-->

czwartek, 9 maja 2013

Podlesie

Czajkowski 1783-84 r.
Podlesie, parafia kwiatkowice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dzierzbicki, woyski orłowski. Dzierzbicki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Podlesie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Podlesie,  fol. nad rz. Plisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, ma 3 dm., 64 mk., 769 mr. ziemi dwor., w tem 308 mr. ornej.

Spis 1925:
Podlesie, kol., pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 61. Mężczyzn 31, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 61. Podało narodowość: polską 61.

Podlesie (Fol. Podlesie) 1839 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1830 nr 77

UWIADOMIENIA SPADKOWE.
Po śmierci Izydora Mniewskiego, zaszłey w dniu 5 Maia 1825 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent zawiadomia ninieyszem: iż celem przeniesienia na imie Sukcessorów zmarłego tytułu dziedzictwa Dóbr Włynia z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, tudzież przepisania własności summ, respective 5000 złotych Polskich prawu dożywocia ulegaiących, i 1000 złotych Polskich tegoż zmarłego Mniewskiego własnych, na Dobrach Leśnica z Folwarkiem Podlesie w tymże co wyżey Szadkowskim Powiecie leżących, w Dziale IV. pod Nrami 2 i 4 hypotecznie zabezpieczonych, termin roczny, a w szczególe na dzień 10 Marca 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, wyznaczonym został. — Kalisz dnia 9 Marca 1830 roku. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 96

(N. D. 1793) Rejent Kancellaryi Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia niniejszym, iż w skutek wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej Wydziału 2 w Kaliszu na dniu 6 (18) Marca r. b. pod tymczasową exekucyą ocznie zapadłego, i żądanie Cypryana Skolimowskiego dobra Leśnica z folwarkiem Podlesie w Okręgu Szadkowskim położone, wydzierżawione będą na publicznej licytacyi w mieście Szadku przedemną niżej podpisanym Rejentem w dniu 15 (27) Maja r. b. o godzinie 10 z rana. Warunki do wydzierżawienia w każdym czasie w Kancellaryi mojej przejrzane być mogą.
w Szadku dnia 3 (15) Kwietnia 1845 roku.
Kajetan Szczawiński.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 265

(N. D 6161) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Łukasza Chrzanowskiego, Prezesa Trybunału Cywilnego Gubernii Radomskiej w mieście Radomiu, i Cypryana Skolimowskiego, dziedzica dóbr Popowa, w wsi Popowie Okręgu Wartskim mieszkających zamieszkanie prawne do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona Trybunału tutejszego obrane mających, któren subhastacyą dóbr Leśnicy popiera, aktem zajęcia przez Stanisława Jackowskiego, Komornika Sądowego na gruncie dóbr Leśnicy w dniu 24 Października (5 Listopada) 1846 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie:
LEŚNICA. składające się: z folwarku i wsi zarobnéj Leśnica i folwarku Podlesie, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiéj w gminie Leśnica położone, Józefa Eugeniusza dwóch imion Dobek, obywatela we wsi Leśnica mieszkającego własne, i w jego posiadaniu zostające, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 52 mórg 5 prętów kwadratowych 150 miary nowo-polskiej grunta których należą do 2, 3 i 4, klassy, bory i lasy mieszczące się w powyższszéj rozległości zajmują około włók 20 tejże saméj miary.
Włościan pańszczyznę robiących jest: półrolników dwóch, popółrolników dwudziestu, zagrodników ośmiu, komorników czterech i Komornic dziewięć, od których pańszczyzna powinności, daniny i załogi w akcie zajęcia są wyszczególnione, czynszownicy niestali: 1. Piotr Rzeski młynarz; 2. Ludwik Strych smolarz.
Zabudowania w dobrach tych są z drzewa budowane, których szczegółowy opis niemniej inwentarzy gruntowych żywych i martwych, podatki i wysiew zbóż aktem zajęcia są objęte.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Józefowi Eugeniuszowi Dobek jako dozorcy i jako Wójtowi Gminy Leśnica, oraz Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniu 25 Października (6 Listopada) 1846 roku doręczony, następnie do księgi wieczystéj dóbr Leśnica w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 31 Października (12 Listopada) 1846 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu tymże samym t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Patrona Gowarzewskiego każden z Interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 10 (22) Grudnia 1846 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 1 (13) Listopada 1846 roku.
Fr. S. Wołowski P. Tr.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 93

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Podlesiu, pow. Sieradzkim, 4 chałupy włościańskie, na rs. 360 ubezpieczone. W czasie tego pożaru Jan Pabisiak gospodarz wiejski, ratując rzeczy i chcąc przeszkodzić szerzeniu się ognia, spadł z dachu i złamał nogę. Przyczyna pożaru niewyśledzona.

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.  
Termin sprzedaży d. 26 Maja (7 Czerwca) 1865 r.
20. Leźnica z folwarkiem Podlesie, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 159 kop. 98, vadjum do licytacji rs. 930, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4027, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 103
_________________________________________________________________________________


 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
7. Leśnica, obejmującą: wieś Leśnica, osadę młyn, Leśnica, kolonję Leśnica Podlesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Gazeta Świąteczna 1939 nr 3053

Spłonęło 18 gospodarstw we wsi Podlesiu, powiecie łaskim. Pożar wybuchł w zagrodzie Franciszka Śmiałka, o południu. gdy wszyscy byli w polu. Ogień szerzył się gwałtownie i straż ogniowa, przybyła z okolicy, opanowała go dopiero w kilka godzin. Spaliło się 75 budynków i wiele żywiny. 19 rodzin zostało bez dachu. („K. W.”).


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza