-->

środa, 1 maja 2013

Księże Kowale

Spis 1925:
Księże Kowale, kol., pow. turecki, gm. Niemysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 98. Mężczyzn 46, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 83, ewangelickiego 15. Podało narodowość: polską 98.

Wikipedia:
Księże Kowale-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 139

(N. D. 2854) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Zawiadamia kogo to interessować może że na dniu 2 m. i r. b. znaleziono w lesie Rządowym w obrębie Xięże Kowale gminie Turkowice pomiędzy sągami zwłoki męzkie wzrostu dobrego, lat przeszło 60 mieć mogące, ciała wychudłego, włosów na głowie długich siwych, takiż zarost, twarzy ściągłej zapadłej, był ubrany w kaftan kartonowy ciemny watowany z podszewką płócienkową również ciemną podartą, kamizelkę płócienną granatową, spodnie płócienne zgrzebne, takąż koszulę dość czystą, w butach na nogach zwykłych z długiemi cholewami, na głowie czapka sukienna, futerkim lisiem obszyta pod głową zaś miał palto sukienne cynamonowego koloru zanieczyszczone zpodszewką kitajową wydartą, obok niego znowuż leżała chusteczka niebieska w kratę niewielką rękawice wełniane o jednym palcu podarte, że zaś zmarły nie jest nikomu znany z imienia nazwiska oraz pochodzenia niewiadomy, wzywa zatem każdego o tem wiadomość mającego ażeby Sądowi tutejszemu lub Sądowi Poprawczemu w Kaliszu w dni 30 doniesienie uczynić zechciał.
Warta d. 7 (19) Kwietnia 1856 r.
Assessor Trybunału,
p. o. Podsędka, Grzybowski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 161

(Kronika pożarów). Według wiadomości otrzymanych z 10-ciu gubernij tutejszego kraju, w pierwszej połowie czerwca, miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
W gubernji kaliszskiej:
Dnia 3 (15) czerwca, (w pow. sieradzkim), we wsi Kłonidzewie stajnia zaasekurowana na 450 rs.
Tegoż dnia (w pow. turekskim), we wsi Kowale-księże spaliła się z rozmyślnego podpalenia: chałupa, stodoła, owczarnia, 13 sztuk owiec i część zboża w ziarnie. Obwiniony o podpalenie włościanin Pawlak oddany pod sąd.

Kurjer Warszawski 1886 nr 218

= Wypadki na prowincji.
Sześcioletni Jan Cichocki, ze wsi Kowale Książę, gub. kaliskiej, podszedł zablisko do pasących się koni i uderzony kopytem w głowę, na miejscu ducha wyzionął.  

Kaliszanin 1887 nr. 27


Gazeta Kaliska 1894 nr. 91

20 października w majątku Kowale-Księże, pow. tureckiego, z niewiadomej przyczyny spalił się dom Szulgina zaasekurowany 400 rs. Zgorzało także zboże w snopach zaasekurowane w towarzystwie „Jakor" 110 rs. Oprócz tego, straty w niezaasekurowanych ruchomościach wynoszą 390 rs.Gazeta Kaliska 1894 nr. 94

Wypadki śmierci. Dnia 20 października r. b. we wsi Kowale-Księże, powiatu tureckiego, z niewiadomej przyczyny zmarł nagle włościanin Bartłomiej Bieniek, w wieku lat 35.


Gazeta Kaliska 1904 nr 321

Od poparzeń, w skutek braku opieki zmarły w Słodkowie Podłężnym, pow. łęczyckiego, 6 letnia Marjanna Stefaniak i we wsi Kowale Książe, pow. tureckiego, 3-letnia Wiktoria Konczas.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 18

WYKAZ
wydanych duplikatów, zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od 1.1 do 31.3 1926 r.
1. Michalak Wojciech, zam. w Kowalach-Księżnych, gm. Pęcherzew, zagubił kartę ewidencyjną Nr. 76846. VII, na konia - klacz, „niezdatną". — K. U. K. wydała duplikat Ńr. 61509.VII.
Turek, dnia 31 marca 1926 r.

Starosta (—) Borysławski.


Echo Tureckie 1926 nr 49

Rozwydrzenie.
Dnia 14 listopada r. b. trzech wyrostków, o mianowicie: 16 letni Stanisław Kiejnich, 16 letni Józef Dymecki i 17 letni Chołalski, ze wsi Kowale—Księże, gm. Niemysłów pa­sąc bydło w zagajnikach, wraz z 16 letnią

Martą Roznerówną z tejże wsi, rzucili się na nią popełniając zgwałcenie. Wszystkich trzech rozwydrzonych wyrostków aresztowa­ła policja z posterunku w Pęczniewie odda­jąc ich wraz z dochodzeniem władzom sądowym.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 47

Wykaz wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za II kwartał 1926 roku.
3. Czekała Wojciech, zam. we wsi Kowale- Księże, gm. Pęcherzew, zagubił kartę ewidencyjną Nr. 24233/VII na klacz „zdatną". Urząd gm. Pęcherzew wydał mu duplikat.
Turek, dnia 26 sierpnia 1926 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.

Widz. Amicus.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Niemysłów dzieli się na gromady.
4. Lubiszewice, obejmującą: wieś Lubiszewice i kol. Kowale-Księże.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1936 nr 50

Oświata pozaszkolna w powiecie tureckim.
W piątek ubiegły (4 b.m.) w sali posie­dzeń Rady Miejskiej w Turku odbyło się pod przewodnictwem p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, doroczne po­siedzenie Powiatowej Rady Oświaty Pozaszkolnej z udziałem p. Starosty Nożyńskiego, ks. prałata dra Florczaka, oraz p. p.— por. Donaja Powiatowego Komendanta Z.S., insp. Głębowskiego, prezesa Związku Mło­dej Wsi, Hofmana, instruktora okręgowego Oświaty Pozaszkolnej i sekr. Kristiana pre­zesa powiatowego Zw. Strzeleckiego, prof. Robakiewicza, referenta Oświaty Pozaszkol­nej, p. Sieczki reprezentanta Zw. Nauczyc. Polskiego, oraz dra Skowrońskiego dyrek­tora gimnazjum i delegata Koła T. N. S. W. w Turku.—
Na posiedzeniu omówiono działalność i formy oświaty pozaszkolnej na terenie tu­reckiego powiatu oraz ustalono plan pracy na rok przyszły. W roku 1935/36 oświata pozaszkolna zatoczyła duże kręgi i ogarnę­ła tysiące ludzi. Formami jej, używanymi w terenie, były świetlice, biblioteki ruchome i gminne, uniwersytety niedzielne i lu­dowe, kursy systematycznego kształcenia i samokształcenie.— Świetlic czynnych było sto, z tego 75% po szkołach, trzy uniwersytety niedzielne, jeden ludowy w (Piekarach) pięć kursów systematycznego kształcenia, bibliotek działało w terenie 20, ruchomych 19 i i 1 gminna (w Grzybkach). Najwięk­szymi rezultatami poszczycić się mogą bibljoteki z cyfrą 540 wypożyczających (czytelników ze cztery razy tyle) i liczbą 14 ty­sięcy wypożyczonych książek. Działały w następujących miejscowościach — biblioteki gminne w Grzybkach (obsługująca 6 punk­tów) i Tokarach, ruchome; w Brodni, Czepowie, Cielcach, Goszczanowie, Jeziorsku, Kikach, Klonowie, Kowalach Pańskich i Księ­żych, Lipiczach, Malanowie, Miłaczewie, Niemysłowie, Niewieszu, Piekarach, Przykonie, Słodkowie, Szarowie i Wieleninie. W pra­cach oświatowych w powiecie brało udział w porozumieniu z Radą Oświaty Pozaszkolnej pozostając, 178 osób (z tego 80% nauczycielstwo) w tym 40 z inteligencji m. Tur­ka. Fundusze na biblioteki i uniwersytet Rada czerpała z 3 dotacji Pana Premiera 800 zł. na uniwersytet w Piekarach i po 300 zł. na księgozbiory dla organizacji.
Jeśli idzie o rok 1936/37, Powiatowa Ra­da Oświaty Pozaszkolnej uchwaliła stosować wszystkie możliwe formy z położeniem głównego nacisku na biblioteki i czytelnict­wo. Nadal czynne będą biblioteki gminne w Grzybkach i Tokarach, do których przy­będą wykupione księgozbiory w Dobrej (po Tow. im. Mickiewicza) i Skęczniewie. Bibliotek ruchomych działać będzie 20-ca w punktach: Czepów, Felicjanów, Kiki, Konopnica, Kowale Pańskie i Księże, Lipicze, Lubola, Malanów, Miłaczew, Niewiesz, Przy­kona (dostosowana do potrzeb uniwersyte­tu ludowego), Siedlątków, Skarżyn, Strachanów, Wielenin, Zbylczyce i Żeronice. Uniwersytet ludowy czynny już jest w Przy­konie, świetlice w przeszło 100 punktach, przyczym dużą pomocą są szkoły, lokale Z. S. i Związku Młodej Wsi w powiecie. W r. 1937 urządzony zostanie, dla wzmożenia kultu pieśni i ożywienia świetlic, konkurs śpiewaczy dla zespołów jednogłosowych obwodu kaliskiego oraz konkursy głośnego czytania. Na te bowiem działy pracy spe­cjalny należy położyć nacisk, zwłaszcza na czytelnictwo. - Wieś nasza garnie się do książki (w Grzybkach 112 wypożyczających) i prosi o nią (z 50 wsi prośby o bibliote­ki). Trzeba ją dać wsi. Dużą pomoc mo­gą tu okazać same gminy. Powinny zna­leźć choć 100 zł. rocznie w swych budże­tach na kupno własnych bibliotek gminnych, raz na rok kompletu. Najpierw dla punk­tów oświatowych (wioski, gdzie są szkoły), potem dla wszystkich gromad po nich na­leżących. Tylko w ten sposób zostanie roz­wiązana pozytywnie ta kwestia, głód książ­ki na wsi zostanie choć w części zaspoko­jony. Dla wzmożenia akcji oświatowej Ra­da postanowiła tworzyć Gminne i Rejono­we (przy szkołach) Komisje Oświaty Poza­szkolnej, do których powołani będą ludzie światlejsi, ci, którym poziom kultury wsi le­ży na sercu.
Na zakończenie p. Starosta wyraził gorą­ce podziękowanie wszystkim pracującym na tym polu w powiecie, szczególnie nauczy­cielstwu, które mimo złe warunki kroczy w pierwszym szeregu działaczy oświatowych, poczym zebrani postanowili wszelką drogą zaapelować do ogółu o poparcie akcji oś­wiaty pozaszkolnej, która jest apolityczną (gdziekolwiek się odbywa)—i najważniejszą w tej chwili dla nas i kraju naszego.


Echo Tureckie 1937 nr 32

Kradzieże rowerów
Kradzieże rowerów zdarzają się bardzo często w naszym powiecie i niema jednego tygodnia, abyśmy nie notowali jednej lub więcej kradzieży rowerów. Oczywiście winę ponoszą tu właściciele rowerów, któ­rzy lekkomyślnie zostawiają je na ulicach, w sieniach i.t.d.
W nocy na 31.VII. około godz 24-ej we wsi Kowale Księże na szkodę Borowskiego Józefa nieznani sprawcy weszli otwartym oknem do mieszkania, skąd skradli rower
męski wartości 120 zł.

Echo Tureckie 1938 nr 22

Utopił się
W dniu 18 maja 38 r. o godz. 20-ej we wsi Kowale Księże, gm. Pęczniew, tut. po­wiatu w czasie kąpieli w dołach (glinian­kach) utopił się Jędrzejczak Bolesław, lat 22, ze wsi Kowale -Księże. Trupa zauwa­żono i wydobyto z wody w dniu 19.V. 38 r. o godz. 9.30.

Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza