-->

niedziela, 5 maja 2013

Julianów

Słownik Geograficzny:  
Julianów,  kol. włośc., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice. Ma 15 dm., 158 mk., 390 mr. obszaru. Por. Chorzeszów.

Spis 1925:
Juljanów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 179. Mężczyzn 82, kobiet 97. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33, ewangelickiego 145, innego chrześcijańskiego 1. Podało narodowość: polską 71, niemiecką 108.

Julianów, obecnie wieś w gminie Wodzierady.

1992 r.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Juljusza Sznajdra z Juljanowa zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsi Juljanów, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 48

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 18 lutego 1928 roku, niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Anny Kuśmirek, zamieszkałej we wsi Juljanowie, gm. Wodzierady, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Gotliba Kuśmirka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Gotliba Kuśmirka, męża petentki, a sy­na Fryderyka i Pauliny z Daczków, urodzonego w Hucie Dłutowskiej, gm. Dłutów, pow. łaskim, w dniu 7 marca 1883 roku, ostatnio zamiesz­kałego w Pabjanicach, przy ulicy Łąkowej Nr. 11, zapisanego do ksiąg ludności stałej gminy Górka Pabjanicka, wsi Karniszewice, pow. łaskie­go, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, nie­wiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 - miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ulicy Stefana Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Gotliba Kuśmirka po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1072/27.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 9 października 1929 roku, ob­wieszcza, że na skutek podania Henryka Hejne, zam. w Juljanowie, gm. Wodzierady, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Rudolfa Hejne za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Rudolfa Hejne, brata petenta, a syna Samuela i Juljanny z Pyddów, uro­dzonego w Chorzeszowie, gm. Wodzierady, w dniu 28 grudnia 1898 roku, ostatnio zamieszkałego w gm. Wodzierady, pow. łaskim, obecnie po po­wołaniu w 1919 roku do wojska polskiego, niewiadomego z miejsca poby­tu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Rudolfa Hejne posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 666/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
2. Dobków, obejmującą: wieś Dobków, wieś Juljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

 Orędownik 1936 nr. 1Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza