-->

czwartek, 2 maja 2013

Królewska Grobla

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Królewska grobla, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mokrsko, własność rządowa. Ilość domów 4, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Królewska Grobla,   os. nad rz. Prosną, pow. wieluński, gm. i par. Mokrsko, odl. od Wielunia, w. 15, dom 1. W 1827 r. 4 dm., 28 mk. Osada ta według podania miejscowego, nazwisko swe wzięła od grobli, którą królowa Bona kazała usypać na rzece Prośnie, dla dogodniejszego przejazdu, gdy tędy (?) ze skarbami uchodziła z kraju naszego za granicę.

Spis 1925:
Królewska Grobla, folw., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 17. Mężczyzn 6, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 17. Podało narodowość: polską 17.

Królewska Grobla, osada w gminie Skomlin.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
7. Dóbr Narodowych Ekonomii Mokrsko, składaiącey się z Klucza Mokrsko, z folwarków Mokrsko i Kośnik, z wsi Mokrsko z karczmą wiezdną, z folwarku i wsi Krzyworzeka z karczmą wiezdną, z folwarku i wsi Wrublew, z młynem i karczmą Królewska Grobla, z Pustkowiów, Grześlaki, Kik i Mamzery, z młyna Wierzchowiska czyli Kik, Z Klucza Kowale, do którego folwarki Kowale, Kiermakowski i Zawisna oraz wieś Kowale z karczmą wiezdną i szynkownią należą, tudzież wieś Gana z karczmą wiezdną, Pustkowie Długie z szynkownią i część wsi Straier z młynem Plewo, z Klucza Wierzbie, z folwarku i wsi Wierzbie z karczmą wiezdną, z Pustkowiów Sołtysiaki, Marki i Lachowizna, z Klucza Żytniow, z folwarków Żytniow po XX. Paulinach i po PP. Norbertankach, z wsi części Żytniow po XX. Paulinach, i z części wsi Żytniow po PP. Norbertankach, i z Pustkowiów Chwile, Żarow, Pieńki, Wielunki i Wielunki w Boru, leżących w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1828 nr 75

Kommissja Województwa Kaliskiego. Ogłasza niniejszem iż dobra Rządowe ekonomja Mokrsko w obwodzie Wieluńskiem położona, czyniąca rocznej intraty zp. 26,644 gr: 27, do które; należą następujące folwarki: Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. Wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko, Strojec i Wróblew, propinacja, rybołostwo i wolne mlewo w młynach na Królewskiej grobli i Kowalach wydzierżawień się będzie w drodze publicznej lycjtacji na rjsico dzisieyszego dzierżawcy na lat pięć nieprzerwanie po sobie idących od 1 Czerwca r. b. a to na sali posiedzeń kommissji wojewódzkiej w dniu 23 Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. Kużdy pretendent na terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do licytacji złożyć: 1, Świadectwo kommissarza właściwego obwodu że mu iest znany jako dobry i zamożny gospodarz że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, i odpowiedni dzierżawnie której żąda, inwentarz z wy rażeniem iego iakości i ilości. 2, Świadectwo dziedzica dóbr które dotąd dzierżawił, że się w wypłacie zupełnie uiścił, że jest zazamożnym i rządnym gospodarzem, i że się z właścianami łagodnie obchodził. 3, Vadium gotowemi srebrnemi kurs w kraju maiącemi pieniędzmi w ilości zp. 6661 gr: 7. O warunkach zaś kontraktowych pod jakiemi to wydzierżawienie nastąpić ma, każdego czasu w biórze kommissji wojewódzkiej a mianowicie sekcji ekonomicznej dowiedzieć się można. — Działo się w Kaliszu dnia 23 Maja 1828 r. — Radca Stanu Prezes Piwnicki. — Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 626

NRO 72375/26525— WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do Odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 31 Sierpnia r. b. Nro 39336/17639 i z dnia 21 Września r. b. Nro 40237/18114 przyłączając tu poniżéy Wykaz dłużników kar Sądowych za kwartał 2. r. b. niemniey Wykaz kar Kontrawencyi Stęplowych za kwartał 2. r. b. z pobytu niewiadomych, poleca ninieyszém Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby ścisłe śledztwo tak osób iako i ich funduszów, po Miastach i Gminach dopełnili, w razie wyśledzenia przypadaiące od nich należności, ściągnąwszy, takowe wgotowiźnie, to iest kary Sądowéy według wskazania w uwagach wykazu, a kary Kontrawencyine do Kontrolli Skarbowéy Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odesłać winni. O skutku zaś obowiązani są naypóźniey w dniach 30. Kommissarzom właściwych Obwodów donieść, którzy tego dopilnować i również w przeciągu tego czasu o tém Kommissyi Woiewództwa zarapportować są obowiązani; po upływie którego to terminu, śledztwo za bezskuteczne uważanem będzie, zastrzegając odpowiedzialność za szkodliwe ztąd wyniknąć mogące skutki.
w Warszawie dnia 27 Mca Listopada 1827 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener.
Lit: A. Wykaz dłużników Kar Kontrawencyiych z mieysca teraźniejszego pobytu niewiadomych, uformowany przez Kontrollę Skarbową Woiewództwa Kaliskiego z Kwartału II. 1827 roku.
16. Piotr Marczewski, ostatnią razą zamieszkały w Królewskiey Grobli Obwodzie Wieluńskim gr: 25.
17. Miłecki były Rewizor, ostanią razą zamieszkały w Królewskiéy Grobli Obwodzie Wieluńskim Złłp: 6.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 24

Rząd Gubernialnу Kaliski.
W wykonaniu reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodowi Skarbu z daty 3 (15) Listopada r. z. Nr. 89228, podaie do publiczney wiadomości, iż na czasowo wydzierżawienie na lat 12 od 1 Czerwca 1838 r. Dóbr Rządowych i Suprymowanych z temże dniem expiruiących, odbywać się będą licytacye w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu w sali ogólnych posiedzeń każdego dnia od godziny pierwszey z południa poczynaiąc w terminach i od summ za pretium fisci poniżey wyszczególnionych:
I. Dobra Rządowe.
H. Na dzień 16 (28) Lutego 1838 r.
28. Naczelna dzierżawa Ekonomii Моkrsko, w powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, składaiąca się z folwarku Krzyworzeka, Mokrsko Wrublewa, z Sołectwa w wsi Wrublewie z wsiów Gana z Pastkowiem Długie Krzyworzeka, Mokrsko, części Stroyce Rządowe, i Wrublewa z pustkowiem z propinacyi w tychże wsiach i na Królewskiej grobli, oraz z wolnego miewa w młynie tamże, dochód roczny dotychczasowy po potrąceniu wszelkich podatków i ciężarów gruntowych, procentów na budowle, mosty, i wydatki losowe wynosi złp. 18958 gr. - do tego dodawszy: czynsze od włościan i kolonistów po potrąceniu 10 od sta zatrudnienie się poborem złp. 1501 gr. 14. za małe polow. 1 od sta złp. 189 gr. 17. Summa do licytacyi pro pretio wynosić będzie złp. 20649 gr. 1
(…) Do ustanowienia summ od których licytacya rozpoczynać się będzie, przyjęte były następujące zasady:
a. Od summy dotychczasowey dzierżawnej potrącono podatki i ciężary gruntowe, także które w anszlagu intraty nie były potrącone, a które Skarb sam opłacał lub dzierżawcom bonifikował.
b. Dodane zaś nawzaiem dochody antelinealne które się nateraz wybieralnemi okazały,
c. Od summy netto w tym sposobie ustanowionej potrącono 5 od sta, a najwięcej 10 od sta, na budowle 5 od sta, na wszelkie losowe wypadki, 4 od sta na utrzymanie Wójta Gminy, i 1 od sta a najwięcej 2 od sta na utrzymanie w dobrym stanie mostów, dróg i drogowskazów.
d. Następnie do pozostałej summy doliczono 1 od sta na dochod za małe polowanie niemniej:
e. Dodano czynsze i dzięsięciny w gotowiznie, które dotąd wprost do Kassy Obwodowej wpływały. — Po potrąceniu od tych dochodów na korzyść dzierżawcy 5 od sta na zatrudnienie się poborem, a 5 od sta na wszelkie niedobory bez żadnej ze skarbu ewikcyi.
Tak dopiero summa ostatniego z powyższego wyrachowania wynikła, stanowi pretium od ktorego licytacya rozpoczynać się będzie; nadmienia się wszakże ze jeżeli przy bliższym rozpoznaniu na gruncie okaże się potrzeba potrącenia wyższego procentu na mosty lub wyższego nad 5 do 10 procentu na budowle, potrącenie to przy licytacyi miejsce mieć będzie.
Każdy pretendent do licytacyi przystępujący obowiązany złożyć jest na vadium 1/4 część summy pro pretio fisci ustanowionej które przez utrzymuiącego się przy licytacyi dokompletowane być musi do wysokości 1/4 części summy z licytacyi wynikły, po zatwierdzeniu zaś kontraktu utrzymujący się przy dzierżawie złożyć będzie powinien kaucyą wyrownywającą całkowitej summie dzierżawnej, niemniej potrąconym ciężarom podatkom i procentom wyżéj wyszczególnionym, bez względu czy kaucya będzie stawiona w gotowiznie, listach zastawnych lub hypoteczna, oprócz tego przystępujący do licytacyi obowiązany będzie złożyć świadectwo kwalifikacyjne postanowieniem X. N. Królewskiego z d. 24 Lutego 1818 roku przepisane, które obeymować powinno, znaiomośc gospodarstwa dobre obchodzenie się z włościanami, zamożność w inwentarzach regularną wypłatność, posiadanie funduszu w gotowiznie dwuletniej dzierżawie i kaucyi przepisanej odpowiedniego. —Swiadectwo takie kwalifikacyjne winno być wydane przez Kommissarza Obwodu, w którym pretendent iest zamieszkały, przez właściwy Rząd Gubernialny potwierdzone, inne świadectwa przyjmowane nie będą.
w Kaliszu d. 6 (18) Stycznia 1838 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski, Z.
Sekretarz Jeneralny, Russecki, Z.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 25

Węgierski Nadstrażnik Obiazdu 4. Wodzyński, Znanecki, Mołodecki Strażni­cy celni i Badowski Strażnik tabaczny, patrolluiąc nocy z dnia 12 na 13 b. m. i r. na posterunku Królewska Grobla zwanym zabrali niewiadomym z nazwiska oraz miejsca pobytu defraudantów 1474 funt. przędzy bawełnianej białej, i 96 funt. przędzy bawełnianej kolorowej, w zastosowaniu się przeto do przepisów Komora Celna podaie zdarzenie to do publicznej wiadomości, wzywaiąc niewiadomych właścicieli, aby się z dowodami usprawiedliwiaiącemi własności wymienionej wyżej przędzy w ciągu 4ch tygodni zgłosili, niemniej wzywa każdego ktoby o nich lub o niedostawieniu w zupełności przędzy mógł mieć wiadomość, aby ią lub Rząd Gubernialny Kaliski na piśmie bez użycia stempla zawiadomił, po upływie bowiem zakreślonego terminu process niniejszy zaocznie zadecydowany zostanie.
w Wieruszowie dnia 5/17 Czerwca 1839 roku. Komora Celna Igo Rzędu

Hilczyński. Rogowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 262

ZAPOZWY EDYKTALNE.
(Ν. D. 5429) Rząd Gubernialny Warszawski.
W nocy z dnia 4 (16) na 5 (17) Czerwca r. b. strażnik celny Wincenty Rulewicz odbywając patrol na przeciw pustkowia Zadole inaczej Krajcery zwanego w, punkcie Królewska Grobla odbił dziewięć sztuk trzody chlewnej zbiegłemu defraudantowi Rząd Gubernialny wzywa niewiadomego właścicieli aby w ciągu najdalej 4-ch tygodni od daty niniejszego obwieszczenią zgłosili się do biura tutejszego Rządu Gubernialnego lub też do Rewizora Skarbowego Okręgu Wieluńskiego, w Wieluniu dla udogodnienia pochodzenia zakwestyonowanéj im trzody chlewnej w przeciwnym bowiem razie po upływie zakreślonego terminu zaocznie z takową postąpionem będzie, wzywa zarazem wszystkich posiadających wiadomość o właścicielach powyższych objektów lub o innych okolicznościach ujęciu ich towarzyszących aby objaśnień swych w terminie i miejsca powyżej wkazanych, piśmiennie albo też protokularnie na papierze zwyczajnym bez potrzeby użycia stempla, udzielić zechcieli.
w Warszawie d. 31 Paźdz. (12 List.) 1849
Gubernator Cywilny
Radca Tajny, w z. Rozwadowski.
Naczelnik Kancellaryi, Strożycki.

Gazeta Codzienna 1860 nr 183

Do pamiątkowych miejsc w historji należy jeszcze w Wieluńskiém wieś Krzyworzeka i Królewska Grobla; pierwsza, rozrzucona nad wąwozem, który widocznie był niegdyć korytem jakiejś krętej czyli Krzywej rzeki, posiada kościołek, który królowa Bona w ucieczce czy téż podróży swojéj ufundować miała, a jadąc przez granicę Szlązka ze skarbami uwiezionemi, kazała usypać dla siebie groblę na rzece Prośnie, którą Królewską nazwano i tak po dziś dzień osadę tam powstałą zowią.

Zorza 1867 nr 27

Ksiądz Wądołowski i Królewska Grobla.
Donoszą pisma, że ks. Wądołowski, proboszcz ze wsi Mokrska pod Wieluniem, przejeżdżając dnia 15 Czerwca r. b. około wielkiego stawu na osadzie zwanej Królewska Grobla nasaméj granicy Szląskiéj, spostrzegł rybaka tonącego w niezmierzonej głębinie i wołającego ratunku. Nie tracąc przeto chwili czasu, rozdziera na sobie ubranie i rzuca się z gałęzią w ręku na pomoc tonącemu. Rybak chwyta się gałęzi i ksiądz zmierza z nim ku brzegowi; lecz w połowie drogi sam także słabnie i nurza się, gdyż sznur od sieci, którym był okręcony rybak, utrudza im bardzo płynięcie. Co większa, gałąź śliska wymyka się z rąk ratującemu, a biedny rybak z gałęzią w ręku znowu tonąć zaczyna. Ks. Wądołowski mimo ogromnego znużenia daje nurka pod wodę, chwyta gałąź i znowu obaj wypływają na wierzch lecz po chwili, czując opadanie sił, sam zaczyna wołać ratunku, nie puszczając jednakże gałęzi z ręki. W tedy stojący nad brzegiem strażnik graniczny, łamie dużą gałąź olszyny, wchodzi z nią do stawu, o ile mógł najbliżej tonących, podaje drugi koniec księdzu i w ten sposób dopełnia ocalenia, które ks. Wądołowski z taką szlachetnością i wytrwałością prowadził! — Dodajemy tu, jako świadomi miejsca, że staw ten czerniejąc głębiną niezmierzoną, pochłaniającą często gęsto w sobie mniéj ostrożnie kąpiących się ludzi, dał powód do podań przesądnych: jakoby na nim często pokazywała się w południe lub wieczorem czerwona czapeczka, po którą sięgając nierozważny, tonie w przepaści,—to znowu pokazuje się jakiś chłopczyk wołający ratunku, a zimą w przyręblu rozciąga się nieruchomy rak duży, a wszystko to na znęcenie w przepaść nieostrożnego. Jest to oczywiście przesąd pochodzący z bałwochwalczych czasów u nas, wtedy bowiem wierzono w utopki i topielice, czyli złe duchy, przedzierżgającą się w różne kształty i wabiące ludzi w głębinę.
Lecz pewniejszą rzeczą jest podanie miejscowe, że Królowa Bona, matka króla Zygmunta Augusta, a żona Zygmunta Starego, chytra i przewrotna Włoszka, uciekając z ogromnemi skarbami z Polski przed 300 laty, kazała tutaj wysypać groblę śród błota i trzęsawisk dla poszóstnych swych wozów naładowanych pieniędzmi i klejnotami. Ztąd to miejscowość ta otrzymała nazwę Królewskiéj Grobli.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę.


§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
24) w § 1 p. XIV. skreśla się słowa: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę", oraz „15. Wróblew Smugi, obejmującą: wieś Wróblew-Smugi, os. leśną Wróblew", a na ich miejsce umieszcza się: „14. Wróblew, obejmującą: folw. Królewską-Groblę, wieś Wróblew, os. Wróblew-Straszaka, os. Wróblew-Karczmę, wieś Wróblew - Smugi, os. leśną Wróblew", w związku z powyższem gromada Wichernik, oznaczona liczbą 16, otrzymuje liczbę 15, gromada zaś Zbęk, oznaczona liczbą 17, otrzymuje kolejną liczbę, t. j. 16.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 5

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 3 marca 1937 r. Nr. SPB. V. 1/1/3
w sprawie strefy nadgranicznej.
Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. XII. 1927 roku o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117 poz. 996) po porozumieniu z władzami wojskowymi oraz celnymi zarządza się co następuje.
§ 1.
Strefa nadgraniczna obejmuje obszar leżący wzdłuż linii granicznej, do którego wchodzą następujące miejscowości i osiedla położone w powiecie wieluńskim:
3) W gminie Skomlin: Toplin, kol. Bojanów, Zadola, kol. Klasak i wieś Skomlin.
4) W gminie Mokrsko: Wróblew, wieś Kik, folw. Kik, folw. Wróblew, Smugi, Grześlaki i folwark Grobla.
§ 2.
Granicą zewnętrzną strefy nadgranicznej jest linia granicy Państwa, granicą wewnętrzną jest oznaczona w terenie linia oddzielająca obszar strefy nadgranicznej od reszty obszaru Polski i przebiegająca w powiecie wieluńskim jak następuje: Od punktu zetknięcia się wspomnianej linii, wyznaczonej w województwie poznańskim z rzeką Prosną, linia ta biegnie na przestrzeni około 700 m. dolnym biegiem rzeki, środkiem koryta, do punktu w którym rzeka Prosną styka się z gminami Bolesławiec i Chotynin, a następnie wzdłuż południowej linii granicznej gminy Bolesławiec i dalej wzdłuż południowego skraju szosy idącej z Bolesławca do Wójcina aż do punktu, gdzie szosa ta krzyżuje się z granicą gminy Dzietrzkowice; w obrębie gminy Dzietrzkowice biegnie ona wzdłuż południowego skraju szosy idącej na Wójcin - Łubnice do traktu Dzietrzkowice—Klasak, a następnie wzdłuż południowego skraju tegoż traktu do granicy gminy Skomlin. Cały odcinek wspomnianej wyżej szosy w obrębie gminy Dzietrzkowice oraz trakt na Klasak jest ze strefy nadgranicznej wyłączony. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej miejscowości: kolonię Andrzejów, wsie Łubnice i Dzietrzkowice, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianej szosy i traktu względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż wspomnianych dróg.
W gminie Skomlin linia ta w dalszym ciągu biegnie od granicy gminy Dzietrzkowice wzdłuż południowego skraju traktu Klasak—Skomlin, a następnie wzdłuż południowego skraju szosy Skomlin—Mokrsko do granicy gminy Mokrsko. Trakt Klasak—Skomlin i szosę Skomlin— Mokrsko wyłącza się ze strefy nadgranicznej. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej kolonie Klasak i wieś Skomlin, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianego traktu i szosy, względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż, wspomnianych dróg.
W gminie Mokrsko linia ta biegnie od granicy gminy Skomlin wzdłuż granicy między wsią Wróblew a kolonią Zbęk do granicy gminy Skomlin (części wschodniej) i w dalszym ciągu wzdłuż granicy gminy Mokrsko i Skomlin aż do punktu stycznego gmin Mokrsko Skomlin i Praszka.
W gminie Praszka - biegnie ona od granicy Mokrsko po linii granicznej gminy Praszka z gminą Skomlin aż do miejscowości Aleksandrów, następnie wchodzi w gminę Praszka, i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy gruntów mieszkańców - folw. Kiczmachowskie, wsi Kowale, folw. Zawisna, wsi Skotnica, dociera do szosy wiodącej z Rudnik do Praszki, przecina ją i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowego skraju szosy Praszka—Rudniki—Jaworzno, aż do granicy z gminą Rudniki. Wieś Strójec włącza się do strefy nadgranicznej wraz z gruntami należącymi do mieszkańców tej wsi, bezpośrednio do niej przylegającymi.
W gminie Rudniki — granica strefy nadgranicznej biegnie w dalszym ciągu od granicy z gminą Praszka wzdłuż południowego skraju szosy wiodącej z Praszki przez Rudniki do Jaworzna aż do punktu, gdzie szosa ta przecina się z linią kolejową, wiodącą z Wielunia do Krzepic, wreszcie wzdłuż linii kolejowej Wieluń—Krzepice aż do punktu zetknięcia się z granicą powiatu częstochowskiego, po czym opuszczając linię kolejową zwraca się w kierunku południowym i biegnie na południe wspólną granicą województw łódzkiego i kieleckiego do punktu zetknięcia z korytem rzeki Piskorki, położonego na północny zachód od zachodniej krawędzi kol. Lutrowskie w gminie Kuźniczka, pow. częstochowskiego.
Miejscowości Rudniki i Jaworzno, linia kolejowa oraz cały odcinek szosy, biegnący od granicy gminy Praszka przez Rudniki od Jaworna wyłącza się ze strefy nadgranicznej.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w. z. (—) Wendorff
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza