-->

sobota, 11 maja 2013

Oraczew

Zajączkowski:
Oraczew-pow. sieradzki 1) 1330 exc. 1511-1512 r., Ul. VG 399: Oraczow - hereditas in terra Siradiensi. Arcbp Janisław nadaje Przybysławowi wś O. do lokowania na prawie średzkim, określając przy tym uposażenie sołectwa i powinności osadników. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Oraczovo - villa in terra Syradie, ex alia parte fluvii Warte. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. O. 3) XVI w. Ł. I, 418-419: Oraczow - villa, par. Charłupia Wielka, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 171: Oraczow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511- 1518 P. 181: Oraczow - jw. 1553-1576 P. 220: Oraczow - jw. 5) XIX w. SG VII, 570: Oraczew - wś, par. jw., gm. Wróblew, pow. jw. Uwagi: obecnie O., O. Mały i O. Wielki, Spis 789. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Oraczow, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 40 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Oraczew, parafia charłupia wielka, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Oraczew, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Mała, własność rządowa. Ilość domów 43, ludność 330, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Oraczew, w dok. Oraczow, wś i os. leś. przy błotach Okoń, Bączywe, Przypusta, Staw, pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Charłupia Wielka, odl. od Sieradza 12 w. Kol. ma 77 dm., 540 mk.; os. leś. 1 dm. Według Lib. Ben. Łask była to wś arcybiskupia, w której sołtysi ze swych łanów dawali w miejsce dziesięciny po 18 gr. kościołowi paraf. w Charłupi a kmiecie plebanowi meszne i kolędę po korcu owsa i żyta z łan, zaś na stół arcybiskupi daniny zbożowe (maldratae). Według regestr. pobor. z 1511-1518 r. wś O. miała 7 łanów (Pawiński-Wielkop. II, 220). Br. Ch.

Spis 1925:
Oraczew, wś i leśn., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 97, leśn. 1. Ludność ogółem: wś 683, leśn. 10. Mężczyzn wś 331, leśn. 5, kobiet wś 352, leśn. 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 682, leśn. 10, ewangelickiego wś 1. Podało narodowość: polską wś 683, leśn. 10.

Wikipedia:
Oraczew Wielki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1821 nr 204

Sąd Policyi Prostej Powiatu Sieradzkiego — Wzywa wszelkie Władze kraiowe, ażeby Józefa Obrębskiego o kradzież obwinionego, a dnia 7 Listopada b. r. w transporcie do Sądu Policyi Poprawczey Obwodu Kaliskiego między wsiami Smordzewem i Wroblewem w Powiecie Wartskim zbiegłego, śledzić i uiętego Sądowi tuteyszemu pod strażą bezpieczną dostawić raczyły, którego opis następny dla rozpoznania umieszcza się. Józef Obrębski rodem z Łopatowa, w Oraczewie Powiecie Sieradzkim ostatecznie zamieszkały, twarzy okrągłey, nosa małego, oczu niebieskich, włosów szatyn; ubiór tegoż: płaszcz sukienny granatowy o iednym kołnierzu z białą podszewką, kamizelka z takiegoż sukna z guzikami żółtemi, spodnie lniane płócienne, chustka na szyi kolorowa, bóty złe ordynaryyne, kapelusz czarny okrągły żółtem płótnem podszyty.
— Sieradz dnia 9 Listopada 1821 r. Gaiewski Podsędek.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 55

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z daty 23 grudnia r. z. Nr. 82,482f16,610 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissyą woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż: 1.w dniu 6maia r. b. 2. — 10— — 3. — 14— — poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następujących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Szadek, składaiacego się z wsiów Kobyla miejska, Kromolnia, Szadkowice i Wielgiey wsi z folwarków: Wielga wieś i Szadkowice, propinacji w całym tym kluczu, rybołowstwa, wolnego mlewa w młynach Szadkowice i Nagrobli, lasu przyległego, oraz nieużytków, w ekonomii Męka powiecie i obwodzie Sieradzkim położonego. ad 2. Klucza Kopyść, składaiącego się z wsiów: Borszewice i Kopyść, folwarku Kopyść, propinacyi tamże, i lasu przyległego, w teyże samey ekonomii powiecie i obwodzie położonego. ad 3. Klucza Oraczew, składaiącego się z wsi i folwarku Oraczew, propinacyi tamże, lasu przyległego, pastwisk wspólnych, w tey samej ekonomii, powiecie i obwodzie położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 115,53... gr. 18. ad a. — — 76,349 gr. 21. ad 3. — — 29,713 — 26. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon, ad 1. w summie złp. 5,563 gr. 15. ad 2. — — 3,670 — 23. ad 3. — — 1,415 — 22. z wolnością iednak spłacenia takowego monétą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, od 1. w summie złp. 52,000. ad. 2 — — 34, 200. ad 3. — — 16,300. zaciągnioną, od którey przez następne 24. lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13. Czerwca 1829. roku ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tychże dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to. ad 1. w ilości złp. 951. gr. 1. ad 2. — — 209. —6. ad 3. — — 876. — Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 13,187. ad 2. — — 8.709. gr. 16. ad 3. — — 3,483. — 15. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niej, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do własciwey ekonomii naddzierzawcy, do którego stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 10 lutego 1830 r. Radca Stanu Prezes. Piwnicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 155

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Zpowodu spełzłey licytacyi sprzedaży dóbr rządowych, a mianowicie: 1. Klucza Szadek) w ekonomii Męka. 2. — Kopyść) w ekonomii Męka. 3. — Oraczew) w ekonomii Męka. położonych, kommissya woiewódzka podaie do powszechney wiadomości, iż dobra te poszczególnie na sprzedaż z wolney ręki ninieyszem wystawione zostaią. Każdy więc chęć kupna maiący, może w tey mierze bądź wprost do Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu, bądź do Kommissyi Woiewódzkiey stosowną podać deklaracyą, a o warunkach pod iakiemi sprzedaż pomienionych dóbr dopełnioną bydź ma, przekonać się może z ogłoszonego iuż dawniey obwieszczenia, a mianowicie: w dzienniku woiewódzkim z roku bieżącego nr. 8 W Gazecie Warszawskiey nr. 58 i w Powszechnym Dzienniku Kraiowym nr. 55; pod datą 10 lutego r. b. umieszczonego. Działo się w Kaliszu dnia 15 maia 1830 roku. Radca Stanu Prezes Piwnicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 22

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż wydzierzawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca r. b. na lat sześć pro 1833/39 dobra rządowe, a mianowicie:
4. W ekonomii Męka na dniu 31 Stycznia r. b. A. Klucz Monice, do którego należą: Folwarki i wsie Monice, Kłocko i Jezioro wraz z dwoma wiatrakami, dwoma młynami, i propinacyą. Cena dzierzawna wynosi złp. 11,129. B. Folwark i wieś Oraczew zpropinacyą. Cena dzierzawna wynosi zł. 3,674 gr. 8.
(...) Termina Wyżey oznaczone, odbywać się będą na Sali Posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey, z południa od godziny 2giey, a o warunkach, pod iakiemi wydzierzawienie dóbr w mowie będących, do skutku doprowadzonem zostanie, konkurrenci w biurze Sekcyi dóbr w godzinach służbowych, poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić: 1. Świadectwem Kommissarza Obwodu w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: 2. Świadectwem Dziedzica dóbr, które dotąd dzierzawił, że mu się w zupełności uiścił, iest zamożnym Gospodarzem i że z Włościanami dobrze obchodził się, nakoniec obowiązany zostaie: 3. Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości 1/4 części summy dzierzawny z dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nieutrzymuiącemu się przy licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. w Kaliszu dnia 15 Stycznia 1833 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jeneralny, Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 71

(N. D. 1209.) Rząd Gubernialny Warszawski.
Zważając, że ogłoszona na dzień 22 Lutego (6 Marca) r. b. licytacja na wydzierżawienie wieczyście propinacyi we wsi Оraczowie Ekonomii Męka Obwodzie Sieradzkim położonej, wraz z kawałkiem gruntu do osady Karczemnej należącym, obejmującym morg 3 miary nowopolskiéj, dla braku konkurentów nieprzyszła do skutku, Rząd Gubernialny przeto nowy termin licytacyjny in plus wkupnego na dzień 26 Marca (7 Kwietnia) r. b. na godzinę 12 z południa w sali licytacyjnej Rządu Gubernialnego oznacza pod następującemi warunkami.
Wkupne do nabycia téj propinacyi obecnie czteroletniemu kanonowi wyrównywające rs 628 k. 92 in plus z licytacyi postąpiono, obowiązany będzie utrzymujący się przy wieczystéj dzierżawie wnieść do Kassy wskazać mu się mającej oprócz innych podatków i ciężarów, również obowiązkiem będzie wieczystego dzierżawcy opłacać corocznie w dwóch ratach to jest 1 Czerwca i 1 Grudnia kanonu rs. 157 k. 23, jak również ofiary rs. 9 k. 97.
Każden pretendent przed przystąpieniem do licytacyi, obowiązany usprawiedliwić jest świadectwem Naczelnika Powiatu swą zamożność, oraz złożyć vadium w gotowiźnie rs. 157 k. 23, które nieutrzymującemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie.
O innych warunkach jakie do zadzierżawienia wieczystego propinacyi zwyż pomienionéj służą, konkurenci w biurze Rządu Gubernialnego, a mianowicie w Sekcyi Dóbr i Lasów Rządowych każdego dnia w godzinach służbowych poinformować się mogą.
w Warszawie d. 23 Lutego (7 Marca) 1845.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Referendarz Stanu, Łaszczyński.
Naczelnik Kancellaryi, Rasinowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 133

(N. D. 2613) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 26 Marca (7 Kwiet.) r. b. we wsi Oraczew gminie Męka w Ogu Sieradzkim, znaleziono zwłoki chłopaka wieku lat 14 lub 15 mieć mogącego, budowy szczupłej, wzrostu średniego, włosów blond, oczu niebieskich, nosa spłaszczonego, ubrany był w kapotę starą koloru niebieskiego spodnie i koszulę białe, parciane, czapka granatowa z białym barankiem, i stare buty nadto przez lewe ramie miał zawieszoną torbę żebraczą ktoby o jego nazwisku lub pochodzeniu wiedział, zechce donieść o tem Sądowi tutejszemu lub Sądowi Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Sieradz d. 2 (14) Kwietnia 1856 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, Biernacki.

Dziennik Powszechny 1861 nr 72

(N. D. 5644) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego. Zapozywa Wawrzenca Banaś lat 17 wieku liczącego, katolika z służby utrzymującego się, we wsi Oraczewie, gminie Męka, w Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby w ciągu dni 30 stawił się w Sądzie tutejszym do ogłoszenia wyroku gdyż po upływie oznaczonego terminu, podług prawa postąpionem będzie. Tyniec d. 24 List. (6 Grud.) 1861 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1864 nr 252

Sieradz. We wsi Oraczewie w dniu 7 (19) października, spalił się dwuletni syn Zofji Lazarkówny, Tomasz, skutkiem pozostawienia bez dozoru w izbie.

Dziennik Warszawski 1866 nr 107

(N. D. 2761) Urzęd Leśny Klonowo.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 17 (29) Maja r. b. od godziny 9-ej z rana w kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godynice Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, odbywać się będzie głośna in plus licytacja na sprzedaż drzewa iglastego różnego gatunku, z cięć na r. 1866, naznaczonych młotem sześciokątnym wycechowanego, pojedynczo obrębami, mianowicie:
Z obrębu Podawacz w okręgu I w cięciu Nr. 13, ocenione na rs. 817 kop. 83; z obrębu Grabostaw w okręgu I Nr. 15, ocenione na rs. 116 kop 25; z obrębu Błota w okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 426 kop. 90; z obrębu Kosatka w okręgu I Nr. 11, ocenione na rsr. 476 kop. 2; z obrębu Oraczew Nr. 7, ocenione na rs. 5 kop. 67; z obrębu Kuźnica Nr. 8, ocenione na rs. 776 kop. 27; z obrębu Leliwa w okręgu I Nr. 10, ocenione na rsr. 134 kop. 78; z obrębu Smok okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 295 kop. 54.
Przystępujący do licytacji, zaopatrzony być winien w vadium wynoszące 1/4 część szacunku w każdym obrębie, oraz być przygotowanym do zapłacenia połowy zalicytowanej sumy przy podpisaniu protokółu licytacyjnego, o innych warunkach tej sprzedaży każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych dowiedzieć się można w Urzędzie Leśnym, miejscowa zaś służba leśna zgłaszającemu się okaże drzewo na gruncie.
w Brąszewicach d. 16 (28) Kwietnia 1866 r.
Nadleśniczy, Ł. Wojczyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 210

N. D. 5805. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu. Wzywa niewiadomego z pobytu mieszkańca wsi Oraczewa, gminy Wróblew, powiatu Sieradzkiego, Zygmunta Brzozowskiego, aby w ciągu dni 30 tu w Sądzie tutejszym się stawił pod skutkami prawa.
Kalisz d. 18 (30)Września 1873 r.

Kaliszanin 1875 nr 80

Ogłoszenia
Kaliska Izba Skarbowa.
Podaje do wiadomości publicznej, iż na mocy decyzji Izby Skarbowej w dniu 17 (29) września r. b. zapadłej, odbędzie się 15 (27) października o godzinie 12 zrana w Praesidium tejże Izby głośna in plus licytacja na sprzedaż, 1) powału (drzewa uszkodzonego przez burzę) w obrębach Podawacz, Grabostaw, Błota i Oraczew, Straży Salamonowskiej, leśnictwa rządowego Klonowa, oszacowanego na summę rs. 378 kop. 86; 2) ta­kiegoż drzewa w obrębie Kosatka, tegoż leśnictwa i straży, oszacowanego na rs. 432 kop. 67; i 3) takiegoż drzewa w obrębie Bogus, Kuźnica i Grójec-Wielki, tegoż leśnictwa.
Licytacja rozpocznie się od summ powyższych. Przystępujący do niej winien złożyć vadjum wyrównywające 1/10 części summy szacunkowej. Szcze­gółowe warunki licytacji mogą być przejrzane każdodziennie z wyjątkiem świąt i dni galowych w biurze Wydziału Dóbr Rządowych Izby Skar­bowej kaliskiej.
Kalisz d. 22 września (4 października) 1875 r. Assessor Herburt-Heybowicz — Referent Chomętowski.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 220

Osada we wsi Oraczewie, pod Sieradzem, składająca się z ziemi ornej morgów 4 1/2 wraz z domem, stodołą i oborą, jest do wypuszczenia w dzierżawę od l stycznia 1902 r. Miejscowość uprzywilejowana do założenia sklepu. Wiadomość u właściciela w Kamionaczyku.


Gazeta Kaliska 1903 nr 8

Wypadek z bronią. We wsi Oraczew w pow. Sieradzkim, w dzień Wigilji Bożego Narodzenia zdarzył się smutny wypadek. Mieszkaniec tej wsi Roch Rymarz schował do pieca nabitą flintę. Żona jego, nie wiedząc o tem, poczęła w piecu palić, skutkiem czego flinta wystrzeliła, zabijając na miejscu Rymarzową.

Goniec Łódzki 1903 nr 53

We wsi Oraczew pod Sieradzem włościanin, nazwiskiem Rosiak, trudniący się kłusownictwem, schował przed rewizją nabitą broń do pieca, zwróciwszy koniec lufy na izbę. Żona Rosiaka, nie wiedząc o tem, napaliła w piecu ogień, który spowodował wystrzał z nabitej broni. Nabój ugodził Rosiakową w piersi i zabił ją na miejscu. 

Gazeta Świąteczna 1903 nr. 1158

Strzelba w piecu. We wsi Oraczewie w powiecie sieradzkim, guberńji kaliskiej, gospodyni Rosiakowa rozpalała ogień w piecu. Wtém rozległ się huk, i Rosiakowa padła trupem na podłogę. Pokazało się, że mąż jéj ukrył był w piecu strzelbę, i to nabitą. Rozumie się, że strzelba w ogniu musiała wypalić. Nabój trafił nieszczęśliwą kobietę w samo serce.


Gazeta Kaliska 1906 nr 275 do 277

Pożary. W okresie czasu od 29 sierpnia do 12-go września r. b. w gub. kaliskiej było ogółem 33 pożary, z których 3 wynikły z podpalenia, 2 od pioruna, 1 od nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, 1 od wadliwego urządzenia komina, przyczyna zaś i pozostałych pożarów niewiadoma. Większe pożary wynikły: we wsi Oraczew, w pow. sieradzkim, spalił się dom, stodoła, obora i chlew ze stajnią włościanina Wojciecha Michała, ubezpieczone na 690 rb., straty wynoszą 1010 rb.

Gazeta Kaliska 1907 nr 34

We wsi Oraczew, w pow. sieradzkim, zmarł od oparzeń ciała 2 letni chłopiec włościański Michał Raj.


Gazeta Kaliska 1907 nr 222

Otrucie grzybami. We wsi Oraczew, pow. sieradzkiego, 3-letni chłopiec włościański Franciszek Jaros, najadłszy się grzybów trujących, nagle zmarł.


Gazeta Kaliska 1907 nr 289

We wsi Oraczew pow. sieradzkiego, spłonęły dwie stodoły Wojciecha Korna i Tomasza Rosiaka, ubezpieczone na 250 rb., straty wynoszą 1200 rb.
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 listopad
______________________________________________________________________________


Zorza 1920 nr 16

LISTY Z KRAJU.
Z życia gminy Wróblew (ziemi sieradzkiej).
Gmina Wróblew obejmuje obszar 16,520 morgów przy 11,000 mieszkańców, z większych własności znajdują się dobra: Charłupia Wielka (własność SS. Kosmanów) 1600 morgów, Kobierzycko —1000 morgów, Las państwowy Oraczewski — 812 morgów i Mantyki—203 morgi.
Wiosek i kolonji posiada 72, nomenklatur 135. Do gminy należą 3 parafje: Wróblew, Charłupia Wielka i Wągłczew.
Na czele gminy, jak zresztą wszędzie, stoi Rada Gminna, której pomagają komisje: finansowa, oświatowa, administracyjna i zdrowia publicznego. Zwrócono w pierwszym rzędzie uwagę na konieczność otwierania szkół i wynajdywania na ten cel środków. I tak, między innemi, postanowiono opodatkować młyny i wiatraki, znajdujące się w obrębie gminy do wysokości 4,380 mk., przeznaczając fundusz ten w dwóch trzecich częściach na potrzeby szkolne. Pozatem uchwalono dążyć do zakupywania gruntów pod budowę szkół wogóle, a przedewszystkiem w Oraczewie i Smardzewie, gdzie potrzeba ich jest najpilniejszą. Dzięki temu, gmina Wróblew, która w r. 1914 miała zaledwie jedną szkołę we Wróblewie, dziś posiada 11 szkół z 1000 z górą dzieci, pobierających naukę. W Rakowicach i Wągłczewie utworzono wieczorne kursy dla dorosłych analfabetów, na które uczęszczało około 60 osób płci obojga. Tu zaznaczyć muszę, owocną pracę nauczycielki p. Heleny Ławińskiej, prowadzącej szkołę we wsi Smardzewie, od listopada 1918 r. Pomimo, że miała do nauki 85 dzieci, jednakże znalazła czas na udzielanie zdolniejszym z pośród dzieci początków rysunków i robótek. Prace te bardzo udatne, mieliśmy możność oglądać w dniu zakończenia roku szkolnego.
Po za szkolnictwem nie mniejszą uwagę poświęcono czytelnictwu, dla rozwoju którego uchwalono zaprenumerować po kilka egzemplarzy tygodników: „Gmina”, „Przyjaciel zdrowia ludu”, „Ziemia Sieradzka”, oraz kilka pism specjalnych. Tygodniki te i pisma znajdują się przy czytelni ludowej, zawierającej z górą 200 tomów książek różnej treści przeważnie historycznych.
Z kolei muszę zaznaczyć, że w gminie mamy 5 straży ogniowych, powstałych w ostatnich kilku latach, mianowicie: w Wróblewie, Słomkowie, Suchym, Wągłczewie, Oraczewie i w Charłupi Wielkiej, organizuje się pozatem straż ogniowa we wsi Smardzewie, której gospodarze poczynili już starania u odpowiednich władz o zatwierdzenie ustawy. Straże te liczą 140 członków; na ogół organizacja straży jest dobra. Należy tu podkreślić, że gospodarze wsi Wróblewa, Ocina, i innych okolicznych, opodatkowali się dobrowolnie na rzecz straży w gminie po 10 fenigów od morga, oraz uchwalili postawienie we Wróblewie budynku dla straży ogniowej, mającego w sobie mieścić dość obszerną scenę dla przedstawień. Nie można pominąć milczeniem, że z inicjatywy p. Zdzieszyńskiego, naczelnika straży ogniowej w Słomkowie Suchym, zorganizowany został przy tejże straży oddział kobiet. Oddział ten, liczący 12 osób otrzymał już chrzest ogniowy we wsi Kobierzycku.
Z instytucji spółdzielczych, niezależnie od kasy gminnej, istnieje we Wróblewie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe, założone w roku 1912, liczące 356 członków, którzy posiadają udziałów na sumę 8,129 rb. 83 kop. Niewielka, bo wynosząca zaledwie 57,760 rub. suma wkładów, dowodzi, że po wsiach ludzie nie rozumieją dostatecznie korzyści, jakie zapewnia składanie pieniędzy w Towarzystwie. Wolą oni trzymać je po rozmaitych kryjówkach, przechowywać we workach ze zbożem, za obrazami, na strychach, pod żłobami i t. p., niż składać do Towarzystwa Oszczędnościowego. Czytamy nieraz w pismach, że przy pożarze we wsi X spaliło się między innemi u gospodarza A.—1000 rb. czy marek, u gospodarza B. —500 rub., u gospodarza C. —300 rub., a kto temu winien? Sami poszkodowani, którzy zamiast lokować swoje oszczędności w powołanych do tego instytucjach, co również przyniosło by im pewne zyski w postaci procentów, chowają je po różnych zakamarkach na swoją szkodę. Należałoby rozpowszechniać na wsi książeczkę wydaną przez Komisję współdzielczą, pod tytułem „Co się dzieje z pieniędzmi na wsi?”
Pozatem we Wróblewie zawiązało się Stowarzysztnie pomocy dla żołnierza polskiego z p. Janiakową na czele, gdzie niejeden już grosz ofiarny zebrany został na potrzeby obrońców Ojczyzny. Jako dowód uspołecznienia naszego ludu, niech posłuży fakt, jednogłośnego przyznania przez gospodarzy gminy 300 marek na rzecz ofiar katastrofy w Orłowej w Zagłębiu Karwińskim. Dla interesujących się bliżej budżetem gminy Wróblew, zawierającym dość pokaźną sumę bilansową 70,936 marek, przytaczam ważniejsze z niego pozycje, a mianowicie:
1. Utrzymanie administracji gminy 8,520. —
2. Opał, światło, książki, druk i inne wydatki 4,446.67
3. Zapomogi dla biednych miejscowych, koszty pogrzebu, koszty opieki biednych zamiejscowych, koszty kuracyjne i inne... 16,756.—
4. Utrzymanie szkół... 28,519.33
5. Budowa mostów, utrzymanie i naprawa dróg, utrzymanie policji i różne wewnętrzne wydatki 12,700. —
Kończąc niniejszą korespondencję o życiu gminy Wróblew rzucam myśl, aby Sprawozdania takie mogły się ukazywać i od innych gmin. Pomieszczenia takich sprawozdań Szanowna Redakcja „Zorzy” zapewne nie odmówi, z nich zaś dowiemy się, jak się inne gminy rządzą i jak pracują dla dobra kraju.
Edmund Sikorski.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 104

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, za­mieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149, 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 9 kwietnia 1926 r.. o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu, sprzeda­wane będą z publicznej licytacji prawa Andrzeja Witulskiego w 5/16 częś­ciach do osady rolnej, położonej pod tab. likw. Nr. 20, we wsi Oraczew- Wielki, gm. Wróblew, star. sieradzkiem, przestrzeni 9 mórg 230 1/2 prę­tów; w tej liczbie około 1 morgi łąki.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom drewniany, pod słomą, o dwóch izbach w stanie dobrym, b) sto­doła drewniana o 2 sąsiekach, pod słomą, w stanie średnim, c) obora drewniana, pod słomą, w stanie lichym, d) studnia drewniana. Oprócz tego na osadzie znajdują się płoty sztachetowe, oraz wysianego żyta dwa korce. Reszta części pozostaje: 6/16 części w posiadaniu Apolonji Witulskiej, 1/16 Jakóba, 1/16 Marjanny, 1/16 Władysława, 1/16 Józefa i 1/16 Kon­stantego rodzeństwa Kantarek.
Osada nie ma urządzonej księgi hipotecznej, obciążona sumą posa­gową 2.000 rb., na rzecz Apolonji Witulskiej; prawa Antoniego Witulskie­go zostały wyznaczone do sprzedaży z publicznej licytacji na zaspoko­jenie pretensji Leona Mazurowskiego w sumie 440 zł. z %% i kosztami, z mocy klauzul egzekucyjnych sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu z dn. 31 lipca 1925 r., Nr. A. 141 i 142/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 800 zł. Osoby, za­mierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 80 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku do dni 14.

Warunki licytacyjne, oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji ko­mornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sie­radzu.

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1925 grudzień
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1926 kwiecień
______________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 13

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 25 lipca 1928 r. zatwierdzony został statut Spółki wodnej we wsi Oraczew Wielki, gm. Wróblew.
Spółka wodna nosi nazwę „Oraczew Wielki, cz. II". Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 16 lipca 1928 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 28 lipca 1928 r.
Starosta (podpis nieczytelny).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
9. Dnia 10. 12. 1925 r. Sp. Wodna Oraczew. Siedziba spółki Oraczew, gm. Wróblew — statut uchwalono dnia 8. 11. 1925 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8749. „Jan Andrysiak" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Oraczew, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1925 roku. Właśc. Jan Andrysiak, zam. w Oraczewie.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 10 września 1928 r.
9341. „Franciszek Dębicki", sklep kolonialno-spożywczy we wsi Oraczew, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Właśc. Franciszek Dębicki, zam. tamże.
9383. „Walenty Banaś", sklep kolonialno-spożywczy i wyroby ty­toniowe we wsi Oraczew, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Właśc. Wa­lenty Banaś, zam. tamże. 

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5a

Do rejestru handlowego. Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod .Nr. Nr.:
dnia 8 października 1929 roku.
10883. „Sułkowski Stanisław", sklep kolonjalno-spożywczy w Oraczewie-Dużym, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Sułkowski Stanisław, zam. w Oraczewie-Dużym.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 wrzesień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 luty
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1931 marzec

Strzał do pijanego.
Józef Wysota, zamożny gospodarz wsi Oraczew gm. Wróblew często lubi zaglądać do kieliszka, to też przed paru dniami gdy był pod gazem, wraz z dwoma kompanami idąc przez wieś Kluczków Duży, wieczorem o godz. 11 napotkał furmankę, na której siedziało pięć osób. Wśród jadących znajdowali się wójt gminy Ciołek i sekretarz tejże gminy Wroński. Jeden z podgazowanych usiłował zatrzymać furmankę, która ruszyła galopem. W między czasie dwóch pozostałych zaczęło zaprzęg gonić. Sekretarz Wroński nie wiele myśląc wyjął rewolwer i strzelił do goniących. Kula trafiła Józefa Wysotę i przeszła pod szczęką rysując skórę.

_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 maj
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1931 lipiec
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1931 23 grudzień

ARESZTOWANIE KONKURENTA MONOPOLU SPIRYTUSOWEGO.
Władze policyjne we wsi Oraczew gm. Wróblew wykryły u niejakiego Maciaszczyka potajemną fabrykę spirytusu, która zaopatrywała całą okolicę. Podczas rewizji znaleziono aparat do pędzenia spirytusu przerobiony z parnika od kartofli. Znaleziono również 12 litrów spirytusu mocy 77 stopni.
Maciaszczyka aresztowano i osadzono w więzieniu. Aparat skonfiskowano.

Echo Sieradzkie 1932 16 maj

Rozpatrywana była sprawa Józefa Maciaszczyka z Oraczewa gm. Wróblew oskarżonego o pędzenie wódki z buraków.
Oskarżony tłumaczył się, że pędził wódkę dla własnej potrzeby w celu leczniczym, gdyż jest chory na nogi.
Sąd skazał Maciaszczyka na 1000 zł. z zamianą na 50 dni aresztu oraz na 1 miesiąc bezwzględnego aresztu. —

Echo Sieradzkie 1932 10 wrzesień

WIELKI POŻAR ZAGAZOWANYCH
domów odbędzie się w niedzielę.
Na zakończenie tygodnia przeciwpożarowego w Zarząd Okręgowy Straży Pożarnych urządzą w dniu 11 b. m. popisy drużyn samarytańsko - pożarniczych oraz drużyn strażackich męskich. Popisy odbędą się na boisku „Sokoła" w Sieradzu punktualnie o godz. 15-ej.
Udział w rzeczonych popisach biorą drużyny żeńskie Zadzimia Ralewic, Wojkowa, Janiszewice i Męki. Drużyny męskie ze Smardzewa, Oraczewa Charłupi Małej, Dąbrowy Wielkiej, Wośnik, Męki i Zapusty, oraz Sieradz, który przeprowadzi akcje gaszenia pożaru 2-ch budynków w strefie zagazowanej.
Ćwiczenia ratownicze — zagazowane przeprowadzi drużyna żeńska z Janiszewic. Inne drużyny wykonają ćwiczenia strażackie szkolne i alarmowe. Wstęp na boisko dla dorosłych 1 zł. dla członków organizacji i zrzeszeń 50 gr.
Zarząd Związku Straży zwraca się za naszem pośrednictwem z prośbą do społeczeństwa o łaskawe poparcie wspomnianej imprezy.

Echo Sieradzkie 1932 16 wrzesień

POPISY STRAŻY POŻARNYCH
Staraniem zarządu Zw. Okr. Straży Pożarnych na zakończenie tygodnia przeciwpożarniczego zostały urządzone popisowe ćwiczenia straży i drużyn samarytańsko pożarniczych. Udział w ćwiczeniach wzięły nast. straże: Smardzew, Oraczew, Charłupia Mała, Woźniki, Męka i Dąbrowa oraz drużyny samarytańsko pożarnicze Wojkowa, Męki Janiszewic i Ralewic. Społeczeństwo sieradzkie poraz pierwszy miało sposobność oglądać wyczyny straży pożarnych a zwłaszcza drużyn żeńskich, które z zadziwiającą sprawnością były wykonane. Na program złożyły się:
1) ćwiczenia O. p. gaz. które wykonała drużyna Samarytańsko-Pożarnicza z Janiszewic.
2) ćwieczenia szkolne strażackie z narzędziami, które wykonały drużyny Samarytańsko-Pożarn. z Wojkowa, Ralewic i Męki.
3) ćwiczenia szkolne z narzędziami w wykonaniu drużyn męskich ze Smardzewa, Oraczewa i Męki.
4) ćwiczenia alarmowe z wodą i narzędziami drużyn męskich z Woźnik, Charłupi Małej, Smardzewa, Oraczewa i Dąbrowy.
5) ćwiczenia pożaru i ratownictwo w strefie zagazowane przez straż sieradzką i drużyna Samaryt. Pożarn. z Janiszewic.
6) na zakończenie odbyła się defilada przed pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, którą przyjął w otoczeniu przedstawicieli innych organizacji prezes związku starosta inż. Boryssowicz. Całość wypadła dobrze. Publiczności dużo.


Echo Sieradzkie 1933 17 lipiec

BURZA NAD POWIATEM.
W ubiegłym tygodniu przeszła nad częścią powiatu sieradzkiego burza z piorunami i ulewnym deszczem. Pioruny wznieciły kilka pożarów, między innemi spaliły się w Oraczewie obora, szopa i świnia z prosiętami należących do Wojciecha Rosiaka. W Słomkowie Mokrym stodoła, obora również maciora z prosiętami należ. do Czyżaka. W Wróblewie stodoła należąca do Wład. Kurzawy. W Dzigoszewie stodoła i obora należ. do Stan. Świniarskiego. W Grondach gosp. Grabowskiego Ignacego poraził piorun. Grabowskiego odstawiono do szpitala. W Męce piorun poraził dziecko.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
9. Oraczew, obejmującą: wieś Oraczew, las państw. Oraczew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 46

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Antonim Dudku, właścicielu działki ziemi Nr. 2, o przestrze­ni 3 morgów 198 prętów z pod Nr. 8, działu II, wykazu hipot. majątku Janków-Oraczew, powiatu sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 10 grudnia 1933 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 marzec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 wrzesień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 listopad
_________________________________________________________________________________


Echo Łódzkie 1937 maj

Znów wykryto "fabrykę" fałszywych monet. Kilka osób aresztowano.
SIERADZ. 10. 5. Onegdaj u gospodarza Pawelskiego zam. we wsi Kurpie gm. Godynice, pow. sieradzkiego, policja zlikwidowała szajkę fałszerzy monet 1, 2, 5 i 10 złotowych. Fabryka prowadzona była na szeroką skalę. Kierownictwem kolportażu zajmował się Andrzej Maciaszczyk z Oraczewa Dużego. gm. Wróblew. W sprawie powyższej aresztowano kilka osób. Dochodzenie trwa.


_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 maj
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1966 nr 146


70 tys. zł strat poniósł Czesław Frątczak ze wsi Oraczew pow. Sieradz w którego zabudowaniach wybuchł pożar. Spłonęły dachy na stodole, budynku mieszkalnym, wozownia i stodoła.

Dziennik Łódzki 1970 nr 137

W Oraczewie Małym pow. Sieradz spaliły się: 2 stodoły i 3 obory. Poszkodowani są trzej gospodarze. Przyczyny pożaru ustala komisja.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza