-->

środa, 1 maja 2013

Napoleonów

Wikipedia:
Napoleonów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Napoleonie-Józefie Zakrzewskim, właśc. maj. Poddębice Młyn- Poddębicki, Chropy i Łążki, pow. Łęczyckiego i Lasów Niewieszskich-Napoleonów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na. d. 7 września 1922 r. i w dniu tym osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Przegląd Leśniczy 1926 maj

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
288. Nazwa majątku leśnego: Napoleonów, powiat Turek. Właściciel: Spadkop. Napoleona Zakrzewskiego (Rodryk Zakrzewski). Obszar ha: 625, 67.

Echo Tureckie 1928 nr 12

Wypadki:
Kronika policyjna.
Pożar.
Dnia 6-III r.b. o godzinie 15-ej w lesie „Napoleonów", gm. Niewiesz, pow. Turec­kiego, spaliło się około 2-ch mórg 6-cio letniego zagajniku, zalesionego sosną, dę­bem, brzeziną i osicą na szkodę Zakrzew­skiego z Poddębic. Pożar został umiejsco­wiony i ugaszony przez mieszkańców kol. Niewiesz. Przyczyną pożaru jest prawdopo­dobnie nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Straty wynoszą około 1500 zł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
15. Niewiesz, obejmująca: wieś Niewiesz. Napoleonów-Tartak, maj. Napoleonów, wieś Ułany i maj. Ułany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 52

Obwieszczenie o licytacji ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości że dnia 14 stycznia 1933r. o godz. 10-ej w osadzie leśnej Napoleonów Nr 2, gm. Niewiesz odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Mieczysława Szykiera składających się z 553 metrów drzewa opałowego i budulcowego oszacowanego na łączną sumę zł. 2765.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik Karkowski.

Sygnatura: Km. 1360\34r. 985/33r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza