-->

niedziela, 5 maja 2013

Krzeczów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Krzeczów, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 21 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Krzeczów, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Władysław Psarski, podstoli ostrzeszowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Krzeczów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mierzyce, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 61, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Krzeczów,  wś nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce, odl. od Wielunia w. 14; wś K. wraz z os. Kochlew, Mokre i pustkowiem Smolarze ma dm. 74, mk. 501; folwark dm. 5, męż 16, kob. 18. Są tu dwie papiernie wyrabiające papier do obwijania i bibułę. Obszar dworski wynosi 1570 mr. (970 mr. lasu). W 1827 r. było tu 11 dm., 60 mk. Według Tow. Kred. Ziems. dobra K. składają się z folwarków K. i Broników, nomenklatury Jarząb, wsi: K., Kochlów i Mokre; rozległość wynosi mr. 1820: folw. K. grunta orne i ogrody mr. 170, łąk mr. 64, pastwisk mr. 9, lasu mr. 521, nieużytki i place mr. 59, razem mr. 823, bud. mur. 10, z drzewa 10; folw. Broników grunta orne i ogrody mr. 275, łąk mr. 11, pastwisk mr. 6, lasu mr. 693, nieużytki i place mr. 12, razem mr. 997, bud. mur. 5, z drzewa 1. Trzy młyny wodne z dwiema papierniami, na prawach wieczysto-czynszowych, mają gruntu mr. 225. Wś K. os. 38, z grun. mr. 206; wś. Kochlów os. 23, z grun. mr. 242; wś Mokre os. 28, z grun. mr. 147. Br. Ch.

Spis 1925:
Krzeczów, wś i os. mł., folw., pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś i os. mł. 45, folw. 5. Ludność ogółem: wś i os. mł. 311, folw. 41. Mężczyzn wś i os. mł. 154, folw. 17, kobiet wś i os. mł. 157, folw. 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś i os. mł. 241, folw. 39, ewangelickiego wś i os. mł. 30, folw. 2, mojżeszowego wś i os. mł. 40. Podało narodowość: polską wś i os. mł. 311, folw. 41.

Wikipedia:
Krzeczów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś letniskowa (ok. 70 domów) położona po obu stronach Warty w północnej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, przy drodze wojewódzkiej nr 486 z Wielunia doN Działoszyna. Biegnie tędy granica dużych regionów geograficznych: Niziny Południowowielkoposkiej i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Teren okoliczny atrakcyjny ze względu na tereny leśne i nadrzeczne, nadające się na obozowiska i biwaki. Ok. 500 m na pn. zaczyna się wysoka skarpa nadrzeczna, porośnięta sosnowym lasem. Zakątek ten należy do najpiękniejszych w dolinie Warty. Tu nagrywano początkowe sceny filmu "Nad Niemnem". W okresie międzywojennym na pd. od wsi istniał poligon wojskowy. Była tu parafia ewangelików – kolonistów niemieckich. Parafia katolicka św. Zofii powstała dopiero w 1957 roku. W dniu 2 września 1939 r. grupa saperów z 30. Dywizji Piechoty Armii "Łódź" dowodzona przez ppor. rez. Leona Gaja z bezprzykładnym męstwem broniła mostu na Warcie przed czołgami niemieckimi, które atakowały przeprawę, pędząc przed sobą grupę ludności cywilnej z pobliskiej wsi Kraszkowice. Dnia 19 stycznia 1945 r. zwiad radziecki zdobył i utrzymał most do nadejścia głównych sił Armii Czerwonej. Ten ostatni czyn upamiętniono wzniesieniem pomnika. Archeologia rejonu Krzeczowa koncentruje się głównie w dolinie rzeki Warty oraz w jej najbliżej okolicy. Pierwsze ślady pobytu ludzi na tym terenie pochodzą sprzed 13 tys. lat. Kiedy obszar ten zmieniał się diametralnie po ustąpieniu lądolodu, ówczesna fauna i flora przypominała dzisiejszą tundrę. Ziemie porastały nieliczne drzewa a krajobraz przypominał step na którym pasły się niezliczone ilości reniferów przemieszczających się okresowo z południa na północ, w zależności od pory roku. Tak dogodne warunki sprzyjały pobytowi ludzi na tym terenie, którzy polowali na renifery wykorzystując maksymalnie ich właściwości. Skóry służyły do ogrzewania i budowy domostw i jako ubrania, z kości wyrabiano szydła, igły i ozdoby, mięso było głównym pożywieniem uzupełnianym dziko rosnącymi owocami oraz innymi roślinami, które w dzisiejszym świecie często postrzegane są jako niejadalne. Obozowisko składało się z kilku szałasów, w których mieszkało około 10-30 osobników. Mężczyźni zajmowali się głównie wyrabianiem narzędzi oraz polowaniami, dostarczając kobietom i dzieciom niezbędnych surowców do przetrwania. Funkcja kobiet w obozowisku wykraczała znacznie poza dzisiejszy schemat organizacji rodziny, ówczesna kobieta musiała rodzić i wychowywać dzieci a także przetwarzać surowce dostarczane przez mężczyzn, czasem także przejmowała niektóre funkcje przypisywane mężczyznom. Do dziś niewiele zostało po tamtych ludziach, jedynymi śladami są pozostałości palenisk oraz liczne narzędzia wykonane z lokalnej odmiany krzemienia jurajskiego. W okolicach Krzeczowa prowadzone były badania wykopaliskowe z inicjatywy profesora Krzysztofa Cyrka z Uniwersytetu Łódzkiego. W wyniku prowadzonych tu prac archeologicznych (lata 80.) odkryto kilkanaście stanowisk z omawianego okresu i przeprowadzono wykopaliska na kilku z nich. Dzięki którym dziś wiadomo nieco więcej o mieszkańcach Krzeczowa sprzed 10-12 tys. lat. Obozowiska łowców reniferów lokowane były przeważnie na terasie wysokiej i nieco większych wzniesieniach skąd mieli oni dogodny dostęp do wszystkich zasobów które dostarczała im rzeka oraz okoliczne bezkresne pastwiska. Wykopaliska przeprowadzano także w sąsiednich miejscowościach, szczególnie bogate okazały się obozowiska w Łykowym oraz Kochlewie gdzie odnaleziono pozostałości obozowiska i liczne narzędzia krzemienne. Ten okres choć najbardziej odległy miał duże znaczenie dla rejonu Krzeczowa. Wtedy to obszar ten był jednym z najbardziej zaludnionych na tle obszaru dzisiejszej Polski. Jednak ocieplanie klimatu spowodowało zmiany w florze i faunie. Ziemia pokryła się gęstym mieszanym lasem w którym nie było już reniferów a ich miejsce zajęły drobne ssaki oraz nieco mniejsze zwierzęta które znamy z dzisiejszych lasów. Te zmiany pociągły za sobą wyludnienie obszaru co wynikało z tego ze początkowo ludzie nie próbowali się przystosować do nowego środowiska a podążyli za stadami reniferów odchodzącymi na północ. Mała gęstość zaludnienia ówczesnej Europy spowodowała że pierwsi rolnicy którzy przybyli na tereny Polski wybrali jedynie najbardziej żyzne gleby, omijając piaszczyste i jałowe ziemie naszego obszaru. Miało to miejsce około 6 tys. lat temu i było przełomem w bytowaniu człowieka na ziemi. W archeologii mówi się o tak zwanej rewolucji neolitycznej, która polegała na przejściu z łowiectwa i zbieractwa do gospodarki rolnej. Choć w rzeczywistości był to proces o wiele bardziej i rozłożony w czasie to i tak stanowił olbrzymi krok na przód. Krok ten jednak nie dotyczył ówczesnego Krzeczowa i jego okolicy ze względu właśnie na brak możliwości uprawy wymagających gatunków zbóż. Tysiąca lat potrzebowali ludzie by sytuacja w której przeludnienie na obszarach najbardziej żyznych spowodowała konieczność dostosowania swojej gospodarki do obszarów mniej żyznych a następnie do obszarów o warunkach rolniczych takich właśnie jak obszar Krzeczowa. Około 4 tys. lat temu w Krzeczowie osiedlili się rolnicy, którzy posiedli umiejętność wytopu niektórych metali a także poznali zasady produkcji glinianych naczyń oraz gładzonych narzędzi kamiennych. Dużym osiągnięciem ówczesnych ludzi było także pogodzenie chowu zwierząt z dotychczasową gospodarką rolniczą. Dużym piętnem odbiły się także rytuały i obrzędy religijne ówczesnych ludzi, którzy pod wpływem impulsów z dalekiego wschodu głównie ze stepów środkowo-azjatyckich przejęli wiarę w reinkarnację a co za tym idzie w ciałopalny obrządek pogrzebowy. Ciała zmarłego nie traktowano z dużym szacunkiem, a spalone cząstki nie zawsze nawet trafiały do urny. Wynikało to z nowego podejścia do życia i śmierci. Sądzono że ciało człowieka po śmierci nie jest niezbędne do dalszego życia w zaświatach a oczyszczająca moc ognia spowoduje wymazanie wszelkich więzi duszy z minioną egzystencją. Do dziś w kilku miejscach w okolicach Krzeczowa w ziemi tkwią jeszcze urny ze szczątkami ówczesnych ludzi. Niestety, z obawy przed ciekawskimi amatorami wykopywania grobów nie można podać bliższej lokalizacji tych nekropoli. Nadeszła kolejna epoka w której człowiek opanował i upowszechnił wytop brązu, wykonywano z niego najróżniejsze ozdoby oraz narzędzia, dzięki którym praca stała się bardziej wydajna i mniej czasochłonna. Ówczesny klimat był nieco cieplejszy niż dzisiaj dzięki czemu zimy były łagodniejsze a ludziom żyło się łatwiej. Pożywienia dostarczały bogate w florę i faunę lasy oraz pełne ryb rzeki. Opracowano nowe metody połowu, zastosowano pułapki i sieci na ryby. Człowiek coraz lepiej przystosowywał się do otaczającego go świata dzięki czemu rósł przyrost naturalny a możliwości gospodarki pozwalały na wyżywienie większej grupy ludzi. Krajobraz ówczesnego Krzeczowa przypominał dzisiejszy choć osady lokowane były w dolinie rzecznej, często na dużych kilkuhektarowych wyspach, których nie brakowało wśród licznych meandrów i starorzeczy doliny Warty. W osadzie takiej mogło żyć od 50 do 200 ludzi a sieć zagęszczenia osad była w naszym obszarze podobna do stanu dzisiejszego. (prawie w każdej miejscowości są ślady po osadach z tego okresu). W kolejnym okresie ludzie wykorzystali właściwości żelaza i opanowali handel dalekosiężny korzystając z wymiany i pozyskując nowe nieznane dotychczas przedmioty i techniki produkcji naczyń narzędzi i przedmiotów użytku codziennego. Z tamtych czasów – około 2 tys. lat temu – pochodzą słynne kurhany książęce z okolic Przywozu. W Krzeczowie nie odkryto dotychczas żadnych śladów z tego okresu, co nie oznacza że ich nie było. Być może są jeszcze osady nie odkryte lub prawie całkowicie zniszczone przez nieustannie zmieniający się bieg rzeki. Po okresie intensywnego rozwoju nastąpiła epoka określana mianem wędrówek ludów, w której załamała się sieć osadnicza w tej części Europy, a ludzie zamieszkujący nasze tereny powędrowali wraz z innymi ludami na zachód, zasiedlając odległe obszary cesarstwa zachodniorzymskiego a nawet północnej Afryki. W kolejnej epoce – średniowieczu – nasz teren nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem co wynikało z niedużej liczby ludności oraz z zmodernizowaniem handlu i wymiany przyczyniającej się do zmiany sposobu zamieszkiwania osad – więcej osób mogło zamieszkiwać w jednej osadzie. Osadnictwo koncentrowało się w grodach a tereny o niezbyt urodzajnych ziemiach były tylko okresowo penetrowane przez ludzi wykorzystujących zasoby lasów i rzeki. W czasie całego średniowiecza Krzeczów nie odgrywał istotnej roli w kształtowaniu się sieci osadniczej a główną rolę handlową i gospodarczą w naszym regionie pełnił Kamion który znajdował się na szlaku z Wielkopolski do Małopolski wiodącym poprzez prężnie rozwijający się gród w Rudzie koło Wielunia przez Radomsko do Krakowa. Dalsze losy Krzeczowa znane są już w przekazach historycznych. Stał tutaj neogotycki kościółek z XIX w. zburzony pod koniec lat 90 ubiegłego wieku (w jego miejsce został wzniesiony nowy kościół w latach 1998 - 2000) oraz dawny dwór, prawdopodobnie z XVIII w., który użytkowała szkoła. Obecnie ten zabytkowy budynek popada w ruinę.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KRZECZÓW par. Mierzyce, p. wieluński wieś z osadą Kochlew, Mokre i pustkowiem Smolarze ma 74 domy i 501 mieszkańców. Są trzy młyny i dwie papiernie wyrabiające bibułę i papier do owijania. Dobra dworskie; folwarki Krzeczów, Broników osady Jarząb i wsi Krzeczów, Kochlew i Mokre 1820 mg w tym 521 mg lasu. Wilhelm Bergeman sprzedał w 1874 r. Edwardowi Wzdulskiemu, w 1873 r. Moritza Abrachama Rosen kupca z Wrocławia. W 1912 r. wieś i folwark mają 803 mg, własność uwłaszczonych włościan i Stanisława Wodzyńskiego.(SGKP t.4, s.773, Porczyński 1874 II k.63, PGkal.)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 72

Zawiadomić mam honor Szanowną Publiczność, iż w dniu 24 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana począwszy, w Kancellaryi Notaryiusza publicznego Powiatu Wieluńskiego w mieście Obwodowym Wieluniu przed tymże Notaryiuszem W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim, przez publiczną licytacyią z mocy tytułu urzędowego folwarku Kochlow zwanego, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonego, do Dóbr Krzeczowa przynależnego, a do sukcessorów niegdy Jana Wagenbuchlera prawem dziedzictwa należącego, na satysfakcyią wierzyciela hypotecznego zaiętego, dwie papiernie, młyn wodny o iednem kole na rzece Warcie wystawiony z wszelkiemi rekwizytami potrzebnemi, piłę od rznięcia drzewa w sobie obeymuiącego, ze wszystkiemi zabudowaniami, przynależytościami, łąkami, gruntami, inwentarzem na 3 lata, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wydzierżawienie nastąpi; cena zaś dzierżawna od summy zł: 1500 na licytacyi zaczynać się będzie. — Wieluń dnia 27 Kwietnia 1825 roku.
Tadeusz Musiałowicz Komornik Sądowy Powiatu Wieluńskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 3

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Papiernia Jarząb zwana in territorio maiętności Krzeczowa leżąca, do Gminy wsi Krzeczowa Powiatu Obwodu Wieluńskiego Wdztwa Kaliskiego należąca, z gruntami, rolami 3. i 4. Klassy, łąkami zarosłemi, ługami, zabudowaniami, wodami, drogami i nieużytkami w ogóle około 165. Mor­gów i 139 p.  miary Reinlandzkiey wynoszącemi — tak iak takową ś. p. Bogu­mił Klingenberg od W. Józefa Psarskiego dziedzica dóbr ziemskich Krzeczów, podług kontraktu Urzędowego kupna i sprzedaży w dniu 18. Stycznia 1820 roku zawartego okupił, używał i używać był mocen aktem tradycyi nieruchomości przez Leona Nowierskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w dniu 27. Maia roku 1826 na gruncie tey Papierni spisanym, zaięta. Akt ten w Biórze Pisarza Hypotecznego Powiatu Wieluńskiego w dniu 9. Czerwca roku 1826, a w księdze zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 16. Czerwca r. 1826 podany i zaregestrowany. Papiernia dziedziczna sukcessorów ś. p. Bogumił Klingenberg, iako to doletnich: 1) Gustawa
Klingenberg dzierżawcy Papierni Jarząb, tamże interritorio wsi Krzeczowa Powiatu będącey — 2) Maryanny z Klingenbergów Jana Kurzawy młynarza żony, na folwarku Miedno do wsi Ożegowa Powiatu Radomskiego należącym — 3) Karoliny z Klingenbergów Jana Kani młynarza żony, w wsi Ożegowie Powiatu Radomskiego — 4) Nieletnich Józefa, Alberta Klingenbergów przy Katarzynie z Moszyńskich Klingenbergowey wdowie, matce i opiekonce w wsi Krzeczowie Po­wiatu Wieluńskiego, mieszkaiących na rzecz staroz. Lewka Gruuis i Judy Mojżesza Tobiasza z własnych funduszów się utrzymuiących, w mieście Działoszynie Powiatu Wieluńskiego mieszkaiących, zaięta, za których początkowo Erazm Suchorski, a po iego śmierci Jan Miczke Patron przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu mieszkaiący, stawa.
Papiernia ta iest dosyć w dobrym stanie, ma wszelkie porządki do robienia papieru, potrzebne budynki, przy tey iest młynik do melenia mąki, różne domowe sprzęty, oraz meble pokoiowe, iak to wszystko w zaięciu wyspecyfikowano. Gatunek kupna Jarząb Papierni iest pomieszany, bo iest cząstka dóbr ziemskich prawem własności okupiona, z którey iednak czynsz dworowi co rocznie się opłaca, iako też przy sprzedaży w obce ręce bierze Dominium Laudemium dziesiąty grosz, Dzierżawcami tey Papierni Maciey Królikowski i Gustaw Klingenberg poddzierżawili tako­wą Józefowi Lewickiemu — ogólną Administracyą prowadzi tenże Józef Lewicki. Kto się chce o wszystkich szczegółach tey Papierni gruntowniey obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć, a kto chce Papiernią widzieć, może się udać na grunt.
Zaięcie powyżey z daty wymienione w iedney kopii Józefowi Psarskiemu Woytowi gminy Krzeczowa, w dniu 27. Maia 1826, w drugiey kopii Janowi Salikiewiczowi Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wieluńskiego, w dnia 29. Maia r. 1826, doręczone zostało. Papiernia ta sprzedana będzie w Ps. Trybunale Cywil­nym Pszey Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu, w Pałacu Sądowym swe sessye odbywaiącym na audyencyi publiczney.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w dniu 3., drugie dnia 17., a trzecie dnia 31. Sierpnia roku 1826. nastąpiło, gdzie wyrabiaiący przedaż podali za te nieruchomości Summę Dziesięć tysięcy złotych polskich — poczem został termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13. Października roku 1826 godzinę 10. z rana oznaczony, w którym Papiernia wspomniona Patronowi popieraiącemu przedaż Erazmowi Suchorskiemu za summę Dziesięć tysięcy złotych polskich temczasowie przysądzoną została, i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 30. Listopada 1826. roku godzinę 10. z rana był oznaczony — w tym iednak dla brakuiącey taxy ostatecznie przedaną nie była, i oszacowanie oney nakazanem zostało; po zatwierdzeniu taxy oznaczony został Wyrokiem z dnia 7. Stycznia r. b. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 20. Lutego r. b. o godzinę 10. z rana.
w Kaliszu dnia 7. Stycznia 1828. roku.

Piątkiewicz.

Dziennik Powszechny 1833 nr 142

Po nastąpioney śmierci: 1. Józefa Psarskiego właściciela dóbr Krzeczowa w Powiecie Wieluńskim Wdztwie Kaliskiem położonych; 2. Walentego Wierschlejskiego i Tekli z Wierschleyskich, Józefa Psarskiego małżonki, iako współwłaścicieli dóbr Wierschlas, w Powiecie Wieluńskim sytuowanych; 3. Julianny z Chmielewskich Wierschleskiey, iako wierzycielki summy złp. 32,494 gr. 25, na dobrach Wierschlas w dziale IV pod Nr. 3 zabezpieczonej; (…) Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu na dzień 20 i 21 Grudnia r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a to celem przepisania powyższych dóbr i summy na rzecz spadkobierców. Kalisz dnia 8 Maia 1833 roku. Hilczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 6

Wydział Skarbowy, Sekcya Dóbr i Lasów Rząd.
RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
4634/2485. W wykonaniu Reskrypta Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z daty 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 Nro. 1762 podaie do powszechney wiado­mości iż na czasowe oddnia 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych odbywać się będzie w terminie dnia 23Lutego (7 Mar­ ca r. b.publiczna licytacya w Biórze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na Sali zwykłych posiedzeń od godziny pierwszey z południa od Summy za Praetium fisci poniżey wyszczególnionych a mianowicie:
1. Na lat sześc pro 1839/45. Dobra Krzeczow w Obwodzie Wieluńskim poło­żone w 1/4 części skonfiskowane do których należą:
a) Wsie: Krzeczow, Kochlow i Mokre,
b) Czynsze w gotowiznie Złtp. 4,019 gr. 8 wynoszące łącząc w to i z Młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wieyskich w naiem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczow, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk Piwa i Wódki w całych dobrach a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na Pustkowiu Jarząb.
g) Rybołustwo wrzecze Warcie w całym territorium dóbr tudzież.
h) Małe Polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od Summy Złt. 9595. 17 rocznie za Praetium ustonowioney po potrąceniu niż podatków i ciężarów gruntowych oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki 4/100 na utrzynanie Woyta Gminy 2/100 na utrzymanie Mostów, Baryer, Dróg, Grobel, i t. d. (...).
A. Każdy maiący chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do Licytacyi złożyć Vadium wyruwnywaiące iedney czwartey części Summy za Praetium do Licytacyi podaney, utrzymuiący się zaś przy Licytacyi zaraz po iey ukończeniu Vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaney.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszaiący się winien złożyć dowód kwalifkacyiny Postanowieniem Księcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisany.
O innych zaś warunkach Kontraktowych w Biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
Kalisz dnia 12/24 Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego
NIENIEWSKI. Sekr. Jlny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 29

(N. D. 566.)—Rząd Gubernialny Kaliski.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z d. 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 r. Nro 1762, podaje do powszechnej wiadomości, iż na czasowe od 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych, odbywać się będzie w terminie dnia 23 Lutego (7 Marca) r. b. publiczna licytacya w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na sali zwykłych posiedzeń od godziny 1szej z południa od summy za praetium fisci poniżej wyszczególnionych, a mianowicie:
1. Na lat 6 pro 1839/45 dobra Krzeczów w Obwodzie Wieluńskim położone, w 1/4 części skonfiskowane, do których należą:
a) Wsie Krzeczów, Kochlów i Mokre.
b) Czynsze w gotowiznie złp. 4019 gr. 8 wynoszące, łącząc w to i z młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wiejskich w najem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczów, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk piwa i wódki w całych dobrach, a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na pustkowiu Jarząb.
g) Rybołowstwo w rzece Warcie w całem territorium dóbr, tudzież
h) Małe polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od summy złp. 9595 gr. 17 rocznie za praetium ustanowionej, po potrąceniu już podatków i ciężarów gruntowych, oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki, 4/100 na utrzymanie Wójta Gminy i 2/100 na utrzymanie mostów, baryer, dróg, grobel i t. d.
(…) Warunki główniejsze są następujące:
A. Każdy mający chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium wyrównywajęce w 1/4 części summy za praetium do licytacyi podanej, utrzymujący się zaś przy licytacyi zaraz po jej ukończeniu vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowanej.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszający się winien złożyć dowód kwalifikacyjny postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisanej.
O innych zaś warunkach kontraktowych w biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
w Kaliszu dnia 12 (24) Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski
Sekretarz Jlny, Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 57

(Ν. D. 1163.) — Komornik Sadowy Powiatu Wieluńskiego.
Podaje do wiadomości, jako młyn wodny łącznie z papiernią i foluszem w dobrach Krzeczów pod samą wsią Krzeczowem w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej nad rzeką Wartą położony, do Krystyana Głomb należący, z wszelkiemi narzędziami, gruntami i przyległościami, drogą publicznej głośnej licytacyi przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego W. Antonim Kowalskim w mieście Wieluniu w jego kancellaryi w terminie dnia 1 (13) Maja r. b. 1840 od godziny 10tej z rana rozpoczynając odbyć się mianej, wydzierżawiony zostanie na lat trzy po sobie idące poczynając od dnia 24 Czerwca r. b. 1840 do dnia tegoż 1843 r. Warunki licytacyjne u pomienionego Rejenta przejrzeć można. Cena dzierżawna wraz z czynszem wynosi dotąd rocznie złp. 3008.
w Wieluniu dnia 16 (28) Lutego 1840 r.
Siwik Walenty.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 42

Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Ziemskie Krzeczów w Pcie Wieluńskim położone, mające rozległości włok 114, morgów 26, prętów 227 miary nowopolskiej będąc w 3/4 częściach własnością Ewerysta Psarskiego a w 1/4 części Skarbu Królestwa Polskiego z powodu konfiskaty majątku Wiktora Psarskiego, sprzedane zostaną w drodze działów na popieranie tegoż Ewerysta Psarskiego w Krzeczowie zamieszkałego przed W. Sędzią Zielińskim delegowanym lub jego zastępcą w Kaliszu w Sali posiedzeń zwykłych Trybunału Kaliskiego. Dobra te oszacowane zostały przez biegłych na summę złp. 129,550 gr. 10, czyli rub. sr. 19,432 kop. 55. Warunki sprzedaży znajdują się w Biórze Pisarza Trybunału oraz u Patrona Nowickiego sprzedaż popierającego. Po ogłoszeniu których na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 8/20 Lipca r. b. termin do tymczasowego przysądzenia dóbr tych na dzień 16/28 Września 1842 r. na godzinę 3 z południa wyznaczany został, po odbyciu którego gdy się nikt do licytacyi nie zgłosił, wyznaczony został termin do stanowczego przysądzenia dóbr powyż wspomnionych na dzień 29 Października (10 Listopada) r. b. na godzinę 3 z południa, przed tymże delegowanym.

Kalisz dnia 17/29 Września 1842 roku.Nowicki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kal.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 361

Biuro Warszawskiego Ober-Policmajstra. — PP. właściciele i rządzcy domów zwrócą baczną uwagę na poniżej wymienionych zbiegłych spisowych z gub. Warszawskiej: z pow. Wieluńskiego; Cyganek Franciszek syn Wojciecha lat 29 z gm. Krzeczów, Więckowski Karol syn Antoniego lat 26 z gm. Dymki,(...).

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 279

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 16 z. m. Ludwik Cichocki wyrobnik, w gm. Krzeczów pow. Wieluńskim zamieszkały, lat 27 liczący, zakładając korbę do maszyny w papierni, przez nieostrożność tąż maszyną porwany i na miejscu zgruchotany został.

Kurjer Warszawski 1856 nr 178

W d. 18 z. m., znowu gradowa burza stała się przyczyną znacznych szkód w Pcie Wieluńskim. Najwięcej ucierpiały o ile nam wiadomo dobra Krzeczów, nad rzeką Wartą, o 2 mil od Wielunia położone.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 144

(N. D. 3179) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Macieja Nowak, stałe zamieszkanie we wsi Krzeczowie w gminie tejże w Powiecie Wieluńskim mającego, z wyrobku utrzymującego się, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby do posłuchania wyroku Sądu tutejszego na d. 3 (15) Maja r. b. zapadłego w przeciągu dni 30, od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym stawił się pod skutkami prawa.
Piotrków d. 12 (24) Czerwca 1857 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 166

(N. D. 3526) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Krystiana Głomb co do własności prawa wieczystej dzierżawy w dziale III. pod Nr. 2 wykazu dóbr Krzeczew z Ogu Wieluńskiego mieszczących się.
(...) Otworzyły się spadki do uregulowania których, termin na dzień 3 (15) Lutego 1859 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 10 (22) Lipca 1858 r.
Stanisław Rościszewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 200

(N.D. 2692) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego.
Z powodu zaszłych śmierci:
1. Gotlieba Głąb żołnierza w wojsku Cesarsko-Rossyjskim dnia 27 Grudnia 1848 r. zmarłego współwłaściciela nieruchomości młyna wodnego i folusza przy rzece Warcie z innemi zabudowaniami, oraz gruntami i łąkami do młyna tego przynależnemi w obrębie granic dóbr Krzeczowa.
2. Zuzanny Hoffmann wierzycielki jednej szóstej części summy złp. 1500 w dziale IV pod N. 1 wykazu hypotecznego na powyższych nieruchomościach lokowanej.
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na d. 1 (13) Grudnia 1858 r. godzinę 10 z rana w Kancellaryi podpisanego, w którym interessenci pod prekluzyą zgłosić się winni.
Wieluń d. 24 Maja (5 Czerwca) 1858 r.
Radca Honorowy, Ε. H. Nalepa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 17

(N. D. 338) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Józefa Orłowskiego niegdy ekonoma z Krzeczowa i Lipnika a dziś z pobytu niewiadomego, aby się w Sądzie tutejszym w ciągu dni 30tu niezawodnie stawił, do ogłoszenia wyroku, lub o pobycie teraźniejszym zawiadomił, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 29 Grud. (10 Stycznia) 1858j9 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kolegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 117

(N. D. 3156) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, iżby na Dawida Pelte lat 22 mającego, starozakonnego, wyrobnika stale we wsi Krzeczowie Ogu Piotrkowskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawić rozporządziły.
Piotrków dnia 4 (16) Maja 1859 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Codzienna 1860 nr 61

W dniu 6 t. m., w gm. Krzeczów pow. Wieluńskim, Mikołaj Grajoszek gospodarz czynszowy, przeprawiając się przez rzekę Wartę na łódce, wpadł w wodę i chociaż szczęśliwie do brzegu dostał się, skutkiem przeziębnięcia w parę godzin żyć przestał.

Gazeta Codzienna 1860 nr 183

...najrozleglejsze są fabryki papieru, które się znajdują we wsiach i osadach nad rzekami Prosną i Wartą leżących, a mianowicie: w Krzeczowie 3, w Chobaniu, Staropolu, Łojkach i Blachowni po jednéj.

Dziennik Powszechny 1862 nr 109

(N. D. 2418) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego. Zapozywa Karola Ułamek lat 27, katolika stanu wolnego ze służby utrzymującego sie, ostatecznie we wsi Krzeczowie, gminie tejże, Powiecie Wieluńskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego aby najdalej w dniach 30tu licząc od daty dzisiejszej w Sądzie tutejszym do publikacji wyroku w sprawie przeciwko Karolinie Mosińskiej i własnej stawił, lub o teraźniejszym swojem zamieszkaniu doniósł, a to pod skutkami prawa. Piotrków d. 18 (30) Kwietnia 1862 r. Sędzia Prezydujący, Asesor Kolegjalny, Dobieszeński.

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1865 r.  
18. Krzeczów, Chochlów części A i B., i Mokre do których należy folwark Broników osada Jarząb z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 420 kop. 48, vadjum do licytacji rs. 1485, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8665, przed Rejentom Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 286

(N. D. 6154) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SSrów niegdy Krystyana Głomb z powodu praw wieczystej dzierżawy młyna z rolą i łąką do dóbr Krzeczowa należącego, oraz wolnego pastwiska i t. d. na rzecz jego w dziale III pod Nr. 2 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych zabezpieczonych. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra Ziemskie Krzeczów z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu i Powiecie Wieluńskim, Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rsr. 420 kopi. 48, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Sierpnia 1864 roku N. 13507 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczczegółowej Kaliskiej w d. 25 Maja (6 Czerwca) 1865 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Stan. Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1485, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8665.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 7 (19) Listopada 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
9. Krzeczów Chochlów A. B. i Mokre z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami, w O-gu Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych summę rs. 513 kop. 97 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim dnia 10 (22) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs 1,800 że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,665, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Krystyana Głomb z powodu wpisu na rzecz jego w Dziale III pod N. 2 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych mieszczącego się.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2260. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art 682 K. P. S. wiadomo czyni że na żądanie Władysława Kokelego, właściciela dóbr Zaborów i Zaborowek, w tychże dobrach Powiecie Grójeckim Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tej subhasty w m. gubernjalnem Kaliszu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim obrane mającego od którego tenże Patron stawa i subhastę niżej wymienionych dóbr prowadzi; z mocy aktów urzędowych daty,10 (22) Maja 1867, 21 Marca (2 Kwietnia) 1869 i wykazu hypotecznego dóbr Krzeczowa, po doręczeniu w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r. z tytułami egzekucyjnemi nakazu subhastacyjnego protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Romualda Pinowskiego w dniach 17 (29), 18 (30) Listopada 1869 i 12 (24) Lutego 1870 r. sporządzonym w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rsr. 23,658 kop. 87 z procentem z większej sumy rsr. 25,321 kop. 29 pochodzącej, rzeczonemu Władysławowi Kokelemu od Moritza Abrahama Rosen, właściciela dóbr Krzeczowa z przyległościami w m. Wrocławiu państwie Pruskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w tym interesie w m. gubernjalnem Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającego należnej; zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego sądowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krzeczów, Chochlów część A. B. i Mokre zwane, składające się z wsi i folwarku Krzeczów, folwarku Broników, wsi Chochlów A. B. wsi Mokre, pustkowia Suwlasze*, osady młynarskiej i papierni w Krzeczowie, osady młynarskiej i papierni Kochlów zwanej, w wsi Chochlowie; osady młynarskiej i papierni Jarząb, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, czynszami, inwentarzami z wszelkiemi użytkami i służącemi prawami bez żadnego wyłączenia.  
Dobra te położone są w gminie i parafii Mierzyce, Powiecie Wieluńskim, Gubernji Kaliskiej w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Odległe od miast najbliższych; m. powiatowego Wielunia mil 2, m. Działoszyna wiorst 12, Praszki mil 3, Wieruszowa mil 5, m. powiatowego Częstochowy mil 7, Sieradza mil 6 1/2, Nowo Radomska mil 7 i m. gubernjalnego Kalisza mil 12. Graniczą na wschód słońca z majętnością Działoszyn, na południe z dobrami Mierzyce, na zachód z dobrami Kraszkowice i na północ z dobrami Radoszewice i Drobnice, miedzami i kopcami. Mają jedną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, osady młynarskie i papiernie wyżej wspomnione mają oddzielne hypoteki okręgowe w Sądzie Wieluńskim jako należące do wieczysto czynszowej własności różnych osób.
Na folwarku Krzeczów jest dwór masiv murowany, ogród, gorzelnia z kompletnym aparatem pistorjusza, karczma i liczne zabudowania gospodarcze dworskie, w karczmie szynkuje Józef Parczyński za opłatą dworowi po rsr. 67 kop. 50 rocznie. W domu Nr 14 mieszka Hersz Lipszytz dzierżawca dochodu mostowego.
Na folwarku Bronikowie jest dwór, ogród i zabudowania gospodarcze dworskie, gdzie mieszka owcarz i karbowy.
W Chochlowie pół czworaka Nr. 3 należy do dworu, gdzie szynkuje trunki dworskie Kacper Prukacz z dodatkiem 2 1/2 morgi gruntu za co płaci rs. 30 rocznie.
W wsi Mokre w karczmie szynkuje trunki Leopold Nawrocki za rs. 30 i z 4 mórg gruntu płaci rs. 6. Młyn wodny, papiernię i folusz w Krzeczowie z gruntem i łąkami mórg 66 pręt 54 posiadają prawem wieczysto czynszowej własności Karol Mosiński, Antoni Węcławski, Karolina Głąb, płacą czynszu rocznie dworowi rs. 195 i melą zboże. Młyn wodny papiernię Kochlów wraz z gruntem i łąkami m. 33 pr. 68, posiadają takimże prawem Leopoldyna i Marjanna Wagenbichler płacą czynszu rocznie po rs. 225 młyn wodny i papiernię Jarząb z gruntem i łąkami m. 165 pr. 139, posiadają prawem jak wyżej Józef i Konstancja z Żureckich małż. Żureccy, płacą czynszu dworowi rocznie rs. 150. Z przestrzeni tego młyna Jarząb, 1 morga gruntu na której stoi budynek dworski wolne używanie źródła i branie gliny do tego budynku należą do dworu.
W wsi Chochlowie Marjanna z Kwisów Kompus posiada prawem własności mórg 40 pr.194,. To jest pola z łąką m. 19 pr. 7, a lasu mórg 21 pr. 187 miary nowopolskiej.
Grunta na uwłaszczenie włościan przeszłe w hypotece odkreślone, a służebności jakie tymże włościanom nadane zostały, są objawione w dziale III wykazu hypotecznego tych dóbr.
Rozległość dworska zajętych dóbr, uważając przybliżonym sposobem w ogóle wynosi około włók 80 mórg 25 m. n. p, a mianowicie obejmują przestrzeni.
a) Folwark Krzeczów: gruntu ornego mórg 331, ogrodów m. 3, pod zabudowaniami i podwórzem m. 4, łąk m. 45, pastwiska m. 150, gruntu karczmarskiego m. 3, kowalskiego m.4.
b) Folwark Broników: gruntu ornego m. 162 pr. 150, ogrodu m. 1, pod zabudowaniami i podwórzem m. 2. łąk m. 20, pastiwska m. 15, gruntu karczmarskiego w Chochlowie m. 4 1/2, gruntu karczmarskiego w wsi Mokre m. około 4.
c) Lasu w całych tych dobrach Krzeczów jest około mórg 1089 zarośli czyli zagajników po wyciętym lesie około m. 500 i nieużytków około m. 87.
Inwentarz na gruncie tych dóbr znajdujący się i zajęty: koni 12, krów 30, stadnik 1, wołów 12, aparat gorzelniany 1, sieczkarnia 1, młynek do zboża i młocarnia 1, wozów 4, pługów 10, radeł 10, bron 16, skrzyń do kartofli 3.
Przez całe te dobra przechodzi rzeka Warta z koryta której płyną strugi.
Właścicielem zajętych dóbr Krzeczów z przyległościami z wykazu hypotecznego jawnym jest Moritz Abracham Rosen wywłaszczony dłużnik, a zarządzał takowemi Józef Glikrejch. Zostają one w posiadaniu tegoż właściciela Rosena. Dozór powierzono dawniej Józefowi Glikrejch, a potem samemu wywłaszczonemu Rosenowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia wyżej z daty wywołanym, który razem ze zbiorem objaśnień i warunkami sprzedaży jest do przejrzenia w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopiach w d. 27 Lutego (11 Marca) 1871 r. Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 11 (23) Marca 1871 r. a w d. 16 (28) t. m i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w d. 12 (24) Marca 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*Smolarze

Dziennik Warszawski 1873 nr 236

N. D. 6752. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Protokół zajęcia doręczono w kopjach d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1871f2 roku Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu i Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu na ręce Sołtysa Tomasza Maryniaka. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 10 (22) Lutego 1872 r., a w d. 23 Lutego (6 Marca) t. r. w kancellarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 11 (23) Kwietnia 1872 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1872 r.
Assesor Kollegjalny J. Migórski.
Warunki sprzedaży w dniach 11(23) Kwietnia, 25 Kwietnia 7 ( Maja) 9 (21) Maja 1872 r. na audjencji Trybunału ogłoszono.
W dniu 15 (27) Czerwca 1872 roku po oddaleniu sporów o niemożność subhasty wnoszonych, Trybunał dobra** powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 25,000.
Następnie po załatwieniu przez akt urzędowy przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu d. 18 (30) Listopada 1872 r. sporządzony sporów o taksę wyrokami Trybunału z d. 11* (23) Lipca, Sądu Apelacyjnego z d. 10(22) Sierpnia i 14 (26) Września, Rządzącego Senatu d. 12 (24) Października 1872 roku nakazanej, i upłaceniu przez Rosena kwoty rs. 7550, w poszukiwaniu reszty wierzytelności rs. 16108 kp. 87, Trybunał wyrokiem a d. 24* Października (5 Listopada) 1873 roku oznaczył termin do odbycia stanowczego przsądzenia powyższy dóbr Krzeczowa na d. 4 (16) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana.
W terminie tym licytacja ma się rozpocząć od sumy rs. 25,000, a w braku licytantów od sumy rs. 13,333* kop. 34.
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop.) 1873 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne

**dotyczy wsi  Smolarze, Mokre, Broników, Krzeczów, Kochlew, Jarząb


Kaliszanin 1876 nr 38

Dobra Krzeczów

położone o 2 mile od miasta pow. Wieluń, na trakcie do Radomska, rozległości włók 60 przeszło, do sprzedania za nader nizką cenę i pod korzystnemi warunkami, w całości lub podzielone na części. Bliższa wiadomość u Sekretarza Trybu­nału w Kaliszu Morawskiego.


Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 1880 tom 4

7. O Berku i strachach.
Berek capnik (czapnik) z Łasowa, co trzymał sad w Krzecowie 2), opowiadał, ze kradli mu gruski i cęnsto widywał ogień w sadzie, a on myślał, ze to strach chodzi po nocach. Więnc, jak przysła noc, to ze swojóm Sioróm z budy nie wyglendziwał, tak się bał." "Jak ja raz spałem, mówił, ze swojóm Szorę pod pierżinóm w budzie, to psised taki wielgi strach! On miał dwie ocy, jeden nos i jeden pisk, białny cały i ogiń mu z ocy i z nosa i z piska sed. A miałem koze prziwionzane przi budzie. My se spokojnie spali pod pierżinóm, jak ta koza zobacył ten ogiń, tak óna skocyła na pierżine na nas; my sie bali o ocy, zeby nam koza nie wideptowała ocy, i przikryli my sie pod pierżinóm przed tim wielgim strachem. Ale ja z boku pod pierżiny przejrzałem; to tin strach trochy uciek. Szore mówi do mnie: "Wstań Berek i poscuj tego stracha," to ja wysed na moje śtery nogi psied bude i Szore scuła: "Huż go Siarek!" to ja scekał niby pies wielgim głosem: eff! eff! eff! i oni uciekli. Winc ja domyślił: ze złodzieje fornale bili i ukradli całóm solówke oblenzołek 3). Jak posli za stodołe, to sie tak obzarli, ze tsi godziny stińkali.
Ja tiz buł mocny, to ja sie tak ich nie bał, ale mój ojciec jesce buł mocniejsy; bo jak sie utopiuł, to po śmierci jesce mliny zatsimywał w Krzecowie 4).

2) Nad Wartą, mila od Pątnowa.
3) Gruszek ulęgałek.
4) Bo wpadł pod koła i bieg ich swem ciałem zatrzymał.

Objasnił mnie opowiadający, że fornale z wydrążonej bani zrobili maskę na głowę; w bani zrobiwszy otwory na oczy, nos i usta, oświecili je wstawioną tam świeczką.
Berek opowiadał dalej: "Jak ta moje kochane kozicka zdychała, to tak z zalem zawołała: "Jo-sieek!"

Kurjer Warszawski 1881 nr 273

W nocy z 20 na 21 z. m., w majątku Krzeczów, w powiecie wieluńskim, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, którego pastwą stały się: dom mieszkalny, młyn, papiernia i kilka budynków gospodarskich.
Spalone nieruchomości ubezpieczone były na rs. 2,180.
Ogółem straty są bardzo znaczne.
Przyczyna pożaru niewiadoma...

Kurjer Warszawski 1883 nr 190

— Z przemysłu. We wsi Krzeczowie, w wieluńskiem, powstaje nowa fabryka bibuły w miejsce zniszczonego przez pożar w r. 1881-ym podobnego zakładu p. Lipszyca.
Fabryka poruszaną będzie za pomocą koła wodnego.

Kurjer Warszawski 1885 nr 194

= Pożary w pow. wieluńskim.
We wsi Krzeczów spaliła się papiernia p. Brandla.
Straty wynoszą do 5 tysięcy rubli.
Papiernia nie była asekurowana.
W nocy z dnia 10-go na 11-ty, o godzinie 11-ej, wybuchł pożar we wsi Skomalinie, który zniszczył 25 chałup i 16 stodół, prócz drobnych zabudowań.
Straty ogromne, gdyż niektórzy z wieśniaków już część zbiorów mieli w stodołach.

Pożar wynikł z podpalenia; podpalacz przyznał się do winy; jest nim włościanin miejscowej wsi, który chcąc się zemścić za jakąś tam drobnostkę, podpalił syna i zięcia.  

Kaliszanin 1886 nr. 26

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 5
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 36
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 87
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1906 nr 193 

Z Siemkowic (Kor. wł.) Na gminę Siemkowice został nałożony ciężar w sumie rb. 1600 z górą na restaurację mostu na rzece Warcie we wsi Krzeczów. Most ten ustawicznie jest budowany, a zawsze mu coś musi brakować. Przed laty dziesięciu przypuszczalnie gminy ościenne zrobiły podanie i prosiły o ustanowienie taryfy, ażeby most mógł mieć roczny dochód, któryby starczył na reperację. Nie chciano nam wydać taryfy, powołując się, że to krempowałoby swobodę handlu. Most głównie potrzebny jest kupcom tak z Działoszyna, jak Pajęczna i Wielunia, oni żadnego ciężaru z tej racji nie ponoszą, a tyłko ościenne gminy, którym ten most wcale nie jest potrzebny, bo mogą się z powiatem komunikować przez Osiaków, gdzie jest most. Gmina Siemkowice nigdzie swojemi gruntami nie zbliża się do rzeki Warty, a nałożenie na morgę po blizko 17 kop. jest wprost rzeczą niemożebną. Grunta bowiem są słabe, a ostatnie lata były ciężkie dla mniejszej i większej własności.

Rozwój 1906 nr 228

Szkoły polskiej Macierzy szkolnej.
Zarząd główny polskiej Macierzy szkolnej złożył d. 4 b. m. kuratorowi warsz. okręgu naukowego podanie o otwarcie w roku bieżącym (oprócz poprzednio podanych) następujących szkół Macierzy:
W ziemi piotrkowskiej w osadach: Wolborzu, Poraju i Dąbrowie Górniczej; we wsiach:(...)Wieszchach, (...) Krzeczowie, Działkowicach, Wrzeszczowicach i Borszewicach (...).
 
Gazeta Kaliska 1907 nr 259 i 260

Wypadek. We wsi Krzeczew, pow. wieluńskiego, dziewczyna włościańska Józefa Surma, lat 15, zachorowawszy na padaczkę, wpadła do napełnionego wodą dołu i utonęła.


Zorza 1914 nr 16

— We wsi Krzeczowie, w pow. Wieluńskimi wymordowano całą rodzinę. Śledztwo w toku.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1914 nr. 76
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1915 nr. 209
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12


Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny powiatu Wieluńskiego ogłasza, iż toczy się postępowanie spadkowe po śmierci następujących osób:
2) Abrama-Bera Lipszyca, syna Wolfa, jako współwłaściciela nieruchomości: a) w Wieluniu Nr 258/261 hip. i b) we wsi Krzeczów Nr 358 hip.
Termin do zamknięcia tych postępowań naznaczono na dzień 3 czerwca 1918 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swe pretensje pod skutkami prawa.
Wieluń, dnia 10 listopada 1917 r.
Pisarz hipoteczny.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.   
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 marzec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Wodzyńskim, właśc. dóbr Krzeczów, pow. Wieluńskiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d.4 maja 1925 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Wieluńska 1925 nr 5

Z Krzeczowa.
Zagadkowe podpalenia.
W dnia 16 b. m. prawdopodobnie z umyślnego podpalenia spalił się dom mie­szkalny, należący do młyna wodnego w majątku Krzeczów. Młyn dzierżawiony jest przez żydów Lipszyców, wieczystą dzierżawą jako serwitut.
Charakterystyczne jest to, że zaraz po żniwach w tymże majątku spłonął stóg żyta prawdopodobnie podpalony niewia­domą ręką. W obydwóch wypadkach spraw­cy podpalenia pozostali zagadka.
P. P.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 77a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wcią­gnięto następujące wpisy pod Nr. Nr.:
d. 28 czerwca 1926 r.
7146 „Władysław Płuciennik", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Krzeczowie, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego. Istnieje od 15 stycznia 1925 r. Właśc. Władysław Płuciennik, zam. we wsi Krzeczowie.

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
157. Nazwa majątku leśnego: Krzeczów, powiat Wieluń. Właściciel: Jadwiga Wodryńska. Obszar ha: 285, 60.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 36

Wydział hipoteczny w Wieluniu obwieszcza, że po niżej wymie­nionych zmarłych, otwarte zostały postępowania spadkowe:
3) Henie z Lipszyców Szczupakowej, zmarłej w dniu 7 kwietnia 1919 r. i Lipmanie Lipszycu, zmarłym w dniu 16 kwietnia 1919 r., współwłaścicielach nieruchomości: "Młyn Krzeczów", położonej w gmi­nie Mierzyce, oznaczonej Nr. 265 rep. hip.;

Termin zamknięcia wymienionych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 7 listopada 1929 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić prawa swoje do kancelarji wymie­nionego wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 42

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, urzędujący w Kaliszu przy ulicy Fabrycznej 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 4 października 1929 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie wieczysto-czynszowa osada młynarska przy rzece Warcie pod nazwą: „Młyn Krzeczów", po­łożona we wsi Krzeczów, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego, oznaczona Nr. hip. 265, należąca do Frajdli-Lipszycowej i spadkobierców po Abramie-Bera Lipszycu, składająca się z ziemi przestrzeni 66 m. 54 pr., i znaj­dujących się na niej: 1) młyna wodnego z bali jednopiętrowego z turbi­ną „Francisa" o sile 40HP w którym znajduje się 2 pary walcy, para ka­mieni, 3 cylindry, żubrownik i in. części mechaniczne, 2) młyna wodne­go z drzewa w stanie nieczynnym, 3) szopy, 4) domu mieszkalnego murowanego jednopiętrowego, 5) spichrza, 6) stajni, obory i szopy, 7) domu mieszkalnego z przystawką, 8) stodoły, szopy i ustępu. Do osady tej należy młockarnią, sieczkarnia, wóz, 2 pługi, 2 brony, drapak i sanie.
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipotecz­ną w wydziale hipotecznym przy sądzie grodzkim w Wieluniu, prawo własności zapisane jest z dz. II wykazu czystym wpisem niepodzielnie: w jednej połowie na imię Frajndli c. Bera Lewi Lipszyc, a w drugiej na imię spadkobierców Abrama Bera Lipszyca, a mianowicie: 1) Szyji, 2) Rafała-Majera, 3) Gabryela Pinkusa, 4) Hena Szczupaka, 5) Sury-Gliki Kę­pińskiej, 6) Litmana, 7) Dwojry Lipszyc, 8) Mosika, 9) Fajwela, 10) Wol­fa, 11) Chila Wigdora, 12) Mordki-Judyl, 13) Tobjasza Chaima rodzeń­stwa Lipszyc, na każdego z nich w 1/13 cz. oraz Frajdla Lipszyc wdowa z drugiej połowy posiada również 1/13 cz. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 10.573 rb. 206 m. 80 f. i 8442 zł. 50 gr. z rygorami odnoszącemi się do tych sum, zapisanemi w dz. III wykazu oraz zapisane są w tym dziale zastrzeżenia czynszowe, że właścicieli obowiązany jest opła­cać na rzecz dom. Krzeczów 1.300 złp. rokrocznie na 2 tyg. przed 24 czerwca oraz 50 zł. również czynszem z gruntu i mleć 600 wierteli zbo­ża do dom. Krzeczowa, laudomjum czyli 10% od sta przy sprzedaży przez właściciela obcemu od sumy szacunkowej oraz nie wolno sprowadzać trunków tylko dominjalne. Nieruchomość sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 20 lutego 1928 r. na żądanie Jadwigi Wodzyńskiej. Na rzecz tej nieruchomości zastrzeżone są serwituty na majątku Krzeczów zapisane w dziale I. wykazu.
Na połowie niniejszej nieruchomości zabezpieczone jest dożywotnie użytkowanie w 1/14 części na rzecz wdowy Frajdli Lipszyc.
Licytacja rozpocznie się od sumy 12.000 złotych za złożeniem vadjum w kwocie 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 13 października 1930 roku.
11764. „Mikołaj Muszkalski", sklep kolonjalno - spożywczy i wy­roby tytoniowe w Krzeczowie, gminy Mierzyce, powiatu wieluńskiego. Właśc. Mikołaj Muszkalski, zam. w Krzeczowie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 9

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 10 kwietnia 1931 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie wieczysto- czynszowa osada młynarska przy rzece Warcie pod nazwą „Młyn Krze­czów", położona we wsi Krzeczów, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego, oznaczona Nr. hip. 265, należąca do Frajdli Lipszycowej i spadkobier­ców po Abramie-Berze Lipszycu, składającej się z ziemi powierzchni 66 morg. 54 pręt. i znajdujących się na niej: 1) młyna wodnego z bali, je­dnopiętrowego z turbiną „Francisa" o sile 40 HP., w których znajdują się 2 pary walców, para kamieni, 3 cylindry, żubrownik i in. części mecha­niczne, 2) młyna wodnego z drzewa w stanie nieczynnym, 3) szopy, 4) domu mieszkalnego murowanego jednopiętrowego, 5) śpichrza, 6) staj­ni, obory i szopy, 7) domu mieszkalnego z przystawką, 8) stodoły, szopy, brony, drapak i sanie.
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipotecz­ną w wydz. hip. przy sądzie grodzkim w Wieluniu, prawo własności za­pisane jest w dziale II wykazu czystym wpisem niepodzielnie: w jednej połowie na imię Frajndli, c. Bera Lewi, Lipszyc, a w drugiej na imię spadkobierców Abrama Bera Lipszyca, a mianowicie: 1) Szyja, 2) Rafała Majera, 3) Gabryela Pinkusa, 4) Henna Szczupaka, 5) Sury - Gliki Kępińskiej, 6) Litmana, 7) Dwokry Lipszyc, 8) Nosika, 9) Fajwela, 10) Wol­fa, 11) Chila Wigdora, 12) Mordki - Judy, 13) Tobjasza Chaima rodzeń­stwa Lipszyc, na każdego z nich w 1/12 cz.
Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 10573 rb., 206 mk. 80 fen. i 8442 zł. 50 gr. z rygorami, odnoszącemi się do tych sum, zapisa­nemi w dziale III wykazu oraz zapisanemi w tym dziale zastrzeżeniami czynszowemi, że właściciel obowiązany jest wpłacać na rzecz dom. Krzeczów 1300 złp. rokrocznie na 2 tygodnie przed 24 czerwca oraz 50 również czynszu z gruntu i mleć 650 wierteli zboża do dom. Krzeczowa, laudemjum, czyli 10 od sta przy sprzedaży przez właściciela obce­mu od sumy szacunkowej oraz nie wolno sprowadzać trunków tylko dominjalne. Nieruchomość sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 20 lutego 1928 r. na żądanie Jadwigi Wodzyńskiej i Fry­deryka Fogla. Na rzecz tej nieruchomości zastrzeżone są serwituty na majątku Krzeczów, zapisane w dziale I wykazu.
Na połowie niniejszej nieruchomości zabezpieczone jest dożywot­nie użytkowanie w 1/14 części na rzecz wdowy Frajdli Lipszyc.
Licytacja rozpocznie się od sumy 12.000 zł. za złożeniem wadjum w kwocie 10 proc., lub od niższej, jako w II terminie.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1932 4 styczeń

Nr. spr. E. 1488/31 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Syndykatu Rolniczego Częstochowskiego w dn. 11 stycznia 1932 r. od godziny 10 rano w Krzeczowie gm. Mierzyce u Wodzyńskiej, będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Jadwigi Wodzyńskiej, składający się ze 100 metrów drzewa szczapowego, 200 metrów kartofli, 5 źrebaków, 3 jałówek, 3 świń i 17 proszczaków i oszacowany do sprzedaży na sumę trzy tysiące dwieście czterdzieści (3.240) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 10 grudnia 1931 r.
Komornik Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 11 luty

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu na odbytej sesji w Działoszynie skazał:
(...) Wojciecha i Mateusza Kuberów ze wsi Mokre gm. Siemkowice za kradzież drzewa z lasu Wodzyńskiej w Krzeczowie na 1 mies. więzienia.(...)

Echo Sieradzkie 1932 22 czerwiec

ZA OPÓR WŁADZY 3 MIES.
WIĘZIENIA.
Mieszkaniec wsi Działoszyn Antoni Smorawski za stawianie oporu policji i sołtysowi podczas wykonywania przez nich czynności służbowych we wsi Krzeczowie gm. Mierzyce — skazany został przez Sąd Grodzki w Wieluniu na 3 mies. więzienia.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 52


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 10 czerwca 1933 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Filaka, syna Jana i Józefy z Kubiaków, urodzonego dnia 25 kwietnia 1891 roku we wsi Krzeczowie, gm. Mierzyce, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzeli o życiu lub śmierci Antoniego Filaka, aby o znanych sobie faktach zawiado­mili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nad­mienia, że Antoni Filak był stałym mieszkańcem Bronikowa, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego. Nr. sprawy Co. 541/33.


Echo Sieradzkie 1933 27 kwiecień

PRZERWA KOMUNIKACYJNA NA ODCINKU WIELUŃ-DZIAŁOSZYN.
Z powodu gruntownej naprawy mostu na rzece Warcie w Krzeczowie przejazd z Wielunia do Działoszyna odbywać się będzie już z dniem 24 kwietnia przez wieś Wierzchlas i Kamionka.
Przerwa w komunikacji na tym odcinku potrwa około 3-ch tygodni.

Echo Sieradzkie 1933 29 kwiecień

[...]WODOWA DROGA Z WIELUNIA DO DZIAŁOSZYNA.

Z powodu gruntownej naprawy mostu na rzece Warcie w Krzeczowie przejazd z Wielunia do Działoszyna odbywać się będzie przez wieś Mierzyce i Kamion. - [a nie] przez Wierzchlas [i] Kamionkę, jak zostało omyłkowo przed dwoma dniami [podane]. Naprawa mostu potrwa około 3-ch tygodni.

Echo Sieradzkie 1933 2 maj

OBWODOWA DROGA Z WIELUNIA DO DZIAŁOSZYNA.
Z powodu gruntownej naprawy mostu na rzece Warcie w Krzeczowie przejazd z Wielunia do Działoszyna odbywa się przez wieś Mierzyce i Kamion.
Naprawa mostu potrwa około 3-ch tygodni.

Echo Sieradzkie 1933 10 lipiec

KOLONJE LETNIE DLA DZIECI
NAJBIEDNIEJSZYCH.
Powiatowy Komitet Funduszu Bezrobocia wyasygnował w roku bieżącym na kolonie letnie dla dzieci najbiedniejszych sumę zł. 6.600 dzięki czemu 162 dzieci najbiedniejszych korzystać może ze słońca i zdrowego powietrza w ciągu kilku tygodni.
Dzieci zostały ulokowane w następujących miejscowościach:
W Krzeczowie nad rzeką Wartą 80 chłopców, w Dalachowie w lesie 40 dziewcząt i w Folwarku Raduckim wpobliżu rzeki Warty 12 dziewcząt.
Dzieci, z wilgotnych dusznych bezsłonecznych suteryn i ciasnych pomieszczeń, pod wpływem obfitości promieni słonecznych i zdrowego powietrza z dniem każdym przybierają na wyglądzie, martwe ich twarzyczki nabierają życia i rumieńców. Radość rozbawionej na wolnem powietrzu dziatwy jest wielka.
Prócz dzieci z Wielunia przebywają tamtego roku dzieci najbiedniejszych z Wieruszowa i Praszki.

Echo Sieradzkie 1933 19 lipiec

WYJAZD DRUGIEJ PARTJI DZIECI NA KOLONJE LETNIE.
W sobotę dnia 15 b. m. została wysłana na kolonje letnie druga partja dzieci.
Do Krzeczowa wysłanych zostało 8 chłopców, do Raduckiego Folwarku 4 dziewczynek plus 33 drobnych dzieci płci obojga od 2 do 5 lat i do Dalachowa 42 dziewczyn. Razem 199 dzieci. Zorganizowaniem kolonji zajął się Związek Pracy Ob. Kobiet w Wieluniu. Fundusze na kolonje dostarczył w sumie 6.600 zł. Pow. Kom. Fundusz. Bezrobocia. Przebywający na kolonjach chłopcy otrzymują specjalne spodenki kąpielowe.
Opieka nad dziećmi powierzoną została wychowawcom i wychowawczyniom.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:

9. Krzeczów, obejmującą: wieś Krzeczów, folw. Krzeczów, os. młyn. Krzeczów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 3
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 luty
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 123
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 maj
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 wrzesień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 czerwiec
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1972 nr 203

Sezon wędkarski trwa
Uczeń z Wielunia — Andrzej Glinka miał niebywałe szczęście. Złowił w Warcie w miejscowości Krzeczów — brzanę. Ryba mierzyła 75 cm, a ważyła 3,5 kg (na zdjęciu). Natomiast Roman Pacocha zdobył dużego bolenia, rybę trudną do złowienia. Ważyła ona również ok. 3,5 kg. Rekordowym połowem w tym sezonie był złowiony w Warcie 35-kg sum o długości 172 cm.


1 komentarz: