-->

niedziela, 5 maja 2013

Ludwina / Louisenhoff

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ludwina, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wierzchlas, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Ludwino,  por. Kraszkowice.

Ludwina, obecnie gajówka w gminie Wierzchlas.

1965 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 78

Komornik Sądowy Powiatu Wieluńskiego.
Zawiadomia się szanowną publiczność, iż przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego w Mieście Obwodowem Wieluniu w Kancellaryi tegoż W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim w dniu 22 Czerwca r. b. począwszy o godzinie 10tey zrana prawnie zaiętych Dóbr wsi Kraszkowic z przyległym folwarkiem Ludwina, w Powiecie Wieluńskim Województwie Kaliskiem położonych, wydzierżawienie na lat trzy po sobie idących, uważaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. nastąpi. — Dzierżawy z których Dóbr dotychczas opłaca dzierżawca rocznie zł: Pol: 7800. — O warunkach zaś licytacyynych każdy z pretendentów u Rejenta powyższego każdego czasu dowiedzieć się może. — Wieluń dnia 5 Maia 1826 roku.
Tadeusz Musiałowicz.


Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 24

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Kraszkowice, składaiące się z wsi folwarczney Kraszkowice litt. A. i B., folwarku Louisenhoff czyli teraz Ludwina, młyna Kloska zwanego, wszystkie w Pcie i Obwodzie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem w gminie Kraszkowic, z których wieś folwarczna Kraszkowice w parafii Ruda, zaś folwark Louisenhoff czyli Ludwina i Młyn Kloska w parafii Wierzchlas położone, Wgo Józefa Iłowieckiego obywatela Królestwa Polskiego w teyże wsi Kraszkowicach mięszkaiącego, i tamże zamieszkanie prawne maiącego, dziedzi­czne, aktem tradycyi nieruchomości przez Komornika Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego Ur. Józefa Narczyńskiego, w dniach 9, 10, 13, 14, 16. i 19. Maia r. b. 1828 na gruncie wsi Kraszkowic spisanym, na rzecz Wgo Józefa Skórskiego Naczelnika Komory Konsumowey Kalisz, w mieście Woiewódzkim Kaliszu mie­ szkaiącego, i Wgo Józefa Jaxy Bykowskiego dziedzica dóbr Głupic, tamże w Pcie Piotrkowskim mieszkaiącego, za których W. Adam Mazurkiewicz Patron Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. w mieście Woiewódzkiem Kaliszu mieszkaiący, w poparciu tegoż zaięcia stawa, i u którego ciż zamieszkanie prawne maią, zaięte zostały.
Akt zaięcia powyżey wzmiankowany w biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego Wgo Franciszka Bajer, do księgi wieczystey dóbr Kraszkowic w dniu 24. Maia r. b. wpisany, a do bióra Pisarza Trybunału Cywilnego tegoż Woiewództwa Wgo Józefa Piątkiewicza w dniu 31. t. m. podany, i przez tegoż Pisarza Wgo Piątkiewicza do księgi zaregestrowań wciągnięty został.
Dobra te Kraszkowice składaią iednę gminę pod nazwiskiem „gmina Kraszkowice" , graniczą na wschód słońca z wsią Krzeczów, na zachód z wsią Wierzchlas, na południe z wsiami Rządowemi Toporow i Mierzyce, tudzież z wsią szlachecką Łaszów, a na północ z wsiami Rządowemi Radoszyce i Drobnice —
Obeymuią zaś:
a) w Placach zabudowań, ogrodach, pastwiskach Hub 6, Morg 10, pr. 161.
b) w Gruntach ornych 1. 2. i 3. Klassy Hub 61, Morg 7,  pr. 135.
c) w Łąkach Hub 10, Morg 1,  pr. 40.
d) w Borach i lasach ogólnie, Hub 26, Morg 4,  pr. 166.
e) w Zaroślach, Hub 6, Morg 25,  pr. 170.
f) w Gruntach nieobsiewanych Hub 24, pr. 80.
g) w Sadzawkach, wodach, drogach publicznych i ubocznych wygonach, Hub 2, Morg 10,  pr. 82.
W Ogóle obeymuią sposobem przybliżonym: Hub 137, Morg 1,  pr. 114 miary Magdeburgskiey.
Dobra powyżey wyrażone są na teraz w posiadania Zygmunta Stabernak iako dzierżawcy, któremu się kontrakt dzierżawny z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. p. 1829 kończy. Bory w skutek zaięcia powyżey wymienionego zostaią pod Administracyą Pawła Troianowskiego, w Dobrach tych znayduią się:
1) Czynszowników 2, a mianowicie: Roch Materski karczmarz, który płaci czynszu z gościńca co rocznie po złotp. 140, i Wincenty Nowakowski mły­ narz, który płaci czynszu z młyna co rocznie po złotp, 72.
2) Półrolników 8, a mianowicie, 1) Mateusz Borgul, 2) Woyciech Kinas, 3) Walenty Adamczyk, 4) Józef Podyma, 5) Tomasz Borgul, 6) Piotr Bibuła, 7) Jan Lis i Franciszek Lis na iednym półrolku, 8) Mateusz Ko­walski czyli Bober.
3) Zagrodników 41, a mianowicie: 1) Anna Madziaczka wdowa, 2) Antoni Stempiń, 3) Tomasz Stempiń, 4) Wawrzyniec Gruszczyński, 5) Tomasz Gołygowski, 6) Jan Napierayczyk, 7) Grzegorz Sołtysiak, 8) Kasper Ko­ walczyk, 9) Małgorzata Kurczyńska wdowa, 10) Adam Radwański, 11) Sta­nisław Radwański, 12) Sobestyan Juszczak, 13) Jan Skowronek, 14) Mikołay Konstanty, 15) Mateusz Kołodziey, 16) Tomasz Pluskota, 17) Wawrzeniec Bibuła, 18) Karol Szymczak, 19) Józef Gaydziak, 20) Franciszek Kurczyk, 21) Woyciech Kudra, 22) Franciszek Szymczak, 23) Woyciach Konstanty, 24) Andrzey Kurczyńki, 25) Piotr Kucia, 26) Marcin Nowak, 27) Woyciech Kołodziey, 28) Mateusz Kinas, 29) Idzi Dura, 30) Fran­ ciszek Fornal, 31) Franciszek Stempiń, 32) Szymon Kowalczyk, 33) Jan Sobczak, 34) Woyciech Gołygowski, 35) Adam Podyma, 36) Wacław Skoczylas, 37) Adam Kinas, 38) Walenty Małolepszy, 39) Jan Janiczek, 40) Stanisław Michalski, 41) Jan Bawolczyk.
4. Komorników 9, a mianowicie: 1) Teressa Borgulska wdowa, 2) Szymon Lis, 3) Jan Kędziora, 4) Łukasz Oganiaczyk, 5) Łucya Oleyniczka, 6) Urszula Mielcarka, 7) Ewa Frydryszka i Alexy Swiatły, 8) Grzegorz Ochmann, 9) Mateusz Podyma.
Akt zaięcia powyżey z daty wymieniony wpierwszey kopii Wmu Józefowi Jłowieckiemu, właścicielowi dóbr Kraszkowic w Kraszkowicach mieszkającemu, w drugiey kopii Zygmuntowi Stabernak, iako dzierżawcy dóbr Kraszkowic i zastępcy Wóyta gminy, w tychże dobrach ustanowionemu tamże mieszkaiącemu, w trzeciey kopii Pawłowi Troianowskiemu Administratorowi, aktem zaięcia ustanowionemu w Wierzchlasie mieszkaiącemu, nakoniec w czwartey kopii Janowi Sali kiewieczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Wieluńskiego, w mieście powiatowym Wieluniu mieszkaiącemu, pod dniem 19. Maia r. b. 1828 przez Woźnego przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego Janu Zamoskiego, doręczony został.
Każdy któryby chciał o wszystkich szczegółach tych dóbr iak równie o in­ wentarzach i sprzętach gospodarskich się obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału, iak również i u popieraiącego Patrona akt zaięcia przeyrzeć, a kto chce same dobra widzieć, może się na grónt udać.
Dobra te sprzedane będą w Pś. Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kali­ skiego w Kaliszu, w Pałacu Sądowym sessye swe odbywaiącym, na audyencyi publiczney tak iak są zaięte.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży w dniu 22. Lipca r. b. o godzinie 10. z rana, na audyencyi wspomnianego Trybunału nastąpi.
w Kaliszu dnia 2. Czerwca 1828. r.
Piątkiewicz.
Wywieszono na tablicy w Sali Audyencyonalney Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego dnia 2. Czerwca 1828. r.

Piątkiewicz. P. T.

Dziennik Warszawski 1873 nr 82

N. D. 1875. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
Kraszkowice A. B. do których należą folwarki Ludwina i Dąbrowa z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 3,030 kop. 30. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Teofilem Józefem Kowalskim, dnia 7 (19) Września 1873 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 5,000. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 31,398 kop. 75. Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1. niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Wiktora Psarskiego właściciela dóbr Kraszkowice, niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr tych Kraszkowice. 2. Dzieci Wiktora Psarskiego, a) Władysława Psarskiego, b) Franciszka Psarskiego. c) Józefy Psarskiej. 3. Wiktorji Leszczyńskiej. 4. Pelagji Pągowskiej. 5. Pasterki z imienia i nazwiska niewiadomej. 6. Antoniny z Psarskich Hubarewicz.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług Kursa Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych Księgach wieczystych w Biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25. Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 3 (15) Marca 1873 r.
Prezes Załuskowski
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
4. Kraszkowice, obejmującą: kol. Kraszkowice-Dąbrowę, kol. Kraszkowice-Kołodziejowiznę, wieś Kraszkowice, folw. Kraszkowice, leśniczówkę Krzeczówek, folw. Ludwinę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza