-->

wtorek, 28 maja 2013

Nalesie

Spis 1925:
Nalesie, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 29. Mężczyzn 13, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 29. Podało narodowość: polską 29.

Nalesie, obecnie część wsi Czestków F w gminie Buczek.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
7. Czestków Folwark, obejmującą: kolonję Czestków Folwark B., kolonję Nalesie.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 36

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 4 października 1932 r. ogła­sza, że na skutek podania Wawrzyńca Antoszczyka, zamieszkałego we wsi Kolonja-Nalesie, gm. Buczek, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Piotra Antoszczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Piotra Antoszczyka, brata petenta, a sy­na Józefa i Marjanny z Kuziaków, urodzonego w gminie Szczerców, pow. łaskiego, w dniu 14 czerwca 1914 roku, ostatnio zamieszkałego w gminie Szczerców, pow. łaskiego, obecnie w roku 1912 powołanego do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kance­larji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy Pl. Dąbrow­skiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Piotra Antoszczyka po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym terminie do sprawy Z. 198/32.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza