-->

wtorek, 28 maja 2013

Pstrokońszczyzna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pstrokońszczyna, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Sieradz, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 33, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Pstrokońszczyzna, fol. pod Sieradzem istniał w 1840 r., miał 303 mr. obszaru, w tem 18 mr. włośc.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PSTROKOŃSZCZYZNA par. Sieradz, p. sieradzki, folwark pod Sieradzem 303 mg gruntu. W 1912 kolonia z części folwarku we władaniu częściowych właścicieli. (SGKP t.9, s.252, PGkal.)

Gazeta Warszawska 1829 nr 126

Z powodu śmierci Emmanuela oyca, i Jana Wilhelma syna, Lukas, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem pa raz drugi donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summ resp: 8400, 24,000 i 8000 zł: Pol. na Dobrach Pstrokońszczyznie i Dobrach Zelisławiu, tudzież possessyi w Kaliszu pod liczbą 148 położoney, z prowizyiami się mieszczących, termin roczny a w szczególe na dzień 10 Lutego 1830 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony. — Kalisz dnia 2 Maia 1829 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego,
F. Bajer.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 93

Komornik Trybunału Kaliskiego. Uwiadomia, iż dobra Pstrokońszczyzna w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, wydzierżawione będą na lat 3 od S. Jana 1831 poczynaiąc, że cena dzierzawna około 2500 złp. wynosić może, i że termin do licytacyi nad, 3 maia r. b. przed Reientem ptu Sieradzkiego oznaczony został. w Kaliszu d. 26 marca 1831 r; Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 126

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Przed Reientem Powiatu Sieradzkiego, W. Antonim Pstrokońskim, w mieście Sieradzu w Kancellaryi iego, w dniu 11 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana odbywać się będzie publiczna licytacya, na którey nieruchomość ziemska Pstrokońszczyzna zwana, przy mieście Sieradzu w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położona, składająca się z folwarku tegoż nazwiska, z gruntów i łąk przyległych, z domów mieszkalnych, słowem, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, oraz z prawem propinowania trunków w trzech szynkowniach, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od Sgo Jana Chrzciciela r. b. wypuszczoną zostanie, a to wedle warunków licytacyinych u tegoż Reienta odczytać się mogących. Nieruchomość ta prynosi dotąd czynszu dzierzawnego corocznie po zł. 1080. Chęć licytowania maiących w miejsce przeznaczone wzywa. Kalisz dnia 26 Marca 1834 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 272

Rejent Kancellaryi Powiatu Sieradzkiego. Podaje do wiadomości publicznej, iż dobra ziemskie Pstrokońszczyzna, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim sytuowane, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą, poczynając od daty licytacyi do dnia 12/24 Czerwca 1837 r., tu w Sieradzu, w Kancellaryi podpisanego Rejenta, dnia 28 Września (10 Października) r. b., o godzinie 10 z rana; dotychczasowa dzierżawa dóbr tych wynosiła dotychczas rocznie 2,632 złotych; licytacya obecna następuje w skutek niedopełnionych warunków licytacyi poprzedniej, na koszt i ryzyko dotychczasowego dzierżawcy. O warunkach u podpisanego Rejenta dowiedzieć się można. Sieradz dnia 2/19 Września 1836 r. Pstrokoński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 185

(N. D.4079) Rząd Gubernialny Warszawski.
Z powodu eixpiracyi z końcem r. b kontraktów, podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na dalsze wydzierżawienie niektórych pertynencyi miejskich, odbywać się będą w terminach i miejscach poniżej wskazanych w obecności Naczelnika Powiatu Sieradzkiego lub jego Pomocnika za opieczentowanymi deklaracyami następujące in plus licytacye:
1. W dniu 18 (30) Sierpnia r. b. w Magistracie miasta Sieradza na wydzierżawienie:
(…) b) Dochodu z zysków od wyszynkowanych trunków w mieście jako też karczmach Wójtostwo Sieradz i Pstrokońszczyzna zwanych, od summy rs. 909 k. 95.
Każdy przeto mający chęć licytowania winien złożyć osobiście lub przez pocztę w terminach i miejscach oznaczonych do godziny 11 z rana opieczentowane deklaracye podług dołączającego się poniżej wzoru czysto i wyraźnie napisane z dołączeniem kwitu Kassy właściwego miasta lub Banku Polskiego na złożone vadium 1j10 część respective summy dzierżawnej wyrównywające, w gotowiźnie lub Listach Zastawnych (które odstępującemu od licytacyi natychmiast wydanym, a utrzymującemu się na kaucyę po skompletowaniu zatrzymanem zostanie,) bez tego bowiem deklaracye za nieważne uznane będą.
Ostrzega przytem iż deklaracye po terminie wyżej zakreślonem złożone, przyjęte nie będą. Bliższe warunki w biurze właściwych Magistratów powyżej wskazanym, każdego czasu wyjąwszy dni świąteczne przejrzeć można.
Wzór do deklarасyi.
Stosownie do ogłoszenia z d N. podaje niniejszą deklaracyę, iż obowiązuje się wziąść w dzierżawę dochód v entrepryzę N. w mieście N. za summę roczną rs. N. (tu wypisać wyraźnie summę postąpioną literami i numerem bez poprawek) poddając się wszelkim zastrzeżeniom, co do dzierżawy, warnukami licytacyjnemi objętym, a mnie dobrze znanym, kwit Kassy N. na złożone vadium rs. N. dołączam stałe moje zamieszkanie jest w N. pisałem w N. dnia N.
(Tu podpisać wyraźnie imię i nazwisko.)
w Warszawie d. 19 (31) Lipca 1847 r.
Gubernator Cywilny,
Rzeczywisty Radca Stanu, Łaszczyński.
Naczelnik Kancellaryi, Stróżycki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.  
2. Pstrokońszczyzna z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 84 kop 42, vadium do licytacji rs. 330, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1610, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5135) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Wazszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu właścicieli dóbr Pstrokońszczyzna. a) Jana, b) Zygmunta, c) Zenobij d) Marji rodzeństwa Bielskich. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Pstrokońszczyzna z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położonej, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 81 kop. 42 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 r. N. 11730 są wystawione na przymuszoną sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w kancelarji hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rubli srebrem 330 w gotowiźnie, lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1610 Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie: Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 17 (29) Października 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 151

(N. D. 4092) Obrońca Przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego, z dnia 22 Października (3 Listopada) 1864 r. pomiędzy Janem Bielskim a nieletniemu Zygmuntem, Marją i Zenobią Bielskiemi, przez matkę i główną opiekunką Filipinę z Kleszczyńskich Bielską reprezentowanemi, wszystkiemi w Bogumiłowie Okręgu Sieradzkim zamieszkałemi, jako spadkobiercami niegdy Franciszka Bielskiego zapadłym, nakazany został dział i sprzedaż w tej drodze dóbr
PSTROKOŃSZCZYZNA
z przyległościami z Okręgu Sieradzkiego, do której termin przygotowawczy przez Delegowanego Rudolfa Rojek Asesora, na dzień 15 (27) Lipca r. b. godzinę 4 z południa został wyznaczony. W terminie tym, rozpocznie się licytacja od sumy rsr. 3,000, taksą biegłych wynalezionej. Wzywa się więc wszystkich interesowanych i wierzycieli hypotecznych, aby praw swych dopilnowali. Warunki są do przejrzenia w Trybunale i u popierającego sprzedaż.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1866 roku.
Rościszewski Teodor.

Dziennik Warszawski 1867 nr 88

(N. D. 2193). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Marji Bielskiej, współwłaścicielki dóbr Bogumiłowa, Pstrokońszczyzny i Wójtostwa Sieradzkiego z Okręgu Sieradzkiego, (...)
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny nadzień 13 (25) Października 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1867 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1868 nr 63

N. D. 1830. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na popieranie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman kupców w Kaliszu zamieszkałych, działających przez Franciszka Modrzejewskiego Patrona, wystawione zostają na sprzedaż w drodze relicytacji na niebezpieczeństwo Zygmunta Bielskiego, dobra Bogumiłów, Wójtostwo Sieradzkie i Pstrokońszczyzna, w Okręgu Sieradzkim Gubernji Kaliskiej położone, które w drodze działowej tenże Zygmunt Bielski zalicytował, lecz wedle świadectwa Pisarza i Trybunału z dnia 5 (17) Września 1867 r. warunkom licytacyjnym zadosyć nie uczynił. Sprzedaż dóbr wzmiankowanych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, posiedzenia swe w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny odbywającego i tym celem pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych w dniu 9 (21) Kwietnia r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi. Licytacja dóbr Bogumiłowa, Wójtostwa Sieradzkiego i Pstrokońszczyzny, odbędzie się w trzech oddziałach, mianowicie: oddział I. dobra Bogumiłów z przyległościami, oddział II. dobra Wójtostwo Sieradzkie, a oddział III. dobra Pstrokońszczyzna. Wadium do oddziału I. ma być złożone rsr. 3,000, do oddziału II. rsr 2,000, do oddziału III rsr. 500. Licytacja rozpocznie się: oddziału I. od sumy rs. 15,000. oddziału II. od sumy rsr. 17,100, oddziału III. od sumy rs 1,000. Warunki zaś licytacyjne przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału i u Patrona Modrzejewskiego, sprzedażą dyrygującego.
Kalisz d. 8 (20) Marca 1868 r.
Korycki.

Dziennik Warszawski 1869 nr 1

N. D. 129. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Leopolda Cieleckiego, właściciela dóbr Hutka i Nowa-wieś z Okręgu Częstochowskiego, oraz wierzyciela sum:
b. Rsr. 1,890 na dobrach Smotryszew z Okręgu Nowo Radomskiego hipotekowanej, rozciągającej bezpieczeństwo i na dobrach Bogumiłów, Wojtostwo Sieradzkie i Pstrokońszczyzna z Okręgu Sieradzkiego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dzień 15 (27) Lipca 1869 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 27 Grudnia 1868 (8 Stycz. 1869 r.)
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu podaje do wiadomości, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało ogłoszone postępowanie spadkowe:
2) Marjanny Skrzypińskiej, współwłaścicielki osady czynszowej, zapisanej pod Nr 16 działu III wykazu hipotecznego majątku Pstrokońszczyzna, Sieradzkiego powiatu,
Termin zamknięcia postępowania spadkowego oznaczono na dzień 10 września 1918 roku w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.
Pisarz hipoteczny:
Scharfenberg.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 90


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Franciszku Stempniu, właśc. działki gruntu powierzchni 4 mórg z majątku kol. Pstrokońszczyzna pow. Sieradzkiego i właśc. działki gruntu powierzchni 78 pręt. z majątku Dzierlin A. B. pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 92


Postępowania spadkowe.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Jadwidze Bartos, właścic.: a) działki gruntu i łąki ze składu majątku Charłupia Mała, pow. Sieradzkiego, przestrzeni 7 mórg 150 pręt., zapis. w Dziale II wykazu hip. pod Nr. 3. b (ros.) (str. 34, tom II), b) działki gruntu ze składu kolonji Pstrokońszczyzna, pow. Sieradzkiego, powierzchni 3 morgi (zapis. w Dziale II, pod Nr. 10a) i c) działki gruntu ze składu majątku część Charłupia Mała, pow. Sieradzkiego, powierzchni 7 mórg 150 pręt. (zapis. w Dziale II pod Nr. 4);
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 7 czerwca 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 37

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, iż zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
6) Jakóbie Kikowskim, współwłaśc. działki gruntu ze składu ma­jątku Pstrokońszczyzna, pow. Sieradzkiego, przestrzeni około 2 mórg 40 pręt. i 62 pręcików;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 listopada 1923 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 83

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Władysławie Pstrokońskim, wierzyc. sum: 18.400 rb. z % i kaucją na sumę 1.840 rb., zabezp. pod Nr. Nr. 1, 2 i 9, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 779; 10.500 rb. z % i kaucją na 1.050 rb., zabezp. pod Nr. 7, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr., 440; 2000 rb. z % i kaucją na sumę 200 rb., zabezp. pod Nr. 1, w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 749; 2.000 rb., zabezp. pod Nr. 5, w Dziale IV, wyk. hip. folw. Dębina, pow. Wieluńskiego; 1.200 rb. i 360 rb. z % i kaucjami, zabezp. pod Nr. Nr. 1 b i 3 w Dziale IV, wyk. hip. kol. Pstrokońszczyzna, pow. Sieradzkiego; 10.000 rb. z % i kaucją na 1000 rb., zabezp. pod Nr 2 w Dziale IV, wyk. hip. nieruch. w Kaliszu, Nr. 784.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 4 maja 1924 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 72

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, obwieszcza, że po zmarłym Michale Biłeckim, właścic. dóbr Dębołęka i folwarku Pole Ruszkowskie, w powiecie Sieradzkim położonych, oraz współwłaścic. nieruchomości w Sieradzu Nr 279 zwanej „Pstrokońszczyzna" zostało otwarte postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 13 lutego 1925 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 59

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Sta­nisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
12. Marcinie Świątku, — a) właśc. działki gruntu o powierzchni 1 mor. ze składu majątku „Kolonja Pstrokońszczyzna", star. sieradzkiego, zap. w dziale II wyk. hip. tegoż majątku pod Nr. 6, b) właśc. działki gruntu o powierzch. 3 morgi ze składu majątku „Kolonja Dzierlin", star. sieradzkiego, zapisanej w dziale II wyk. hip. tegoż majątku pod Nr. 5 i c) współ­właśc. działki gruntu o pow. 10 mor., wchodzącej w skład majątku Smardzew B., star. sieradzkiego, zap. w dziale II wyk. hip. tegoż majątku pod Nr. 1.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 stycznia 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Ka­liszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 25

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
7) Romanie Janczaku, współwłaśc. działki gruntu ze składu kolonji Pstrokońszczyzna, o pow. 10 mórg. zapisanej w dziale II wyk. hip. potecznego pod Nr. 3 i współwłaśc. działek gruntu ze składu majątku. Część majątku Charłupia Mała, pow. sieradzkiego, zapisanych w dziale II wyk. hip. pod lit. a i b, o pow. 7 morgów 150 prętów i 15 morgów;
Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 października 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisła­wa Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 32

Wydział hipoteczny sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Klucha, współwłaścicielce działki gruntu o przestrze­ni 6 mórg, oznaczonej Nr. 47, zapisanej pod Nr. 45, działu II wykazu hipotecznego, z kolonji Pstrokońszczyzna, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 października 1935 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami pre­kluzji. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza