-->

wtorek, 7 maja 2013

Henryków

Spis 1925:
Henryków, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 52. Ludność ogółem: 409. Mężczyzn 200, kobiet 209. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 309, ewangelickiego 88, mojżeszowego 12. Podało narodowość: polską 405, niemiecką 4.

Wikipedia:
Henryków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 226

+ Pożary. W ubiegłym miesiącu w gub. kaliskiej było 22 pożary. Straty w nieruchomościach ubezpieczonych wynosiły 14,970 rbl., w nieubezpieczonych 5193 rbl. Przyczyną 9-iu pożarów były pioruny, w innych wypadkach przyczyna niewiadoma. Pożary zdarzyły się: (…) W pow. sieradzkim: w kolonji Henryków—3 domy, 2 stodoły i 3 obory; (…)

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 79

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 23 września 1920 r., poszukuje Józefa Szrajbera, lat 40, zamieszkałego we wsi Henryków, gm. Zduńska-Wola, a oskarżonego z art. 51 oraz 585 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: wyzn. rz.-katol., wzrost średni, jasny blondyn, wąsy duże-blond, oczy niebieskie.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
6692 „Ignacy Pluskota", sklep spożywczy w Henrykowie, gm. Zduńska Wola, pow. sieradzkiego; właśc. firmy Ignacy Pluskota, zam. w Henrykowie.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 16

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu postępowań spadkowych po zmarłych:
14) Janie Świderskim, właśc. działki ziemi o przestrzeni 1 morga 270 prętów z pod Nr. 8 lit. rosyjska b działu II wyk. hip. części maj. Henryków, pow. sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 30 czerwca 1928 r. w kancelarji notarjusza Aleksandra Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby zainteresowane winny się stawić w tym dniu z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1928 nr 35

Lista P.P.S. z powiatów
Łódzkiego, Łaskiego i Sieradzkiego.
NA PIERWSZYM MIEJSCU POS A. SZCZERKOWSKI
W dniu wczorajszym na ręce przewodniczącego okręgowej komisji Nr. 14, obejmujący powiat łódzki, łaski i sieradzki pełnomocnicy Władysław Roszpla i Stefan Nowacki złożyli listę kandydatów do Sejmu. Ogółem zawiera ona 12 nazwisk. Na pierwszem miejscu figuruje Antoni Szczerkowski tkacz, prezes związku zawodowego włókienniczego w Polsce z Pabjanic. Na drugiem miejscu kandyduje inż. Emil Zerb- Łódź Niem. Soc. Part. Pracy, dalej następują nazwiska: Teofil Lubieński biuralista, Pabianice.
Franciszek Griezel burmistrz m. Konstantynowa, Zygmunt Mażuchowski rolnik ze wsi Henryków gminy Zduńska Wola, Antoni Kupczak rolnik z Pabjanic, Aleksander Frejchel nauczyciel ze Zgierza, Niem. Soc. Patr. Pracy, Franciszek Kałużyński stolarz Ruda Pabjanicka, Antoni Szymczak majster szewcki z Łasku, Olimpja Szymczakowa nauczycielka ze Zgierza, Juljusz Kittel magazynier Pabianice Niem. Soc. Part. Pracy. Stanisław Wcisło biuralista z Sieradza. (p)


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8856. „Helena Lange" — sprzedaż mięsa i wędlin i sprzedaż arty­kułów spożywczych we wsi Henrykowie, gm. Zduńska - Wola, pow. sie­radzkiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Helena Lange, zam. w Henry­kowie.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:dnia 6 listopada 1929 roku
11078. „Karol Runge", sklep spożywczy ze sprzedażą mięsa w Hen­rykowie, gm. Zduńska - Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Karol Runge, zam. w Henrykowie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 19 listopada 1930 roku
11947. „Władysława Milewska", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa i wędlin w Henrykowie, gm. Zduńska - Wola, pow. sie­radzkiego. Właśc. Władysława Milewska, zam. w Henrykowie.

Echo Sieradzkie 1931 6 sierpień

SKAZANI W SĄDZIE GRODZKIM.
Na rozprawie w dniu 2. VIII sąd Grodzki skazał (...)
-na 10 dni aresztu, oraz koszta sądowe, Kanfiszer Adolf, lat 19, zam. w Henrykowie gm. Zd. Wola za kradzież węgla na odcinku Karsznice-Osmolin (...)

Echo Sieradzkie 1931 13 sierpień

MĄDRY PACHCIARZ PO SZKODZIE.,
Zamieszkały we wsi Henryków pod Zd. Wolą pachciarz Moszek Jabłoński, w tych dniach sprzedał jeden z kilku posiadanych placów i gotówkę ulokował pod poduszką.
W czasie jego nieobecności w domu przez otwarte drzwi zakradł się złodziej i zabrał mu 700 złotych. Jabłoński obecnie żałuje, że pieniędzy zamiast pod poduszkę nie ulokował w banku.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 31 grudnia 1931 r.
12487. „Henryk Sarnik", sklep rzeźniczy w Henrykowie, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właściciel Henryk Sarnik, zam. w Henrykowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
5. Henryków, obejmującą: kolonję Henryków, osadę Józefka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 72a


Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 22 marca 1933 roku.
13180. Helena Runge, sklep spożywczo-kolonjalny w Henryko­wie, gminy Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Helena Runge, zam. tamże.

Echo Sieradzkie 1933 29 czerwiec

TOPIELEC W MŁYŃSKICH FILTRACH.
W filtrach młyńskich młyna parowego stanowiącego własność p. p. Wawrzeckiego i Derwalskiego w Zduńskiej- Woli przy ulSzadkowskiej wydobyto zwłoki topielca 13-letniego Stanisława Szafrańskiego, zam. we wsi Henryków, gm. Zd. Wola. który utonął w czasie kąpieli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

OGŁOSZENIE Komisji Wspólnego Planu Zabudowania mZduńskiej Woli i okolic sąsiednich
z dnia 24. VII. 34. Ł. 10/34
(ustanowionej dekretem wojewody łódzkiego z dnia 4 sierpnia 1933 r. za Nr. K. B. IV-31/2.
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu zabudowania m. Zduńskiej Woli
i okolic.
Przystępując na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 ex 1928, poz. 202) do sporządzenia ogólnego planu zabudowania wspólnie dla: 1) miasta Zduńskiej Woli, 2) wsi: Rozomyśl, Osmolin, Krobanówek, Karsznice, Zduny, Stęszyce, Krobanów, Opiesin, Ostrów, Czechy, Ogrodziska, Kolonji Maciejew, Osmolin-folwark, Henryków, Józefka, Osmolin, Opiesin, Janiszewice, Ochraniew, Ochraniew Nr. 1, Biały Łuk, majątków Karsznice, Krobanowek, folwarku Janiszewice — w gminie Zduńska Wola położonych, 3) wsi lzabelów, folwarku Tymienice — w gminie Wojsławice położonych i 4) wsi Swędziejewice, Paprotnia, Nowe Miasto, majątków Paprotnia, Swędziejewice w gminie Zapolice położonych, obejmującego obszar ok. 3000 ha, Komisja wspólnego Planu Zabudowania m. Zduńskiej Woli i sąsiednich okolic podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości. Z treścią mającego być sporządzonym, projektu planu zabudowania interesowani mogą zaznajomić się w Zarządzie Miejskim m. Zduńskiej Woli w okresie od dnia 15 listopada r. b. do dnia 30 listopada r. b. w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.
W okresie od 1 grudnia r. b. do 15 grudnia r. b. interesowani mogą zgłaszać do Komisji Wspólnego Planu Zabudowania miasta Zduńskiej Woli i okolic sąsiednich wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Komisji:
(—) Inż. St. Boryssowicz
Starosta.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 31 styczeń

Krwawa zabawa taneczna.
W kol. Henryków ......* Zduńska Wola w mieszkaniu Wawrzeckiego Józefa odbyła się zabawa taneczna, w czasie której tenże Wawrzecki wszczął spór ze Szczepanem Barańskim.
Skutek zaś był taki, iż „uprzejmy" gospodarz po wyjściu na podwórze uderzył Barańskiego szablą w szyje i rękę.
Powyższą sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu, na której oskarżony do winy nie przyznał się.
Po zbadaniu zaprzysiężonych świadków, sprawa nie została całkowicie wyjaśniona co do winy oskarżonego. Sąd jednakże doszedł do wniosku, iż między stronami nastąpiła poprzednio ugoda, co wskazuje na winę oskarżonego i wobec tego skazał Wawrzeckiego na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na 3 lata.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 12 kwiecień

Okradacze wagonów kolejowych przed sądem.
Cała Banda skazana na więzienie.
Komenda policji państwowej w Sieradzu została zaalarmowana wieścią, że na nowo wybudowanej linji kolejowej Karsznice-Gdynia między stacjami Szadek — a Otok pow. Sieradzkiego nieznani sprawcy dokonali na jadący pociąg towarowy pośpieszny do Gdyni do jednego z wagonów zuchwałego włamania, rozbijając plombę wagonu i wyrzucili 26 skrzyń i paczek wagi 1.600 kg. różnych towarów jak farby olejne, wyroby gumowe, armatura mosiężna, części rowerowe, zawiasy, sery, wyroby cukiernicze, bele towarów i inne, na ogólną sumę około 40.000 złotych. Do pomocy tamtejszej policji, został wydelegowany z Sieradza starszy przodownik policji śledczej W. Malisz,
który po kilkudniowym pobycie częściowo ujawnił włamywaczy.
Byli to mieszkańcy Szadku Władysław Nowak lat 28 i Kazimierz Kołyga lat 19 oraz mieszkaniec folwarku Osmolin gm. Zduńska Wola Roman Haus.
Podczas rewizji skradzionych rzeczy już nie odnaleziono. Nowaka i Kołygę po kilkunastu dniach aresztowano, natomiast Haus ukrywał się w dalszym ciągu. Naskutek rozesłanych telefonogramów policja z Łasku natknęła się na Hausa. Powstała strzelanina w konsekwencji której Haus za usiłowanie zabójstwa ścigających go policjantów został skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi na 9 lat więzienia.
Po kilku tygodniach starszy posterunkowy policji śledczej kom. Zd. Woli Kuna poufnie dowiedział się, że część towarów pochodzących z kradzieży, zostało ukrytych w ogrodzie należącym do gosp. majątku Osmolin Wlhelma Ryttera lat 40.
Zakopania dokonali Leon Podgórski z Hendrykowa w asyście początkowo aresztowanych.
Zaś w przewiezieniu towaru do Łodzi dopomagał Tomasz Włodarczyk lat 37, mieszkaniec Zduńskiej Woli ul. Wodna 17.
Towar został ulokowany u szwagra Włodarczyka, Antoniego Chruszczyńskiego zam. w Łodzi przy ul. Łomżyńskiej Nr. 16.
Następnie pośredniczyli w sprzedaży miesz. Łodzi Rutkiewicz Jan i Icek Rozenberg, zaś nabył towar Gerszon Wygodzki, który zdążył już spieniężyć wszystek towar.
W czasie przeprowadzanych licznych rewizji w stogu maj. Chodaki znaleziono piękne futro, bez właściciela. Krążą wersje, że futro pochodzi z zagranicy.
Powyższą sprawę rozpatrywał kaliski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu — w trybie uproszczonym pod przewodnictwem sędziego Bzowskiego, prokuratora Kropielnickiego i protokulanta Przyjałgowskiego.
Na rozprawę wezwano 35 świadków, z których 13 niestawiło się. Obrony podjęli się adwokat Wołkowiński i aplikant Sądu Grodzkiego w Sieradzu Rembowski Ant.
Po zaprzysiężeniu świadków sąd przystąpił do badania oskarżonych, którzy dzięki swej kwalifikacji zawodowej, wykazali spryt swego fachu, to też na przwodzie sądowem zostało tylko ustalone ......* część zaginionego towaru.
Ze świadków zeznawali:
.......* pociągu towarowego Franc. Mladak*, kr. pociągu towarowego Konstanty Fachowski kier. ekspedycji towarowej Jan Suchomski oraz kilku przedstawicieli poszkodowanych firm. Jeden z nich Karol Nostek z bielskiej firmy określił wartość zaginionego towaru na 1.534 franków szwajcarskich.
Sąd po zbadaniu świadków mowy prokuratora i obrony ogłosił wyrok następujący:
Władysława Nowaka, Leona Podgórskiego, Romana Hausa skazać po 2 lata więzienia, Kaz. Kołygę na 1 rok i 6 mies. więzienia, Wilhelma Ryttera, Tomaszą Włodarczyka i Ant. Chruścińskiego po 6 miesięcy więzienia oraz grzywny 200 zł z zamianą w razie nieściągalności na 20 dni aresztu G. Wygockiego, Icka Rozenberga po 6 mies. więzienia i po 500 zł. grzywny, a w razie nieściągalności po 1 m. aresztu, Jana Fulkiewicza uniewinnił.

*nieczytelne, przypis autora bloga

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 sierpień
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
3. Z gromady kol. Henryków: kol. Henryków.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 101
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1964 nr 26

Kronika wypadków
Na trasie Zd. Wola — Łódź kierowca Jam Moczydłowski lat 23 (zam. Bogatynia), prowadząc samochód ciężarowy potrącił jadącą rowerem Marię Szymańską (Henryków, pow. Sieradz), która poniosła śmierć na miejscu. Kierowcę zatrzymano.

Dziennik Łódzki 1970 nr 257

W Henrykowie, pow. Sieradz prowadzący samochód Henryk M. najechał przechodzącego jezdnią Józefa J. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami przewieziony został do szpitala.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza