-->

piątek, 3 maja 2013

Nasale / Idzikowice Nasale

Czajkowski 1783-84 r.
Idzikowice Nosale, parafia domaniow (domaniew), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Józef) Smardzewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Idzikowice nosale, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 33, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny: 
Nosale, fol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Domaniew, odl. od Łęczycy 12 w. Ma 3 dm., 38 mk.

Spis 1925:
Idzikowice – Nassale, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 42. Mężczyzn 24, kobiet 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 42. Podało narodowość: polską 42.

Wikipedia:
Nasale-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Drwalew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
______________________________________________________________________________

Nasale (Nosale) 1839 r.

Nasale 1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 121

(N. D 2768) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K Р. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Zuzanny z Lewandowskich po niegdy Janie Burmejster Radoszkowskim Sędziu Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej pozostałej wdowy w Warszawie pod Numerem 729. i Józefa Wolfin kupca również w Warszawie pod Numerem 547A zamieszkałych, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu i całego postępowania subhastacyjnego u Teodora Łąckiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Warszawie pod Nr. 1776 zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu summ rs. 142 kop. 51 dla Zuzanny Radoszkowskiej i rs. 322 kop. 32 dla Józefa Wolfin, czyli razem rs. 464 kop. 88* z procentem 5 od 100* w chwili zapłaty kapitału obliczyć się mianym, kosztów processu rs. 52, za wyjęcie i doręczenie wyroków rs. 7 kop. 80 i kosztów exekucyjnych (z możnością potrącenia kwoty rs. 155 Józefowi Wolfin przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie opłaconej) od Alexandra i Józefy z Bajkowskich małżonków Dąbrowskich obywateli i właścicieli dóbr ziemskich Drwalew z przyległościami w Okręgu i Powiecie Łęczyckim, Gubernii Warszawskiej położonych, tamże zamieszkałych, protokułem Antoniego Onufrego Szadkowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w d. 18 ( 0*) Marca 1857 r. sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały:
Dobra Ziemskie Drwalew z folwarkiem Idzikowice, Nazale, w gminie Wierzbowa, parafii Domaniew w Jurysdykcyi Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w Powiecie Łęczyckim, Gubernii Warszawskiej położone, prawem własności do exekwowanych Alexandra i Józefy z Вajkowskich małżonków Dąbrowskich należące w posiadaniu zaś wieś Drwalew tychże Dąbrowskich, a folwark Idzikowice Nazale, w posiadaniu zastawnem w procencie od summy rs. 4500 Jozefa Żochowskiego, zostające, poszukiwanemi wierzytelnościami hypotecznie obciążone, składają się z jednego kawała gruntu, żadną obcą własnością nieprzedzielonego ktorego rozległość jest w sposobie przybliżonym około włok 18 miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 270 klassy 2 j i 3ej żytniej.
a. We wsi Drwalewie zabudowania dworskie:
1. Dwór o parterze z drzewa w węgieł postawiony, gontami i dranicami kryty z kominem murowanym.
2. Komora z drzewa częścią w węgieł częścią w słupy postawiona, słomą kryta.
3. Kuchnia w Pruski mur, słomą kryta z kominem murowanym.
4. Kurniki takież przy szczycie których znajduje się wchód do piwnicy.
5. Kurniki z karmnikiem i wystawą osztachetowaną z drzewa w węgieł.
6. Stajnie i obora z drzewa w węgieł postawiona.
7. Owczarnia z drzewa w słupy.
8. Stodoła o 3ch klepiskach ze spichlerkiem z drzewa słomą kryte.
9 Bróg o 6ciu słupach drewnianych słomą kryty.
b. Zabudowania wiejskie.
1. Zabudowanie z drzewa w węgieł postawione słomą kryte, z kominem z surówki.
2. Czworaki z drzewa w słupy, słomą kryte z kominem z surówki.
3. Stodołka, 4. Oborka, 5. Chałupa ze stajenką, 6. Chałupa, 7. Stodoła 8. Oborka 9. Chałupa, 10. Chałupa, 11. Stodoła i oborka, 12. Chałupa, 13. Stodoła, 14. Oborka, 15. Chałupa nowa niedokończona, 16. Chałupa, 17. Oborka do tejże przystawiona, 18. Chałupa z dwoma przystawionemi do niej oborkami, 19. Stodoła o jednem klepisku, wszystkie powyższe zabudowania z drzewa częścią w węgieł częścią w słupy postawione słomą kryte.
Oprócz tego znajdują się rozwaliny po dwóch chałupach.
b. w folwarku Idzikowice Nazale.
Zabudowania Dworskie.
1. Dwór z drzewa w węgieł postawiony, słomą kryty z kominem murowanym.
2. Stodoła z drzewa w słupy słomą kryta.
3. Spichlerek takiż.
4. Stajnie, Wozownie i obora pod jednym dachem z drzewa w słupy słomą kryte.
5. Spichlerek takiż
6. Piwnica czyli pursk z bali w ziemi.
Zabudowania włościańskie.
1. Chałupa w pruski mur postawiona, słomą kryta z kominem murowanym
2. Chałupa z drzewa w słupy, słomą kryta.
3. Stodołka o jednem klepisku w słupy drewniane postawiona.
Ogrody są dwa, jeden w Drwalewie owocowy, mający drzew 80, uli drewnianych 16 i słomianków 7, rozległości około dziesiatyny 1ej, drugi warzywny w Idzikowicach Nazalach tyleż rozległy. Studnie są 4, sadzawek 6.
Lasu niema, łąki są wydostarczające i sprząta się z nich około 70 fur siana, gospodarstwo 3 polowe płodozmienne.
Oprócz gospodarzy rolnych stale zamieszkałych jako to: Jana Krupy v Krysińskiego, Walentego Antosik, Macieja Cerek v. Cyrkowskiego i Jozefa Mataszkiewicza, którzy odrabiają po dni dwa sprzężajne i po dniu 1 na tydzień pańszczyzny, więcej niema i ci załóg dworskich nieposiadają, propinacya jest dworska.
Stan zabudowań, ogrodzenia, oraz wysiew akt zajęcia obejmuje.
Obszerniejsze opisanie powyżej zajętych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teodora Łąckiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Warszawie pod Nr. 1776 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancellaryi Trybunału tutejszego, w Wydz. I złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Antoniemu Bader Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Łęczyckiego w mieście Łęczycy urzędującemu, na ręce własne d. 4 (16) Kwietnia 1857 r.
2. Piusowi Pisanek Wójtowi gminy Wierzbowa w mieście Łęczycy urzędującemu, na ręce własne d. 4 (16) Kwietnia 1857 r.
Wniesione do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie d. 2 (14) Maja 1857 r. A w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało,
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków przedaży odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godz. 10 z rana dnia 25 Czerwca (7 Lipca) 1857 r. Sprzedażą dyrygować będzie Teodor Łącki Patron Trybunału, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 14 (26) Maja 1857 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie d. 14 (26) Maja 1857 r.
Radca Dworu, Zgórski.

*nieczytelne


Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:  
8. Drwalewo, Idzikowice i Nazale, z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami; w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 93 kop. 33, vadjum do licytacji rs. 550, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4326 kop. 75; termin przedaży dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Żbikowskim. 
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.


Dziennik Warszawski 1867 nr 148

(Ν. D.3886.) Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. Р. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Katarzyńskiego Doktora Medycyny w Warszawie pod Nr. 1535 zamieszkałego a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Andrzeja Brzezińskiego Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie pd Nr. 497a przy ulicy Podwale zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 6,900 z procentem 5% od dnia 1 Stycznia n. s. 1865 r. i kosztów od Aleksandra i Józefy z Bajkowskich małżonków Dąbrowskich obywateli, właścicieli dóbr ziemskich Drwalew z przyległościami Idzikowice Nazale w Okręgu Łęczyckim położonych, tamże zamieszkałych, protokółem Ludwika Wichrowskiego Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dnia 22 Maja (3 Czerwca) 1867 r. sporządzonym w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Drwalew z przyległością Idzikowice Nazale w Okręgu Łęczyckim w Gminie Gostków Parafji Domaniew Powiecie Łęczyckim Okręgu Łęczyckim dawniej Zgierskim, pod względem Sądowym w Gubernji Warszawskiej, pod względem Administracyjnym w Gubernji Kaliskiej, pod jurisdykcją Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w mieście Łęczycy posiedzenia odbywającego, położone, prawem własności do egzekwowanych dłużników Aleksandra i Józefy z Bajkowskich małżonków Dąbrowskich należące, folwark Drwalew w posiadaniu małżonków Dąbrowskich, zaś folwark Idzikowice Nazale w posiadaniu Katarzyny Szachowskiej na lat 6 оd dnia 12 (24) Czerwca 1861 r. do tegoż dnia i miesiąca 1867 r. z mocy kontraktu w dniu 12 (24) Czerwca 1861 r. zawartego, zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, ogólnej rozległości grunta folwarczne około włók 15 mórg 19 prętów 220 zawierające.
Na gruncie powyższych dóbr są następujące zabudowania:
A Folwark Drwalew.
1. Dom (dwór) z drzewa parterowy gontami od frontu a od tyłu słomą kryty z kominem murowanym.
2. Komora z drzewa słomą poszyta.
3. Kuchnia parterowa murowana, słomą poszyta z kominem murowanym.
4. Piwnica oddzielna z kamieni polnych murowana słomą poszyta.
5. Kurniki murowane w pruski mur z cegły palonej słomą poszyte.
6. Owczarnia z drzewa słomą poszyta.
7. Stodoła z drzewa słomą poszyta w szczycie lewym której urządzony jest spichlerz, nadto w stodole tej znajduje się młockarnia czterokonna której nadaje ruch kierat dolny na zewnątrz stodoły urządzony.
8. Chlew z drzewa słomą poszyty.
9 Spichlerz, wozownie, stajnie, chlewy, jedno zabudowanie z drzewa słomą poszyte.
10. Chlew z drzewa słomą poszyty.
11. Sześć sochów drewnianych w ziemię wkopanych, przygotowanych do budowy stodoły.
12. Cztery słupy w ziemię wkopane.
13. Studnia drzewem cembrowana z żurawiem i kubłem przy której jest koryto do pojenia inwentarzy.
14. Ogród owocowy, częścią w kwaterach sieje się warzywo a z resztą na trawniki zapuszczony, od zabudowań płotem z żerdzi, a dalej w około rowem otoczony i w takowym znajduje się drzew owocowych około 90, krzewy pożyczek, malin, klomby bzu, uli pszczołami obsadzonych sześć.
15. Podwórze płotem z żerdzi łupanych ogrodzone w którem jest brama.
16. Sadzawek cztery.
17. Karczma z drzewa słomą poszyta z kominem murowanym, pod dachem tej karczmy znajduje się obora; w karczmie tej niema wyszynku, w takowej jedna izba jest własnością Marjanny Szymczyk wdowy po włościaninie uwłaszczonym, druga zaś izba w tej karczmie jest zamieszkała przez Macieja Zasada która ma być na skutek Ukazu Najwyższego jego własnością.
18. Czworak z drzewa słomą poszyty z kominem murowanym.
19. Staw na łąkach, na łąkach w tem samem miejscu będących znajduje się kopalnia torfu.
20. Buda duża z drzewa słomą poszyta.
Chaim Szczeciński kupiec za kontraktem ma wyexploatować 2,000,000 sztuk tafli torfu pod warunkiem połowy czystego zysku ze sprzedaży.
B. Wieś Drwalew.
Włościanie w tej wsi osiedli uwłaszczeni w gruntach ornych, ogrodach, łąkach i siedliskach posiadają ogółem mórg 70 prętów 80 po szczególe w akcie zajęcia z imion i nazwisk wymienieni.
Na gruncie wsi Drwalew są zabudowania:
21. Chałupa Nrem 6 oznaczona z drzewa, i połowa której jest własnością Dominium Drwalew, druga zaś składająca się z mniejszej połowy należy do włościanina Michała Denderskiego.
22. Chałup 5 z drzewa słomą poszytych z kominami.
23. Stodół 5 z drzewa słomą poszytych.
24. Obór 5 z drzewa słomą poszytych.
25. Chlewów 3 z drzewa słomą poszytych.
26. Szopa z drzewa słomą poszyta.
27. Studnia drzewem cembrowana.
Zabudowania od Nr. 22 do 27 włącznie opisane wedle oświadczenia włościan są ich wyłączną własnością.
28. Zrąb z gliny, na chałupę na polu stojący.
C. Folwark Idzikowice Nazale.
29. Dwór z drzewa słomą poszyty z kominem murowanym.
30. Kurnik na wysokiem podmurowaniu z kamieni polnych z lempacy.
31. Sklep piwniczny z kamienia polnego murowany słomą poszyty.
32. Studnia drzewem cembrowana.
33. Spichlerz z drzewa słomą poszyty.
34. Obora na podmurowaniu z kamienia polnego z lempacy słomą poszyta.
35. Stodoła z drzewa, słomą poszyta z kieratem i młockarnią przenośną które są własnością dzierżawcy.
36. Zabudowanie z drzewa mieszczące w sobie owczarnie, stajnię i oborę słomą poszyte, przy owczarni jest przystawka pod słomą.
37. Ogród owocowy a zarazem warzywny, w którym znajduje się drzew fruktowych sztuk 6.
38. Sadzawek 4.
39. Chałupa pod Nr. 3 z drzewa słomą poszyta z kominem murowanym.
40. Obora z drzewa słomą poszyta.
41. Czworaki pod Nr. 2 murowane w pruski mur z сegły palonej słomą poszyte.
Paweł Antosik w chałupie pod Nr. 3 i Franciszek Nowakowski w chałupie pod Nr. 2 zamieszkujący, stosownie do umowy z dzierżawcą odrabiają za pomieszkanie dnie. Nadto w tych dwóch zabudowaniach zamieszkuje służba dworska dzierżawcy.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Andrzeja Brzezińskiego Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie pod Nr. 497a przy ulicy Podwale zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, w Kancelarji Trybunału Cywilnego, w Warszawie w wydziale I złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczone:
1. Edwardowi Hulanickiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Łęczycy w tymże mieście urzędującemu.
2. Andrzejowi Biernackiemu Wójtowi Gminy Gostków, do której dobra Drwalew z przyległościami należą, we wsi Gostkowie Okręgu Łęczyckim Kancelarją utrzymującemu i mieszkającemu. Obudwom na ręce własne d. 6 (18) Czerwca 1867 r.
Wniesiono do Księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie d. 13 (25) Czerwca 1867 roku, a w dniu dzisiejszym do Księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej, wpisane zostało.


Gazeta Świąteczna 1922 nr 2163

Wyrok. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 7 czerwca 1922 r. Sąd pokoju w Łęczycy, rozpoznawszy sprawę Kazimierza Jabłońskiego, zamieszkałego we wsi Nosalach w gm. Gostkowie, na mocy art. 19, 32, 41, 51 i 52 ust. z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej zaocznie postanawia: Gospodarza Kazimierza Jabłońskiego ze wsi Nosali, gm. Gostkowa w powiecie łęczyckim, za sprzedaż w dniu 17 lutego tego roku w Łęczycy ziemniaków po rzeczywiście nadmiernej cenię skazać na trzydzieści tysięcy marek grzywny z zamianą w razie niemożności ściągnięcia na 2 tygodnie aresztu oraz na zapłacenie trzech tysięcy marek opłat sądowych. Za zgodność świadczy Sekretarz Sądu: Z. Skórzewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
6. Idzikowice, obejmującą: wieś Idzikowice, kol. Idzikowice Gen., Idzikowice Nasale kol., kol. Idzikowice Pielgrz., os. Chochołek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

   Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza