierdził. (Dz. W.)

Dziennik Warszawski 1874 nr 248

Dnia 9 (21) października we wsi Pudłówku, w gminie Wierzchach, w tymże powiecie, z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, powstał pożar, w skutku którego spaliły się dom i obora, należące do obywatela Boruckiego, ubezpieczone na 1,000 rubli. Oprócz tego spaliły się także ruchomości tegoż obywatela, ubezpieczone na 630 rub.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
d. 31 października 1919 r.
2462. „Stanisław Nadarzyński", rzeźnictwo i sprzedaż mięsa oraz handel towarami kolonjalnemi w Pudłówku, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego właściciel Stanisław Nadarzyński w Pudłówku.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Błażeju Zawadowskim, właśc. 2 dzies. 1429 sąż. gruntu z maj. Pudłówek B, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 października 1922 r.

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2315

Rozumna uchwała i hojny dar. Z Poddębic w powiecie łęczyckim, województwie Łódzkiem, piszą do nas: Gospodarze W Pudłowie i Pudłówku, gminie Wierzchach w powiecie sieradzkim, za zachętą M. Patory postanowili wydzierżawić polowanie na gruntach swoich na 24 lata L. Kubiakowi, przemysłowcowi z Poddębic, który zobowiązał się za to wybudować dom murowany i oddać go gromadzie najpóźniej dnia 1-go września 1927 roku. W domu tym, składającym się z dwóch dużych sal szkolnych i trzech mieszkań, będzie mieściła się szkoła. Zamierzona budowa szkoły wzbudziła wśród gospodarzy wielką ofiarność. Oto Marcin Szkudlarek, gospodarz dwudziestomorgowy z Pudłowa, ofiarował darmo grunt pod mający powstać budynek szkolny, oraz pod ogród i podwórze. Niechaj ziarnko rzucone przez gospodarzy z Pudłowa i Pudłówka zacznie kiełkować, i wyrastać również i na innych gruntach, a ofiarność Szkudlarka niech świadczy, że i wśród włościan są ludzie, którzy dbają o przyszłość społeczeństwa, o przyszłość polskiej dziatwy naszej. J. Szweling.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 22a

Wpisy do rejestru handlowego

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 25 listopada 1931 r.
12364. „Anastazja Nadarzyńska", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych i tytoniowych w Pudłówku, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Anastazja Nadarzyń­ska, zamieszkała w Pudłówku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
19. Pudłówek, obejmującą: kolonję Pudłówek, wieś Pudłówek, osadę Pudłówek A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 68

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dzień 30 listopada 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) 17 ha 0052 m kw gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia od włościan wsi: Bobownia, Kobyla-Miejska, Maksymilianów, Zygry, Choszczewo, Chodaki Piotrów, Pudłówek i obywateli miasta Szadku, powiatu sieradzkiego, szczegóło­wo opisanych w dowodach, dołączonych do księgi hipotecznej nr 1180 repertorium hipotecznego;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 75/49.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza