-->

środa, 1 maja 2013

Józefów

Słownik Geograficzny:  
Józefów, wś, pow. turecki, gm. Biernacice, par. Niewiesz; odl. od Turku 27 w. Józefów z wsią Biernacicami liczy; dm. 14, mk. 264.

Spis 1925:
Józefów, wś, pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 134. Mężczyzn 68, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 134. Podało narodowość: polską 134.

Wikipedia:
Józefów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kaliszanin 1887 nr. 2

We wsi Józefów, powiecie tureckim, spaliły się dwie drewniana stodoły ubezpieczone na 650 rs. przyczem straty w nieubezpieczonych ruchomościach  wynoszą 500 rs.

Echo Tureckie 1929 nr 36

Zaginęły dwa weksle po 500 zł., wystawione przez Ignacego Kurzawę m. wsi Józefów, gm. Biernacice p. Tureckiego, takowe unieważnia się.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 76 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 25 kwietnia 1930 r. obwieszcza, że na skutek podania Stanisławy Olejniczak, zamieszkałej w Łodzi, ul. Przędzalniana 30, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Woj­ciecha Olejniczaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Wojciecha Olejniczaka, męża petentki, a syna niezamężnej Agnieszki Olejniczak, urodzonego we wsi Józefów, gm. Biernacice, pow. tureckiego w dniu 19 kwietnia 1883 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, obec­nie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Wojciecha Olejniczaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 178/30.  

Echo Tureckie 1932 nr 25

Wiece sprawozdawcze.
Pan Poseł Tadeusz Straszyński nadsyła do Redakcji następujące sprawozdanie, od­byte przez Niego wieców na terenie nasze­go powiatu.
W dniach od 23 do 29 maja r.b. poseł Straszyński Tadeusz wygłosił przemówie­nia na temat prac Sejmu z ostatniej sesji jesiennej, oraz o aktualnych zamierzeniach Rządu na przyszłość.
Wiece odbyły się we wsi: Śpićmierzu gm. Kościelnica 60 osób obecnych, we wsi i gm. Niewiesz 80 osób, we wsi i gm. Skarżyn 100 osób, we wsi Słodków gm. Piętno 250 osób, we wsi Piaski gm. Wola Świniecka 100 osób, we wsi Świnice gm. Zelgoszcz 100 osób, we wsi Józefów gm. Biernacice 60 osób, we wsi Wielenin gm. Kościelnica 100 osób i powtórnie na skutek życzenia ludności gminy we wsi Niewiesz. Wiec ten ostatni był bardzo licznie obesłany około 500 osób.
Jeśli chodzi o zainteresowanie ludności, stwierdzić należy że było duże, odnośnie zaś do nastroju, to był daleko lepszy, niż w okresie przedwyborczym.
Uwaga i cisza zebranych, pomimo około dwugodzinnych przemówień posła Straszyń­skiego były w zupełności zachowane, zaś jego wyczerpujące przemówienia nie nastręczały wiele pytań i wyjaśnień.
P. poseł Straszyński na wiecach swych nie ograniczał się jedynie do własnych prze­mówień lecz prosił zebranych o zabieranie głosu, aby tą drogą mógł być poinformo­wany o niedomaganiach i bolączkach ludności
Kwestja ulg podatkowych, która omawia­na była szczegółowo, wywarła na ludności dobre wrażenie i wiarę w obecny Rząd, że pod jego kierownictwem przeżywany kry­zys szybciej minie.
Po skończonych wiecach ludność doma­gała się urządzania takich wieców częściej zwłaszcza w obecnej porze, wolnej od ro­bót polnych, dowodząc że ludność żywo interesują sprawy dotyczące stanu gospodarczego, jak również, że życzeniem lud­ności jest zostać w stałym kontakcie ze swymi posłami.
Według otrzymanych informacji p. poseł Straszyński ma zamiar w dalszym ciągu urządzać wiece sprawozdawcze, aby jeszcze w okresie wolnym od robót polnych mógł objechać wszystkie gminy naszego powiatu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 98

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, z siedzibą w Ka­liszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6. na zasadzie art. 1146 U. P. C. ob­wieszcza, że w dniu 24 lutego 1933 roku o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­ne będą prawa współwłasności Stanisława Szymańskiego do osady włościańskiej, położonej we wsi Józefów, gminy Biernacice, pow. tureckiego, zawierającej przestrzeni pow. 6 i pół morgi. Na osadzie znajdują się: 1) dom mieszkalny z bali, 2) obora z gliny, 3) stodoła obita de­skami, 4) wspólna studnia z cembrowin i żórawiem, oraz rośnie 23 drzew owocowych i 7 topoli.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipo­tecznej niema, obciążona jest (długami) alimentami na rzecz Wincente­go i Józefy małż. Kałużnych, prawa współwłasności, stanowiące poło­wę przestrzeni, sprzedane będą prawa do osady Stanisława Szymań­skiego, w/g protokułu zajęcia z dnia 16 lipca 1932 roku, na żądanie Aleksego Pachlińskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1 500 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1210/32.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
4. Józefów, obejmującą: wieś Józefów, parc. Biernacice II.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.
________________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.
____________________________________________________________________________


Echo Tureckie 1938 nr 3

Kradzieże
W nocy na 5 stycznia r.b. na szkodę Białek Stanisławy, zam. we wsi Józefów, gm. Niewiesz, tut. powiatu, nie ujawniony dotychczas sprawca skradł z kurnika 11 kur wartości 22 złote.— Dochodzenie prowa­dzi się.

Echo Tureckie 1938 nr 14

Postrzelenie
W dniu 23 III r.b. około godz. 18-ej w czasie połowu ryb w torfowiskach wsi Kar­nice, gm. Niewiesz, pomiędzy rybakami wynikła kłótnia w trakcie której rybak Cze­sław Kazan z Józefowa wydobył broń i strzelił do rybaka Redeła Antoniego z Podębic raniąc go w udo lewej nogi. Postrzelony Redeł w stanie ciężkim odstawiony został do szpitala w Turku. Kazan broń posiadał nielegalnie, którą sam doręczył na Posterunek Policji i jednocześnie został zatrzymany do dyspozycji władz sądowych.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza