-->

niedziela, 12 maja 2013

Podgórze

Zajączkowski:
Podgórze-pow. łaski
1) 1392 T. Sir. I f. 32: Podgórze - Zawissius de P. 2) 1400 T. Sir. II f. 228: Potgorze - Dyonissius de P.
3) XVI w. Ł. I, 470: Podgorze - villa, par. Widawa, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 170: Podgorze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 178: Podgorze - jw. 1553-1576 P. 216: Podgorze - jw. 5) XIX w. SG VIII, 379: Podgórze - wś i folw. nad rz. Widawką, par. jw., gm. Dąbrowa Widawska, pow. łaski.
Uwagi: Obecnie P. A B C D, Spis 870.

Czajkowski 1783-84 r.
Podgorze, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Łyszkowski, chorązy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Podgórze, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 136, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Podgórze, wś i fol. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa, odl. 2 w. od Widawy, przy trakcie do Zduńskiej Woli; wś ma 9 dm., 170 mk., młyn wodny; fol. 5 dm., 38 mk. W 1827 r. było 13 dm., 136 mk. Według Lib. Ben. Łask. (I, 470) dziesięciny z łanów kmiecych i folwarcznych szły dla plebana w Widawie. Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1496 wś P., w par. Widawa, miała 51 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 170). W 1878 r. fol. P. rozl. mr. 357: gr. or. i ogr. mr. 224, łąk mr. 40, past. mr. 14; bud. mur. 10, z drzewa 5; las nieurządzony. Wś P. os. 17, z gr. mr. 42.

Spis 1925:
Podgórze, wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, folw. 4. Ludność ogółem: wś 143, folw. 34. Mężczyzn wś 72, folw. 15, kobiet wś 71, folw. 19. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 143 folw.18, mojżeszowego folw. 16. Podało narodowość: polską wś 143, folw. 18, żydowską folw. 16.

Wikipedia:
Podgórze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1821 nr 179

Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości.
W myśl Art: 118 Kodexu Cywilnego podaie do wiadomości, iż Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego wyrokiem w dniu 6 m. i r. b. na powodztwo Krystyny z Magnuskich Cirzewskiey wdowy, w Podgorzu Powiecie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem zamieszkałey, przedstanowczo wydanym, nakazał śledzenie nieprzytomnego Jana Cirzewskiego, syna powódki. Uskutecznienie rzeczonego śledztwa Sądowi Podsędkowskiemu Powiatu Sieradzkiego poruczone zostało.
W Warszawie d. 31 Paździer: 1821 r.
Minister Prezyduiący, M. Badeni,
W Zastęp: Sekretarza Jeneralnego
A. Podbielski, Szef Bióra.  


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 190

 Działo się w Kaliszu dnia 16 Lipca 1829 r. Na żądanie Wgo Felixa Więckowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Woiewodztwa Kaliskiego, iako kuratora massy bezdziedzicznéy Adama Zaręby, byłego dziedzica dóbr Chayczyn i Jawora w Pcie Szadkowskim położonych w Kaliszu zamieszkałego, osobiście czyniącego, tudzież Kassy wdów Jeneralnéy w Berlinie i Krolewsko Pruskiey Dyrekcyi Banku głownego w Berlinie, czyniącey przez Dyrektorów W.W. Krysztofa Hundta i Joachima i Jana Karola Struwe, niemniéy W. Karola Schede Justyc - Kommisarza iako Kuratora massy likwidacyyney Salomona Nathana, co do tego interessu zamieszkanie obrane tu w Kaliszu u W. Jana Miczkie Patrona maiących i przez tegoż czyniących, Niżey podpisany Woźny przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego przez JW. Ministra Sprawiedliwości d. d. 29 Lutego 1812 r. nominowany, w Kaliszu pod Nrem 417. mieszkaiący. Z mocy rezolucyi Wgo Sędziego Delegowanego w mysl Art: 752. Procedury wydanéy i w kopii załączonéy. Zapozwałem: 1. Wysoką Prokuratoryą Jeneralną Królestwa Polskiego w Warszawie przy ulicy Dziekanka Nro. 2667 Bióro swoie maiącą w osobie JW. Xawerego Potockiego Radcy Stanu Prezesa Prokuratoryi Jeneralney, — Czyniącą imieniem kościołów a) w Stoku, b) w Biały c) w Wygiełzowie, d. w. Grabnie i e) Konwentu Xięży Dominikanów w Sieradzu. 2. W. Antoniego Racięckiego we wsi Chayczynach w Pcie Szadkowskim zamieszkanie obrane maiącego. 3. Bankierów Mendla Oppenheim et Wolff zamieszkanie obrane u Michała Flam w Kaliszu w domu pod Nrem 33 maiących. 4. W. Józefę z Paczyńskich i Władysława małżonków Dzierzgowskich we wsi Podgorzu w Pcie Sieradzkim zamieszkałych i za zamieszkanie obrane maiących, nakoniec wszystkich wierzycieli niegdy Adama Zaremby z imion, nazwisk mieszkania i zamieszkania niewiadomych, którzy by iakiekolwiek prawa do teyże massy rościc mogli, aby na skutek wyżey wspomnioney Rezolucyi Sędziego Delegowanego i Art. 754 Kod. Postęp. Dokumenta ich wierzytelności usprawiedliwiające, produktem Patronów, których sobie ustanowić winni, opatrzone, z żądaniem umieszczenia siebie w Planie klassyfikacyinym Summy szacunkowey za Dobra Chayczyny i Jawor w Pcie Szadkowskim, Woiewodztwte Kaliskiem położone w ręce Sędziego Delegowanego W. Stanisława Zielińskiego w Kaliszu, w przeciągu dwóch miesięcy od wręczenia i ogłoszenia tego wezwania przez pisma publiczne licząc, złożyli, gdyż w razie niezłożenia z swoiemi prawami, iakieby im do Dóbr Chayczyn i Jawora tudzież Massy Adama Zaremby służyć mogły prekludowani zostaną. Woyciech Sobański W. T. C. W. K.

Dziennik Powszechny 1833 nr 240

Działo się w Kaliszu dnia 15 Lipca 1833 roku. Na żądanie Józefy z Paczyńskich 1mo voto Zarembiny, powtórnego ślubu Dzierzgowskiey, po zmarłym Władysławie Dzierzgowskim dziedzicu dóbr Podgórza, w Obwodzie Sieradzkim położonych, pozostałey wdowy, we wsi Gronowie, Powiecie Sieradzkim zamieszkałey, od którey Felix Więckowski Patron w Kaliszu mieszkający, stawać będzie. Podpisany Woźny Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 6go Grudnia 1827 roku, przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości nominowany, z Urzędu w Kaliszu mieszkaiący, Stosownie do rezolucji W. Kosteckiego Assessora Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, iako w tey sprawie delegowanego, na dniu 9 m. i r. b. wydaney, Zapozywam wszystkich wierzycieli do massy niegdy Józefa Zaremby, dziedzica dóbr Gronowa i innych w Powiecie Sieradzkim położonych, a mianowicie : 1. Antoniego Pstrokońskiego, Reienta Ptu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu zamieszkałego. 2. Sukcessorów Martyny z Zarembów Gorczyckiey, z imion i mieszkania niewiadomych. 3. Wincentego Madalińskiego, z zamieszkania niewiadomego. 4. Bernarda Sztern, Negocyanta w Kaliszu. 5. Wszystkich współsukcessorów, po Władysławie Dzierzgowskim, b. Maiorze wojsk polskich w wsi Gronowie zamieszkałym, i na teraz iuż zmarłym, pozostałych, iednę z tych Maryannę z Dzierzgowskich, Marcina Ziółkowskiego, pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Radomskiego małżonkę, czyli raczey oboyga małżonków Ziołkowskich, w mieście Radomsku zamieszkałych, w osobie ustanowionego Patrona Karola Kowalskiego, a innych współsukcessorów, z imion, nazwisk i zamieszkania świadomych; wreszcie, 6. Wszystkich innych niewiadomych wierzycieli, nakauiąc im, aby się w przeciągu dwóch miesięcy od wręczenia ninieyszego zapozwu, przed W. Aloizym Kosteckim Assessorem Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, iako delegowanym, w Kaliszu, w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, stawili, i z pretensyami swoiemi popisywali, iakie tylko do massy Józefa Zaremby, dziedzica dóbr Gronowa mieć mogą, w celu ułożenia planu dystrybucyjnego z pieniędzy za sprzedaz dóbr Gronowa z przyległościami wziętych, z tem zastrzeżeniem, iz wierzyciele, iezeli w terminie oznaczonym niestawią się z swemi pretensyami, na zawsze prekludowani zostaną. Naostatek, Zapozywam także W. Xiędza Jana Kołdowskiego, Proboszcza Jnfulata w mieście Łasku, Powiecie Szadkowskim zamieszkałego, iako opiekuna przydanego Józefa i Wiktoryi Zarembów, nieletnich dzieci po Józefie Zarembie pozostałych, aby się w terminie oznaczonym przed delegowanym Assessorem Trybunału Kaliskiego, W. Kosteckim w Kaliszu stawił, i dowody przez wierzycieli złożone przejrzał, końcem czynienia zarzutów. Jakób Muśkiewicz, Woźny T. W. Kal.

Kurjer Warszawski 1848 nr 62

W d. 26 z.m. w opustoszałej chałupie, we wsi Podgórzu Pcie Sieradzkim, znaleziono zwłoki 14-letniej dziewczyny, z nazwiska i pochodzenia nie wiadomej, ubranej w łachmany. Przyczyna śmierci niewiadoma.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 176

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 10 b. m. burza trwająca 2 godziny zniszczyła w gminie Podgórze, pow. Sieradzkim, wszystkie zasiewy i wiele dachów uszkodziła a nadto znaczną ilość drzew w lesie z korzeniem powyrywała.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 253

(N. D. 6156) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
3. Celestyna Gorczyckiego, co do summy 225 rubli, z dóbr Podgórze, w Okręgu Sieradzkim, spłaconej i w depozycie Władz Towarzystwa Kredowego Ziemskiego będącej, (...) Otworzyły się spadki, do regullacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na d. 7 (19) Мaja 1856 r.
Kalisz d. 29 Paźdz. (10 List.) 1855 r.
J. N. Zengteller.

Warszawska Gazeta Policyjna 1858 nr 281


Rada administracyjna Królestwa, na przełożenie zarządu 13go okręgu komunikacji postanowiła:—Na pobór opłaty z mostu na rzece Widawce w territorium wsi Podgórza, w powiecie Sieradzkim gubernii Warszawskiej, ma być nadana taryfa klasy 3ej, postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 5 sierpnia 1817 r. przepisana.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.      
20. Podgórze, do których jako przyległość należy wieś Świerczów lit. B. i łąki w Świerczowie majętności Widawskiej, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 92 kop. 6, vadium do licytacji rs. 630, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4401, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim. Termin sprzedaży, 26 Maja (7 Czerwca) 1862 r.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 43

(N. D. 5146) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu interesentów do kaucji za Janem Strachowskim jako Notarjuszem Ptu Wartskiego na dobrach Podgórzu w dziale IV pod N. 4 W. H. zapisanej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Podgórze do których jako przyległość należy wieś Świerczów lit. A. i łąki w Świerczowie majętości Widawskiej wraz z wszystkiemi przynależytościemi w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położonej, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rub sr. 92 k. 6 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 20 Lipca (7 Sierp.) 1861 r. N.11754 są wystawione na przymuszoną sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 25 Maja (6 Czerwca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w kancelarji hypotecznej przed Stan. Kościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rubli srebrem 630 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 401. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie: Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 23 Paźdz. (5 Listop.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 181

(N. D. 4760). Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie.
Zapozywa Miłosława Bernarda-Marcina Józefa Paciorkowskiego, we wsi Podgórzu, Powiecie Sieradzkim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30-tu od daty niniejszego doniosł o swojem zamieszkaniu, albo osobiście stawił się w Sądzie tutejszym dla ogłoszenia mu wyroku, w jego sprawie wydanego, w przeciwnym bowiem razie postąpionem będzie podług prawa.
Petroków d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1867 r.
za Sędziego Prezydującego,
Asesor, Walewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 228

N. D. 6757. Pisarz Kancelariji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Leona i Salomei z Piaszczyńskich małżonków Wejchan, co do prawa wieczystej dzierżawy młyna i gruntu, w wykazie hipotecznym dóbr Podgórze, z Okręgu Sieradzkiego, pod Nr. 6, Działu III go hypotekowanego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) 1869 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 11 (23) Października 1868 r.
Radca Dworu. J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1869 nr 13

N. D.561. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Leona i Salomei z Piaszczyńskich małżonków Wejchan, co do prawa wieczystej dzierżawy młyna i gruntu, w wykazie hipotecznym dóbr Podgórze, z Okręgu Sieradzkiego, pod Nr. 6, Działu III go hypotekowanego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) 1869 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 11 (23) Października 1868 r.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1872 nr 58

N. D. 1609. Sąd Pokoju w Sieradzu Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądania nowej regulacji hypoteki dwóch łąk, dawniej do klasztoru Ks. Bernardynów w Widawie należących, obecnie na rzecz Skarbu zajętych, a mianowicie: jednej między granicami wsiów Swierczewa i Podgórza, a drugiej w granicach wsi Rembieszewa położonych.
Uwiadamia interesantów, że takowa nastąpi przed podpisanym Pisarzem w dniu 19 Czerwca (1 Lipca) 1872 r.
Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacji podali i w dokumenta prawa ich udawadniające opatrzyli się.
Ostrzega się oraz że niezgłaszający się w terminie podpadną skutkom prekluzji w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej.
Ogłoszenie decyzji jaka w skutek aktu regulacji wydaną będzie nastąpi w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) 1872 r. na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie.
Interesanci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia jej przytomnemi być winni.
Sieradz d. 18 Lutego (1 Marca) 1872 r.
Smoleński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 259

N. D. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci.
1. Wiktorji z Zarembów Rutkowskiej właścicielki dóbr Podgórza z Okręgu Sieradzkiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których termin prekluzyjny na dzień 3 (15) Czerwca 1876 r. w Kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1875 r.
A. Paszkowski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1885 nr. 40
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1903 nr. 21
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1903 nr. 22
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1903 nr 45


Brak mostu. Każdy, komu droga wypadnie na Podgórze, wieś na trakcie pocztowym między Widawą a Sieradzem, musi przebywać wpław rzekę Widawkę. Od lat 4 czy 5 mostu tam niema; funkcyonuje natomiast prom, ale przy małej wodzie jest nieczynny, bo osiada na dnie, przy dużei wodzie... również nieczynny, bo go... woda porywa. Prosimy sobie wyobrazić przyjemność podróżnych, przejeżdżających owym „traktem pocztowym" w czasie np. zamarzania lub puszczania lodów, lub pośród ciemnych nocy. A zdarza się, że i umarłych wpław na miejsce spoczynku wiecznego przewozić trzeba! Czyż na to rady niema?
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1903 nr. 52
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1903 nr 121

Droga łącząca trzy powiaty, bo łódzki, łaski sieradzki, a najwięcej ważna dla Widawy, Zduńskiej Woli i Sieradza, mianowicie droga przecinająca rzekę Widawką była częstokroć trudna do przebycia, gdyż właśnie na tej rzece w Podgórzu brakowało mostu. Za sprawą władz powiatowych most ów, dużych rozmiarów, świeżo pobudowano.

Goniec Łódzki 1903 nr 139

— Most na Widawce* nie został jeszcze zbudowany, jak to mylnie nas poinformowano. Sporządzono dopiero kosztorys i wkrótce rozpocznie się budowa, która ma być ukończoną pod jesień r. b. Most ma mieć długości 150 łokci i oprze się na dębowych szpontpalach, z murowanemi przyczółkami, izbicami i t p. Zbudowany będzie sposobem gospodarczym, pod bezpośrednim kierunkiem i nadzorem p. Bolesława Trepki z Wielgiej Wsi i p. Kucharskiego, regenta z Widawy.

*koło wsi Podgórze, przypis autora bloga 

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 113

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Marcinie Zadwornym, właśc. 10 dzies. 598 sąż. gruntu ze składu kol. "Podgórze lit. A", pow. Łaskiego.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 13 lipca 1925 r. co do punktów Nr Nr 2, 3, 4 i 5 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr 1 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 19

Ogłoszenie
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 9 lipca 1929 r. postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 20 czerwca 1929 roku Nr. 1054, w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Świerczów, gminy Dąbrowa Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. Zwiększyć obszar scalenia wsi Świerczów przez włączenie do tegoż:
a) gruntów ornych i łąk z kolonji Podgórze, o obszarze około 5 ha, należących do Antoniego Siewierskiego, Józefa Pokorskiego i Adama Milczarka;
b) gruntów ornych z kolonji Świerczów Nr. 1-szy o obszarze około 35 ha, należących do Marjanny Bączyk, Antoniego Pierkosia, Franciszka Pierkosia, Adama Milczarka, Franciszka Sowińskiego i Marcina Bączyka z współwłaścicielami: Tomaszem Bączykiem, Antonim Bączykiem, sukc. po Antoninie Brakowskiej z Bączyków, Marjanną Bączyk (córką Jana Sowińskiego) i Marjanną Bączyk (córką Rocha Wieczorka).
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 sierpnia 1929 r.
Z p. Prezesa (—) Lipski.
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
10. Podgórze, obejmującą: wieś Podgórze, kolonję Podgórze, osadę młyńską Podgórze, folwark Podgórze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1961 nr 82

Hasło: Ratunek-powódź!
Alarm powodziowy
dla województwa łódzkiego ogłoszony wczoraj o godz. 9.30
Wczoraj o godz. 9.30 ogłoszony został alarm powodziowy dla województwa łódzkiego. Powodzią zagrożone są powiaty: sieradzki, łaski, tomaszowski, rawsko-mazowiecki, piotrkowski, radomszczański i łęczycki. Powiatowe komitety przeciwpowodziowe utrzymują stały kontakt z Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym. Telefon w Łodzi 516-84 dyżuruje bez przerwy przyjmując meldunki. Pierwszeństwo mają rozmowy pod hasłem: Ratunek — powódź! W razie potrzeby do dyspozycji przygotowane są oddziały ratownicze, wśród których w pełnym pogotowiu jest wojsko.
Wody Warty przybierają stale. Najpoważniejsza sytuacja zaistniała w Sieradzu. Poziom rzeki osiągnął wczoraj w południe 4.36 m, a więc o 26 cm ponad stan alarmowy. Straż czuwa tu bez przerwy. Władze miejscowe mają kontakt z wojskiem, które pomoże, jeśli zajdzie potrzeba. W Działoszynie poziom rzeki osiągnął wczoraj 4.95 m. Przewiduje się, że jeśli nie byłoby już opadów, poziom ten podniesie się o dalsze 15 cm. W takim wypadku nie doszłoby do krytycznego momentu powodzi.
W Uniejowie Warta nie jest groźna. Do stanu powodziowego brakuje jeszcze metr.
W Podgórzu rzeka Widawka przekroczyła stan alarmowy o 60 cm, a w Łęczycy Bzura o 7 cm.
Przybrały potężnie także wody Pilicy. W Spale poziom rzeki podniósł się do 2,60 m, podczas gdy stan alarmowy uważany jest już przy 2 metrach. W Sulejowie Pilica podniosła się 1,40 m.
Z Łowicza nadeszły wieści na razie nie wróżące nic złego. Poziom wody wynosił 1,40 m. a więc brak 60 cm do stanu alarmowego. Także z Lutomierska nadeszły pocieszające meldunki. Ner opada szybko. W południe poziom rzeki przekraczał już tylko 5 cm stan alarmowy. (Kas.)

Dziennik Łódzki 1961 nr 183 


 Jeszcze w 4 powiatach trwa alarm powodziowy
Wody na Warcie stale przybierają. Wczoraj w Sieradzu przybyło 10 cm, przez co już o 32 cm podniósł się stan wód ponad poziom alarmowy. W Uniejowie rzeka przybrała 25 cm. ale na szczęście swym poziomom nie dosięgnęła jeszcze stanu alarmowego. Widawka w Podgórzu opadła o 18 cm. niemniej przekracza jeszcze stan alarmowy o 42 cm.
Dalszej poprawie uległa sytuacja na Nerze. Wody tej rzeki obniżyły się o 11 cm a więc znajdują się już poniżej stanu alarmowego. Podobna, choć poważniejsza sytuacja panuje w Łęczycy na Bzurze, gdzie woda opadła o 9 cm. ale tylko o 2 cm jest poniżej stanu alarmowego.
Na Pilicy stan alarmowy sygnalizowano jedynie ze Spały. W Nowym Mieście i w Sulejowie sytuacja była o wiele lepsza. W związku z tym alarm przeciwpowodziowy utrzymano w dniu wczorajszym dla 4 powiatów: sieradzkiego, łaskiego, łęczyckiego i rawskiego. Jeśli nie byłoby deszczu, największy przybór wód w Sieradzu przewidziany jest w dniu dzisiejszym, a w Uniejowie około poniedziałku, po czym wody zaczną obniżać swój poziom. Inaczej naturalnie wyglądałaby sytuacja w razie opadów.

(Kas).1 komentarz:

  1. Informacja od Pana Roberta Kosteckiego:
    Żoną Józefa Zaremby, dziedzica dóbr ziemskich Gronów i Biała, była Józefa Dzierzgowska (ur. ok. 1789 - zm. 12.07.1849 Podgórze). Umarła w majątku Podgórze koło Widawy, będąc z wizytą u córki Wiktorii, żony Jana Nepomucena Rutkowskiego, właściciela dóbr Podgórze.

    OdpowiedzUsuń