-->

sobota, 11 maja 2013

Ner

Zajączkowski:
Ner -pow. poddębicki 1) 1392 PKŁ II, 4387, 4389: Nir- Albertus de N., Woyczech de N. 2) XVI w. Ł. I, 367-368: Nyr - villa, par. Wartkowice, dek. i arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 190: Nyr -par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 234: Ner - jw. 4) XIX w. SG VI, 954: Ner - wś i folw. nad rz. Ner, par. jw., gm. Gostków, pow. łęczycki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Ner, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 19 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Ner, parafia wartkowice, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Załuska, star. oycow. (Marianna z Dembińskich, wdowa po Ignacym Załuskim, staroście ojcowskim)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ner, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 179, odległość od miasta obwodowego 9.

Słownik Geograficzny:  
Ner, w Lib. Ben. Łask. Nyr, wś i fol nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od Łęczycy 16 w.; wś ma 27 dm., 161 mk.; fol. 5 dm., 6 mk. W 1827 r. 16 dm., 179 mk. Według Lib. Ben. Łask. grunta folwarczne szlacheckie dawały dziesięcinę plebanowi w Wartkowicach, kmiece zaś kolendę tylko, po miarze zboża z łanu, dziesięcinę zaś kanonii i prebendzie uniejowskiej (I, 368). Wartość tej ostatniej dochodziła dwóch grzywien (I, 350). Ztąd owa prebenda i kanonia nosiły nazwę Nyr. Według regestr. poborow. z 1511 i 1518, wś Ner, w par. Wartkowicze, miała 3 łany i 7 kolon. (Pawiński, Wielk., II, 234). Obecnie fol. N. z wsią Ner, Zarada i Kłódno rozl. mr. 1082: gr. or. i ogr. mr. 413, łąk mr. 119, pastw. mr. 120, lasu mr. 403, nieuż. i place mr. 27; bud. mur. 10, z drzewa 6; płodozmian 7° polowy. Wś N. os. 32, z gr. mr. 211, wś Zawada os. 8, z gr. mr. 131; wieś Kłódno osad 16, z gruntem mr. 145. Br. Ch.

Spis 1925:
Ner, wś, kol., folw., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 15, kol. 19, folw. 6. Ludność ogółem: wś 108, kol. 154, folw. 113. Mężczyzn wś 53, kol. 79, folw. 49, kobiet wś 55, kol. 75, folw. 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 108, kol. 154, folw. 113. Podało narodowość: polską wś 108, kol. 154, folw. 113.

Wikipedia:
Ner-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 33

Po nastąpionej w dniu 17 Maia 1822 r. śmierci Bogumiła Hrabi Załuskiego dziedzica dóbr Neru, do których wsie Wartkowice i Zawady w Powiecie Wartskim, Gostków, Połczyska, Chodów, Wola Bezdziadowa i Kluczewo w Powiecie Zgierskim, iako przyległości należą; tudzież dobra Kłodna w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadamia nierównie pod pisany, iż do przeniesienia własności dóbr wyżey przerzeczonych, termin roczny a w szczególe na dzień 28 Lutego 1826 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 19 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.  

Dziennik Powszechny 1834 nr 307

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po Józefie Kludzińskiey, w dniu 9 Kwietnia 1832 roku zmarłey, otworzyło się postępowanie spadkowe i do przeniesienia tytułu współwłasności summy 7,000 złp. na dobrach Zadzimiu, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie  Sieradzkim i summy 4,587 złp. 1 1/2 groszy, na  dobrach Nerze, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem, iak niemniey summy 15,500 złp. na dobrach Sędowie części Lit. B. w tymże Powiecie, Obwodzie  Woiewództwie sytuowanych, w dziale IV, ad  3, ad a, Nro 7 i Nro 2 lokowanych, na spadkobierców teyże, termin na dzień 5 Lutego 1830  roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został.  w Kaliszu dnia 6 Lipca 1834 roku.  D. Dzierożyński, P. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1835 nr 21

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci Antoniny z Wardeckich Szumańskiey, właścicielki summy 3,700 złp. w dziale IV, pod Nr. 1 na dobrach Jadamki, z Powiatu Wartskiego zapisaney i na dobrach Maciszewicach swe bezpieczeństwo rozciągaiącey, i po nastąpioney śmierci Januaryusza Marcina Józefata 3ch imion Kłodzińskiego, współwłaściciela summ, iako to: a, 7,000 zł. na dobrach Zadzimiu pod N. 3, a;—b, 15,500złp. na dobrach Sędowie lit. B, pod Nr. 2, i c, 4,587 złp. 12 gr. na dobrach Ner i Gostkowie pod Nr. 7, w dziale IV hypotekowanych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże na SS. zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego na d. 29 Lipca 1835 r. Kalisz dnia 16 Stycznia 1835 r. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 274

(N. D. 4123.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Józefie Wierzchlejskim współwłaścicielu dóbr Ner z przyległościami w powiecie Wartskim położonych, końcem przepisania tytułu współwłasności dóbr tych na spadkobierców, z wyznaczeniem półrocznego terminu nadzień 4 (16) Kwietnia r. 1840 godzinę 9 z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz dnia 21 Sierpnia (2 Września) 1839 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 239

Rejent Kancellaryi Ziemiańskie Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Ignacego Zakrzewskiego wierzyciela następnych kapitałów:
e) summy 22,000 złp. w dziale IV. pod Nr. 22 na dobrach Ner Powiatu Wartskiego intabulowanej i prawem sześcioletniej dzierzawy wsi Kłodny do dóbr tych należącej w dziale III. pod Nr. 6 się mieszczącem, otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na sukcessorów po tymże zmarłym pozostałych tytułu własności kapitałów i praw powyż wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 30 Kwietnia (12 Maja) 1842.
Kalisz dnia 4 (16) Października 1841 roku.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 209

(N. D.4962) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych po Antoninie Katarzynie dwóch imion Wierzchlejskiej, jako współwłaścicielce dóbr Ner z przyległościami z Okręgu Wartskiego, (...) wyznacza się termin na dzień 19 (31) Marca 1848 roku w Kaliszu Kancellaryi Hypotecznej.
Kalisz dnia 5 (17) Września 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 237

(N. D. 5786) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Tekli z Hrabiów Załuskich Wierzchlejskiej, współwłaścicielki dóbr Ner, w Ogu Wartskim, oraz wierzycielki summ: 5400 rubli pod N. 8, i 1534 rub. 50 kopiejek pod Nr. 26 w dziale IV. Wykazu tychże dóbr Ner zapisanych;  
(...) Otworzyły cię spadki, do regulacyi których wyznacza cię termin prekluzyjny przedemną Pisarzem na dzień 18 (30) Kwietnia 1856 roku.  
Kalisz d. 8 (20) Paździer. 1855 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 210

(N. D. 3377) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Tekli z Wierzchlejskich Jarocińskiej.
3. Józefy z Wierzchlejskich Puchalskiej, i
4. Agnieszki Wierzchlejskiej, ad 2, 3 i 4, współwłaścicielek dobr Neru z przyl. z Ogu Wartskiego do których Gostków i inne z Ogu Zgierskiego, oraz dobra Kłodna także w Ogu Wartskim leżące należą, wszystkie jedną księgę wieczystą mające.
(...) Otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 29 Grudnia 1856 r. (10 Stycznia r. 1857.)
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerw.) 1856 r.
Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 180

(N. D. 4020) Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Pauliny z Wierzchlejskich Kazimierza Biernackiego żony, współwłaścicielki dóbr Neru i Gostkowa w Okręgach Wartskim i Zgierskim położonych, we wsi Bartochowie Okręgu Wartskim zamieszkałej, na przeciw Maryannie z Wierzchlejskich Henryka Falęckiego żonie, w dobrach Ner Okręgu Wartskim, oraz Józefowi Jarocińskiemu jako ojcu i opiekunowi nieletnich z niegdy Teklą z Wierzchlejskich żoną swą spłodzonych dzieci, Tekli i Jadwigi Jarocińskich w dobrach Woli Niedźwiedniej, Okręgu Zgierskim zamieszkałym wszystkim jako współwłaścicielem dóbr wyż wyrażonych na dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Radcą Honorowym Józefem Starczewskim Sędzią Trybunału delegowanym w sali posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wspomnione dobra Ner i Gostków w czterech Oddziałach, a mianowicie:
w Oddziale I.
Dobra Gostków z pałacem i budowlami dworskiemi murowanemi z przyległościami Wartkowice składające się z folwarku i wsi Gostków, z wsi zarobnej Wartkowice w Okręgu Zgierskim położone, mające rozległości morgów 1721 pręt. 1 miary nowopolskiej czyli 860 1j2 diesiatyn. W dobrach Gostkowie znajduje się apparat gorzelniany wraz z kotłem do robienia piwa z miedzi, oraz niektóre sprzęty gorzelniane, tak jak w taxie są zamieszczone, oraz młyn wodny, z którego młynarz opłaca czynszu po rs. 225 rocznie jak niemniej pobierane jest mostowe przez wydzierżawienie około 135 rs. rocznie wynoszące. Dobra powyższe Gostków i Wartkowice oszacowane na rsr. 43,463 kop. 43 1j2.
w Oddziale II.
Dobra Pełczyska składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, wsi zarobnej Woli Bezdziadowej, oraz z folwarku wsi Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj vel Chotów Dezerta zwanej, obejmujące: dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa morgów 2058, pręt. 255 czyli 1029 1j3 diesiatyn, zaś Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj morgów 840, pręt. 175 wszystko miary nowopolskiej czyli 426 dziesiatyn. Dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa oszacowane przez biegłych na rs. 54,622 kop. 43 29/62 a dobra Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj na rs. 14,689 kop. 43 11j23.
w Oddziale III.
Dobra Ner składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z wsi zarobnej Zawady w Okręgu Wartskim położone, obejmujące rozległości morgów 1460 prętów 205 miary nowopolskiej czyli 730 1j3 diesiatyn, oszacowane razem na rs. 24,117 k. 36 9j16.
w Oddziale IV.
Dobra Kłudna także w Okręgu Wartskim położone, obejmujące morgów 702 pręt. 74 także miary nowopolskiej czyli 351 1j8 diesiatyn oszacowane przez biegłych na rs. 13,899 k. 67j36. Таха dóbr tych wszystkich potwierdzoną została wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1857 r.
Warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i ogłoszone w dniu 3 (15) Lipca r. b. 1857. Poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 10 (22) Września 1857 r. na godzinę 3 z południa w sali posiedzeń Trybunału.
Licytacya dóbr każdego Oddziału zaczynać się będzie od summy w tymże Oddziale zamieszczonej, a taxą przez biegłych sporządzoną wykrytej, powyż zamieszczonej. Таха ta oraz warunki przejrzane być mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz dnia 3 (15) Lipca 1857 r.
Nowicki.
Kurjer Warszawski 1865 nr 104

 (A. n) Doszła nas smutna wiadomość, że Stanisław Zakrzewski, lat 24 liczący, syn Właścicielki dóbr Ner, w Pcie Łęczyckim położonych, po długiej i ciężkiej chorobie, dnia 22 z. m. w Nicei życie zakończył. Za spokój jego duszy, odbędzie się żałobne Nabożeństwo w Kościele XX. Reformatów, w dniu jutrzejszym o godzinie l0tej z rana, na które, zaprasza się Krewnych, Przyjaciół i Znajomych.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 5 (17) Marca 1865 roku.
25. Ner z wsią Zawady, tudzież dobra Kłodna, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 495 k. 93, vadjum do licytacji rs. 2,250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,415, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 285

N. D. 7650. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Stanisława Zakrzewskiego, współwłaściciela rsr. 3.000 pod Nr. 28 Działu IV, dóbr Ner z Okręgu Wartskiego.
Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 10 (22) Czerwca 1868 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 27 Listop: (9 Grud.)1867 roku.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 262

N. D. 7803. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Marceli z Wierzchlejskich Falęckiej co do tytułu własności dóbr Ner z wsią Zawady i dóbr Kłodna z Okręgu Wartskiego.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 27 Maja (8 Czerwca) 1869 r. w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 260

N. D. 8835. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Na popieranie Walentyny z Zakrzewskich Juljana Zabokrzyckiego żony, w asystencji i za upoważnieniem męża działającej, we wsi Mąkolnie Okręgu Konińskim, Michała Zakrzewskiego z własnych funduszów utrzymującego się, we wsi Nerze Okręgu Wartskim, opieki nieletniej Bronisławy-Tekli dwóch imion Antosiewicz, przez Jana Antosiewicza jako głównego i Józefa Zakrzewskiego jako przydanego opiekuna, urzędników, w Warszawie mieszkających, przez Aleksandra Czyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, działających, przeciwko Sukcesorom Marcjanny vel Marceli z Wierzchlejskich 1-o voto Zakrzewskiej, 2-0 Falęckiej pozostałych, jako to: Henrykowi Falęckiemu dzierżawcy dóbr Neru tamże we wsi Nerze Okręgu Wartskim zamieszkałemu, w imieniu własnem oraz w imieniu i na rzecz nieletnich swych dzieci 1. Henryki-Konstancji, 2. Marji-Franciszki, 3. Jarosławy, 4. Krystyny-Ludmiły-Ignacy, 5. Adama rodzeństwa Falęckich, 6. Konstantemu Rembowskiemu obywatelowi ziemskiemu w dobrach Staszyny Okręgu Wartskim zamieszkałemu, jako opiekunowi przydanemu pomienionych małoletnich Falęckich, Franciszka Marzyńskiego Patrona Trybunału za Obrońcę mających, zapadł w dniu 7 (19) Stycznia 1869 r. wyrok nakazujący działy majątku dóbr Neru i Kłodna, opinję biegłych rozporządzający, sprzedaż dóbr przez publiczną licytacją na wypadek niemożności dogodnego podziału w naturze stanowiący, do sporządzenia działów Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu Teofila Kowalskiego, a do odbycia sprzedaży Sędziego Trybunału Sulimierskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego, mianowani biegli dali opinją, że należące do spadku dobra Ner i Kłodna dogodnie w naturze podzielone być nie mogą, następnie w dniu 7 (19) Października r. b. i następnych sporządzili urzędową taksę, którą wartość dóbr Neru na rsr. 34,392 kop. 90, zaś dóbr Kłodny na rs. 14,653 ustanowili; taksa ta wyrokiem Trybunału Kaliskiego potwierdzoną została. Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Neru i Kłodny na dzień 2 (14) Grudnia r. b. godzinę 3 z południa przed W. Sulimierskim Sędzią Trybunału Kaliskiego, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału przy ulicy Józefina w pałacu sądowym oznaczony został. Warunki sprzedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału Kaliskiego Wydziału II i u podpisanego Patrona sprzedażą dyrygującego.
Kalisz d. 18 (30) Listopada 1869 r.
Aleksander Czyński, Patron.

Kaliszanin 1878 nr 79

W d. 14 t. m. we wsi Ner, powiecie łęczyckim, także z niewiadomej przyczyny wynikły pożar zniszczył dwa domy i stodołę, należące do włościan, ubezpieczone na summę 180 rs.

Zorza 1879 nr 5

= List (spóźniony). „Donoszę Sz. Redakcyi o jednem zdarzeniu, które nie zawadziłoby w Waszem Piśmie zamieścić, jako ostrzeżenie ludu przed podstępnemi działaniami rzezimieszków. Lud nasz wiejski, doświadczony licznemi wypadkami, jest dość ostrożny: w drodze będąc najętym, nie chce pić żadnych trunków od nieznanych mu ludzi. Otóż ci biorą się znów na inny sposób.
I tak: do wsi Turkowice, do mojej parafii należącej, w roku zeszłym przybył jakiś człowiek nieznany, porządnie ubrany, mieniący się być handlarzem czy kupcem skopów, i u jednego włościanina średniej zamożności, Pawła Rybki, mającego dobre konie, najął furmankę do wsi Gostkowa w powiecie łęczyckim, odległej od Turka mil 5, i zgodził ją za rs. 3, obiecując zapłacić na miejscu.
Przyjechawszy do Wartkowic, pod samym Gostkowem, mniemany kupiec chciał go wysłać z listem do poblizkiej wsi Neru, do dworu. Włościanin nasz, uchodzący u siebie za dość roztropnego, odmówił mu, twierdząc, że może mu konie zabrać. Następnie pojechał do Gostkowa, tam kazał wjechać w dworskie podwórze i poszedł do Rządcy kupować skopy. Po niejakim czasie wyszli obadwa i na podwórzu jeszcze traktowali. Wtem ów nieznajomy odszedłszy na bok, daje list Rybce, każe mu iść do Neru, mówiąc, że tu dość długo się zabawi, a konie dostaną obrok. Włościanin nasz, list ten wziąwszy, poszedł; odchodząc, prosił jednak pracujących tamże ludzi, aby zostawionych koni nikomu brać nie pozwolili.
Ponieważ skopy, o które traktował ów rzezimieszek, znajdowały się na przyległym folwarku Truchawiec, więc wobec Rządcy i ludzi wsiadł na wóz i pojechał niby zobaczyć skopy, mówiąc: że zaczem przyjdzie furman z odpowiedzią, to on tymczasem wróci. Lecz jakież było zdziwienie naszego włościanina, kiedy z zaniesionego listu przekonał się, że został wywiedziony w pole, a powróciwszy czemprędzej, już nie zastał swych koni! Biegnąc więc za śladem, dowiedział się, iż złodziej ów pojechał ku osadzie Poddębice, lecz zgubiwszy ślad i niemogąc się dalej nic dowiedzieć, zmartwiony i zgłodniały wrócił do domu. Straty poniósł przeszło rs. 200.
X. Gruszczyński.

Dziennik Łódzki 1884 nr. 39

1500 kor. kartofli daberskich bardzo mącznych, do sprzedania w dom. Ner (nad szosą) St. pocztowa Gostków.

Kurjer Warszawski 1885 nr 210

= Zaraza bydła.
We wsi Ner w powiecie łęczyckim, jak donosi Warsz. dniewnik, panuje zaraza bydła, której ofiarą padło już 14 sztuk.
Tamże sześcioro ludzi dostało karbunkułu, po użyciu za pokarm mięsa padłych bydląt.
Środki lekarskie i weterynaryjne zarządzono.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 13

Kradzieże koni.
Piszą do nas:
W obrębie gminy Gostków, na pograniczu powiatów łęczyckiego i tureckiego, kradzieże koni są na porządku dziennym skutkiem czego mieszkańcy są w ustawicznej obawie o całość swojego mienia.
W przeciągu ostatnich trzech miesięcy w obrębie tej gminy skradziono: dwa konie p. Skrzyńskiemu z Nowejwsi, dwa konie p. Bogusławskiemu z Wilkowic, dwa konie p. Juszyńskiemu z Tura, dwa konie p. Radoszawskiemu z Nera, dwa konie p. Dzierzbickiemu z Biernacic i dwa konie z Upala.
Były to konie powozowe, a więc drogie.
Prócz tego w owym czasie usiłowano dopuścić się kradzieży koni: u p. Łaszczyńskiego w Spendorzynie, u p. Dąbrowskiego w Kraskach, u p. Wehra w Golicach i u innych ziemian.
Obszar terenu działalności zuchwałych koniokradów nie jest większy od dwóch mil kwadratowych,a jednak dotąd na ślad rabusiów nie wpadnięto.”

Kurjer Warszawski 1898 nr 94

Jarmark w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera Warsz.)
Kalisz 30-go marca 1898 r.
Dzisiaj zakończył się doroczny jarmark trzydniowy, a zakończył się dobrze, gdyż miał powodzenie niegorsze aniżeli lat zeszłych. Komitet jarmarcku, złożony z pp.: Bolesława Morawskiego, Juljana Biernackiego, Kazimierza Scholtza i Wincentego Pawłowskiego, pod przewodnictwem P. Opielińskiego, zastępującego dotychczas chorego prezydenta Grąbczewskiego, pracował usilnie, by jarmark wiosenny utrzymał zyskaną poprzednio dobrą opinję.
Do wielu inowacji komitet wprowadził obecnie dozór weterynaryjny w myśl istniejących okólników i przepisów policji weterynaryjnej. Każdy więc koń, przyprowadzony na jarmark, rewidowany bywa przez lekarza powiatowego weterynarji p. Jana Fedeckiego. Na każdego takiego konia wydaje się odpowiedni bezpłatny kwit od kontrolującego lekarza weterynarji, aby zaś za granice nie dostały się konie chore, kupcy zagraniczni otrzymują świadectwa weterynaryjne o stanie nabytego konia.
Jarmark o godz. 9 -ej otworzył r. t. Daragan w otoczeniu wicegubernatora Stremouchowa, prezydenta Grąbczewskiego i komitetu.
Zjazd kupców liczny, przybyło ich z różnych stron za granicy przeszło 50. Koni, przeważnie zbytkownych dostarczyła gubernja kaliska i handlarze końscy. Włościanie dostarczyli 140 koni. Przyprowadzono koni zbytkownych 550.
P. Kręski r. Masłowic przyprowadził parę karych ogierów w cenie 1.200 rs., Kon. Jerzmanowski z Niwki 5 k.. Walewski i Dzierzbic 2 klacze, Morzycka z Bzówka skarogniadego ogiera (600 rs.), Charłupski 8 k., Hantower 22 konie rosyjskie z gub. symbirskiej, Freideles 27 koni (rosyjskich), Putjatycki 6 k., Hentzel z Łodzi 4 k., Kujawski z Błaszek 9 k., Nasiorowski z Witoszewic 2 k. Gołcz z Ptaszewic dwa gniade ogiery, Radoński z Kobierzyska ogiera i 2 klacze, Radoszewski z Kępy 4 k.. Błędowski z Pomarzan 6 k., Łaszczyński z Pendoszyna 9 k. (ładny ogier) Pawłowski z Mniszek 4, Dąbrowski z Bronówka 3, Radoszewski z Neru 2 klacze, Siemiątkowski z Męckiej Woli 3, Urbanowski z Kaszyna 3, Szamowski z Mehówka 2, Kornatowski z Brudzewa 2 ogiery, Krzymuski z Wierzbic (pow. włocławski) 3 k., Nieniewski z Sędzic 2, Maninge z Brudzynia 4 i ze Smoliny 7 k., Łaszczyński z Chylina 1, Preczyńśki z Czepowa 5 k., hr. Thell z Uniejowa 6 wałachów i ogiera, Rogowski z Dąbrowy rasieckiej 5 k., Zieleniewski ze Smolic 4 k., Topiński z Poradzewa 3 k.. Węgierska z Błonczyna 10 k., Kurnatowski z Kolnicy 9 k., Kurnatowski z Zakrzewa 3 k.. Orzechowski z Kaszewa 2 k., Milewski z Rożaratowa 9 k., Łączyński ze Złotnik 2 k., Goliński z Kalisza 12 k., Chrzanowski z Jastrzębnik 2 k., Pruszkowski z Czarnożył ogiera i klacz, Kisielnicki z Radliczyc 5 k., Gliński z Boniewa (gub. warszawska) 8 k., Mrowiński z Góry Bełdzichowskiej 4 k., Rudnicki z Golkowa klacz, Skurzewski z Szadka 2 k., Kohn z Błaszek 10 k., Mikorski ze Stobna 4 k., Tymowski z Ustkowa ogiera, Rogalski z Zopolic (gub. piotrkowska) 5 k., Zieliński z Kołomyi (gub. warszawska) 3 k., Słubicki z Lubstawa 5 k., Romocki z Kamienia 2 k., Wejgt z Noskowa 2 k., Wejgt z Morawina 7.k., Szner ze Słodkowa 1, Kosman z Charłupi 8 k., Górecki z Żelazkowa 1, Tarnowski z Kliczkowa 3 k., Tarnowski z Unikowa 3 k., Tarnowski ze Świątkowic 3 k., Śniechowski z Zadowic 3 k., Walewski z Tkaczewa 2 k., z dominjum Rożdżały 12 dobrych koni roboczych, Beatus z Barczewa 4 k., Magnuski z Parcic 5 k., hr. Kiwilecki z Grodźca 2 k., Tyc z Lipego 4 k. i Prądzyński z Kościelina 3 k.
Cały punkt kulminacyjny tranzakcji i ruchu jarmarcznego odbywa się zazwyczaj we wtorek.
W ten też dzień okólnik przepełniony był jarmarkowiczami. Tranzakcje jednak szły opornie. Sprzedał jednak p. Magnuski z Naramnic cztery śliczne i ładnie dobrane konie za 1200 rs., oficer Ekimew sprzedał wice-gubernatorowi, p. Stremouchowowi cztery również dobrze dobrane kuce za 450 rs. wraz z uprzężą i pojazdem, p. Radoński sprzedał ładnego ogiera za 600 rs., p. Rogowski sprzedał do Poznania parę wałachów za 550 rs. Włościańskich koni w drugim dniu jarmarku dostarczono około 300, tak, iż wszystkich koni znajdowało się z górą 900. Przez pierwsze dwa dni przez komorę Szczypiorno przeprowadzono koni 220. Handlujący końmi robili niezłe interesy: Hantower sprzedał sześć koni w cenie 300—400 rs., Freideles sprzedał 8 koni w cenie 200—400 rs., Putyjatycki sprzedał 3 konie, Goliński sprzedał p. Magnuskiemu klacz za 550 rs., Johanisthal z Berlina kupił 20 koni, Hauschner z Würzen 26 koni, wszystkie zbytkowe. Kupcy zagraniczni przeważnie przeważnie, o ile przekonaliśmy się, uwzględniają konie robocze, dobrze utrzymane w cenie 300—400 marek; takie konie cieszą się wielkim popytem, ziemianie jednak twierdzą (i nie bez słuszności), że hodowla takich koni im się nie opłaca i dlatego na jarmark kaliski przyprowadzają przeważnie konie zbytkowe, które nie zawsze znajdują nabywców.
Jarmarkowi sprzyjała najpiękniejsza, ciepła pogoda. Orkiestra godzinami przygrywała w okólniku.
Wszystkie hotele pomieścić nie mogły gości więc nawet prywatne domy ustępowały pokoje. Żaden teatr nie zjechał na czas jarmarku, a szkoda, gdyż zeszłego roku trupa p. Majdrowicza robiła dobry interes w czasie jarmarku. Nędzny cyrk, przybyły tutaj z Prus, nie cieszył się zbytniem powodzeniem.
Komitet jarmarczny występuje z podaniem do władzy, prosząc, by przy wiosennych jarmarkach zaprowadzić wystawę inwentarza i koni. Ma to nastąpić już w przyszłym roku.  

Rozwój 1898 nr 281

Sdzredaż dóbr.
W sądzie okręgowym kaliskim sprzedano na licytacyi publicznej majątki:
Ner w pow. łęczyckim nabył p. Ludwik Radoszewski za 50040 r.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 337

Sprzedaż dóbr.
W sądzie okręgowym kaliskim sprzedano na licytacji publicznej majątki:

Ner, w pow. łęczyckim, nabył p. Ludwik Radoszewski za 50,040 rb. 

Gazeta Kaliska 1900 nr. 136

Wczoraj byliśmy świadkami wielce charakterystycznej sprawy w tutejszym sądzie. Oto jeden z pierwszych miejscowych tak zwanych kupców zbożowych, zimą sprzedał za rb. 30 i odstawił do Neru w worku opieczętowanym 1/2 korca nasienia koniczyny zaręczając, że jest krajową. Właściciel Neru p. Fr. Radoszewski wszakże powziąwszy podejrzenie co do takowej, zawiózł próbkę do stacji o ceny nasion w Warszawie, gdzie po sprawdzeniu, kategorycznie zaświadczono jej pochodzenie z Ameryki i to południowej (z Florydy). Oburzony takiem niesumiennem nadużyciem dobrej wiary ogółu i to przez firmowego niby kupca zbożowego, p. R. wniósł do sądu skargę o oszustwo. Sąd uznając winę za zupełnie dowiedzianą, skazał kupca na miesiąc wieży. Dodać należy, że korzec koniczyny amerykańskiej u nas kosztuje handlarza 5— 6 rubli, a sprzedany za krajowy przynosi 50 z górą rubli zysku, czyli na wagonie mają kupcy z górą 5000 rubli zysku!

Gazeta Kaliska 1900 nr. 200

Zabójstwo. D. 14 lipca r. b. we wsi Nerze pow. łęczyckim włościanie Jakób Witczak lat 42 i Kacper Gabrysiak lat 35 przez zemstę tak zbili 66 Stanisława Mieszalskiego, że ten w dwie godz. umarł.

Kurjer Warszawski 1900 nr 248


+ Zemsta. We wsi Nerze, w pow. łęczyckim, włościanie Jakób Witrzak i Kacper Gabrysiak tak przez zemstę obili 66-letniego Stanisława Mieszalskiego, że zmarł w ciągu dwóch godzin.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1902 nr 13

Wystawa koni i Jarmark w Kaliszu.
(Sprawozdanie specjalnego delegata).
Ostatni raz już zapewne dążyłem do Kalisza traktem pocztowym, jedynym, jaki nam jeszcze pozostał, aby wkrótce ustąpić miejsca skrzydłom pary, ku uciesze tych, którzy zmuszeni są odwiedzać gród nad Prosną. Urządzanie jarmarków w takiem mieście, jak Kalisz, jest myślą bardzo dobrą, bo granica blizko, o kupców łatwo, miasto duże, ale do powodzenia tych jarmarków brak przedewszystkiem najważniejszych warunków. Pierwszym mianowicie był dotychczas brak odpowiedniego towaru, dla którego warto urządzać jarmarki i zjeżdżać się z najdalszych nawet okolic. O ile bowiem blizkość granicy pruskiej ułatwia przyjazd zagranicznych kupców, o tyle znów ujemnie wpływa na hodowlę okoliczną. Kaliskie nie posiada prawie zupełnie, z małemi wyjątkami, dobrych koni. Krew angielska jest ignorowana, natomiast łatwość nabycia za kordonem reproduktorów zimno-krwistych, lub nieudanych trakenów, oddziaływa zabójczo na stan miejscowej hodowli, wytwarza się bowiem mieszanina typów, powstałych z niewłaściwych i nieudatnych krzyżowań, które w następstwie zniechęcają tylko hodowców, nie posiadających i tak wielkiego do koni zamiłowania. Obchodziłem nieraz stajnie na placu jarmarcznym i napróżno szukałem jakiegokolwiek typu, lub konia wyhodowanego prawidłowo. W takich warunkach jarmarki udawać się nie mogą. Następnie sam plac jarmarczny w porze deszczów odstraszyć może najodważniejszego; przedstawia się bowiem jako jedna wielka topiel, gdzie ani przejść nie można, ani konia spróbować, ani nawet jego wad zewnętrznych, jak pęknięcie kopyta i t. p. dodatki, dojrzeć trudno. Ma być wprawdzie w tym jeszcze roku dany bruk, ale o tem dawno mówią, a bruku jak niema, tak niema.
W stajniach jarmarcznych pomieszczono w tym roku 190 koni, w stajniach hotelowych i prywatnych—80, a poza okólnikiem włościanie dostarczyli do 250 sztuk. Konie były drogie, bo jesienią i zimą, skutkiem nieurodzaju i braku paszy, włościanie wyprzedali, co kto miał, chociażby na skórę, swoje szkapy, aby nie zimować; teraz zaś, gdy rozpoczynają się roboty polne, trzeba kupować i płacić drogo, bo na dobitek, w ostatnich czasach grasowała w okolicy pomiędzy końmi nosacizna i wybito ich sporo, a przytem ajenci kupców pruskich chwytali łakomie wszystkie robocze konie, włościańskie i ziemiańskie, oraz ranżery wierzchowe, które nabywali na eksport do Afryki. Takich to koni nabyli przeszło 150, płacąc od 50 do 120 rbl.
Z ziemiańskich stajen zajęły miejsca w okólniku następujące: pp.: Lisowskiego ze Smardzewa koni 6, Krzyżanowskiego z Garbowa—2, Radoszewskiego z Neru—6, Szaniawskiego z Kiełczewa—6, Dzierzbickiego z Biernacic—12, Szaniawskiego ze Zduńskiej Woli—4, Charłupskiego z Błaszek—12, Jedwabia z Błaszek—7, Zgagacza z Piotrowic—4, Rathla z Olszówki—12, Szamowskiego z Wrzący—6, Kręskiego z Masłowic—6, Łuszczewskiego z Osieka-5, Tarnowskiego z Kluczkowa-4, Kozłowskiego z Cielc—3, Dudkowskiego z Kask—5, Antoniewskiego z Chruszczyc—5, Bronikowskiego z Żychlina—3, Murzynowskiego z Kalinowy— 2, Chrzanowskiego z Garbowa—2, Pieczyńskiej z Czepowa—10, Bronikowskiego ze Szczypiorny—6, Góreckiego z Żelaskowa—5, Garczyńskiego ze Zborowa—1, Maringe'a ze Smoliny —14, Mittelstädta z Tarnówka—10, Brzyski z Goliszewa—2, Kisielnickiego z Radliczyc—3, Doruchowskiego ze Złotnik—5, Przedpełskiego z Jankowa—4, Kaplińskiego z Osieka—2, Magielskiego z Jabłonki—5, Sulimierskiego z Żernik—1, Szczepkowskiego ze Śmiłowa (W. Ks. Pozn.) — 1, Pstrokońskiego z Małkowa—3, Styftera ze Stawiszyna-10, Załuskowskiego z Jasionny—4, Brodowskiego z Psar (W. Ks. Pozn.) —8, Dłużniakiewicza z Gawłowa-2, Repphana ze Zbierska—8.
P. Konopnicki, który naznaczył punkt zborny w Kaliszu w czasie jarmarku dla przyprowadzenia poszukiwanych 500 koni, nic nie znalazł odpowiedniego dla siebie, nabył jedynie od p. Góreckiego wałacha i klacz za 430 rbl., które zaraz odstąpił za 480 rbl. pułkownikowi Langemu. Pomiędzy ziemianami dopełniło się kilkanaście tranzakcji; obcy kupcy nabyli trochę lepszych koni, boć trzeba było coś kupić. P . Szaniawski z Kiełczewa sprzedał 3 starsze konie wierzchowe w cenie po 120 rbl., p. Doruchowski z Małych Złotnik sprzedał ogiera za 450 rbl., p. Zgagacz z Piotrowic sprzedał klacz za 350 rbl., p. Żelislawski z Adamsk sprzedał wałacha za 130 rbl., radca Kożuchowski sprzedał parę klaczy za 120 rbl., p. Mittelstäd z Łuszczewa sprzedał trzy klacze siwe do Prus za 600 rbl., p. Rathel z Olszówki sprzedał kilka koni w cenie od 150 do 250 rbl., wiele zaś tranzakcji dopełniono w restauracjach i numerach hotelowych o których trudno jest wiedzieć. Podałem kilka z nich, aby wykazać ceny jakie trzymały się w czasie jarmarku. Gdyby były konie dobre, szczególniej powozowe, to zbyt ich byłby bardzo łatwy, bo po takie właśnie konie przybyło umyślnie kilku poważnych nabywców.
We wtorek po południu przy kancelarji jarmarcznej odbyło się nagradzanie przedstawionych koni. Nagrody udzielił Główny Zarząd Stadnin i Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem. Dla ziemian od Głównego Zarządu przeznaczone były medale i listy pochwalne, dla włościan pieniądze.
Za konie wierzchowe otrzymali medale srebrne; pp. Wacław Niemojewski z Marchwacza za 4-let. klacz Lorę i Stanisław Murzynowski za 5-let. klacz Lulę. Medale bronzowe: pp. Wacław Niemojewski za 4 let. klacz Dorę i Bolesław Górecki z Żelazkowa za 5-let. klacz Iskrę i ogiera Prymusa.
Za konie robocze: medale srebrne pp. Bolesław Górecki za 4-let. klacz Bułankę i Zygmunt Doruchowski ze Złotnik za 3-let. klacz Azę.
Bronzowe: pp. Bolesław Górecki za 5-let. klacz Sarnę, Zygmunt Doruchowski za 3-let. klacz Hunterkę i Feliks Radoński z Kobierzycka za 5-let. klacz Złotę.
Listy pochwalne: pp. Bolesław Górecki za klacz Hamelę, Henryk Mittelstädt z Łuszczewa za ogiera Brudnego i klacz Marysię, Włodzimierz Bogdański za ogiera Cezara, Kazimierz Kręski za ogiera Szczerbca, Stanisław Murzynowski za ogiera, Wacław Niomojewski za klacz Korę, Ludomir Karłocki za klacze Iskrę i Strzałę i Wacław Dudkowski z Kask za klacz kasztankę.
Włościanie otrzymali następujące nagrody: za roczne ogierki: Walenty Antoniewski z Chrust 25 rbl., Wojciech Michalski z Porjad 15 rbl. i Marcin Kucza z Biskupic 10 rbl.
Za roczne klaczki: Wilhelm Chimon ze Złotyni 25 rbl., Marcin Trzesala z Kakapina 20 rbl., Tomasz Bachmulec 15 rbl., Adam Olszyna z Biskupic 15 rbl., Michał Szumański z Szulca 10 rbl., Marceli Stawowski z Jastrzębnik 10 rbl. i Jan Witerak z Cienia 5 rbl.
Za starsze ogierki: Marcin Treusowski z Międzyrzewa 30 rbl., Ignacy Charcik z Kamienia 25 rbl., Franciszek Olszyna z Jastrzębnik 20 rbl.
Za starsze klaczki: Walenty Pawlak z Goszczanowa 30 rbl., Balcer Janiak z Chełma 25 rbl., Jakób Gajewski z Goszczanowa 20 rbl., Szymon Chojnacki z Cienia 20 rbl., Michał Grabarek z Kościelnej Wsi 20 rbl., Wawrzeniec Roga z Szulec 15 rbl., Wojciech Mania z Biskupic 15 rbl., Józef Kwieciński z Kamienia 15 rbl. i Józef Wojtas z Biskupic 15 rbl.
Od Cesarskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, otrzymali nagrody następujący ziemianie: pp. Bolesław Górecki z Żelazkowa 150 rbl., Wacław Niemojewski z Marchwacza 100 rbl., Henryk Mittelstädt z Łuszczewa 100 rbl., Stanisław Murzynowski z Kalinowa 75 rbl. i Zygmunt Doruchowski ze Złotnik Małych 75 rbl. za wzorową i staranną hodowlę koni.
Sędziowie mieli niełatwe zadanie w przyznawaniu nagród, z tego względu, że brak było kwalifikacji koniom do odznaczenia ich. Najlepiej że wszystkich koni prezentowała się klacz p. Góreckiego, której pod względem budowy nic zarzucić nie można było; nieszczęściem jednak maść bułana obniżała bardzo jej wartość i cenę.
Nieźle prezentował się przychówek p. Rathla z Olszówki, który, będąc bardzo zamiłowanym w hodowli koni, stara się ją pomyślnie rozwinąć.
W ogóle w rozmowie z hodowcami, spotkałem się niejednokrotnie z zarzutami czynionemi reproduktorom krwi angielskiej i zauważyłem wielką niechęć do użycia tej rasy dla poprawy hodowli. To też hodowla ich upada widocznie, bo w takiej ilości zebranych na jarmarku koni, dobrego towaru nie było wcale, natomiast nadzwyczaj chętnie używają tam reproduktorów trakeńskich, dla których nie mają odpowiednich klaczy, a przytem ogiery trakeńskie, które przywożą tam z zagranicy, nie zalecają się wcale przymiotami. Jeśli tak pójdzie dalej, to hodowla w Kaliskiem upadnie.
ST. KOMIEROWSKI.


Gazeta Kaliska 1903 nr 70

Sadzonki sosnowe po 40 kop. Tysiąc w Nerze, stacja Gostków.

Zorza 1909 nr 15
  
(...) Do wiadomości powyższej, za którą serdeczne podziękowanie składamy Sz. założycielowi Domu ludowego w Wartkowicach, dodamy jeszcze i to, że w Wartkowicach znajduje się wzorowa ochrona, założona przez p. Franciszkową Radoszewską z Neru, oraz szkoła początkowa.  (...)

Rozwój 1911 nr 44


Echa wypadku w Gostkowie. Donoszą nam z Gostkowa, że winnym wypadku podczas libacyi w miejscowej restauracyi, ofiarą którego padł stróż restauracyjny Wincenty Kwiatkowski był rządca majątku Ner, p. Józef Matecki. Wypadek ten opisaliśmy w Nr. 34 "Rozwoju" z roku bieżącego.


Rozwój 1912 nr 129

POLOWANIE.

W dobrach Ner przy szosie, na 16 wiorście od Łęczycy nad rzeką Ner, chcę wypuścić w dzierżawę polowanie na przestrzeni 40 włók; w tem lasu włók 15, gdzie znajdują się sarny, przechodnie dziki, mnóstwo cietrzewi, bażantów, a także i dzikie kaczki. Wiadomość na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 28

K. P. sąd pokoju w Poddębicach, pow. Łęczyckiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Józefa Jóźwiaka, syna Stanisława, lat 16, stałego mieszkańca wsi Ner, gm. Gostków, pow. Łęczyckiego, oskarżonego o kradzież.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

Osoby, którym jest znane miejsce zamieszkania Jóźwiaka, winny je wskazać sądowi do akt N° 156/18.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 102a

Do rejestru handlowego, Działu A i B, sądu okręgowego w Łodzi wnie­siono następujące wpisy pod Nr. Nr.:
10572 A. „Jan Ziółkowski". Tartak. Firma istnieje od 1 stycznia 1926 r., z siedzibą w lesie Ner, gm. Gostków, st. łęczyckie. Właśc. Jan Ziół­kowski, zam. w lesie Ner, gm. Gostków, st. łęczyckie.

Przegląd Leśniczy 1926 maj

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
300. Nazwa majątku leśnego: Ner, p. Gostków, powiat Łęczyca. Właściciel: Jan Radoszewski. Obszar ha: 161, 11.

Echo Tureckie 1928 nr 4

Zmarznięcie.
Dnia 9 go stycznia r. b. na polu należącego do majątku Łyków-Parski, gm. Wola- Swinecka, w odległości 300 metrów od drogi znaleziono trupa mężczyzny, przy którym był dowód osobisty na imię Jana Niewiadomskiego, lat 36, mieszkańca wsi Ner, gm. Gostków, pow. łęczyckiego. Śmierć nastąpiła skutkiem ogólnego wycień­czenia i mrozu.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95

Łęczycki powiatowy wydział hipoteczny w m. Łęczycy, woj. łódz­kiem, obwieszcza, że d. 7 marca 1929 r. (godz. 10 rano), wyznacza się termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) osady włościańskiej we wsi Ner, gm. Gostków położonej, w tab. likw. pod Nr. 24 zapisanej, o przestrzeni 9 morgów 228 prętów kw. ziemi z budynkami, należącej do Banku Ludowego Spółdzielni z nieograniczo­ną odpowiedzialnością w Wartkowicach (...).

Osoby interesowane winny zgłosić w oznaczonym terminie swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Łęczycy, pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszem, po terminie regulacji hipotecznej, posiedzeniu wydziału hipotecznego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 15 marca 1930 roku
postanowił:
1) Wniosek mieszkańców wsi Ner, gminy Gostków, powiatu łęczyckiego zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łęczycy w dniu 14 stycznia 1927 uwzględnić,
2) ustalić obszar scalenia wsi Ner w składzie gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Ner, o obszarze około 175 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 22-go kwietnia 1930 roku.
Z polecenia Prezesa
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 5

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOW. ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 10. 2. 1931 r. L. Wojsk. 15/1
o liście kolejności osób obowiązanych do dostarczania samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczania jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń, listę kolejności osób powiatu łęczyckiego obowiązanych do dostarczania samochodów i motocykli w roku 1931.
28. Radoszewski Jan, miejsce zam. i postoju pojazdu: Ner, samochód 4-osobowy, Ł. D. 665. Nr. ewid. 30.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łęczyckiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględniania której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Ostaszewski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 43

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 14 kwietnia 1932 roku, obwie­szcza, że na wniosek prokuratora sądu okręgowego w Łodzi, wdrożone zostało postępowanie o ustalenie faktu i daty śmierci Józefa Szulca, i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Szulca, syna Wa­wrzyńca i Marjanny z Walińskich, urodzonego we wsi Ner, gm. Gostków, powiatu łęczyckiego w dniu 20 grudnia 1909 roku (2 stycznia 1910 r.), ostatnio zamieszkałego we wsi Ner, gminy Gostków, rzekomo zmarłego w 1910 roku (akt śmierci nie został sporządzony), obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 4-miesięcznym od daty opubliko­wania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego N. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Szulca posia­dają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 435/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
11. Ner, obejmującą: wieś Ner, folw. Ner, wieś Zawada.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 92

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE

na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
25. Wierzycielki hipoteczne dóbr NER, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: 1) Zofję Radoszewską, 2) Helenę Radoszewską.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
6) Franciszku Boxa-Radoszewskim, zmarłym w fol. Ner, pow. łę­czyckiego w dniu 24 stycznia 1935 r., wierzycielu sumy 80.000 rb. z % % i kaucją 8.000 rb., zabezpieczonych na Dobrach Ner, pow. łęczyckiego, rep. 420;

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 39

Sąd grodzki w Łęczycy, powiatu łęczyckiego, województwa łódz­kiego, na mocy art 94 Prawa Wekslowego, wzywa posiadacza zaginio­nych dwóch weksli, każdy na sumę 800 zł., wystawionych in blanco przez Bolesława Pospiecha, zam. we wsi Wartkowicach, gminy Gostków, pow. łęczyckiego na zlecenie Jana Pospiecha, zam. we wsi Zawada, gm. Gost­ków z żyrem Józefa Kajszczaka, zam. we wsi Ner, gm. Gostków, aby zgłosił się w przeciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłosze­nia do tutejszego sądu i okazał powyższe weksle, w przeciwnym razie weksle te zostaną uznane przez sąd za umorzone.
Akta sprawy Co. Nr. 54/34 z wniosku Spółdzielczego Stowarzysze­nia „Przyszłość" w Wartkowicach.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 39

Sąd grodzki w Łęczycy, powiatu łęczyckiego, województwa łódz­kiego, na mocy art. 94 Prawa Wekslowego, wzywa posiadacza zaginio­nych pięciu weksli in blanco: jeden na 1.940 zł. i cztery weksle każdy na 1.000 zł., z wystawienia Aleksandra Skrzyńskiego, zam. we wsi i gm. Mostków, pow. łęczyckiego na zlecenie Jana Radoszewskiego, zam. we wsi Ner, gm. Gostków, z żyrem Banku Ludowego w Wartkowicach, gm. Gostków, aby zgłosił się w przeciągu 60 dni od daty ukazania się niniej­szego ogłoszenia do tutejszego sądu i okazał powyższe weksle, w prze­ciwnym razie weksle te zostaną uznane przez sąd za umorzone.
Akta sprawy Nr. Co. 62/34 z wniosku Spółdzielni Mleczarskiej w Wartkowicach.

Gazeta Świąteczna 1936 nr 2879

Ziemia do sprzedania. W nr. 11 Dziennika Ustaw ogłoszono spis majątków, które w całości lub częściowo w roku 1936 wykupi przymusowo od właścicieli Bank Rolny, jeżeli sami właściciele nie zdążą ich rozparcelować. Przeznaczono na sprzedaż w pow. łęczyckim: (…) Ner J. Radoszewskiego, 50 hek. (...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 26

OBWIESZCZENIE SĄDU GRODZKIEGO W ŁĘCZYCY
z dnia 17 grudnia 1938 roku
w sprawie Co. N. 13/1936 r.
Sąd Grodzki w Łęczycy na zasadzie art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. poz. 22/28) o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich zawiadamia, że Francusko Polskie Towarzystwo Kolejowe Wydział Wywłaszczeń w Bydgoszczy złożyło do depozytu do dyspozycji Sądu Grodzkiego w Łęczycy jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt siedem (1587) złotych 31 gr stanowiące wynagrodzenie za przymusowo wywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Kolei Herby Nowe — Gdynia grunt z nieruchomości ziemskiej Ner, położonej w gminie Gostków, pow. łęczyckim, należącej do Jana Radoszewskiego.
Wierzyciele poszukujący zaspokojenia z wynagrodzenia roszczeń w hipotece nieujawnionych winni je zgłosić najpóźniej w ciągu trzech tygodni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Wojewódzkim pod rygorem, że w razie niezgłoszenia podział wynagrodzenia nastąpi według stanu ujawnionego w hipotece z pominięciem roszczeń innych, a roszczenia oparte na prawie publicznym stracą uprzywilejowane pierwszeństwo i znaleźć będą mogły zaspokojenie tylko z reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli hipotecznych.
Sędzia Grodzki

(—) S. Wolski
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 73
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza