-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Lubiszewice

Zajączkowski:
Lubiszewice  -pow. poddębicki
1) 1319 exc. 1511-1512 r., Ul. VG 233-234: Lubyschowo - adiacentiae (villae Niemyslów). Arcbp Janisław sprzedaje Pawłowi Staroście sołectwo wsi Niemysłowa (v.) z przyleglościami Wola Bogdanowa (v.) i L. w celu lokowania ich na prawie średzkim, określając przy tym uposażenie sołt. i powinności osadników. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Lubiscovo- villa in terra Syradie. W dok. Kazimierza Wielkiego dla arcbpstwa gnieźnieńskiego wym. Nemislow cum villa L.
3) XVI w. Ł. I, 398-399: Lubyeschovicze, Lubyschovicze - villa, par. Niemysłów, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 189: Lubiessowicze (1518 Lubiszewice) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 231: Lyubyschewicze- jw. 5) XIX w. SG V, 417: Lubiszewice - kol. i os., par. i gm. Niemysłów, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Lubiszewice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność kościelna, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Libiszewice, parafia niemysłow (niemysłów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lubiszewice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 167, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Lubiszewice,  kol. i trzy osady, pow. turecki, gm. i par. Niemysłów (Łaski, Lib. ben., I, 398); odl. od Turku w. 281; kol. dm. 20, mk. 184; 3 osady dm. 3, mk. 13. W 1827 r. 21 dm., 167 mk.

Słownik Geograficzny:
Lubiszewice, wś, pow. turecki. Dawna własność arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1354).

Spis 1925:
Lubiszewice, wś, pow. turecki, gm. Niemysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24, inne zamieszkałe 2. Ludność ogółem: 203. Mężczyzn 99, kobiet 104. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 203. Podało narodowość: polską 203.

Wikipedia:
Lubiszewice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
________________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.

 Gazeta Poznańska 1810

Do zadzierżawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya dzierzawy generalney ekonomii narodowey Unieiowskiey w Powiecie Wartskim sytuowaney, składaiąca się z następuiących pertynencyow: a) z folwarkow: Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Wieścice, Kościelnica, Ubysław, Charchow; b) wsiow; Człopy, Szpicimierz, Niemysłow, Labiszewice, Xięże Młyny, Xięża Wolka, Wielenin, Wieścice, część w Kościelnicy, Cichmana, Kobelniki, Sworowa, Charchow; c) browarow: w całym Amcie; d) gorzelniow: w całym Amcie; e) młynow: dwoch w Unieiowie, w Ostrowku, w Xiężym Młynie, wiatraka w Niemysłowie; f) rybołostw: w Xiężym Młynie, w Kościelnicy; przeznaczona iest od I. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w dwoch letnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 8., drugi na dzień 15., trzeci na dzień 22. Maia r. b. każdy o godzinie 9 z rana, przed Zastępcą Intendenta dobr narodowym JP. Szotarskim na sali Prefekturalney w Kaliszu, uwiadomiaiąc Publiczność o tym wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczonej dzierzawy, aby na wyrażonych terminach; przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość, o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya tey ekonomii, wypuszczona bydź ma, Iicita swoie do Protokułu podał, codo ogolnych przepisow, takowe iuż do publiczney wiadomości każdego podane zostały, to tylko tu przydać należy, że intrata roczna ekonomii Unieiowskiey, wynosi podług ostatnich wyciągów intrat zł. 48.389 gr. 10. szel. 2 5/3 i że chcący uzyskać te possessyą, musi stawić kaucyą, przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skończoney licytacyi naywięcey ofiaruiący wspomnioney dzierzawy, pod kondycyami i warunkami dekretem N. Pana d. d. 29. Marca 1808 roku przepisanemi, za poprzedniczym potwierdzeniem kontraktu, zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1810.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, XiężMłyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 35

LICYTACYE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W wykonaniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z daty 30 Grudnia r. z. Nr. 69,634f14,870 i 79,396f16897 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissya woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż w dniu 3 Kwietnia r. b. poczynaiąc od godziny 3 z południa odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: Klucza Niemysłów, składaiącego się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Lubiszewice; xięże młyny, i xięża wolka, propinacyi w wszystkich tych realnościach, iednego wiatraka i lasu przyległego, a w ekonomii Unieiów obwodzie Kaliskim położonego. Licytacya zaczynać się będzie od summy złp. 120,699 gr. 12 w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpionéy na licytacyi summy, obowiązany będzie pluslicytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon w summie złp. 5,850 gr. 16 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymuie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie złp. 43,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, w ilości złp. 806 gr. 17. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć i vadium w summie złp. 13,421 gr. 1 w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce właściwey ekonomii naddzierżawcy, i urzędu leśnego, do których stosowne wyszły dyspozycje. Radca Stanu Prezes Radzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 37

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z daty 30 Grudnia r. z. Nro 69634/14870 i 79396/16897 zasadzaiącego się na Dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, Kommissya Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż w dniu 3 Kwietnia r. b., poczynaiąc od godziny 3ciey z południa, odbywać się będzie w iey Biórze w sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następujących Dóbr Rządowych, to iest: klucza Niemysłów, składaiącego się: z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Lubiszewice, Xięże Młyny, i Xięża Wólka, propinacyi we wszystkich tych realnościach, iednego wiatraka i lasu przyległego, a w Ekonomii Unieiow Obwodzie Kaliskim położonego.
Licytacya zaczynać się będzie od summy zł: Pol: 120,699 gr. 12 w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości.
Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie Skarbowi opłacić w dwóch ratach kanon w summie zł: Pol: 5850 gr. 16 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą.
Nadto przyymuie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w summie zł: Pol: 43,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do Kassy tegoż Towarzystwa prawem Seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 ustanowioną opłatę.
Oprócz podatków i ciężarów do tych Dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, w ilości zł: Pol: 806 gr. 17.
Każdy przystępuiący do licytacyi, wanien złożyć vadium w summie zł: Pol: 13,421 gr. 1 w srebrze lub Listach Zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacynyych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w Biórze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszone.
Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie Dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zachce do właściwey Ekonomii Naddzierżawcy, i urzędu leśnego, do których stosowne wyszły dyspozycye.
W Kaliszu d. 23 Stycznia 1830 r.
Radca Stanu Prezes: Radzicki Z.
Sekretarz Jlny: Dziewulski.

Kaliszanin 1875 nr 77

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej. Pożary: D. 19 (31) sierpnia we wsi Luboszewice, gm. Niemysław pow. turekskiego, 9-letni syn włościa­nina, Stanisław Polka, znajdując się przy bydle na polu w bliskości rzeki Warty, przypadkiem wpadł w rzekę i utonął.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 6

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dzień 26 kwietnia 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Lubiszewice, gminy Niemysłów, pow. tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, za­pisanej w tab. pod Nr. 12, przestrzeni 20 morgów 108 prętów zie­mi z budynkami, należącej do Feliksa i Heleny małż. Piasecznych.

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swo­je prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 77

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 7 marca 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Józefy Polki, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Kątnej Nr. 60, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Andrzeja Polki za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Andrzeja Polkę, męża petentki, a syna Stanisława i Emilji z Rekalarczyków, uro­dzonego w Lubiszewicach, gm. Niemysłów, pow. tureckiego w dniu 15 listopada 1881 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Kątnej Nr. 60, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, nie­wiadomego z miejsca pobytu, alby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Andrzeja Polki posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 11/29.


Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.

Widz. Amicus.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Niemysłów dzieli się na gromady.
4. Lubiszewice, obejmującą: wieś Lubiszewice i kol. Kowale-Księże.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 47

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu rew. II z siedzibą w Warcie, przy ul. 3 Ma­ja Nr. 14, na zasadzie art. art. 602-604 K. P. C. i 1030 U.P.C. ogłasza, że będą sprze­dawane z licytacji publicznej następujące ruchomości:
w dniu 24 listopada 1933 roku, o godz 14 u Piotra Andrzejczaka zam. w Lubiszewicach gm. Niemysłów: kredensu dębowego, lustra-trema, stołu dębowego, 3 słupków dębowych, do kwiatów, 4 krzeseł dębowych, szafki-bieliźniarki, świni, 4 metrów pszeni­cy, 10 metrów żyta i 3 metrów owsa, osza­cowanych na złotych (dziewięćset jedynaście) 911 zł.
u Feliksa Piasecznego zam. w Lubieszewicach gm. Niemysłów: szafy, maszyny do szycia, zegaru ściennego, krowy, 2 prosia­ków, 20 metrów żyta, 4 metrów pszenicy i 4 metrów owsa, oszacowanych na 860 zł.(...).
Powyższe ruchomości oglądać można w dniu przedaży pod wskazanymi adresami.

Komornik K. SOBOLEWSKI. Do akt Nr. Km 113, 113, 119, 122, 598. 599/33 r.


Echo Tureckie 1937 nr 15

Akta sprawy Nr. R. 244/6/7.
Obwieszczenie.
Na zasadzie art. 68 i 157 Kodeksu Po­stępowania Cywilnego — Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Turku mianował Antoninę FRĄTCZAKOWĄ, zamiesz­kałą we wsi Lubiszewice, gm. Niemysłów —kuratorem dla obrony praw nad na­leżnością (długiem) pozwanego Antoniego FRĄTCZAKA w sprawie Pow. Urzędu Rozjemczego Nr. R. 244/36/7 r. i wzywa nie­znanego z miejsca pobytu, aby się zgłosił do uczestniczenia w pomienionej sprawie.
Turek, dnia 24 marca 1937 r.
Przew. Pow. Urzędu Rozjem. Sekretarz (—) T. Młodzianowski

(—) W. Jankowski.

Echo Tureckie 1937 nr 49

Smutna rubryka
Ostatni tydzień przyniósł znowu kilka kradzieży, może drobnych, ale charaktery­stycznych. W dniu 21 ub. m. w Lubiszewicach gm. Pęczniew na zabawie tanecznej skradziono niej. Świątowczykowi Mariano­wi, kożuch wartości 65 zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza