-->

wtorek, 14 maja 2013

Kocilew

Słownik Geograficzny:  
Kocielów,  pustk., pow. wieluński, gmina Skomlin, par. Ożarów; odl. 11 w. od Wielunia, 4 dm., 23 mk.

Spis 1925:
Kocilew, pustk., pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 59. Mężczyzn 30, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 59. Podało narodowość: polską 59.

Kocilew, obecnie przysiółek w gminie Mokrsko.

Kocilew 1847 r.


1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
6. Ożarów, obejmującą: wieś Banasie, wieś Dobijacz. os. Głęboki-Ruczaj, wieś Kocilew, wieś Lasek, wieś Morzykobyłę, kol. Nowy-Folwark, wieś Ożarów, tow. Ożarów, folw. Ożarów, wieś Słoniny, wieś Sikornik.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza