-->

środa, 15 maja 2013

Probostwo Łask

Słownik Geograficzny:  
Probostwo Łask,  wś i os. prob. nad rz. Grabówką czyli Pisą, pow. łaski, gm. i par. Łask, leży przy mieście Łasku. Wś ma 24 dm., 323 mk., 25 mr. włośc.; prob. 5 dm., 8 mk., 6 mr. prob.; os. 2 dm., 9 mk., 3 mr. dwors.; os. 2 dm., 40 mk., 2 mr. dwor.

Spis 1925:
Łask-Probostwo, wś, pow. łaski, gm. Łask. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 63. Ludność ogółem: 715. Mężczyzn 315, kobiet 400. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 655, prawosławnego 1, mojżeszowego 59. Podało narodowość: polską 652, niemiecką 4, żydowską 59.

1915 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 9

N.D.400. Rejent przy Sądzie Pokoju w Szadku.
Nieruchomości: a) Domy dwa z zabudowaniami pod Nr. 20 i 21; b) Stodoły 4; c) Role, łąki i ogrody szczegółowo w taksie biegłych opisane, w mieście powiatowem Łasku i obrębie probostwa Łask położone, do spadku po Annie Wesołowskiej i Ignacym Stępczyńskim należące, na żądanie Anieli z Hr. Tarłow Stępczyńskiej wdowy w Łasku zamieszkałej, na mocy uchwały rady familijnej w Sądzie Pokoju w Szadku d. 19 (31) Marca 1870 r. zdziałanej, decyzją Trybunału w Kaliszu d. 6 (18) Lipca 1870 r. zatwierdzonej, w drodze beneficjalnej sprzedane zostaną. Termin do przygotowanego przysądzenia na dzień 1 (13) Marca r. b. godz. 10 z rana, w mej Kancelarji w Szadku oznaczony; zbiór objaśnień i warunki licytacyjne u mnie przejrzane być mogą.
w Szadku, dnia 2 (14) Stycznia 1871 r.
Józef Sikorski.Dziennik Warszawski 1874 nr 184

N. D. 5503. Sąd Pokoju w Szadku. Wydział Hypoteczny.
Stosownie do żądania pierwiastkowa regulacja hypotek:
2) kamienicy z placem i podwórzem, pod N. 3 pol na probostwie Łask Jakóba Skonieckiego. (…) odbędzie się w Sądzie tutejszym w d. 9 (21) Grudnia 1874 r.
Wzywa więc każdego ktoby do nieruchomości tych miał jakieś prawa, iżby się w terminie powyższym osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i specjalnie umocowanego, w Sądzie tutejszym z dowodami swych praw stawił, gdyż w razie przeciwnym z art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 ulegnie prekluzji.
Ogłoszenie decyzji jakie co do aktów pierwiastkowej regulacji wydane będą, nastąpi na jawnem posiedzeniu Sądu tutejszego w d. 11 (23) Grudnia 1874 r.
Szadek d. 27 Sierpnia (8 Września) 1874 r.
Podsędek Greffkowicz.

Tydzień Piotrkowski 1883 nr. 44

Wyczytałem również w numerze 42-m waszego pisma, że mieszkańcy gminy Łask narzekają, iż szkoła miejsca nie przyjmuje ich dzieci... jakoby przez niegościnność. Rzecz i ta wymaga sprostowania. Gmina Łask oddzieliła swoje szkolne fundusze od szkoły miejskiej, oddawane dotychczas tejże szkole za naukę wiejskich dzieci i, postanowiła otworzyć nowe dwie szkoły w samej gminie, na co nawet zapadła uchwała specyjalna na zgromadzeniu. Uchwałę tę odesłano właściwą drogą władzy do zatwierdzenia, do którego, jak wiadomo, potrzeba sporo czasu. Zwłoka więc nie wynika z winy szkoły miejskiej i jej niegościnności, ale z konieczności i z przejściowej przemiany. Obecnie dla wsi blizkich miasta, będzie szkoła otwarta we wsi Probostwo Łaskie, pod samym miastem leżącej, na co najęty już został lokal i oczekuje się tylko nominacyi oświeciciela v. „nauczyciela", czy jak tam się nazywa. Kiedy ta jednak nastąpi, Bóg jeden i dyrekcyja naukowa łódzka wiedzą.

Kurjer Warszawski 1883 nr 195

=Zakłady dobroczynne.
Powiat łaski, w gubernji piotrkowskiej, posiada dwa zakłady dobroczynne: przytułek we wsi Probostwo Łaskie i takiż dom w Pabianicach.
Pierwsza z tych instytucyj mieści się w domu drewnianym rządowym i przeznaczoną jest dla pięciu
osób, jednakże w r. z . znalazło w niej przytułek osób sześć.
Zakład pabianicki, posiadający własny dom, dał przytułek dziewięciu biedakom.
Oba powyższe zakłady utrzymywały się z procentów od sum legowanych przez osoby dobroczynne
i z zapomogi udzielanej przez rząd.

Tydzień Piotrkowski 1884 nr. 7

Pożar. Z nocy z dnia 8 na 9-y b. m., w Łasku, w miejscowości zwanej „Probostwem", wynikł pożar wpośród szeregu zwartych, drewnianych zabudowań, w posesyi p. I. Dom był dość wysoko na sumę 2090 rubli asekurowany i wkrótce miał być sprzedany z publicznej licytacyi, na rzecz wierzycieli. Wielu biednych lokatorów z tego domu, szczególniej zaś urzędników biura powiatu i kasy utraciło całe swoje krwawo zapracowane mienie. Pożar zagrażał całej ulicy, gdzie znajduje się pensyja prywatna żeńska pani Jurkowskiej, oraz dom przytułku starców i kalek.
Brak narzędzi ogniowych, wody i wogóle ładu, utrudniał ratunek, i tylko dzięki spokojnemu stanowi pogody pożar ograniczył się do jednej posesyi.

Tydzień Piotrkowski 1884 nr. 24

21 czerw. (3 lipca) w miejscowym sądzie zjazd,na sprzedaż nieruchomości we wsi Probostwo-Łaskie p-cie Łaskowskim od sumy 500 rs.

 Dziennik Łódzki 1887 nr. 115

Włościanie wsi Probostwo Łask, będącej przedmieściem Łasku, powzięli na zebraniu gminnem oryginalną uchwałę, która zabrania żydom z Łasku na terytorium tejże wsi i na trakcie pabianickim i piotrkowskim nabywać jakiekolwiek produkty spożywcze od włościan okolicznych, ponieważ żydzi łascy zwykle w dni targowe gremialnie opuszczali zrana stanowiska swoje w rynku i wychodzili na trakty publiczne o dwie wiorsty i dalej, wykupując wszystko od włościan dążących na targ, a następnie te same produkty sprzedawali nam daleko drożej. Uchwała ta wydaje już błogie owoce, gdyż obecnie dostać można wszelkich produktów daleko taniej. Byłoby do życzenia, aby inne przedmieścia miast naszych zechciały pójść za przykładem włościan ze wsi Probostwo-Łask.

   Dziennik Łódzki 1890 nr. 61

 We wsi Probostwo-Łask gm. Łask: Wołek Jakubowicz izraelita, był posiadaczem osady włościańskiej, lecz sprzedał takową napowrót w ręce włościańskie. Aleksy Aslanowicz, mieszczanin, posiada w tejże wsi dwie osady, które pozostały przy nim, gdyż okazało się, że należy on do stanu włościańskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 26

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny powiatowy w Łasku obwieszcza, że po zmarłym w Sieradzu d. 7 maja 1918 r. Ksawerym vel Franciszku-Ksawerym Raźniewskim, właścicielu nieruchomości w Probostwie Łask pod Nr 3 (rep. Nr 160) położonej, otwarte zostało postępowanie spadkowe, którego termin zamknięcia wyznacza się na d. 15 lutego 1919 r., i że w dniu tym osoby interesowane winny się stawić w wydziale hipotecznym w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 U. H.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 35

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Józefie Radzik, właśc. nieruch. we wsi Probostwie-Łask Nr. 19 (rep. hip. 1), zmarłej w Probostwie-Łask, d. 31 stycznia 1921 r.,—i (...)
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 listopada 1921 r. w którym osoby interesowane winny stawić się w kancelarji tegoż wydz. hipotecz. w Łasku, dla zgłoszenia praw swoich, pod skutkami prekluzji z art. 154—160 U. H.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 99

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały postępo­wania spadkowe po zmarłych:
2) Janie Sicińskim, współwłaśc. nieruch. we wsi Probostwo-Łask pod Nr 1 (rep. 108), zmarłym w Dąbrowie d. 25 lutego 1917 r.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1924 r. i w tym terminie osoby interesowane winny stawić się w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 55

Regulacje hipoteczne.
Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że na dzień 18 października 1926 roku, o godzinie 10 rano, wyznaczony został termin do pierwiastko­wych regulacyj hipotek dla:
1) osady włościańskiej, położonej we wsi Probostwo — Łask, gminy Łask, z zabudowaniami, zapisanej do tab. likw. tejże wsi pod Nr. 29, o po­wierzchni 36 prętów kwadr. czyli 645 metr. kw. — należącej do Michała i Marjanny małżonków Kłos.
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z pra­wami swoimi pod skutkami prekluzji. Ogłoszenie decyzji nastąpi na pierw­szym posiedzeniu, jakie odbędzie się po dniu regulacyj.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 79

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały po­stępowania spadkowe po zmarłych:
2) Rafale i Marji (Marjannie) małżonkach Świąteckich, właścicie­lach nieruchomości w Łasku, dawniej osady włościańskiej we wsi Pro­bostwo Łask Nr. 3 (rep. hip. 2), zmarłych pierwszy w Probostwie Łask dnia 18 sierpnia 1923 roku, a druga w Łasku dnia 16 listopada 1930 r.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 8 kwietnia 1932 roku i w tym terminie osoby intereso­wane winny stawić się w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 86

Wydział hipoteczny sądu, grodzkiego w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Juljannie - Karolinie Raźniewskiej, wierzycielce hipoteki prawnej w sumie rb. 3.000, zabezpieczonej na nieruchomości dawniej w Probostwie-Łask, a obecnie w Łasku Nr. hip. 3 (rep. hip. Nr. 160) zmarłej w Sieradzu dnia 29 maja 1935 roku
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 5 lutego 1936 roku i w tym terminie osoby interesowane powinny stawić się w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza