-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Leśnica

Zajączkowski:
Leśnica -pow. łaski
1) 1386 T. Sir. I f. 2: Lesnica - Grzimka de L. 2) 1402 T. Sir. III f. 36, por. Koz. I, 225: Lescznica - Zawissius Voyski et Zawissius de L.
3) XVI w. Ł. I, 383-384: Lesznycza, Leschnycza - villa, par. Kwiatkowice, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 191: Lesznycza (1518 część wł. plebana, część wł. szl.) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Lesznycza - jw. 5) XIX w. SG V, 159: Leśnica - wś i folw., nad Pilicą, par. jw., gm. Wodzierady, pow. łaski. 

Czajkowski 1783-84 r.
Leznica, parafia kwiatkowice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dzierzbicki, woyski orłowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Leśnica, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 27, ludność 161, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Leśnica, wś i folw. nad rz. Plisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Kwiatkowice, odl. 21 w. od Łodzi, przy drodze bitej. Ma 40 dm., 340 mk.; ziemi włośc. 394, dwors. wraz z folw. Podlesie 804 mr., w tem ornej 343. Młyn wodny. W 1827 r. 27 dm., 161 mk.

Słownik Geograficzny:  
Leźnica,  t. n. wieś wymienia Łaski (Lib. ben. I, 383) w par. Kwiatkowice.

Spis 1925:
Leśnica, wś i os. mł., kol., pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 51, os. mł. 1, kol. 8. Ludność ogółem: wś 370, os. mł. 8, kol. 43. Mężczyzn wś 187, os. młyń 4, kol. 15, kobiet wś 183, os. młyń 4, kol. 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 370, os. młyń 8, kol. 43. Podało narodowość: polską wś 370, os. młyń 8, kol. 43.

Wikipedia:
Leśnica-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
LEŚNICA par. Kwiatkowice, p. łaski, wieś i folwark Polesie w 1783 Dzierzbicki wojszczyc orłowski. Izydor Mniewski sprzedał Dominikowi Dobkowi przed 1815 r. ten w 1816 sprzedaje za 90 tys. zł Eligiuszowi Dobkowi po śmierci którego w 1839 r. za długi zajmuje Józef Rudnicki. Folwark Podlesie został przy siostrach Eligiusza; Helenie i Lucynie. Opis dóbr Leźnicy; dwór, czyli dom dworski mieszkalny drewniany z bali rzniętych, wewnątrz wymurowany na glinę. Ma trzy pokoje, kuchnie i dwie komórki, komin murowany. Dom oficyna zwany; komin lepiony, pokoi dwa i trzecie schowanie, kuchnia w szczycie z sienią. Dom - gorzelnia, dwie stodoły, stodoła o dwu klepiskach, chlewy, kurniki, stajnie sklep i dwa sklepy murowane. Folwark Podlesie stodoła, owczarnia, budynek o czterech izbach. Dwunastu półrolników robią pańszczyzny sześć dni na tydzień, każdy ma parę koni, krowę, maciorę, pług, radło, siekierę, sierp, kosę i wóz. Karczma bez stajni, kuźnia drewniana, młyn wodny o 2 kołach. (Kobyłecki 1836 k.53)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1830 nr 77

UWIADOMIENIA SPADKOWE.
Po śmierci Izydora Mniewskiego, zaszłey w dniu 5 Maia 1825 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent zawiadomia ninieyszem: iż celem przeniesienia na imie Sukcessorów zmarłego tytułu dziedzictwa Dóbr Włynia z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, tudzież przepisania własności summ, respective 5000 złotych Polskich prawu dożywocia ulegaiących, i 1000 złotych Polskich tegoż zmarłego Mniewskiego własnych, na Dobrach Leśnica z Folwarkiem Podlesie w tymże co wyżey Szadkowskim Powiecie leżących, w Dziale IV. pod Nrami 2 i 4 hypotecznie zabezpieczonych, termin roczny, a w szczególe na dzień 10 Marca 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, wyznaczonym został. — Kalisz dnia 9 Marca 1830 roku. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 223

Gdy przez zgon w d. 23 Października 1830 r. Franciszka Dobskiego nastąpiony, spadek się otworzył, zawiadamia przeto interessentów, iż do przeniesienia własności schedy z summy 68,000 złp, na dobrach Lesnicy w Pcie Szadkowskim położonych w Dziale IV. pod Nr. 3 hypotecznie ubezpieczoney pochodzącey, termin półroczny na dzień 22 Lutego 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczonym został. Kalisz d. 24 Lipca 1832 r. Hilczyński P. K Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1834 nr 204

Po zejściu w dniu 28 Stycznia 1832 r. W. Pawła Piekarskiego, właściciela summy 5000 złp. w Dziale IV, Nro 2, na dobrach Leśnicy, w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych zahypotekowaney, otworzył się spadek, który poraz pierwszy ogłaszaiąc, oznaymuie się, iż do przeniesienia własności tey summy, termin ostateczny na dzień 31 Stycznia 1835 roku, o godzinie 10tey z rana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem wyznaczony został. Kalisz dnia 15 Lipca1834 roku. Ignacy Główczewski Reient K. Z. W. Kalis.

Dziennik Powszechny 1836 nr 78

Komornik Sądowy Powiatu Szadkowskiego. Zawiadamia niniejszem, iż w dniu 20 Kwietnia (2 Maja) r. b , ogodzinie 10 z rana, w mieście powiatowem Szadku, przed W. Wincentym Kobyłeckim, Rejentem Powiatu Szadkowskiego, odbędzie się licytacya, na wydzierżawienie dóbr wsi Leśnicy z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położonych, na lat trzy od Sgo Jana Chrzciciela, czyli 24 Czerwca r. b. poczynając, z których dotąd płacono rocznie czynszu dzierżawnego zł. 8000 w Szadku d. 22 Lutego (5 Marca) 1836 r. Marcin Kwiatuszyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 70

(N. D. 1454) Komornik Ρowiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia iż w dniu 21 Kwietnia (3 Maja) r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Powiatowem Szadku przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem Powiatu Szadkowskiego odbędzie się licytacya na trzechletnie wydzierżawienie od Sgo Jana Chrzciciela czyli 24 Czerwca r. b. poczynająс dóbr wsi Lesnicy z przyległościami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Guberni Kaliskiej położonych z których dotąd płacono rocznie czynszu dzierżawnego zł 8000.
Szadek dnia 6 (18) Marca 1839 roku.
Marcin Kwiatuszyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 50

Po śmierci Eligiusza Dobek właściciela Dóbr Leśnicy w Powiecie Szadkowskim położonych ogłasza się wiadomość otwarcia spadku z wyznaczeniem terminu do regulacji takowego spadku na dzień 2/14 Czerwca 1841 r. przed podpisanym Pisarzem i z wezwaniem intesessentów na tenże termin pod prekluzyą.
Kalisz dnia 21 Listopada (3 Grudnia) 1840 roku.
Antoni Korzeniowski Pis. Kanc. Ziem. Gub. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 243

(N. D. 5114) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
3) Dezydéryi Wierzchlejskiéj współwłaścicielki dóbr Karsznice w Okręgu Szadkowskim i dóbr Wierzchlas lit, A. w Okręgu Wieluńskim położonych, tudzież współwierzycielki (...) i summy 1905 rubli 23 i pół kop. w dziale IV pod Nr: 36 lit. f. na dobrach Leśnica w Okręgu Szadkowskim leżących lokowanej, otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych, tak własności dóbr, jak i kapitałów wyżéj wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do 1 i 2 spadku na dzień 18 (30) Maja, a co do 3 na dzień 19 (31) Maja 1844 roku.
Kalisz d. 18 (30) Października 1843 r.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 96

(N. D. 1793) Rejent Kancellaryi Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia niniejszym, iż w skutek wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej Wydziału 2 w Kaliszu na dniu 6 (18) Marca r. b. pod tymczasową exekucyą ocznie zapadłego, i żądanie Cypryana Skolimowskiego dobra Leśnica z folwarkiem Podlesie w Okręgu Szadkowskim położone, wydzierżawione będą na publicznej licytacyi w mieście Szadku przedemną niżej podpisanym Rejentem w dniu 15 (27) Maja r. b. o godzinie 10 z rana. Warunki do wydzierżawienia w każdym czasie w Kancellaryi mojej przejrzane być mogą.
w Szadku dnia 3 (15) Kwietnia 1845 roku.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 192

(N. D. 4563) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po Agnieszce z Masłowskich Mniewskiéj w dniu dwunastym Kwietnia 1833 r. zmarłej, pozostała się summa zł. 1000 czyli rs. 150 na dobrach Leśnicy w Dziale IV pod N. 4 hypotekowana. Do uregulowania spadku tego termin na dzień 6 (18) Lutego 1847 r. przed Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu oznaczonym został.
Kalisz dnia 12 (24) Lipca 1846 roku.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 265

(N. D 6161) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Łukasza Chrzanowskiego, Prezesa Trybunału Cywilnego Gubernii Radomskiej w mieście Radomiu, i Cypryana Skolimowskiego, dziedzica dóbr Popowa, w wsi Popowie Okręgu Wartskim mieszkających zamieszkanie prawne do tego interessu w mieście Kaliszu u Jana Prawdzic Gowarzewskiego Patrona Trybunału tutejszego obrane mających, któren subhastacyą dóbr Leśnicy popiera, aktem zajęcia przez Stanisława Jackowskiego, Komornika Sądowego na gruncie dóbr Leśnicy w dniu 24 Października (5 Listopada) 1846 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie:
LEŚNICA. składające się: z folwarku i wsi zarobnéj Leśnica i folwarku Podlesie, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiéj w gminie Leśnica położone, Józefa Eugeniusza dwóch imion Dobek, obywatela we wsi Leśnica mieszkającego własne, i w jego posiadaniu zostające, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 52 mórg 5 prętów kwadratowych 150 miary nowo-polskiej grunta których należą do 2, 3 i 4, klassy, bory i lasy mieszczące się w powyższszéj rozległości zajmują około włók 20 tejże saméj miary.
Włościan pańszczyznę robiących jest: półrolników dwóch, popółrolników dwudziestu, zagrodników ośmiu, komorników czterech i Komornic dziewięć, od których pańszczyzna powinności, daniny i załogi w akcie zajęcia są wyszczególnione, czynszownicy niestali: 1. Piotr Rzeski młynarz; 2. Ludwik Strych smolarz.
Zabudowania w dobrach tych są z drzewa budowane, których szczegółowy opis niemniej inwentarzy gruntowych żywych i martwych, podatki i wysiew zbóż aktem zajęcia są objęte.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Józefowi Eugeniuszowi Dobek jako dozorcy i jako Wójtowi Gminy Leśnica, oraz Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w dniu 25 Października (6 Listopada) 1846 roku doręczony, następnie do księgi wieczystéj dóbr Leśnica w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 31 Października (12 Listopada) 1846 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu tymże samym t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Patrona Gowarzewskiego każden z Interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 10 (22) Grudnia 1846 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 1 (13) Listopada 1846 roku.
Fr. S. Wołowski P. Tr.

Gazeta Codzienna 1849 nr 27

W następujących miejscach w Królestwie były pożary, w skutku których spaliły się: we wsi Lesznicy, pow. Sieradzkim, dom czeladni, dwie stodoły i szopa na rs. 720 ubezpieczone. Wartość zaś spalonego zboża i ruchomości na rs. 5000 podaną została.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 125

(N. D. 1139) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
5. Piotra Alexandra Jastrzębskiego, właściciela dóbr Piotrowice, w Ogu Szadkowskim oraz, wierzyciela summ rs. 550 na dobrach Brody pod N. 6 i rs. 1800 na dobrach Leśnicy z tegoż Ogu. pod Nr. 9 a, i b. w dz. IV wykazu zapisanych.
Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny przedemnie Pisarza na dzień 3 (15) Września 1854 roku.
Kalisz d. 8 (20) Lutego 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 237

(N. D. 5431) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ludwika Kossakowskiego, wierzyciela summ; rs. 82 kop. 50 pod N. 18, rs. 450 pod N. 21, rs. 517 k. 50 pod N. 25, rs. 600 pod N. 26 dwóch summ po rs. 900 pod N. 28 a, b, rubli srebrem 1800 pod Numerem 28 a, b, d, e, rub. sr. 1050 pod Nrem 28 d, e, rs.3000 pod N. 29 na dobrach Charłupi małej, z Ogu Sieradzkiego, rs. 600 na dobrach Niemojowie z togoż Ogu pod N. 15, rs. 2415, pod N. 18 na dobrach Zalesie z Ogu Szadkowskiego, rs. 2688 kop. 50 pod N. 3 b)ad g)i rsr. 225 pod N.5. a, i rs. 502 k.14 2j3 pod Nr. 15 na dobrach Leśnicy z tegoż Ogu, (…).
Otworzyły się spadki, do regulacyi których, a mianowicie: 1, 3,4, na d.18 (30) Kwietnia,(...) 1855 roku wyznaczają się termina prekluzyjne, w których interresenci przedemną Pisarzem, z prawami swemi stawić się i udowodnić one winni.
Kalisz d. 9 (21) Października 1854 r.
J. N. Zengteler.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 61

(N. D. 1358) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad porządkiem i bezpieczeństwem i spokojnością publiczną czuwające, aby na Józefa Wodzyńskiego lat 42 liczącego, mającego za żonę Paulinę z Dobków b. współwłaścicielkę dóbr Leśnicy w Ogu Szadkowskim, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi naszemu lub najbliższemu odstawić raczyły.
Piotrków d. 15 (27) Lutego 1855 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 58

(N. D. 1334) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Henryka Ołdakowskiego spółwłaściciela summ rs. 82 k. 50 pod N. 18 rubli 450 pod N. 21, rs. 517 k. 50 pod N. 25, rs.600 pod N. 26, rs. 2850 pod N. 28 i rs. 2250 pod N. 29 wykazu dóbr Charłupi małej, z Okręgu Sieradzkiego, rubli 600 pod N. 15 wykazu dóbr Niemojowa, z tegoż Okręgu,(...) rs. 2688 k. 50 pod N. 3 c. lit. g, rub. 225 pod N. 5 a. i rs. 502 k. 14 1j6 pod N. 15 wykazu dóbr Leśnicy, z Okręgu Szadkowskiego i rs. 2475 pod Nr. 18 wykazu dóbr Zalesie z tegoż Okręgu zapisanych, wreszcie (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na dzień 8 (20) Września 1856 roku przedemną Pisarzem odbyć się mający.  
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1856 r.
J. N. Zengteller

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.  
Termin sprzedaży d. 26 Maja (7 Czerwca) 1865 r.
20. Leźnica z folwarkiem Podlesie, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 159 kop. 98, vadjum do licytacji rs. 930, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4027, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.


Dziennik Warszawski 1869 nr 283

N. D. 9583. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że otworzyły się spadki:
5. po Józefie Rudnickim co do sum rubli sr. 10,012 kop. 35 i rs. 2,518 kop. 46 1/2 dla niego sposobem ostrzeżenia na dobrach Leśnica z powiatu Łaskiego w dziale IV pod Nr. 9, zapisanych (...) oraz że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin na dzień 9 (21) Lipca 1870 r. w mojej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1869 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 41

N. D. 280. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że otworzyły się spadki:
5. Po Józefie Rudnickim co do sum rsr. 10,012 kop. 35 i rs. 2,518 kop. 46 1/2, dla niego sposobem ostrzeżenia na dobrach Leśnica z Powiatu Łaskiego w dziale IV pod Nr. 9 zapisanych, (…) oraz że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin na dzień 9 (21) Lipca 1870 roku w mojej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 18 (30) Grudnia 1869 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 244

N. D. 6919. Wójt gminy Wozierady w powiecie Łaskim.
Na żądanie osób interesowanych, poszukuję właściciela dóbr Leśnica Eugeniego Dobek, który z powodu cierpień umysłowych d. 25 Sierpnia (6 Września) r. b. miał potajemnie opuścić miejsce swego zamieszkania wyszedłszy o godz. 5 z rana z domu niewiadomo dokąd.
Rysopis Dobka następujący: ma wieku lat 76, wzrost mały, włosy siwe, oczy niebieskie, nos i usta mierne, twarz pociągła, upadał na prawą nogę, na której miał ranę od uderzenia przez konia, był ubrany w zwyczajną z cienkiego płótna białą koszulę, białe barchanowe gacie, zwyczajne cajgowe podarte szarego koloru spodnie, krótki szarego koloru beżowy surducik podarty, na nogach miał mieć płytkie kauczukowe kalosze, i uprasza wszelkie Władze jako też osoby prywatne, aby powzięte jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, Urzędowi gminy Wozierady, komunikować raczyły; w razie zaś, odnalezienia poszukującego się, tegoż do miejsca stałego zamieszkania odstawić zechciały.
Wodzierady d. 7 (19) Listopada 1873 r.
Wójt Gminy, (.....)

Dziennik Warszawski 1874 nr 73

N. D. 2114. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:
2. po Józefie Eugenijuszu Dobek, właściciela dóbr Leśnicy z powiatu Łaskiego, oraz właściciela sum rs. 75 pod Nr 5a i rs. 2,850 pod Nr. 12 i 14 na tychże dobrach w dziale IV zapisanych.
(...) tudzież że termin do uregulowania takowych spadków oznaczony na dzień 11 (23) Października 1874 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1874 r.
Edward Milewski.

Zorza 1878 nr 29

Odebraliśmy list od osoby, która niejakiś czas bawiła w okolicach parafii Kwiatkowice, w Sieradzkiem, w tych słowach:
„Jakkolwiek niema tu szkoły parafijalnej, jednak prawie w każdym domu znajduje się ktoś czytający. Przez dwa lata zbierają składki na grunt i dom na szkołę, którą Rząd w przeszłym roku zatwierdził; parafija to maleńka, bo 8 małych wiosek ją składa, a 4 już mają „Zorzę,” a mianowicie: w Kwiatkowicach trzymają do spółki 1 egzemplarz: Kazimierz Bartosik, Paweł Ciechański i Michał Szwartz; w Wólce-Czarnyżskiej egz. 1: Michał i Jan Michalaki; w Wandzinie: Błażej Macioszek i Jan Łuczak; we Wrzasawie Jakób Kowalczyk. Parafija ta odznacza się obecnie moralnością: w okolicy o kradzieżach nie słychać, pijaństwa prawie niema wcale; uczciwość i rzetelność z małym wyjątkiem prawie jest powszechną. Najczęściej nieporządki przytrafiają się we wsi Leżnica, gdzie mają zły przykład.
Włościanie zanoszą prośbę do szanownej Redakcyi, aby przy cenach zboża była zamieszczana i waga na funty polskie, gdyż żydzi małomiasteczkowi bardzo ich wyzyskują na wadze, dowolnie sobie dyktując, i tak: żądają korzec pszenicy 280 funtowy, żyta 266 funt., owsa 160 f., łubinu 300 f. tatarki 200 f. grochu 300 f. Zdaje się, że to jest jeszcze potrzebniejsze niż ceny, bo cena w każdej okolicy jest różna, waga zaś powinna być jedna ( 1).

(1) Już się spełnia to słuszne żądanie.


Zorza 1879 nr 47

= List z pod Lutomierska. „Ja mieszkam we wsi Wólka Czarnyszska należącéj do parafii Kwiatkowice. We wsi Kwiatkowicach od roku 1844 mieszka pan Józef Leopold; wspomniona parafija jest bardzo uboga, i zaledwie 1270 dusz licząca. Kościół masyw murowany, mury grube, fundowany w r. 1606 przez Gaspara Puczka; ale także bardzo ubogi i opuszczony,—dla tego od lat 12-tu już rok rocznie budujemy. A w tym roku przyłożyliśmy dachówkę na kościele i kruchcie, a na zakrystyi dach nowy blaszany, dzwonnica podwyższona o 4 łokcie, na ktoréj także nowy dach blaszany. Wewnątrz kościół pięknie odmalowany. Wielki ołtarz bogato złocony, zakrystya malowana i t. p. to wszystko kosztem włościan, a w części przyłożyli się panowie: Goszczyński z Dobruchowa i Szamowski z Leźnicy; pan Gozimierski z Warszawy swoim kosztem wyrestaurował prócz tego ołtarz Świętej Trójcy. Na rok przyszły mamy zamiar przedsięwziąść restauracyę zewnątrz ściany kościoła i wyfundować z gruntu wieżę!.. Radbym, abyś Pan to wydrukował w „Zorzy” a może i w inném piśmie dla przykładu innych... a nadewszystko dla podziękowania dwom włościanom, a mianowicie: Michałowi Kołodziejczakowi, i Marcinowi Ciechańskiemu, jako dozorującym robotami; a warci podzięki, bo wiele trudu ponieśli. Od wszystkich parafijan serdeczne im Bóg zapłać!
Wólka Czarnyszska d. 7 Paźdz. 1870 r.
Michał Michalak.

Tydzień Piotrkowski 1886 nr. 27

Karbunkuł. We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica pow. łódzkiego, pojawił się jak donosi "Dziennik Łódzki" karbunkuł na bydło. W pierwszej z tych wsi zachorowało na tę chorobo pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy. Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracyi.


Kurjer Warszawski 1886 nr 175

— Karbunkuł.
We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica, pow. łódzkiego, pojawił się, jak donosi Dziennik łódzki, karbunkuł na bydło.
W pierwszej z tych wsi zachorowało na tęż chorobę pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy.

Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracji.  

  Dziennik Łódzki 1890, nr. 277

 (—> Pożary. Przed kilku dniami we wsi Leźnica, gminy Wodzierady, powiatu łaskiego, spaliła się stodoła ze zbożem, włościanina Adama Daszka. Budynek był ubezpieczony na sumę rs. 100, a zboża spaliło się za rs. 200. Pożar wynikł z podpalenia, lecz winnego nie wykryto.

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 6

Zmelony. W gminie Lutomiersk, d. 1 lutego w młynie Augusta Fihma we wsi Bechcice, spotkała śmierć sołtysa za wsi Leśnicy, gminy Wodzierady. Krawczyk, mieląc kaszę perłową, omiatał kurz około perlaka W pozie siedzącej, a z tyłu tymczasem dostała się poła jego długiej bundy pomiędzy koło i tryby, które wciągnęły nieszczęśliwego pomiędzy siebie, gniotąc mu żebra i przełamując krzyż i prawą nogę. Młyn stanął. Z pomiędzy trybów wydobyto pogniecionego bez życia. Krawczyk pozostawił żonę i 7 dzieci, z których 4 małoletnie. Donosi o tem „Goniec".

Goniec Łódzki 1900 nr 27

Korespondencye.
Lutomiersk, 1 Lutego 1900.
Dziś rano o godzinie 10, w młynie Augusta Fihma we wsi Bechcice, gminy Lutomiersk, spotkała śmierć sołtysa ze wsi Leśnicy, gminy Wodzierady, Łaskiego powiatu, Michała Krawczyka, lat 48. Krawczyk, mieląc kaszę perłową, omiatał kurz około perlaka w pozie siędzącej, a z tyłu tymczasem dostała się poła jego długiej bondy pomiędzy koło i tryby, które wciągnęły nieszczęśliwego pomiędzy siebie, gniotąc mu żebra i przełamując krzyż i prawą nogę. Młyn stanął. Wydobyto pogniecionego z pomiędzy trybów, ale już bez życia. Krawczyk pozostawił żonę i 7 dzieci, z których 4 małoletnie. A. C.

Goniec Łódzki 1900 nr 21

Lutomiersk, 24 stycznia.
Dzięki energji miejscowego strażnika Sorokina ujęto całą szajkę złodziei, którzy wracających z Łodzi po piątkowym targu zatrzymywali za pomocą chwytania na stryczek i obierali z pieniędzy. W zagajniku czołczyńskim na szosie pomiędzy Lutomierskiem i Kwiatkowicami w dniu 12 b. m. w nocy napadło na wracającego z targu włościanina Mateusza Gara ze wsi Bandzin*, gminy Wodzierady, dwóch ludzi, z których jeden zarzuciwszy mu na szyję stryczek i grożąc rewolwerem domagał się pieniędzy, a drugi tymczasem, przetrząsnąwszy kieszenie napadniętego, wydobył pugilares z 10 rublami. Zabrawszy znalezione pieniądze złoczyńcy puścili Garę.
W niespełna kwadrans po tem przejeżdżał tamtędy włościanin ze wsi Leśnica tejże gminy Michał Misiak. Temu ostatniemu w ten sam sposób odebrano 4 ruble, a ponieważ Misiak, chłop śmielszy i ryzykowniejszy, próbował się bronić, w nierównej walce poniósł ranę—przetrącono mu rewolwerem nos. Tejże nocy usiłowano w ten sam sposób ograbić Andrzeja Bujnowicza z Szadku, którego zaciągnięty na szyi stryczek o mało nie udusił. Na szczęście kilka za nim nadjeżdżających furmanek spłoszyło złoczyńców. Zaalarmowani szeregiem napaści okoliczni mieszkańcy zawiadomili o tem władze. Jakoż Sorokinowi udało się zatrzymać podejrzanych w liczbie siedmiu, zebranych u czyściciela tutejszej osady, zamieszkałego o 2 wiorsty od Lutomierska. W towarzystwie wójta gminy, pisarza, młodszego
strażnika i dwóch stróży w dniu 19 stycznia aresztowano domniemanych złodziei i osadzono w miejscowym areszcie. Poszkodowani Gar, Misiak i Bujnowicz przy konfrontacji poznali z 7 zatrzymanych dwóch, a mianowicie Bolesława Rojka ze Szadku, lat 19 mającego, i Antoniego Bitrycha, lat 32; brata czyściciela. Na zasadzie tych zeznań odesłano ich też do sędziego śledczego do Łasku, trzech innych, jako nie posiadających żadnych legitymacyi odesłano do Zduńskiej Woli, a gospodarza domu, w którym nastąpiło aresztowanie i jego szwagra, co do których niema najmniejszego podejrzenia, pozostawiono na wolności. A. C.

*Wandzin, przypis autora bloga

Gazeta Świąteczna 1900 nr. 998

Na wiatraku. Krawczyk, sołtys wsi Leśnicy pod Lutomierskiem, w guberńji piotrkowskiéj, pojechał we czwartek 1-go lutego do wsi Bechcic ze zbożem do mielenia i sam na wiatraku mlewa pilnował. Kiedy sprzykrzyło mu się stać bezczynnie, wziął miotłę i przysiadłszy na ziemi koło perlaka zaczął kurz omiatać. Wtém koniec jego poły wsunął się między koło i tryby, i w tejże chwili Krawczyk został wciągnięty w maszynę. Wiatrak stanął, przerażeni ludzie rzucili się na ratunek nieszczęśliwemu, ale ten już nie żył. Wydobyto zwłoki jego strasznie pokaleczone, z przełamanym krzyżem, zgniecionemi żebrami i zmiażdżoną nogą. Zmarły pozostawił żonę i siedmioro dzieci.

Godzina Polski 1916 nr 334

Zniewolenie.
Przy drzwiach zamkniętych odbyła się sprawa 15-letniego Ignacego Kazimierczaka, zamieszkałego we wsi Leśnica oskarżonego o zniewolenie 12-letniej dziewczyny.
Oskarżony do winy się przyznaje.
Biorąc pod uwagę nieletność Kazimierczaka, sąd skazuje go na oddanie do domu poprawczego aż do dojścia do pełnoletności.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Antoniego Kowalczyka z Leśnicy zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsi Leśnica, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Godzina Polski 1917 nr 36

OBWlESZCZENIE
Prawomocnym wyrokiem sądu polowego przy cesarsko-niemieckiej łódzkiej gubernii wojennej, z dnia 3 lutego 1917 r. skazano na śmierć następujących poddanych polskich:
1) syna gospodarza wiejskiego, Władysława Darmosa z Wrzącej,
2) gospodarza wiejskiego, Stanisława Wardyńskiego, z Leśnic,
(...) ponieważ posiadali oni broń i używali jej w napadach rabunkowych na mieszkańców kraju.
Wyrok spełniono dziś rano, o godz. 7 1/2, przez rozstrzelanie.
Łódź, dnia 6 lutego 1917 r.
Gubernator wojenny.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 49

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Franciszku Szmydke, współwłaścicielu osady młynarskiej „Leśnica" i praw do wieczystej dzierżawy, zapisanych na tej osadzie w dz. III pod Nr 5 oraz właścicielu gruntu 1 dzies. 1290 saż. z kol. Leśnica Nr 1, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 25 maja 1919 r., w którym osoby interesowane mają się stawić, co do punktów: 1, 2, 3, 5, 7, 9 i 10 w kancelarji tegoż wydziału hipotecznego, co do punktów: 4, 6 i 11 — w kancelarji notarjusza Feliksa Kokczyńskiego, co do punktu 8—w kancelarji notarjusza Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktu 12—w kancelarji notarjusza Seweryna Żarskiego,—w Piotrkowie pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 22


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, niniejszem obwieszcza, ze toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Wojciechu Brzezińskim, właśc. działki gruntu Nr. 25, przestrzeni 6 dzies. 1480 sąż. kw. z kol. Leśnica Nr. I, pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 września 1922 r. co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr. 3 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy wydziale hipotecznym tegoż sądu, w którym to dniu osoby interesowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 69


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-8 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 29 lipca 1925 r. obwieszcza, że na sku­tek podania Łucji Jóźwiak i Bronisławy Podemskiej, zamieszkałych w Ło­dzi przy ul. Zawiszy 15, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Franciszka Stasiaka za zmarłego, i z mocy art. 1777-8 U. P. C, wzywa tegoż Franciszka Stasiaka, brata petentek, a syna Wojciecha i Wiktorji, urodzo­nego w 1889 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Leśnicy, pow. łaski. gm. Wodzierady, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, nie­wiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opu­blikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilne­go sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym cza­sie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgo­wego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego wyżej Franciszka Stasiaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie fak­tach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 447/25.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 43

Edykty.
Stanisław Krysiak, syn Andrzeja i Antoniny z Górczaków, urodz. 21.12. 1878 r. we wsi Leśnica, pow. Łaski, wyzn. rz.-kat., zam. ostatnio w Łodzi, powołany wskutek mobilizacji w 1914 roku do armji rosyjskiej, gdzie służył w 6 Libawskim p. p., nie daje o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu, jest poszukiwany przez P. K. U. Łódź-miasto wskutek prośby jego żony Marji Krysiak o uznanie go za zaginionego.
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu lub zaginięciu do zawiadomienia o tem P. K. U. Łódź- miasto w ciągu 3-ch miesięcy od ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na L. dz. 38449,III. 26.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 maj
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 35

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
3) Walentym Podębskim, synu Ignacego, właścicielu działki gruntu o powierzchni 7 dzies. 1.400 sążni kw. w „kolonji Leśnica Nr. II", powiatu łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 12 listopada 1931 roku w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 19

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru I-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 17 stycznia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Kasy Stefczyka w Lutomiersku, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Leśnica, gminy Wodzierady, powiatu łaskiego, województwa łódzkiego, stanowiącego własność Wiktorji Dalik.
Nieruchomość ta składa się z 7 morgów gruntu, bez budynków, pochodzących z osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 24, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 1 lipca 1932 roku.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, księgi hipotecznej nie posiada, oraz obciążona jest: 1) w połowie dożywotnim użytkowaniem na korzyść Marcjanny I voto Czekaj, II voto Twardowskiej, oraz 2) długami w kwocie zł. 4.126 gr. 20 z %% i kosztami na rzecz wierzycieli poszukujących.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 2.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum zł. 200.—, oraz przedłożyć świadectwo, iż ma prawo nabywania osad włościańskich.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymczasowej Instrukcji dla Sądów — Dz. Urz. 2/17), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:
(—) Ignacy Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 81

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 16 grudnia 1932 roku, od godz. 10 rano, odbę­dzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dą­browskiego Nr. 5, na żądanie Kasy Stefczyka w Lutomiersku, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Leś­nica, gminy Wodzierady, powiatu łaskiego, województwa łódzkiego, stanowiącego własność Wiktorji Dalik.
Nieruchomość ta składa się z 7 morgów gruntu, bez budynków, pochodzących z osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 24, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 1 lipca 1932 roku.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, księgi hipotecznej nie posiada, oraz obciążona jest: 1) w połowie dożywotniem użytkowaniem na korzyść Marcjanny, I voto Czekaj, II voto Twardowskiej, oraz 2) długami w kwocie zł. 4.126 gr. 20 z % % i kosztami na rzecz wierzycieli poszukujących.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 2.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 200, oraz przedłożyć świadectwo, iż ma prawo na­bywania osad włościańskich.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożeniaa akt do sądu (art. 248 Tymczasowej Instruk­cji dla Sądów — Dz. Urz. 2/17), a od tej chwili w kancelarji II wydzia­łu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 1

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 5 kwietnia 1933 r., od godz, 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskie­go Nr. 5, na żądanie Antoniego Jaskółowskiego, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Leśnica, gm. Wo­dzierady, pow. łaskiego, zapisanego do wykazu hipotecznego kolonji Leśnica II, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 103i, stanowiącego własność Mi­chała i Wiktorji małż. Pierzchalskich.
Nieruchomość ta składa się z 2-ch działek gruntu Nr. Nr. 8 i 9, o przestrzeni 14 mórg ziemi ornej, niedrenowanej, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 11 sierpnia 1932 r.: 1) domu mieszkalnego, parterowego z bali sosnowych na przyciesiach, 2) obórki częściowo z desek, częściowo ze słomy; na nierucho­mości tej rośnie kilkadziesiąt drzew owocowych, kilkanaście drzew dzikich oraz kilkanaście różnych krzaków, oraz znajduje się wóz w de­skach i pług, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, zostanie sprzedana w całości za dług Michała Pierzchalskiego, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniem na kwotę zł. 5.000 z % % i kosztami, 2) zaległe­mu podatkami w kwocie zł, 132 gr. 86.
W dz. III wykazu hipotecznego uczyniona jest wzmianka, że Agnieszce Szmydke, przysługuje prawo bezpłatnego korzystania do śmierci z działki gruntu 5 mórg, obrobionego, unawożonego i obsianego, wchodzącego w skład dwuch działek Nr. 8 i 9.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 6.000, a za­mierzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 600.
Akta sprawy licytacyjnej, mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. Nr. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydzia­łu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 1182/32


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 1

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ulicy 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 5 kwietnia 1933 roku. od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Antoniego Jaskółowskiego, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Leśnica, gm. Wodzierady, pow. Łaskiego, zapisanego do wykazu hipotecznego kolonji Leśnica II, pow. Łaskiego, rep. hip. Nr. 103-i, stanowiącego własność Michała i Wiktorji małż. Pierzchalskich.
Nieruchomość ta składa się z 2-ch działek gruntu Nr. Nr. 8 i 9, o przestrzeni 14 mórg ziemi ornej niedrenowanej oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dn. 11 sierpnia 1932 r.: 1) domu mieszkalnego, parterowego z bali sosnowych na przyciesiach, 2) obórki częściowo z desek, częściowo ze słomy; na nieruchomości tej rośnie kilkadziesiąt drzew owocowych, kilkanaście drzew dzikich oraz kilkanaście różnych krzaków, oraz znajduje się wóz w deskach i pług, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, zostanie sprzedana w całości za dług Michała Pierzchalskiego, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniem na kwotę zł. 5.000.— z % % i kosztami, 2) zaległemi podatkami w kwocie zł. 132 gr. 86.
W dz. III wykazu hipotecznego uczyniona jest wzmianka, że Agnieszce Szmydke przysługuje prawo bezpłatnego korzystania do śmierci z działki gruntu 5 mórg, obrobionego, unawożonego i obsianego, wchodzącej w skład dwóch działek Nr. 8 i 9.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 6.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 600.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów, Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik: (—) Ignacy Hermanowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
7. Leśnica, obejmującą: wieś Leśnica, osadę młyn, Leśnica, kolonję Leśnica Podlesie.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 42

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, ni­niejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
4) Tomaszu Łukasiku, zmarłym w dniu 5/18 stycznia 1905 r., wła­ścicielu 6-morgowej działki gruntu Nr. 4, uregulowanej w księdze kol. Leśnica Nr. 1, rep. Nr. 103 Ж, pow. łódzkiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 listopada 1936 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 219/36.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 43

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
25) Wandzie Szamowskiej, zmarłej w dn. 14 kwietnia 1935 r., wierzycielce 2268 rb. 28 kop., zabezpieczonych na nieruchomości Dobra Leśnica, pow. łaskiego, rep. 100.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 31 sierpnia 1936 r. w tutejszym wydziale hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 75/36.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 223
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1952 nr 66

Dni Gotowości" w POM-ie Gorczyn i w gminie Wodzierady
Piątek 14 marca. W komitecie Powiatowym Partii w Łasku narada. W Powiatowej Radzie Narodowej również. Tu i tam aktywiści gminni składają meldunki z przebiegu przygotowań do nadchodzącej kampanii siewów wiosennych. Tu i tam radzą nad usunięciem istniejących jeszcze braków oraz zastanawiają się nad wyzyskaniem wszelkich możliwoścw celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac, od których zależeć będzie nakreślony w planie wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej każdej gromady, każdej spółdzielni produkcyjnej, każdej grupy uprawowej.
POM Gorczyn mechanicy majstrują przy dwu „Ursusach" i jednym „Zetorze"
— Ach, ta Centrala Zaopatrzenia! wzdycha któryś z mechaników. — Gdyby nie brak niektórych części wymiennych, już dawno bylibyśmy po remontach.
Traktorzyści z brygad Stanisława Kopki, Kazimierza Sobały, Aleksandra Nowaka, Stanisława Dana i Zygmunta Łakomskiego znają dokładnie stan swych ciągników i sprzętu pomocniczego, a także plan prac wiosennych w 8 spółdzielniach produkcyjnych. Niestety, nie znają planu prac w gromadach. POM Gorczyn nie zawarł bowiem dotąd ani jednej umowy tak z komitetami założycielskimi jak i z gromadzkimi grupami uprawowymi.
Wezwanie załogi PAFAWAGU poderwało wielu gorczyńskich traktorzystów. I oni chcą uczcić czynem 60 rocznicę urodzin Prezydenta Bieruta. Brygada Sobały postanowiła więc przekroczyć swój plan wiosenny o 30 proc. Traktorzysta Kazimierz Luter oszczędzi tyle paliwa, że będzie mógł na nim przepracować dodatkowo jeden dzień w miesiącu. Julian Łabędzki zobowiązał się przepracować na swym „Ursusie" 2 000 godzin bez kapitalnego remontu i zaoszczędzić 70 kg paliwa. Jan Stasiak na zaoszczędzonym paliwie przepracuje dodatkowo jeden dzień w miesiącu
***
W gminie Wodzierady, dzięki harmonijnej współpracy zarządów ZSCh i GS z Prezydium GRN, przygotowania do akcji wiosennej są już niemal ukończone. SOM wyremontował wszystkie siewniki i rozprowadził je po gromadach. Z wykrytych 27 ha odłogów 24 ha będą przeznaczone na zalesienie, a 3 ha w gromadzie Chorzeszów wspólnie zagospodarują małorolni Olszewski, Siwiński i Szymczak.
Pomocą sąsiedzką będzie objętych 22 gospodarzy, którzy nie posiadają siły pociągowej. Szczególnie troskliwie postanowiono zaopiekować się wdowami Walerią Antoniewską z Kwiatkowic, Anną Pokorską z Leśnicy, Karoliną Kotasową z Dobruchowa i Marianną Gieżek.

Dziennik Łódzki 1964 nr 106

Z sądu
Obiecywali, że załatwią...
Do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, wpłynął akt oskarżenia przeciwko administratorowi parafii w Ozorkowie — Ryszardowi Moskwie (lat 58), oraz przeciwko 36-letniemu Józefowi Królikowskiemu — administratorowi parafii w Kwiatkowicach w pow. łaskim.
(...) J. Królikowski, powołując się na swe wpływy na pracowników Wojskowej Komisji Lekarskiej, obiecali uzyskać zwolnienie Stanisława C. od pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Za tę „pomoc" zażądali od ojca poborowego 10 tys. zł, a otrzymali połowę tej sumy.
Na J. Królikowskim ciąży ponadto zarzut, że w dniu 5 grudnia 1963 r. w Leśnicy pow. Łask, jako nauczyciel religii miejscowego punktu katechetycznego, dopuścił się czynu nierządnego wobec swego ucznia — 12-letniego Ryszarda K.
Obaj oskarżeni staną wkrótce przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi.
M. Kr.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza