-->

wtorek, 14 maja 2013

Krucica / Kruszyca

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kruszyna, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kruszyca, os. włośc., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 28 w.; dom 1, mk. 5.

Spis 1925:
Kruszyca, osada, pow. sieradzki, gm. Szadek. Spisano łącznie z wsią Kobyla Miejska.

Krucica, obecnie część miasta Szadek w gminie Szadek.

Kruszyca 1914 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1822 nr 344

NRO 11318/37602-WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Maiąc sobie przy Odezwie Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 7go Maia r. b. Nro 3,075. przesłany Wykaz Debentów w należnościach Stępla wpisowego zalegaiących, a z teraźnieyszego zamieszkania niewiadomych, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego umieszczaiąc poniżéy takowy wykaz, poleca ninieyszym Wóytom Gmin i Burmistrzom Miast, aby wymienionych Debentów teraźnieyszy pobyt, lub ich maiątki przez Sukcessorów posiadać mogące, śledzili, a o wyśledzeniu lub nieznaydowaniu się, właściwego Kommissarza Obwodu zawiadomili. Kommissarze zaś Obwodowi za zebraniem wszystkich szczegółowych wiadomości, są obowiązani w razie wyśledzenia którego Debenta zaspokoienia przez niego winney należności, do Kontrolli Skarbowej przy Sądach Woiewództwa Kaliskiego, w papierze Stęplowym właściwego formatu odesłać się powinnéy, dopilnować, i tak w tém położeniu iako też i w razie niewyśledzenia, Kommissyą Woiewództwa Mazowieckiego zawiadomić maią.
w Warszawie dnia 31. Sierpnia 1822. roku.
Radca Stanu Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI Filipecki Sekr: Jener:
WYKAZ
Zaległości Stępla wpisowego w sądownictwie Woiewództwa Kaliskiego Wyrokami zasądzonego, a od Debentów tych którzy zmieysca pobytu teraźniejszego wiadomemi nie są, należącego się (...)
43. Józef Madaliński, mieszkał w Wsi Kruszyny, w Obwodzie Szadkowskim, sprawę miał w Sądzie Policyi Poprawczey w Piotrkowie w roku 1821. należy się od tegoż Złł: 10.(...)
Za Zgodność świadczę: Sekretarz generalny Kommissyi Woiewództwa Mazowieckiego, Filipecki.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 18

Urząd Municypalny Miasta Szadku. Nro. 545.
Podaie do publiczney wiadomości, że w terminie dnia 30 Kwietnia, 8 i 19 Maia r. b. odbywać się będzie licytacya w Biórze Municypalnym tuteyszym na wieczystą sprzedaż folwarku Kruszycy z zabudowaniami, wolnem pastwiskiem w borach miejskich i gruntem do tegoż należącym, w ilości hub 4ch miary magdeburgskiey. Chęć kupna tego maiących na czas oznaczony i do mieysca z gotowemi pieniędzmi zaprasza, gdzie o dalszych warunkach każdego czasu dowiedzieć się można. — Szadek dnia 26 Kwietnia 1831.
Rydlewski Z. B.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 29

Dnia 30 Lipca (11 Sierpnia) r. b. odbędzie się w Mieście Sieradzu w Biu­rze Kommissarza Obwodu o godzinie trzeciej z południa licytacya głośna inplus na wieczyste wydzierżawienie folwarku Kruszyca do Kamelaryi w Szadku nale­żącego od summy złtp. 600 w kupnego, kanon zaś co rocznie na złtp. 339 gr. 12 i szacunek za budowle na złtp. 683 gr. 22 jest ustanowiony.
Vadium do licytacyi gotowemi pieniędzmi w Kassie Ekonomicznej Miasta Szadku i Sieradza złożyć się mogące oznaczone na złp. 100 warunki zaś do licytacyi każdego czasu w Biórze Kommissarza Obwodu wolne będą do odczytania.
w Sieradzu dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1840 r.

Kleszczeński Kom, Obw. Siera.

Dziennik Warszawski 1870 nr 269

N. D. 9544. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. Р. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Emilji z Ewaltów 1° ślubu Benzel 2° Rather, a teraz zamężnej Eksztejn, Krystjana Eksztejn młynarza żony, w asystencji i za upoważnieniem tegoż czyniącej, czyli obojga małżonków Eksztejn w osadzie Bugaj, jurisdykcji Sądu Pokoju w Petrokowie powiecie Petrokowskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Walerjana Oborskiego, Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu obrane mających, w poszukiwaniu rs. 900 z procentem 5% od dnia 26 Listopada (8 Grudnia) 1865 roku i kosztami od Juljana Piszczatowskiego właściciela osady Kruszyca, tamże w Powiecie Sieradzkim, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku zamieszkałego, protokułem Antoniego Radwańskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, dnia 10 (22) Listopada r. b. rozpoczętym, a dnia 11 (23) Listopada t. r. ukończonym, w drodze sądowej przymusowego wywłaszczenia, zajętą i zaaresztowaną została
Osada czyli folwark Kruszyca,
pod Nr 253 lit. a, b, c, katastrów, a pomiaru sytuacji Nr. 1, 2, 3, w obrębie dawniej miasta, a teraz osady Szadek, w gminie i parafji Szadek, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Powiecie Sieradzkim, Gubernji Kaliskiej położona, prawem wieczysto-czynszowem do egzekwowanego dłużnika Juljana Piszczatowskiego należąca, w tegoż posiadaniu zostająca, poszukiwaną wierzytelnością obciążona, obejmująca rozległości w przybliżeniu morgów 62 prętów 277 miary nowopolskiej, mająca wspólne użytkowanie z lasu osady Szadek to jest: zbieraninę, drzewo do budowy i wolne pastwisko i przywileje tejże osadzie Szadek służące.
Na gruncie tej osady, stoją następujące zabudowania:
1. Dom mieszkalny drewniany, z jednym kominem murowany gontami kryty.
2. Chlewy i drwalnia drewniane pod jednym gontowym dachem.
3. Obory i stajnie pod jednym gontowym dachem także drewniane.
4. Budynek drewniany gontami kryty, mieszczący w sobie olearnią, młyn mączny i jaglany, sieczkarnią i młockarnią, jednym kieratem czterokonnym poruszane, ze wszelkiemi potrzebnemi narzędziami i maszynami, oraz kamieniami i pytlami potrzebnemi do robienia oleju, mąk, jagieł, rznięcia sieczki i młócenia zboża, budynek ten ma komin murowany.
5. Sklep na wierzchu ziemi z kamieni i cegły murowany, słomą kryty.
6. Stodoła o dwóch klepiskach drewniana pokryta dranicami, a w środka słomą, w jednym klepisku tej stodoły jest urządzona młockarnia.
7. Sadzawka przed temi budynkami niewielka dla drobiu.
8. Szopa czyli wozownia pod gontem.
9. Studnia drzewem cembrowana.
10. Wychodek deskami obity i pokryty.
11. Ogród warzywny i owocowy za domem morgę obejmujący, ogrodzony żerdziami, w którym jest blisko 80 sztuk drzewek.
Podatki roczne z tej osady opłacone do Kasy Okręgowej w Sieradzu wynoszą rub. sr. 21 kop. 7.
Z osady tej oddzielono gruntu morgów 1 1/2, dla 2-ch włościan uwłaszczonych t. j. Kacpra Posiadły i Błażeja Malinowskiego, które graniczą od traktu z Szadku do Poddębic, z zachodu z osadą Kruszyca i kolonją rządową Kobyla miejska, od południa i wschodu z lasem i gruntami osady Szadek.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętej osady, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Oborskiego i w biurze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków sprzedaży przejrzany być może.
Zajęcie w kopjach doręczono dnia 11 (23) Listopada 1870 roku: 1. Józefowi Gadomskiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku; 2. Hipolitowi Czerwińskiemu, Wójtowi gminy Szadek, do której to gminy osada Krzyszyca należy.
Następnie zajęcie to wniesiono do księgi wieczystej tejże nieruchomości w Sądzie Pokoju w Szadku znajdującej się, w dniu 11 (23) Listopada 1870 r., a w dniu 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. do księgi zaregestrowań przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej.
Sprzedaż zajętej nieruchomości odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu przy ulicу Józefina.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, odbędzie się d. 14 (26) Stycznia 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wywieszono na tablicy w sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego w Kaliszu, dnia 21 Listopada (3 Grudnia) 1870 r.
Pisarz Trybunału,
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 223

N. D. 6512. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków i terminu temczasowego w d. 10 (22) Marca 1871 r. przysądzenia, w którym folwark Kruszyca Patronowi Oborskiemu za rs. 1,500 przysądzony został, stanowcze przysądzenie dla zaszłych sporów odbytem nie zostało, że jednak po usunięciu takowych Emilja Eksztejn, dalszego popierania subchastacji zaniechała, przeto Trybunał wyrokiem d. 17 (29) Października r. b. zapadłym, Helenę Dobek Pannę doletnią z własnych funduszów utrzymującą się w mieście Warcie zamieszkałą, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającą od której tenże Patron stawa i dalszą subhastacją popiera, do dalszego prowadzenia subchastacji podstawił i termin do ostatecznego przysądzenia na d. 30 Listopada (12 Grudnia) 1872 r. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym ostateczne przysądzenie odbytem zostanie.
Kalisz d. 18 (30) Października 1872 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kurjer Warszawski 1886 nr 200

= Wypadki.
Czytamy w Dzień. łódz., iż w niedzielę (dnia 10-go b. m .) w lesie pod wsią Krocice, gub. piotrkowskiej, popełnione zostało morderstwo na osobie rzeźnika z Szadka.
Rzeźnik ów powracał nocą z Małyki, gdzie sprzedawał wędliny zebranemu na odpust ludowi.
W lesie napadło go czterech złoczyńców, którzy wystrzeliwszy doń z rewolweru, zadali mu jeszcze ranę w kark, dorznęli nożem i ograbiwszy trupa, uciekli.
Wypadkowo świadkiem morderstwa była kobieta, zbierająca jagody w lesie; ta dała znać wójtowi i dzięki jego energji jeden ze złoczyńców, kolonista ze wsi Puczniew, natychmiast aresztowany został.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 87

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Michale Kuchciaku, właśc. 2 dzies. 1349 sąż. z maj. Krucice, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 10 maja 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 7

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że otwarte zo­stały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie i Jadwidze małż. Matusiakach i Michale Kolędzie, właścicielach części nieruchomości we wsi Kruszyca położonej, Nr. 1 rep. hip. oznaczonej;

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dz. 1 sierpnie 1931 r. na godzinę 10 rano w wydziale hi­potecznym w Zduńskiej - Woli, ul. Złotnickiego 6. We wskazanym termi­nie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 68

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Walentym i Ludwice z Wróblewskich małż. Szulcach, wierzy­cielach sumy 500 rb., zabezpieczonej na nieruchomości we wsi Kruszyca, pow. sieradzkiego, położonej, Nr. 1 rep. hip. oznaczonej — i
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 1 marca 1933 roku na godzinę 10 rano, w wydziale hipotecznym w Zduńskiej - Woli, ul. Złotnickiego Nr. 6.
We wskazanym terminie osoby interesowane, osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
4. Kobyla Miejska, obejmującą: wieś Bobownia, wieś Kobyla Miejska, osadę Krucica, Szadek Poduchowny, Wójtostwo Szadek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie 1933 13 listopad

Z ZEMSTY PODPALIŁ SĄSIADA.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu w dniu 9 b. m. w składzie: sędziego przewodniczącego Beeli, sędziów asystentów Gzowskiego i Malingera, prokuratora Kropiwnickiego i sekr. Mierzwińskiego rozpatrywał sprawę Antoniego Piotrowicza mieszkańca wsi Grabowiny gm. Szadek oskarżonego o podpalenie stodoły Walentego Pęcherzewskiego ze wsi Kruszyc tejże gminy.
W dniu 23 sierpnia b. r. o godzinie 11 wieczorem w zagrodzie Pęcherzewskiego wybuchł pożar. Pierwsza paliła się stodoła, od której wkrótce zajęły się wszystkie zabudowania.
Poszkodowany podejrzenia swe skierował na Antoniego Piotrowskiego, to też policja z Szadku natychmiast udała się do niego. Oskarżony rozebrany leżał już w łóżku i spokojnie chrapał. Po obudzeniu oświadczył, że tego wieczoru nigdzie nie był.
Gdy obejrzano jego buty, były mokre i zbrudzone błotem stały na ciepłym piecu.
W toku dochodzenia oskarżony prosił komendanta posterunku aby nie robił sprawy, on za to zapłaci.
Równocześnie przybył doń poszkodowany i na zapytanie:
-Dlaczego mnie spaliliście — odpowiedział:
-Trzeba było mnie nie skarżyć do sądu i z ziemi nie spędzać.
Na rozprawie oskarżony nie przyznał się do winy, twierdząc, że pierwotne zeznanie było wymuszone. Po zbadaniu świadków [i]mowie prokuratora i obrony Sąd skazał A. Piotrowskiego na sześć lat więzienia.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 47

Wydział hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że otwarte zo­stały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Kolad, właścicielce części nieruchomości we wsi Kruszycy położonej, Nr. rep. hip. 1 oznaczonej;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 grudnia 1934 r. na godzinę 10 rano, w kancelarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli, ul. Złotnickiego 6.

We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub też przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1937 sierpień

Zabawa przy ognisku w polu zakończyła się straszną śmiercią dziecka.
SIERADZ, 20.8 — W tych dniach we wsi Krucica gm. Szadek u gospodarza Pietrzaka na jego polu rozbawione dzieci rozpaliły ogień przynosząc suche chwasty i paląc je. Gdy starsze dzieci odeszły, a dwoje małych nadal podsycały ogień sześcioletnia Jadzia Pietrzakówna nazbierała w fartuszek chwastu podeszła blisko do ognia i wysypała zawartość fartuszka na płomienie. Wówczas fartuszek zajął się, a po chwili i całe ubranie. Pomimo rozpaczliwego krzyku dziecka nikt natychmiast nie mógł pośpieszyć z pomocą, a drugie dziecko stało bezradne. Dopiero po pewnej chwili przybiegli starsi lecz dziecko było już tak poparzone, że po kilku godzinach zmarło.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 14

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
7) Mieczysławie Laskowskim, współwłaścicielu działki gruntu nr 11 o powierzchni 3 dzies. 1.292 saż. z majątku Krucice, pow. sieradzkiego, nr rep. hip. 355;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 25 sierpnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 45/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza