-->

środa, 8 maja 2013

Miklesz

Czajkowski 1783-84 r.
Michlerz folwark, parafia złaczew (złoczew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Błeszynski, star. brud.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Miklerz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Złoczew, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 43, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Miklesz,  folw. majorat, pow. sieradzki, gm. i par. Złoczew, odl. od Sieradza w. 231. Należy do dóbr Złoczew.

Spis 1925:
Miklesz, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, kol. 9. Ludność ogółem: wś 135, kol. 79. Mężczyzn wś 62, kol. 42, kobiet wś 73, kol. 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 135, kol. 79. Podało narodowość: polską wś 135, kol. 79.

Wikipedia:
Miklesz-Kolonia-kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Miklesz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Miklesz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

VI. Wieś Miklesz z folwarkiem

47.o Folwark nowy z drzewa rzniętego. Dach pod dranicami. Komin murowany. Ma dwie izby, dwie komory, iedną sień. W kazdey izbie po dwa okna, i piec z kominkiem z cegły. Posowy z tarcic, drzwi szescioro na zawiasach z klamkami, antabami, szkoblami i dwiema haczykami.—
48.o Obora nowa z drzewa kostkowego, w słupy i boki murowane, o dwoygu wrotach na kunach u gory, dwoygu drzwiach małych na biegunach z wrzecądzami dwiema i czterma szkoblami. Dach pod snopkami, w koło, po bokach, i na kalonce szkudłami obity.—
49.o Stodoła nowa w słupy murowane. Dach pod snopkami w koło i na kalonce szkudłami obity. Ma dwa bojowiska z czworgiem wrotami na biegunach z zamkami, kunami, kluczami, i szkoblami na przodzie, na tyle zasuwkami.—
50.o Stodoła stara z kostkowego drzewa. Dach słomiany stary. Ma dwa bojowiska, wrot czworo na biegunach z szkoblami, wrzecądzami klotkami i kluczami. Na boku tey stodoły spichlerz z dwoygiem drzwi na zamki zamykanych.—
51.o Płoty w około tego folwarku z łupanych żerdzi i wrotka takież.— Studnia przed folwarkiem ocembrowana z sochą, żurawiem, wiadrem bez żelaza i z korytem. Sadzawka między folwarkiem i wsią.

Wieyskie Budynki

52.o Chałupa pod numerem 2.m z drzewa rzniętego, pod snopkami. Komin murowany. Ma sień, izbę i komorę, w izbie okien dwa, piec z kominkiem z cegły, posowa z tarcic. Drzwi czworo na biegunach. Do tey chałupy należy stodoła, obora i staynia.—
53.o Chałupa pod numerem 3.m stara z drzewa rzniętego. Dach pod snopkami. Komin z gliny nadmurowany, o iedney sieni, izbie i komorze. W izbie okien dwa piec z kominkiem z gliny, posowa z dyli. Do niey należy stodołka i oborka.—
54.o Chałupa pod numerem 4.m z drzewa kostkowego, stara, dach pod snopkami, komin z gliny, o iedney sieni, izbie i komorze. W izbie okno iedno, piec z kominkiem z gliny, posowa z dyli. Nalezy do niey stodołka i oborka.
55.o Chałupa pod numerem 5.m z drzewa kostkowego, stara taka iak czwarta procz że w izbie dwa okna. Ma stodołkę i oborkę.—

Gazeta Warszawska 1822 nr 85

Sędzia T ybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra spadkowe po niegdy JW. Ignacym Błeszyńskim, mianowicie:
I. Miasto Złoczew z folwarkami, Złoczewski i Oleśnica zwanymi, tudzież z wsiami zarobnemi, to iest: wsią Złoczewską, Hutą starą i Hutą szklanną.
II. Folwark Buynów z wsiami zarobnemi, Buynow i Cegielnia.
III. Folwark Czarna z wsiami zarobnemi, Czarna i Zapowiednik.
IV. Folwark Miklesz z wsiami zarobnemi Miklesz i Borzęckie.
V. Folwark Nowawieś z zarobnemi wsiami, Nowawieś, Potok, Pustkowie, Dury, Pustkowie Borowiska; na koniec
VI. Folwark Gruiec mały, Stanisławów i Łagiewniki, wszystkie w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem leżące, z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 17 Maia r. b. na illacyią Sukcessorów powyżey rzeczonego JW. Ignacego Błeszyńskiego zapadłego, przez publiczną licytacyią w trzechletnią dzierżawę od S. Jana, to iest, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, każdy z powyższych rozdziałów oddzielnie przed W. Delegowanym tu w Kaliszu w sali Audyencyionalney Trybunału, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 3 z południa wypuszczone będą.
O warunkach licytacyi powyższych dóbr, inwentarzach gruntowych, czynszach, wysiewie, sprzętach siana, opłatach i daninie, oraz robociźnie, każdy pretendent licytacyi u Patronów: Woyciecha Probus, Jana Miczka, Xawerego Wołowskiego i Mateusza Rubach, iako też na gruncie dóbr Złoczewa u W. Buszyńskiego i Wolskiego dowiedzieć się zechce, i takowe przeyrzeć może.— Kalisz dnia 20 Maia 1822 r.
(podpisano) J. Michalski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 108

(N. D. 2427) Dobra Ziemskie Złoczew składające się: z miasta Złoczew oraz probostwa tegoż nazwiska, z wsi czasowo-czynszowej Złoczewka wieś, folwarku głównego tegoż nazwiska, folwarku pomocniczego Borki, wsi zarobnej Huta Szklanna, wsi czasowo-czynszowej Miklerz, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Borzeckie, Zapowiednik, wsi zarobnej Czarne, wsi takiejże Huta Stara, folwarku pomocniczego Aleśnica, wsi zarobnej Bujnów, folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej Cegielnia, wsi takiejże Grójec mały, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Stanisławów nareszcie z pustkowiów czyli osad czasowo czynszowych: Lesiak, Garbarczyk i Syberya, w O-gu i Pcie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, należące prawem własności w 4j5 częściach do Gabryeli Hr. Małachowskich owdowiałej, Hr. Tarnowskiej, a w 1j5 części do beneficyalnych SS-rów po niegdy: Ignacym Hr. Stadnickim jako to Konstancyi Maryanny Józefy Zofii czterech imion Hr. Stadnickiej, Bronisława Juljana Jana Nepomucena Józefa czterech imion Hrabiego Stadnickiego na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 27 Lutego (11 Marca) 1846 r. między Prokuratoryą w Królestwie Polskiém na rzecz Skarbu Królestwa czyniącą, a Gabryelą z Hr. Małachowskich Hr. Tarnowską i wymienionymi SS mi niegdy Ignacego H. Stadnickiego zapadłego i od dawna już prawomocnego sprzedane będą z wszelkiemi przynależytościami, tak jak poniżej wzmiankowaną taxą opisane zostały, przez publiczną licytacya w drodze działów przed W. Assessorem Kollegialnym Juljanem Wąsowiczem Sędzią Delegowanym; w temże mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny odbywających się.
Od Skarbu Królestwa nabył wszelkich praw tak co do wierzytelności hypotecznych, jak i co do dalszego popierania przedaży w drodze działów Jan Zaklika aktem dnia 11 (23) Marca 1855 r. przed Regentem Janem Niwińskim zeznanym, a ten dla doprowadzenia do skutku przedaży, ustanowił swym obrońcą Mateusza Rubach Adwokata; nateraz Karola Rozdejczer Patrona przy Tryb. Cyw. Gub. Warszaw. w Kaliszu.
Dobra te oszacowane są taxą przez 3-ch biegłych w dniach 16 (28) Marca 20 Marca (1 Kwietnia) 8 (20); 11 (23), 14 (26), 15 (27), 18 (30) Maja 1856 r. sporządzoną na rub. sr. 97650 kop. 95, potwierdzoną wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1857 r. zapadłym.
Taksa i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Kaliskiego, podpisanego Obrońcy Sądowego każdego czasu przejrzane być mogą.
Po ogłoszeniu w d. 24 Kwietnia (6 Maja) t. r warunków do przedaży tej ułożonych, termin do temczasowego przasądzenia na d. 7 (19) Czerwca r. b godzinę 3 z południa wyznaczony został. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 97651.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1857 r.
M. Rozdejczer, Patron.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 151

N. D. 5453. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia iż w dniu 5 (17) Sierpnia 1870 r. w godz. przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I ogłoszona zostaną poraz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Złoczew z przyległościami w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położonych, a należących do gminy Złoczew.
Dobra to na żądanie Franciszka Hrabiego Mycielskiego z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Krakowie Cesarstwie Austrjackiem zamieszkałego zamieszkanie zaś obrane mającego u Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, Jana Daniela Wojciechowskiego w temże mieście zamieszkałego, który przymuszoną sprzedaż przeciwko wywłaszczanemu z nich dłużnikowi Faustynowi Dobrowolskiemu właścicielowi dóbr Złoczew w tychże dobrach zamieszkałemu popiera, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 24 Marca (5 Kwietnia) 1870 r. rozpoczęty, a w d. 18 (30) Kwietnia t. r. zakończony. Akt ten doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Józefowi Sołeckiemu, Wójtowi osady dawniej miasta Złoczew Aleksandrowi Orłowskiemu, Wójtowi gminy Złoczewska wieś Kasprowi Turek, wszystkim w d. 12 (24) Maja 1870 r. następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Złoczew w d. 29 Maja (10 Czerwca) 1870 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej w d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
TAK ZAJĘTE DOBRA SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Z miasta dziś osady Złoczew należącej do gminy osady Złoczew, w osadzie tej są dwa domy zajezdne w jednym mieszka Franciszek Pluciński w drugim Ludwik Mączyński obadwaj szynkują trunki i opłacają czynsz dzierżawcy propinacji.
2. Z dóbr wsi Złoczewskiej, folwarków Miklosz, Borki, wsi Cegielnia, Stanisławów, Huta Szklanna, Borzęckie, Czarnej, Huty Starej, i Karczmy Syberja zwanej. W Hucie szklannej szynk prowadzi Mateusz Kuźniak, a w karczmie Syberja Jacenty Pluciński, za opłatą czynszu propinatorowi. Powyższe dobra są w posiadaniu i zarządzane przez Dobrowolskiego Faustyna wywłaszczanego dłużnika.
3. Z folwarku Oleśnicy który dzierżawi Stanisław Kowalski.
4. Z wsi i folwarku Bujnów, będącej w dzierżawie Wincentego Baranowicza. W karczmie tej wsi szynkuje trunki propinatora, za opłatą czynszu temuż Antoni Bardziński.
5. Z osady młynarskiej z zabudowaniem i wiatrakiem dzierżawionej przez Stanisława Brzozowskiego.
Dochód z propinacji w całych dobrach zajętych, dzierżawiony jest przez Icka Perkal.
Dobra pod N. 2, 3, 4 i 5 należą do gminy Złoczewska wieś, wszystkie zaś położone są w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej.
Rozległość zajętych dóbr wynosi w przybliżeniu włók 195, mórg 15 prętów 50 miary nowopolskiej. Kalisz d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wywieszono na tablicy sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego Kaliskiego d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Pisarz Trybunału,
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
29. Dnia 28. 4. 1927 r. Sp. Wodna Miklesz. Siedziba spółki Miklesz, gm. Złoczew — statut uchwalono dnia 4. 8. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 4

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 8 lutego 1932 r. Nr. 7a/41/Sr. o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Miklesz.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lutego 1932 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 7 stycznia 1932 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Miklesz, gminy Złoczew, powiatu sieradzkiego.
Za Prezesa:
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
11. Miklesz, obejmującą: wieś Miklesz, kolonję Miklesz, folwark Złoczew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 13

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 czerwca 1938 r. Nr. RU. VII/1/3/67/38
o dokonanych scaleniach gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21-go marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów: 1) wsi Naramice, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego, 2) wsi Rzepiszew, gminy Szadek, pow. sieradzkiego, 3) wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiego, 4) wsi Charchów Księży, gminy Wierzchy, pow. sieradzkiego (...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla poszczególnych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia, zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
3. Obszar scalenia wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiego.
1. Andrzej Gliński, Nr. działek 25, 40, o powierzchni w ha 6.3590, 5.3120.
2. Roch Poniewiera 1/2 i Rozalia 1/2 małż., Nr. działki 16, o pow. w ha 3.5183.
3. Franciszek Butlański 1/2 i Marianna 1/2 małż., Nr. działki 14, o pow. w ha 4.5515.
4. Bocian Antoni 1/2 i Wiktoria 1/2 małż., Nr. działki 5, o pow. w ha 3.4305.
5. Turek Stanisława, Nr. działki 4, o pow. w ha 3.5664.
6. Oszczęda Józef 1/2 j Władysława 1/2 małż., Nr. działek 9, 36, o pow. w ha 7.9096, 0.3766.
7. Maślak Andrzej 1/2 i Franciszka 1/2 małżonkowie, Nr. działek 18, 43, o pow. w ha 0.1645, 7.5294.
8. Kluska Józef 1/3 i Waleria 1/3 małż. i Bocian Józef 1/3, Nr. działki 22, o pow. w ha 4.5919.
9. Kurek Konstanty 1/2 i Balbina 1/2 małż. Nr. działki 2, o pow. w ha 3.0725.
10. Wrzosek Józef 1/2 i Antonina 1/2 małż., Nr. działek 26, 35, o pow. w ha 2.6015, 3.6664.
11. Wawrzyniak Stanisław 1/2 i Leonia 1/2 małż., Nr. działki 17, o pow. w ha 6.5205.
12. Turek Walenty 1/2 i Antonina 1/2 małż., Nr. działki 3, o pow. w ha 3.8307.
13. Wrzosek Józef syn Franciszka, Nr. działki 21, o pow. w ha 4.4198.
14. Wrzosek Antoni 1/2 i Stefania 1/2 małż., Nr. działki 34. o pow. w ha 4.0244.
15. Wrzosek Mikołaj 1/2 i Jadwiga 1/2 małż., Nr. działek 33, 37, o pow. w ha 2.8.466, 5.5246.
16. Wrzosek Konstanty 1/2 i Marianna 1/2 małż., Nr. działek 23, 38, o pow. w ha 2.4467, 5.6377.
17. Turek Józef 1/2 i Józefa 1/2 małż., Nr. działki 12, o pow. w ha 2.3112.
18. S-cy Wrzosek Piotra: Kluba Franciszek 1/3, Kluba Wawrzyniec 1/3 i Kluba Józef 1/3, Nr. działki 13, o pow. w ha 1.8493.
19. Ślepak Walenty 1/2 i Józefa 1/2 małż., Nr. działki 8, o pow. w ha 5.0356.
20. Ślepak Józef 1/2 i Marianna 1/2 małż., Nr. działek 19, 32, o pow. w ha 3.1465, 1.9572.
21. Maślak Wincenty 1/2 i Marcjanna 1/2 małż., Nr. działki 1, o pow. w ha 3.5740.
22. Piotrowski Michał 1/2 i Helena 1/2 małż. Nr. działki 41, o pow. w ha 6.0694.
23. Turek Ignacy 1/2 i Antonina 1/2 małż., Nr. działki 6, o pow. w ha 8.8297.
24. Wrzosek Józef 1/2 i Władysława 1/2 małżonkowie, Nr. działki 11 o pow. w ha 5.0660.
25. Mencel Józef 1/2 i Marianna 1/2 małż., Nr. działek 31, 42, o pow. w ha 1.6798, 2.9416.
26. Garłowski Feliks 1/2 i Teodora 1/2 małż. Nr. działki 10, o pow. w ha 0.1300.
27. S-cy Ślepaka Szczepana: Ślepak Aleksy 1/3, Konieczko Rozalia 1/3, Ślepak Józef 1/21, Ślepak Michał 1/21, S-cy Ciechulskiej Marianny 1/21, (nieznani) Garłowski Feliks 2/21 i żona jego Teodora 2/21, Nr. działek 24, 47, o pow. w ha 2.7730, 3.7168.
28. Plac, Nr. działki 15, o pow. w ha 0.0612.
Kopalnia piasku. Nr. działki 39, o pow. w ha 0.1946.
Grunty użyteczności publicznej.
29. Ignacy Cłapa, Nr. działki 7, o pow. w ha 1.4533.
30. Konstanty Kryk, Nr. działki 20, o pow. w ha 3.6004.
31. S-cy Józefy Kluszczyńskiej: Konstancja Agaciak 5/8, Stanisław Kluszczyński 1/8, Wawrzyniec Kluszczyński 1/8 i Józef Agaciak 1/8, Nr. działek 27, 44, o pow. w ha 0.2341, 6.2623.
32. Franciszek Lamus 2/3 i S-cy Józefy Lamus 1/3; Józef 1/15, Franciszek 1/15, Stefan 1/15, Marianna 1/15 i Stanisława 1/15 Lamus, Nr. działek 29, 45, o pow. w ha 0.3964, 6.3850.
33. Rozalia Gortych 1/2 i S-cy Aleksandra Gortycha 1/2: Józef Gortych 1/16, Stanisława Maślak 1/16, Stanisław Gortych 1/16, Franciszek Gortych 1/16, Józefa Krzemianowska 1/16, Władysława Patyk 1/16, Wincenty Gortych 1/16 i Walenty Gortych, Nr. działek 30, 46, o pow. w ha 0.4230, 6.6532.
34. Jadwiga Kuźnik, Nr. działki 28, o pow. w ha 0.1936.
Za Wojewodę:
(—) Ignacy Krupa
Kierownik Oddz. Urządzeń Rolnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 1

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 22 kwietnia 1939 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek.
I. dla poscaleniowych gruntów ukazowych, we wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiego, zawierających powierzchni 136 ha 7668 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właściceli, wymienionych w rejestrze
pomiarowym wsi Miklesz pod Nr. od 1 do 27 włącznie, w oddzielnych działkach, oznaczonych na planie.
II. dla poscaleniowych gruntów ukazowych we wsi Czarna, gminy Złoczew, powiatu sieradzkiego, powierzchni 3 ha, 3211 metr. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez właścicieli wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Miklesz osad. pod Nr. Nr. 12, 17, 18 i 27.
III. dla poscaleniowej działki gruntu ukazo-wego we wsi Złoczew-Poduchowny, gminy Złoczew, powierzchni 0.8933 m. kw., otrzymanej z projektu scalenia przez właścicieli osady, wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Miklesz pod Nr. 12.
IV. dla dwóch działek poscaleniowych gruntów użyteczności publicznej, przydzielonych Gromadzie wsi Miklesz, gminy Złoczew, powierzchni 0.2558 m. kw., oznaczonych na planie Nr. 15 i 39.
V. dla poscaleniowych gruntów ukazowych wsi Miklesz, gminy Złoczew, powierzchni 19 ha, 6870 m. kw., i wsi Czarna, gminy Złoczew, powierzchni 0.8606 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Czarna pod Nr. Nr. 1, 2, 3 i 4 w oddzielnych działkach oznaczonych na planie Nr. Nr. 27, 44, 23, 45, 30, 46 i 28.
VI. dla poscaleniowych gruntów ukazowych wsi Złoczew-Poduchowny, powierzchni 1 ha 4533 metr. kw., i wsi Złoczewska Wieś powierzchni 3 ha 6004 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiarowym powyższych wsi, osad, oznaczonych Nr. Nr. 1 i 2, w oddzielnych działkach wykazanych na planie pod Nr. Nr. 7 i 20.
W terminie do pierwiastkowej regulacji hipotek wyznaczonym, osoby interesowane winny zgłosić i udowodnić swoje prawa w kancelarii hipotecznej w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Pawłowski.

Dziennik Łódzki 1970 nr 270


W miejscowości Miklew, pow. Sieradz w gospodarstwie Marii W. spalił się dach na budynku mieszkalnym. (z)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza