-->

wtorek, 28 maja 2013

Piotrowice

Spis 1925:
Piotrowice, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 59. Mężczyzn 30, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 59. Podało narodowość: polską 59.

Piotrowice, obecnie część wsi Rybnik w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące słowa: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą: kolonję Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, folwark Rybnik-Gozdy".
Wojewoda

(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza