-->

piątek, 3 maja 2013

Góra

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gora, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gora, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Głębocki, kasztelanic. (Józef Głębocki, kasztelan kruszwicki)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Góra, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 125, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Góra, G.-poduchowna, wsie, pow. kaliski, gm. Staw, par. Góra, o 29 w. od Kalisza, nad strugą Kapuśniakiem, 13 dm., 81 mk., 16 mr. rozl. Folw. nad Swędrnią i probostwo mają 5 dm., 25 mk., 266 m. rozl. G. oddawna miała kościół drewniany parafialny, który, z biegiem czasu zrujnowany, ustąpił miejsca dzisiejszemu. Dawny kościół miał kaplicę św. Rocha, przytykającą do południowej ściany kościoła, w r. 1609 wybudowaną. Obecnie istniejący kościół w r. 1793 wystawiony kosztem parafian. Parafia G. liczy dusz 2193. Wś G. miała 1827 r. 14 dm., 125 mk.

Słownik Geograficzny:
Góra, r. 1232 Spiczina gora, wś, pow. kaliski. Wś książęca nadana przez Mieszka Starego, klasztorowi św. Wawrzyńca pod Kaliszem (K. W., n. 35 i 139). Kościół par., p. w. Wniebow. N. P. Maryi, istniał już w XIV w. We wsi siedzieli Korabitowie, Krowiccy. W r. 1609 stanął nowy kościół drew. Dochody plebana r. 1520 ceniono na 20 grzyw. (Łaski, L. B., II, 59). 

Spis 1925:
Góra, wś, kol., folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 7, folw. 2. Ludność ogółem: wś 85, kol. 67, folw. 63. Mężczyzn wś 46, kol. 39, folw. 26, kobiet wś 39, kol. 28, folw. 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 85, kol. 67, folw. 63. Podało narodowość: polską wś 85, kol. 67, folw. 63.

Wikipedia:
Góra-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Położona w odległości 7 km na zachód od miasta Warty. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1198 roku, kiedy to książę Mieszko nadaje ją benedyktom z Kościelnej Wsi pod Kaliszem. W 1331 roku zniszczona przez Krzyżaków. Parafia istniała tu już w XIV w. wieś szlachecka, należała do Korabitów Krowickich, Lipickich, Gruszczyńskich, Poniatowskich herbu Szreniawa, w XVIII i XIX w. Stanisławskich i Jezierskich. Anastazy Jezierski, powstaniec, zginął pod Rudnikami 22 kwietnia 1863 roku. Ostatnimi właścicielami byli Wypychowscy. Pierwszy kościół był tu już w XIV w. Współczesny kościół z 1793 r. Wniebowzięcia NMP. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. Wewnątrz belka tęczowa z krucyfiksem z 1 ćw. XVI w. Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św.św. Piotra i Pawła oraz Dominika. Obraz św. Rocha z XVIII w. Polichromia z pocz. XIX w. Po istniejącym tu niegdyś założeniu dworskim pozostało już tylko kilka pomnikowych dębów. Obok kościoła cmentarz, a na nim kolumna zwieńczona krzyżem, która wg wierzeń mieszkańców, została postawiona na grobie pięknej Krysty, żony Mścisława z Burzenina, a kochanki króla Bolesława Szczodrego (patrz: J.I. Kraszewski "Boleszczyce"). Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia MB, nr rej.: 316 z 4.02.1984

1992 r.
_______________________________________________________________________________
Kościół Wniebowzięcia NMP z 1793 r. w Górze 

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Widok od południa

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Widok od apsydy

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Cmentarz w Górze - kolumna Krysty

Fot. Janusz Marszałkowski


Akta metrykalne (Parafia Góra) 1723

Czartki Małe
17 listopada A.D. 1723. Ja ? proboszcz górski, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta Katarzyna, córkę Urodzonych, mianowicie Urodzonego Michała Czartkowskiego i Franciszki z domu Żelisławskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Urodzony Jakub Niniewski posesor Góry i Urodzona Pani Katarzyna Żelisławska.   

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1738


Cielce
6 lutego potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Andrzeja Koczańskiego wdowca z Marcjanną ze Starzyńskich Otocką wdową, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu Szlachetnego oficjala kaliskiego pod datą dnia ? dwudziestego stycznia Roku Pańskiego 1738, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, poprzedzając świętą spowiedzią i ?. Świadkowie obecni Urodzony Józef Kalowski dziedzic wsi Góra i dobroczyńca kościoła i Urodzony Józef Stanisławski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1743

Góra
Dnia 29 grudnia zmarł niespodziewaną śmiercią w wieku lat pięćdziesięciu trzech, Urodzony Józef Kałowski stolnik inowłodzki, bez udzielenia sakramentów. Pochowany w kościele górskim dnia 10 stycznia 1744 roku.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1753

Roku, jak wyżej, dnia 18 lutego ochrzciłem Antoninę Agnieszkę, dziecko Urodzonego Antoniego Czartkowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski z Urodzoną Julianną Krąkowską małżonką Waleriana Krąkowskiego.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1773


Krąkowo
Dnia 10 czerwca błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Jana Kantego Jordana Krąkowskiego burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskiego, posesora dóbr Bukowca w parafii kościoła kliczkowskiego z Urodzoną Marianną wdową Czartkowską z Pstrokońskich, miecznikową piotrkowską, na mocy indultu wydanego przez Znakomitego oficjała łowickiego, dnia, jak wyżej a roku tysiąc siedemset siedemdziesiatego piątego z udziałem Przewielebnego Jana Karwata sąsiedniego kościoła chlewskiego, podpisanego przez Przewielebnego zastępcę sędziego pod pieczęią oficjała. Świadkami aktu błogosławieństwa byli Wojciech Krąkowski cześnik ostrzeszowski, dziedzic dóbr Rogaszyce i Urodzony Michał Swiniarski łowczyc ostrzeszowski, Urodzony Antoni i Ewa Krasowscy posesorzy dóbr Góry i wielu innych.


Akta metrykalne (Parafia Góra) 1781

Góra
Dnia 5 stycznia. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan kościoła górskiego, ochrzciłem bliźnięta syna i córkę, obydwoje trzema imionami, 1-go Kacper, Melchior, Baltazar, 2-go Agnieszka, Aniela, Marianna, dzieci prawowitych rodziców Jana Janikowskiego i Franciszki, zarządców Góry. Rodzice chrzestni 1-go Jaśnie Wielmożny Aleksy Chorkowski z Chabierowa miecznik łęczycki z Jaśnie Wielmożną Urodzoną Marianną Hulewiczową z domu Sieroszewską, posesorką z Góry. 2-go Jaśnie Wielmożny Tomasz Hulewicz z Jasnie Wielmożną panną Urodzoną Antoniną Chorkowską miecznikówną łęczycką.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1788

Gać dwór.
Roku 1788, dnia 20 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jozafata Wiktoria, dziecko Urodzonych Wacława i Julianny ze Stanisławskich Jeziorskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wawrzyniec i Jozafata Stanisławscy, małżeństwo z Góry.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1794

Wilxzyce
Roku jak wyżej, dnia 23 kwietnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Józef Wojciech, urodzone dnia 13 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka i Eleonory z Jezierskich Brzezińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław Jezierski z Gaci i Urodzona Jozafata Stanisławska z Góry. Asystenci Urodzony Wawrzyniec Stanisławski, Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic, urodzony Paweł Biszewski z Urodzoną Katarzyną Jezierską.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1794

Dnia 15 listopada oddała ducha Bogu Urodzona Pani Zofia Gałczyńska lat około 40, opatrzona sakramentami itd, jej ciało zostało pochowane w kościele ?

 Gazeta Południowo-Pruska, 1799

Do sprzedania. Na żądanie wierzycielow Woyciecha Cedrowskiego maią bydź na tuteyszey Południowo-Pruskiey Regencyi iemu należące w Kaliskim dystrykcie leżące szlacheckie dobra Gora i Kobylniki, od ktorych wprzod wymieniona wieś 20,726 reis tal. 15 dobr. gr. 10 d. sądownie otaxowana, ostatnia zaś na 12,921 reis tal. 17 dobr. gr. obydwie naywięcey podaiącemu publicznie sprzedane. Kupna chęć maiący w wyznaczonych terminach na dzień 1. Lutego 1799, na I. Juni 1799 i na 2. Septembris 1799 przed konsyliarzem Schede na naszą Regencyą wzywaią się, gdzie podania swoie oświadczyć, a naywięcey podającemu niezawodnie też dobra oddane będą. Dan w Piotrkowie dnia 27. Julii roku 1798. Krolewska Połud. Pruska Regencay.


Akta metrykalne (Parafia Góra) 1802


Góra
28 lipca tego samego, zmarła Urodzona panna Zofia Stanisławska lat 14, córka Urodzonego Wawrzyńca i Józefy z Sieraszewskich, prawowitych małżonków, pochowana w kościele górskim.

 Gazeta Poznańska 1810

Citatio. Trybunał Cywilny 1wszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora, i Kobylniki cum attinentis Powiecie Kaliskim iako też trzeci częsci Mrowek tego samego Powiatu, stoi stosownie do zawartey między Ur. Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzynem Stanisławskim komplanacyi d. data Sieradz, dnia 3. Kwietnia 1796 a od zeszłey regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12. Kwietnia tego samego roku potwierdzoney i wykazu hypotecznego d. data Poznań dnia 29. Listopada 1797 na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego d. data 20. Grudnia 1796 i 19go Września 1797. Summa realna 128,630 złot. dla Ur. Wawrzyńca Stanisławskiego zahipotekowana. Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego Cessyi przed pisarzem aktowem Godlewskim d. data 26. Czerwca 1806 zdziałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, exaktorowi Konińskiemu odstąpiona, gdy zaś wspomnione instrumenta, iako też wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania, i zaintabulowania Ur. Wawrzyńcowi Stanisławskiemu poginęły, iako to attest amortyzacyiney przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego zastępuiącego pisarza aktowego pod dniem 11. Października roku 1809 zdziałany świadczy, terażnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, ammortyzacyą tak instrumenta, iako też hypotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, ktorey to rzeczonych instrumentow i dokumentow prawo własności Cessyi zastawa albo też innego źrodła pretensye maiąc aby się w 3 miesięcach, naypoźniej in termino peremptorio d. 30 Marca 1810 roku o godzinie 9. z rana przed Assessorem Sądu Naszego W. Radoszewskim na piśmie osobiście lub przez sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Mitzke proponuie zgłosili i prawo swe wykazali, w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie. W Kaliszu d. 4. Grudnia 1809.


Gazeta Warszawska 1810 nr 9

 Obwieszczenia. Trybunał Cywilny Tey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora i Kobylniki cum attinentis w Powiecie Kaliskim, iako też trzeciey części Mrowek tego samego Powiatu, stosownie do zawartey między Ur Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzeńcem Stanisławskim komplanacyi, de data Sieradz dnia 3 Kwietnia 1796, a od zeszłey Regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12 Kwietnia tego samego roku potwierdzoney, i wykazu hypotecznego de data Poznań dnia 29 Listopada 1797, na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego, de data 20 Grudnia 1796 i 19 Września 1797, summa realna 128,630 Zł: dla Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego zahypotekowana: Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego cessyi przed Pisarzem Aktowym Godlewskim d. d. 26 Czerwca 1806 ździałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego, wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, Exaktorowi Konińskiemu , odstąpiona. Gdy zaś wspomnione Instrumenta iako też Wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania i zaintabulowania Ur. Wawrzeńcowi Stanistawskiemu poginęły, iako to Attest Amortyzacyjny przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego , zastępuiącego Pisarza Aktowego , pod d. 11 Października 1809 ździałany świadczy, teraźnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, amortyzacyą tak Instrumentów iako też Hipotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, którzy do rzeczonych Instrumentow i Dokumentow prawo własności cessyi Zastawu, albo też innego źrodła pretensye maią, aby się w trzech miesięcach, naypoźniey in termino peremptorio dnia 30 Marca 1810 o godzinie 9tey zrana przed, Assessorem Sądu Naszego W Radoszewskim, na piśmie osobiście, albo przez Sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Miczkę proponuią, zgłosili, i prawo swe wykazali; w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie. wKaliszu dnia 4 Grudnia 1809 roku. Smogorzewski. Maciejowski, Sekr.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 9

OBWIESZCZENIE
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewodztwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Ziemskie Morawki część trzecia; w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskiem leżące, Stanisława Nieszkowskiego z mieszkania, zamieszkania i teraźnieyszego stanu niewiadomego, dziedziczne na rzecz Anastazego Jezierskiego właściciela dóbr Góry i Kobylnik; także w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskim położonych, we wsi Górze zamieszkałego, Aktem tradycyi nieruchomości przez Komornika, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, Staniaława Markowskiego, na gruncie wsi Morawek części trzeciey, w dniu 21. rozpo­czętym; a w dniu 28. Stycznia 1828. r. ukończonym, zaięte, za którego Jan Miczke Patron, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w Kaliszu mieszkający stawa. Akt zaięcia wyżey wyrażony w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego do księgi wieczystey, dóbr Morawek części III: w dniu 31. Stycznia r. b. a w księdze zaregestrowań Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 12. Lutego, tegoż roku podany i zaregestrowany został. Rzeczone dobra należą, do iedney Gminy wsi Morawek części I. i II pod Nazwiskiem, Gmina dóbr Morawek.
Rozległość na miarę nowo polską po 300  p. na iednę morgę li­ cząc obeymuią.
1. W placach, zabudowaniach i ogrodach Morg 6,  p. 176.
2. W gruntach ornych, Morg 243,  p. 154
3. W łąkach, Morg 9  p.235
4. W pastwiskach, Morg 30  p.273
5. W sadzawkach,  p. 171
Cała więc rozległość około Morg 291  p. 109 Czyli 9. Włók 21. Morg, 109.  p. Dzierzawcą tych dóbr i ogolnem Administratorem, iest Teodor Krąkowski.
Kto się chce o wszystkich szczegółach tych dóbr iako też o inwentarzach gruntowych obiaśnić może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć; a kto chce dobra widzieć, może się na grunt udać Zaięcie powyżey z daty wymienione, wiedney kopii Antoniemu Rutkowskiemu, Sołtysowi iako Adiunktowi Gminy, wsi Morawek, w drugiey Teodorowi Krąkowskiemu Administratorowi w wsi Morawkach dnia 28. Stycznia r. b. w trzeciey kopii Alexandrowi Pruskiemu iako Woytowi Gminy, wsi Morawek, w czwartey kopii Poborcy Obwodu Kaliskiego Jgnacemu Strzyżewskiemu, w piątey kopii Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego Janowi Sobiechowskiemu, w szostey kopii Prezydentowi Miasta Kalisza Augustowi Hertz w Mieście Kaliszu dnia 29. Stycznia r. b. dorę­ czone zostało,
Dobra te sprzedane będą w Pś. Trybunale Cywilnym I. Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym swe Sessyie odbywaiącym na audyencyi publiczney, pierwsze ogłoszenie warunków i przedaży w dniu 1. Kwietnia 1828. r. o godzinie 10. zrana nastąpi.
Kalisz dnia 14. Lutego 1828. r.

Piątkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 9

(N. D. 98.) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 Października b. r. między godziną 10 a 11 wieczorem we wsi Górze Obwodzie i Powiecie Kaliskim, pod oknem zamieszkania Józefa Hoffman tkacza na ogrodzie w brózdzie od kartofli znalezione zostało dziecko płci żeńskiej, niedziel sześć mieć mogące; ktoby więc wiedział o rodzicach którzy podobnym sposobem chcieli się pozbyć dziecka, lub o tym który dziecko to w miejsce powyższe porzucił, zechce najbliższej władzy Wójta, Burmistrza lub Sądu donieść, a ta po odebraniu wiadomości Sąd Poprawczy zawiadomić nieomieszka.
w Kaliszu dnia 18 (30) Grudnia 1840 r.
Sędzia Prezydujący Wąsowicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 178

(N. D. 3784.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskie Gubernii Kaliskiej,
Ogłasza się wiadomość o toczącem się postępowaniu spadkowem po niegdy:
2. Anastazym Jezierskim właścicielu dóbr Góra i Kobylniki w Powiecie Kaliskim położonych, (…) do uregulowania i przepisania powyższych spadków na rzecz pozostałych sukcessorów lub na kogo z prawa i położenia rzeczy wypadnie, wyznaczonym został termin na dzień 13 (25) Lutego 1842 r. godzinę 10tą zrana w Kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym na który interessentów po raz pierwszy wyznacza.
Kalisz dnia 29 Lipca (10 Sierpnia) 1841 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 173

(N. D. 3797.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Abrahamie Osiakowskim co do summy 1540złp. w dziale IV. ad Nr. 7 na dobrach Góra w powiecie Kaliskim hypotekowanej.  
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 19 Lutego (3 Marca) 1843 r. godzinę 10tą z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 25 Lipca (6 Sierpnia) 1842 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 16

(N. D. 330) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
4) po Chai z Szajów Gótthejmerowéj; с) co do summy rs. 116 k. 25 z większej summy rs. 219 na dobrach Góra Okręgu Kaliskiego w dziale IV. ad Nr 7 wpisanej;
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu tu do méj Kancellaryi w Kaliszu w pałacu Trybunału na dzień 2 (14) Maja 1845 r. pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 4 (16) Października 1844 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 269

(Ν. D. 4467) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Salomonie Seelig Kara*, (…) co do kapitałów:           
25, złp. 3,720 w dziale IV. ad Nr. 6. na dobrach Góra Okręgu Kaliskiego; 
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Marca 1849 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.  
Kalisz dnia 12 (24) Sierpnia 1848 r.
M. Basiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 59

(N. D. 1346) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i spokojnością w kraju czuwające, aby na Ludwika Bitońskiego, ostatnio ze służby ekonoma w gminie Góra utrzymującego się, a obecnie z pobytu niewiadomego, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu odstawiły. Rysopis jego jest: lat ma około 35, wzrostu dość dobrego, twarzy ściągłej, włosów czarnych, oczu piwnych, nosa ściągłego, ust szerokich: znaków szczególnych żadnych.
Tyniec pod Kaliszem d. 22 Lutego (5 Marca) 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Jasiński, Assessor w zast.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 56

(Ν. D. 1129) Kommissya Rządowa Sprаwiedliwości.
Ogłasza: iż Rada Administracyjna Królestwa postanowieniem z dnia 16 (28) Stycznia r. b. N. 8856, zapisy na fundusz wieczysty:
2. Złp. 6000, (rs. 900) dla Kościoła parafii Góra.
(...) przez niegdy Xiędza Pawła Malińskiego, Proboszcza Kościoła Parafialnego w Koźminku, testamentem na dniu 20 Lutego 1856 r. prywatnie sporządzonym, prawnie ogłoszonym, uczynione, w myśl art. 910 K. C. z zachowaniem praw osób trzecich i pod warunkami bliżej w testamencie oznaczonemi, zatwierdziła.  
Warszawa d. 30 Stycz. (11 Lutego) 1859 r.
Z upoważ: Dyrektor Kancellaryi,
Radca Stanu, J. Ornowski.
Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.    
7. Góra z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Kaliskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 135 kop. 80 1/2, vadium do licytacji rs. 795, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3075, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5138) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hyp. dóbr Góry: Jana i Józefy dzieci Anastazego Jezierskiego rodzeństwa Jezierskich, z powodu wierzytelności w dziale IV. pod N. 13 na rzecz ich zahypotekowanej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r., zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Góra z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, sumę rs. 135 kop. 80 1/2, z mocy uboważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 r. Nr. 11,739 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 23 Maja (4 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 795 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3075. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 18 (30) Października 1861 r. Prezes Szymanowski. Pisarz Janczewski.

Kurjer Warszawski 1862 nr 38

III. Wysłani do Cesarstwa na mieszkanie. a) Za mowy podburzające, śpiewanie rewolucyjnych hymnów i za jawne poduszczanie ludu do buntu. 66) Kurzawski Maxymiljan, Komendarz Parafjalnego Kościoła we wsi Góra w Powiecie Kaliskim;

Dziennik Powszechny 1862 nr 198

(N. D. 4514) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
3. Joanny Jezierskiej wierzycielki sum: a) złp. 6000, albo rs. 900 w dziale IV. wykazu port Nr. 15, na dobrach Góra z Okręgu Kaliskiego zahуpotekowanej rozciągającej swe bezpieczeństwo i na kapitale złp. 52,000, na tychże dobrach pod Nr. 9 stawającym; i b) złp. 4300, albo rs. 645, również na takowych dobrach Góra w dziale IV. ad Nr. 9 na rzeczonym kapitale złp. 52,000 subintabułowanej.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 26 Lutego (10 Marca) 1863 r. godzinę 10 z rana w Kancelarii Hypoteczuej w Kaliszu. Kalisz d. 16 (28) Sierpnia 1862 r. Emilian Ordon.

Wiadomości z Pola Bitwy 1863 nr 10
Oddział powstańców powiatu Kaliskiego, pod dowództwem Franciszka Parczewskiego, zaniepokojony w okolicach Grabowa maszerował w Wieluńskie. Pod Ochedzynem stoczyła tylna jego straż szczęśliwą potyczkę z moskiewską awangardą od Kalisza zanim idącą: 4-ch moskali poległo; z naszych zginął z kawaleryi Browarski ekonom ze wsi Szczytniki i 2-ch strzelców raniono. Dnia 22kwietnia, o 10 rano oddział spoczął na chwilę w boru około pustkowia Kluski pod Cisową, gdy wystrzały wedet oznajmiły zbliżanie się nieprzyjaciela od strony Kalisza; w szyku bojowowym przyjęli nasi moskwę celnemi strzałami. Bój trwał kilka godzin z korzyścią po naszej stronie, gdy nadeszły posiłki moskalom od Częstochowy i Sieradza, biorąc naszych we trzy ognie; 14 rot i dwa działa wprowadziła moskwa w bitwę, naszych było 600. Ulegając tak przeważnej sile oddział Parczewskiego, rozsypał się, ażeby się zebrać w innym punkcie. Z naszej strony poległo 29, rannych mamy 40, i pewną liczbę zabrano nam do niewoli; między zabitymi znajdują się:Teodor Suchorski właściciel Smeszkowa, Michał Gałczyński właściciel Poniatówka, Anastazy Jezierski właściciel Góry, Stanisław i Józef Fornalscy, włościanie z Żelisławia.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 1 (13) Lutego 1865 r.  
7. Góra, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Kaliskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 131 kop. 28, vadjum do licytacji rs. 705, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3055, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Termin przedaży dnia 5(17) Lutego 1865 r. 
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 185

(N. D.3324) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do 1. niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SSrów po niegdy Joannie z Prądzyńskich Jezierskiej właścicielce sum zabezpieczonych w dziale IV wykazu hypotecznego dóbr Góra pod N. 9 i 15, oraz niewiadomych z pobytu; 2. Salomona Seliga Karo właściciela sumy złp. 280 w dziale IV pomienionego wykazu hypotecznego pod Nr. ad 9 zabezpieczonej, oraz 3. Jana i Józefy dzieci Anastazego rodzeństwa Jezierskich na rzecz których w działo IV pod N. 13 powyż rzeczonego wykazu zabezpieczoną jest suma złp. 12000.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Góra z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w O-gu i Powiecie Kaliskim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 131 kop. 28 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 10 (22) Kwietnia 1864 roku Nr. 6094 są wystawiono na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 3 (15) Lutego 1864 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 705, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3055.
Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1864 r.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1864 nr 202

(N. D. 4324) Sprostowanie.
W Nrze 185 Dziennika Warszawskiego na stronnicy 1679 w szpalcie 4ej, w obwieszczeniu Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej wystawione są na sprzedaż dobra ziemskie Góra, w tem zaszła pomyłka co do roku w którym licytacja odbywać się ma, wydrukowano że licytacja odbywać się będzie w d. 3 (15) Lutego 1864 roku, lecz czytać należy „w d. 3 (15) Lutego 1865 r.” którą to pomyłkę prostuje się.


Kurjer Warszawski 1866 nr 219

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 351 kop. 67, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 13 (25) Września r. b., Atanazemu Jezierskiemu, właścicielowi dóbr Góra, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlemskiej, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).
14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 


Kaliszanin 1874 nr 41

Wiadomości miejscowe i okoliczne.
Już na parę dni przed wtorkiem, niezwykły ruch w mieście zwiastował wybory Radców do Tow. Kred. Ziem. Po nabożeństwie w kościele św. Mikołaja, podczas którego pani Tertuljanowa Mielęcka z Koźminka i panna Joanna Golcz z Piętna z pp.: Winc. Jarocińskim i Ign. Pstrokońskim, zebrali rubli 250 k. 50, ofiary na restaurację tej pomnikowej świątyni, posiedzenie zaszczycone obecnością JW. Naczelnika gubernji i zagajone Jego przemową, następny wydało rezultat:
Do Komitetu: Edmund Stawicki z Podłęczyc 78 głosów.
Do Dyrekcji Szczeg.:(...) Jan Jezierski z Góry, 108 głosów; (...) Wincenty Prądzyński z Kościerzyna i Kobierzyska, 61 głosów.


Prezesem przyszłych zebrań: Pelagjusz Cielecki, ze Świątkowic, 63 głosy; (...) — Głosujących było 128.

Kurjer Warszawski 1882 nr 114

= Wybory w Kaliszu.
Wczoraj odbyły się w Kaliszu wybory do władz Towarzystwa kredytowego.
Przewodniczył im stosownie do wyboru na zeszłej sesji p. Erazm Załuskowski, wł. dóbr Cienia Wielka.
Wychodzili z urzędowania z komitetu wyjątkowo dwaj radcowie pp. Ostrowski Aleksander prezes komitetu i Stawiski Edmund; z dyrekcji głównej zmarły niedawno wskutek strasznego wypadku hr. Stanisław Potocki i z dyrekcji szczegółowej radcowie pp. Mielęcki Roman prezes tejże dyrekcji, Gałczyński Antoni, Jezierski Jan, Baranowski Eugeniusz.
Ta wyjątkowość co do radców komitetu pochodzi z regulaminu wyborczego.
Z pomiędzy wybranych ze wszystkich dyrekcyj szczegółowych radców komitetu, ciż radcowie wybierają prezesa, a na jego miejsce jako radcy przychodzi z tejże dyrekcji szczegółowej stowarzyszony, który przy wyborach najwięcej po prezesie otrzymał głosów.
Prezes komitetu urzęduje lat 8, tymczasem radca urzędujący na jego miejsce zmienia się zwykle co lat 4.
Obecnie więc przypadło ukończenie kadencji prezesa komitetu i radcy urzędującego.
Mimo to w Kaliszu wybierano tylko jednego radcę, a to z tej racji, iż przy organizacji wydziału hipotecznego w Piotrkowie dobra p. Ostrowskiego Al
przeniesione zostały do tegoż wydziału i dotychcza
sowy prezes komitetu staje jako kandydat do wy
borów w Piotrkowie.
Wybrany został do komitetu w miejsce p. Stawiskiego, który oddawna już pragnął wyjść z urzędowania, p. Witold Kurnatowski (zastępca prezesa
wyborów) wł. dóbr Krokocice.
Do dyrekcji głównej wybrano p. Władysława Kowalskiego, wł. dóbr Posady;
do dyrekcji szczegółowej wybrano pp. Antoniego Gałczyńskiego wł. dóbr Franki, Jana Jezierskiego
wł. dóbr Góra, Romana Mielęckiego wł. dóbr Irwonice w gub. piotrkowskiej, oraz Teodora Mniewskiego wł. dóbr Wągłczewo.
Pierwsi trzej wybrani ponownie.
Na prezesa przyszłych wyborów powołano p. Walentego Garczyńskiego ze Zborowa, na zastępcę zaś p. Albina Słubickiego wł. dóbr Lubstów i Racięcice.
Następne wybory z kolei przypadają w Piotrkowie, odbędą się one w piątek d. 26 b. m.
Przewodniczyć im będzie w miejsce zmarłego prezesa ś. p . Józefa Zielonki ze Skrzydłowa, zastępca p. August Ostrowski z Budzewa.  

Kaliszanin 1887 nr. 76

Z pod Warty. Ile razy przychodziło mi jechać z mojego zakątka do Kalisza przez Górę, polecałem grzeszną duszę Bogu, nie będąc pewnym czy szczęśliwie zdołam się przeprawić przez strugę, na której jedyny most we wsi Górze był zupełnie zerwany.
Niewiem dla jakich powodów obywatele okoliczni jeżdżący tędy, jako po głównym komunikacyjnym trakcie, odstawiający tą drogą baraki do poblizkiej fabryki cukru "Cielce", którzy nie raz w czasie wylewu musieli objeżdżać naokoło i naddawać około mili drogi, dotąd nie pomyśleli o wybudowaniu nowego mostu, mogącego kosztować najwyżej 180 rs. Obecnie z radością dowiaduję się, iż dzięki inicjatywie administratora cukrowni, most już zaczyna się budować wspólnym kosztem, pod dyrekcją Ks. Pr. Kurzawskiego i zaraz też spieszę się podzielić tą nowiną z czytelnikami, których nie raz może losy w te strony zawiodą.

Kaliszanin 1887 nr. 80

Z Cielc. W d. 7 b. m. odbył się u nas pogrzeb Antoniego Chłusowicza, pracującego przez lat 24 na polu cukrowniczym w fabrykach: Leśmierzu, Dobrzelinie, Żytyniu, Józefowie, Mniszewie, a ostatecznie zajmującego od trzech lat posadę „zmianowego" w Cielcach. Długoletnia, ciężka i wytrwała praca wyczerpała siły ś. p. Antoniego i wpędziła go w suchoty, a śmierć nastąpiła onegdaj, o godzinie 9-ej wieczorem. Zmarły zostawił w niewymownym żalu żonę z dzieckiem.
Grono przyjaciół i kolegów z dyrektorem miejscowej fabryki na czele, odprowadziło zwłoki do kościoła parafjalnego w Górze, zkąd po odprawionem żałobnem nabożeństwie, zaniesione zostały na barkach współpracowników na miejscowy cmentarz.
Po tak ciężkiej pracy niech mu lekką będzie ta grudka ziemi, którą na wieko trumny jego dziś rzuciliśmy ze słowami: „Niech będzie wieczny spokój jego duszy". Oddawszy ostatnią koleżeńską przysługę, wrócili urzędnicy na swoje stanowiska, aby się przygotować do kampanji, która w dniu 8 bieg swój rozpoczęła. Buraki są tego roku nie wielkie, ale więcej niż innych lat cukrowe.
Niedawno donosiłem czytelnikom „Kaliszanina" o wybudowaniu mostu na Górze, jako o fakcie bardzo ważnym dla okolicznych mieszkańców, a dzisiaj śmiem zapytać, dla czego nie wstąpią w te dobre ślady obywatele miasta Warty, mający grunta swoje przy drodze wiodącej przez Witów i Chlewo do Koźminka, gdzie nie jeden, ale trzy mosty są zupełnie zerwane i objeżdżać je trzeba przez strugi, po błotach trudnych do przebycia.
K. P.

Kaliszanin 1887 nr. 83

GÓRA,
Gora, Spiczinagora,*) Gorra, Góra poduchowna, wieś kościelna nad Swędrnią, między Stawem i Wartą, na północ-wschód Błaszek, leżała na krańcach powiatu kaliskiego. Wsi, wchodzące w skład jej parafji, należały do powiatu sieradzkiego.
Około r. 1198,*) Mieszko, syn Bolesława, nadał wieś Górę klasztorowi Św. Wawrzyńca w Kościelnej wsi; r. 1232, Władysław Odonicz nadaje wsiom: Zamięcin i Wypuszczow te wolności, jakich używała wieś Góra; ok. r. 1339 spustoszyli ją Krzyżacy. Kościół, pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Panny, istniał w górze przed r. 1523; w miejsce dawnego, drewnianego, do którego przybudowaną była ok. r. 1609 kaplica Św. Rocha, stanął kosztem parafjan nowy kościół, także z drzewa. Kościół górski słynął dwoma obrazami cudownemi.
Około r. 1523 posiadali wieś Górę. Krowiccy-Korabitowie, r. 1579 Agnieszka Lipicka, Marcin Gruszczyński i Bartłomiej Szawławski czy Szawłowski, a r. 1618 Anna Szawławska i Mikołaj Poniatowski.
*) Kod. Wielk. Nr. 139.
**) Dyplomat wątpliwy.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 553

(...)Jednocześnie z tą wiadomością, nadesłaną przez jednego z czytelników naszych, słyszymy o tak wielkiej liczbie podobnych wypadków, że nie sposób tu pisać o wszystkich. Zobaczmy, ile to niebożątek zginęło taką śmiercią choćby w dwóch tylko guberńjach: Kaliskiej i Piotrkowskiej. W pow. Kaliskim, Tureckim i Słupeckim potonęli: Wikcia Klimczakówna we wsi Proboszczowicach i Tomcio Kaczorowski we wsi Górze.  

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1892 nr 292

Echa warckie.
Korespondent nasz z pod Warty pisze:
„Po słonecznych dniach pięknej jak zwykle u nas jesieni, nastały deszcze, nawet ulewne.
Pożądane one były przy kopaniu okopowizny, dla innych zaś robót polowych, wcale użytecznemi nie są.
Cukrownia cielecka w d. 8-ym b. m . rozpoczęła już kampanję.
Dorocznej ceremonji poświęcenia fabryki, dopełnił proboszcz parafji Góra, ks. M . Kurzawski.
Zwyczaj ten od czasów założenia, stale jest przestrzegany.
Co roku nie inaczej jak po otrzymaniu błogosławieństwa i poświęcenia każdej po kolei stacji robotnicy puszczają w ruch maszyny.
Stuk i łomot maszyn, świst pary, oto prawdziwy żywiół mieszkańców osady Cielce, bo z całego tego zamętu i ruchu dla iluż to ludzi zarobek wypływa.
Na brak robotnika w tym roku narzekać nie można.
Dawniej musiano do fabryk sprowadzać żołnierzy, dziś nawet bardzo wielu włościan z niczem do domu powraca.
Z powodu świąt u starozakonnych handel zbożem ustał prawie zupełnie, ceny nie ustalone dotychczas.
Targi tygodniowe zupełnie puste.
Rolnicy siedzą w domu, bo każdy zajęty śpiesznem kopaniem i zasiewami."  

Gazeta Kaliska 1893 nr. 66

Ś. p. ks. Kurzawski. W dniu 6. b. m. umarł we wsi Górze (pod miastem Wartą), w powiecie kaliskim, proboszcz tamtejszy od lat przeszło 40-tu.

Sport 1899 nr 41

Wystawa koni w Kaliszu.
Drugi dzień jarmarku w Kaliszu t. j. 4-ty października r. b. poświęcony został przeważnie wystawie koni. Od rana komitet wystawowy, składający się z pp. Bronikowskiego, pułkownika Langego, Wojciecha Wyganowskiego, prezydenta Opielińskiego i lekarzy weterynarji Krajewskiego i Fedeckiego, z p. Adamem Michalskim jako prezesem na czele, oglądał przedstawione do premjowania konie, o godzinie zaś 5-ej po południu nastąpiło rozdanie nagród. Przy licznym udziale obywateli ziemskich i mieszkańców Kalisza, odbyła się pierwszy raz w Kaliszu ta uroczystość wystawowa. Za stołem sędziowskim zasiadł J. E. Naczelnik gubernji kaliskiej, Koniuszy Najwyższego Dworu, radca tajny M. P. Daragan, oraz członkowie komitetu wystawowego. Wszystkie konie nagrodzone, przeprowadzono naokoło okólnika, jak również przed trybuną sędziów.
J. E. Gubernator wręczał każdemu z wystawców nagrody, dla obywateli ziemskich medale srebrne i bronzowe oraz listy pochwalne; włościanie otrzymywali nagrody pieniężne. Za konie wierzchowe udzielono następujące nagrody: Medale srebrne: Murzynowski z Kalinowej za klacz „Marynę" (jeden z najpiękniejszych koni na wystawie) i p. Pauli z Mieleszyny za ogiera „Zelinusa". Medale bronzowe: p. Sulimierski z Żernik za klacz „Chorążankę", p. Gustaw Kurnatowski z Poklękowa za klacz „Gutrę" i p. Romocki z Kamienia za klacz „Kasztankę". Listy pochwalne: p. Górecki z Żelazkowa za ogiera „Emira", p. Sulimierski z Żernik za klacz „Wendetę", p. Pauli z Mieleszyna za klacz „Mirę" i p. Adolf Weigt za klacz „Kasię".
Za konie robocze. Medale srebrne: p. Adolf Weigt z Noskowa za klacz „Emmę" i p. Karol Weigt z Morawina za ogiera „Hektora". Medale bromowe: dr. Rydiger z Gór za ogiera „Orła", p. Madaliński z Kołdowa za klacz „Miję" i Bank handlowy w Warszawie (administrator p. Stanisław Trepka) za klacz perszeronową. Liséy pochwalne: p. Murzynowski za klacz „Lissę", Bank handlowy za klacz karą i włościanin Józef z Biskupic pod Kaliszem za ogiera.
Za konie włościańskie otrzymali nagrody pieniężne: Za źrebaki urodzone w 1898 r.: Stanisław Janiak z Opatówka 30 rbl., Józef Jakubiak z Marchwacza, Marcin Kember ze Zdun i Michał Lazarek z Iwanowic po 25 rbl.; Władysław Sośnicki z Dóbrca Wielkiego 15 rbl. Za klacze jednoroczne: Jan Kminek z Borczyska 30 rbl. Za klacze matki: Michał Zimny z Solca 30 rbl. i Tomasz Warszowski z llna 20 rbl.


Gazeta Kaliska 1899 nr 118

Za zaległe raty towarzystwa kredytowego ziemskiego, sprzedano w b. m. pięć majątków, a mianowicie: 1) Górę w pow. kaliskim, którą nabyli pp.: Skowroński i Kreczunowicz za sumę 4,616 rubli.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 148

+ Sprzedaż dóbr.
Za raty, zaległe Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu, w gub. kaliskiej sprzedano majątki:

Gorę, w pow. kaliskim, nabyli pp. Skowroński i Krzeczunowicz za 4,626 rbl. 

Gazeta Kaliska 1899 nr. 244


Ś. p. Józef Zaborowski po długich i ciężkich cierpieniach zakończył życie w dniu 24 października r. b. w Korzenicy, przeżywszy lat 41. Eksportacja zwłok do kościoła parafjalnego w Górze odbędzie się w piątek 27 b. m., pogrzeb zaś dnia następnego, na który zaprasza Rodzina.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 276

Wystawa koni.
W drugim dniu jarmarku w Kaliszu odbyła się wystawa koni.
Do komisji sędziów, pod przewodnictwem p. Adama Michalskiego, należeli pp.: Bronikowski, pułkownik Lange, Wojciech Woganowski, prezydent Opieliński i lekarze weterynarji Krajewski i Fedecki.
Przyznano nagrody następujące:
Za konie wierzchowe:
Medale srebrne: p. Murzynowski z Kalinowej za klacz „Marynę” (jeden z najpiękniejszych koni na wystawie) i p. Pauli z Mieleszyna za ogiera „Zelinusa”.
Medale bronzowe: p. Sulimierski z Żernik za klacz „Chorążankę”, p. Gustaw Kurnatowski z Poklękowa za klacz „Gutrę” i p. Romocki z Kamienia za klacz „Kasztankę”.
Listy pochwalne: p. Górecki z Zelazkowa za ogiera „Emira”, p. Sulimierski z Żernik za klacz „Wendetę”, p. Pauli z Mieleszyna za klacz „Mirę” i p. Adolf Weigt za klacz „Kasię”.
Za konie robocze:
Medale srebrne: p. Adolf Weigt z Noskowa za klacz „Emmę” i p. Karol Weigt z Morawina za ogiera „Hektora”.
Medale bronzowe: dr. Rydiger z Gór za ogiera „Orla”, p. Madaliński z Kołdowa za klacz „Miję” i Bank handlowy w Warszawie (administrator p. Stanisław Trepka) za klacz perszeronową.
Listy pochwalne: p. Murzynowski za klacz „Lissę”, Bank handlowy za klacz karą i włościanin Józef Będzki z Biskupic pod Kaliszem za ogiera.
Za konie włościańskie otrzymali nagrody pieniężne:
Za źrebaki urodzone w 1898-go r.: Stanisław Janiak z Opatówka 30 rbl, Józef Jakubiak z Marchwacza, Marcin Kember ze Zdun i Michał Lazarek z Iwanowic po 25 rbl.; Władysław Sośnicki z Dóbrca Wielkiego 15 rbl.
Za klacze jednoroczne: Jan Kminek z Borczyska 30 rbl.

Za klacze matki: Michał Zimny z Solca 30 rbl. i Tomasz Warszowski z Ilna 20 rbl.  


Sport 1900 nr 14

Jarmark i wystawa koni w Kaliszu.
Po nader uciążliwej podróży karetką pocztową z Kutna, i opóźnieniu się skutkiem złej bardzo drogi aż o siedem godzin, stanęłem nareszcie w Kaliszu, i tu, pomimo wcześniejszego zamówienia, nie znalazłem numeru w hotelach, z powodu niezwykle licznego zjazdu ziemian,oraz chętnych do kupna koni. Nareszcie, dzięki interwencji kolegi z „Gazety Kaliskiej", zostałem przyjęty na sublokatora u jednego z nieznajomych mi dotąd ziemian. Dzięki i zato, groził mi bowiem albo nocleg we wspaniałym parku miejskim, gdzie dotąd, niestety, słowiki milczą jeszcze, albo też podróż natychmiastowa z powrotem do Warszawy, i spędzenie drugiej z rzędu nocy w arcy niewygodnej karetce. Trzeba było przecierpieć wiele, zwalczywszy niespodziewane przeszkody, stanąć na placu wystawowym i zarazem jarmarcznym, aby zdać sumienne sprawozdanie łaskawym czytelnikom „Sportu". Plac kaliski bardzo ładny, stajnie naokoło obszerne i ciepłe dosyć, ale utrzymanie tego placu zupełnie zaniedbane, a opłata za stajnę od konia wyciągnięta do maksimum. Że zaś na placu jaki taki porządek dało się utrzymać, jest to bez zaprzeczenia zasługą szanownego radcy p. Wojciecha Wyganowskiego, członka komitetu wystawowego, który sam za wszystkich pracował uciążliwie i dokonał ciężkiego zadania, jakie czekało go na placu jarmarcznym. Przegląd koni zebranych dał dość dodatni rezultat, bo widzieć można było okazy bardzo piękne, chlubnie świadczące o staraniach i znajomości rzeczy niektórych hodowców. Ogółem koni w obrębie placu zgromadzono przeszło 700, do konkursu zaś na wystawie zapisano koni ziemiańskich 100 i włościańskich 150. Jak wszędzie tak i tutaj przeważał typ pół krwi angielskiej, czy to u zaprzęgowych, czy też u wierzchowych koni, nie wszędzie jednak typ ten odznaczał się jednolitością, a przedewszystkiem czystością spodów. Nieraz z przykrością patrzyło się na wspaniały kloc konia, ulokowany na słabym i wadliwym spodzie; dodaję jednak, że nie wszystkie konie nosiły ujemne te cechy, były bardzo piękne i normalanie zbudowane, pozbawione tych wielu niepotrzebnych dodatków na nogach, obniżających naturalnie cenę i wartość konia. Oprócz pół krwi, znajdowały się anglo-araby, ardeny pół perszerony, pół-rysaki, węgierskie i pół suffolki. Wobec wystawy i nagród rozdanych, wszelka z naszej strony krytyka ustać musi, dodać jednak muszę, że nagrody rozdane zostały najzupełniej sprawiedliwie, dowodząc tem, że grono sędziów składało się z prawdziwych znawców, szkoda tylko, że skromne fundusze, przeznaczone na nagrody, nie pozwoliły odpowiednio wynagrodzić niektórych hodowców za ich starania i pracę. Kupców przybyło dość na plac jarmarczny, a z zagranicznych kręcili się: bracia Kazimierscy z Krotoszyna, Friedman z Poznania, Banasz z Kempna, Landau z Wrocławia, Kranz z Krakowa, i Szpagat z Berlina. W stajniach jarmarcznych pomieścili konie hodowcy: pp. Maringe ze Smoliny 4 konie, Krzeczunowicz z Cielc 4, Weigt z Noskowa 4, Bronikowski ze Szczypiosnej 4, Jarociński z Kamionacza 8, Garczyński ze Zborowa 5, Krzymuski z Wierzbia 7, hr. Toll z Uniejowa 8, Pawłowski z Mniszek 4, Skórzewski z Dobry 5, Sokolnicki z Janiszewa 5, Niemojowski z Marchwacza 4, Rogawski z Zapolic 6, Ramser z Potworowa 10, Weigt z Morawina 5, Kisielnicki z Radliczyc 2, Łączyński ze Złotnik 5, dr. Rüdiger z Gór 2, Kurcewski z Zakrzewa 3, Modelski z Rajska 2, Chełkowski z Borkowa 4, Pstrokoński z Markowa 3, Kuczbowski ze Smardzewa 4, hr. Kwilecki z Grodżca 5, Kowalski z Koła 1, Murzynowski z Kalinowy 4, Goliński z Kalisza 16, Putjatycki z Częstochowy 9, Romocki z Kamienia 8, hr. Załuski z Czarnożył 1, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Kochanowski z Miłonic 7, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Walewski z Rzegocina 2, Milkę z Chojnego 4; Leśniewski z Wilanowa 8, Kozanecki z Zimotek 2, Ratt z Olszówki 6, Kośmiński z Miszowic 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli 4, Weil ze Skęczniewa 3, Kręski z Masłowic 4, Kołodziejski z Krąkowa 3, Miech ze Skibic 9, Magnuski z Naramnic 5, Kornikowski z Mogłożewa 7, porucznik Clondin z Konina 6, Szamowski z Mchówka 6, Moraczewski z Osin 6, Orzechowski z Karszewa 3, Heb z Browna 6, Strzeszewski z Pstrokonia 4, Kreczunowicza z Zawad 5, Nikand Trepka z Poprężnik 2, Tarnowski z Kluczkowa 4, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Szumski z Rusowa 1, Jedwab z Błaszek 10, Mielęcki z Koźminka 5, Nieniewski z Sędzic 2, Kadłubski z Bylic i Mikorski ze Stobna 6, Prądzyński z Kościeszyna 4, Grewe z Biskupic 2, Dutkowski z Kask 3, Jezierski z Przystani 2, Kurnatowski z Poklękowa 1, Bule z Łodzi 2, Waliszewski z Brzeźna 2, Zaborowskiego z Kożenicy 2 i Grodzicki z Równej 1.
Oprócz wyżej wymienionych, wprowadzono do okólnika 150 koni włościańskich i innych drobnych właścicieli. Tranzakcji zawarto na pokaźną sumę około 40,000 rbl., mianowicie: p. Młodecki z Gozdowa nabył od p. Zaborowskiego klacz anglo-arabską za 220 rb., Szpagat z Berlina kupił 15 koni w cenie od 180 do 250 rbl., Kranz z Krakowa kupił 9 koni w cenie od 150 do 200 rbl., p. Juljan Milkę z Chojnego sprzedał p. Olszyńskiemu wałacha za 150 rbl., p. Ramzer z Potworowa sprzedał parę klaczy za 350 rbl., oraz wałacha za 150 rbl., p. Kurcewski z Zakrzewa sprzedał wałacha za 400 rbl., p. Konopnicki z Warszawy zakupił powozowych i karecianych koni 16, z których niektóre bardzo ładne i wartościowe, a płacił za konia od 200 do 550 rubli, p. Rattel z Olszówki sprzedał trzy konie w cenie od 250 do 3oo rubli, p. Wojciech Wyganowski sprzedał p. Putjatyckiemu parę koni za 500 rbl., p. Alfred Hantke z Rakowa kupił od p. Putjatyckiego parę wałachów gniadych za 300 rbl., p. Henryk Łączyński sprzedał p. Konopnickiemu parę kasztanowatych powozowych koni za 450 rbl., ogiera trakena za 500 rbl. i klacz dwuletnią za 250 rbl., pan Niemojowski sprzedał parę wałachów gniadych trakeńskich za 1,050 rbl., dr. Rüdiger sprzedał ogiera za 475 rbl., p. Tupiński kupił od p. Krzymuskiego klacz karą Martę 3/4 krwi angielskiej po Monopolu i Warszawiance 5-letnią bardzo ładną za 570 rbl., p. Rattel sprzedał siwe węgierskie wałachy za 350 rbl., parę dobrych wałachów za 500 rbl. od p. Szamowskiego nabył pełnomocnik p. Rodokanakiego z Kuźnicy Grabowskiej oraz ogiera stadnego za 450 rbl., p. Sokolnicki z Janiszewa sprzedał dwa wałachy zaprzęgowe za 600 rbl., p. Krzymuski z Wierzbia wałacha pół krwi za rub. 300. p. Weigt z Morawina wałacha za 250 rbl., p. Tarnowski z Kluczkowa ogiera za 300 rbl., p. Stanisław Suchorski z Chwalenic wałacha do Prus za 300 marek p. Unrug z Sulmowa wałacha za 250 rbl. i Kochanowski z Miłonic 3 wałachy za 900 rbl.
Oprócz tych tranzakcji dopełniono inne po za obrębem kontroli komitetę jarmarcznego. We wtorek zaraz po południu komitet wystawy, pod przewodnictwem p. Adama Michalskiego, jako przedstawiciela głównego zarządu stad państwowych, a także Towarzystwa wyścigów konnych w Królestwie Polskiem, w towarzystwie członków komitetu pp. Wojciecha Wyganowskiego, Stefana Bronikowskiego, Kazimierze hr. Kwileckiego, Zygmunta Chełmskiego, pułk. Langego, prezydenta miasta Kalisza, Opielińskiego i weterynarza gubernjalnego p. Krajewskiego, w obecności pana wicegubernatora kaliskiego r. st. Stremouchowa, przystąpili do rozdania nagród, następującym hodowcom-ziemianom:
Medale Srebrne: pp. Leśniewski z Wilamowa za klacz pół krwi angielskiej „Kasztelankę", p. Bolesław Magnuski z Parcic za klacz pół-krwi Kokietkę, p. Nepomucen Chełkowski z Borkowa za ogiera gniadego angielskiego i p. Stefan Bronikowski za klacz karą pół krwi.
Medale bromowe: pp. Antoni Chrząszczewski z Ziemięcina za klacz Kujawiankę, Wacław Szanowski z Mchówka za klacz pół-krwi „Iskę", Karol Weigt z Murawina za klacz gniadą pół krwi, i hr. Kazimierz Kwiluk z Gredżca za klacz karę Małkę pół krwi.
Listy pochwalne: pp. Stanisław Prądzyński z Kaścierzyna za klacz pół krwi Eunice, Jan Krzymuski z Wierzbia za kl. karą pół-krwi Martę, Witold Szanowski za ogiera pół-krwi Van-Dyka, Józef Leopold z Rzepiszewa za ogiera kaszt., Wincenty Jarociński z Kamionacza za kl. kaszt, pół-krwi Skikę, hr. Kwilecki za kl. pół-krwi Lalkę, ksiądz Paweł Patocki z Opatówka za klacz poprawną Łysę, Bronisław Pawłowski z Mniszek za ogiera bardzo ładnego pół krwi Mazura, Jan Tarnowski z Tyńca za ogiera kasztanowatego. Ponieważ oprócz tych nagród Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, przeznaczyło pieniężne nagrody, które przyznano naztępującym hodowcom: pp. Wincentemu Jarocińskiemu, za klacze stadne, rzeczywiście bez zarzutu, złoto kasztanowate bardzo dobrze złożone, pół-krwi i za jednolity typ wysoce uszlachetnionych koni wierzchowych rubli 100, Bolesławowi Magnuskiemu, za parę doskonałych klaczy pół krwi doskolane przytem zebranych rubli 100, Leśniewskiemu dodatkowo rbl. 60, Antoniemu Chrząsuwskiemu dodatkowo rbl. 50, Wacławowi Szamowskiemu dodatkowo rubli 50 za klacz Iskrę i rbl. 50 za klacz Skaczkę, Karolowi Weigt z Morawina dodatkowo rbl. 50: z funduszów, włościanom rozdano za konie ich własnego chowu, rzeczywiście wyróżniające się, przeważnie po ogierach półkrwi angielskiej, następujące nagrody.
Za ogiery roczne:Warzyńcowi Gregorkowi rbl. 20, Józefowi Benckiemu rbl. 20, Walentemu Szumińskiemu rbl. 15, Antoniemu Frankiewiczowi rubli 10.
Za klacze roczne; Marcinowi Kuczy rbl. 40, Ludwikowi Wyprzyckiemu rbl. 30, Pawłowi Lisowi rbl. 25, Józefowi Kurkowi rbl. 15, Franciszkowi Kranczykowi rbl. 15, Stanisławi Brodowskiemu rbl. 10.
Za klacze od 3 do 5 lat. Andrzejowi Góreckiemu 22 rbl., Janowi Witerakowi 20 rbl., Janowi Kolanskiemu 22 rbl., Józefowi Kilberowi 15 rbl. Pawłowi Lisowi 15 rbl., Tomaszowi Bakowi 14 rbl. Wojciechowski Moszczyńskiemu 10 rbl., Pawłowi Danikowskiemu 10 rbl., Pawłowi Mani 8 rbl. Józefowi Koniecznemu 8 rbl., Józefofi Wdowczykowi 8 rbl. Adamowi Kałuży 8 rbl. Andrzejowi Gołce 7 rbl., Piotrowi Tomczykowi 7 rbl., Marcinowi Kliberowi 6 rbl., Michałowi Olekowi 5 rbl. Franciszkowi Bemkiemu 5 rbl. Mikołajowi Miołkowi 5 rbl. i Stanisławowi Janiakowi 5 rbl.
Za ogiery starsze:
Walentemu Mazurkowi 18 rbl. i Franciszkowi Ugornemu 12 rbl.
Odnośnie do koni ziemiańskich, jarmark i wystawa w Kaliszu zniewalają do zaznaczenia, że kaliscy hodowcy nieżałują starań i pracy w tym kierunku i tu rzeczywiście widzieć można o wiele więcej pięknych i normalnych typów, aniżeli gdzieindziej; że próby nieraz wypadną niezbyt udatnie, niezawsze można winić hodowcę, ale w każdym razie oddać potrzeba sprawiedliwe uznanie dobrym chęciom, i uciążliwej, bądź co bądź, pracy. Stan. Kom.


Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 97

Jarmark i wystawa w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera warszawskiego.)
II.
Kalisz, 4-go kwietnia.
Tegoroczny komitet jarmarczny stanowią pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski; z urzędu zaś zasiadają: pułkownik Lange, urzędnik do szczególnych poleceń przy gubernatorze, prezydent m. m. Kalisza, p. Opieliński, i weterynarz gubernjalny, p. Krajewski. Do składu komisji wystawowej, przysądzającej nagrody za okazy, przedstawione do premjowania, należą: jako przewodniczący p. Adam Michalski, skarbnik warszawskiego Towarzystwa wyścigów konnych, a urzędowy delegat zarządu stadnin państwowych na gub. kaliską i piotrkowską, pułkownik Lange jako przedstawiciel władzy gubernatorskiej, prezydent miasta p. Opieliński, oraz pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski i lekarz weterynarji p. Krajewski, czyli że skład komitetu jarmarcznego i wystawowego jest ten sam z małą różnicą.
Następujący hodowcy i ziemianie zadeklarowali okazy do premjowania, która to czynność poprzedza tranzakcje jarmarczne, oczywiście bowiem okazy wyróżnione inaczej są cenione, i przed premjowaniem nikt traktować nie będzie o sprzedaż. Pan Jarociński z Kamionacza dał trzy klacze trakeńskie, parę kasztanowatych trzyletnich, gniadą czteroletnią i takiegoż ogiera, p. Chełkowski z Borkowa ogiera rasy holsztyńskiej, Pawłowski z Mniszek 4-letniego ogiera anglo-arabskiego, Weicht z Noskowa dwie klacze trakeńskie trzy- i czteroletnie, Mikorski ze Stobna klacz hanowerską, klacz trakeńską i dwa źrebaki trakeńskie, Szumski z Rusowa ogiera trakeńskiego, Leśniewski z Wilamowa klacz półkrwi, Chrząszczewski z Ziemięcina klacz półkrwi hanowerskiej, Bronikowski ze Szczypiorna klacz czteroletnią trakeńską, Kowalski z Kola klacz anglo-arabską, takąż klacz dał p. Tarnowski z Kluczkowa, a p. Krzymuski z Wierzbia przyprowadził pięcioletnią klacz półkrwi angielskiej.
Jak widzimy z powyższego spisu okazów, przyprowadzonych do premiowania, większość koni to trakeny, a więc słuszne bylo nasze spostrzeżenie, wyrażone w pierwszej korespondencji, iż blizkie sąsiedztwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego wywarło swój wpływ na kierunek hodowlany w Kaliskiem, a stado królewsko-pruskie w Trakenach, które stanowi dla królestwa pruskiego depo główne rozpłodowe, zasiliło swą krwią stadniny kaliskie, przekazując wybitny typ trakeński w większości przedstawionych na wystawie i jarmarku okazów. Że zaś stado trakeńskie ma ustaloną zasłużoną opinję najracjonalniejszego stada półkrwi z użytkowym kierunkiem i do wierzchu i do zaprzęgu, ponieważ stado to wydaje konie o potężnej muskulaturze o przepysznych estetycznie kształtach, przeto nic dziwnego, że na jarmarku kaliskim znaleźliśmy takie typy koni, jakie trudno napotkać choćby w oddzielnych okazach na innych jarmarkach Królestwa.
A oto spis stadnin i stajen, przyprowadzonych na jarmark kaliski: Kreczunowicz z Cielc sztuk 4, Bronikowski ze Szczypiorny 4, Garczyński ze Zborowa 5, hr. Toll z Uniejowa 8, Skórzewski z Dobrej 5, Niemojewski z Marchwacza 4, Ramser z Potworowa 10, Kisielnicki z Radliczyc 2, Rüdiger z Gór 2, Modelski z Rajska 2, Pstrokońska z Małkowa 3, hr. Kwilecki z Grodźca 5, Murzynowski z Kalinowy 4, Putjatycki z Częstochowy 9, hr. Załuski z Czarnożył 1, Kochanowski z Miłonic 7, Walewski z Rzegocina 2, Leśniewski z Wilamowa 8, Ratel z Olszówki sztuk 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli sztuk 4, Kręski z Masłowic 4, Miech z Skibic sztuk 9, Kornikowski z Mozgarzewa sztuk 7, Szamowski z Mchówka sztuk 6, Orzechowski z Karszewa sztuk 3, Strzeszewski z Pstrokonia 3, Trepka z Poprężnik 2, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Jedwab z Błaszek (handlarz) 10, Nieniewski z Sędzic 2, Mikorski ze Stobna 6, Maringe ze Smolicy 4, Weicht z Noskowa 4, Jarociński z Kamionacza 8, Krzymuski z Wierzbia 7, Pawłowski z Mniszek 4, Sokolnicki z Janiszewa 5, Rogowski z Zapolic 6, Weicht z Morawina 5, Łączyński ze Złotnik 5, Kurcewski z Zakrzewa 3, Chełkowski z Borkowa 4, Kuczborski ze Smardzewa 4, Kowalski z Koła 1, Goliński z Kalisza 16, Romocki z Kamienia 8, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Milke z Chojnego 4, Kozanecki z Zimotek 2, Kosmiński z Miszowie, Weil ze Skęczniewa, Kołodziejski z Krąkowa 3, Magnuski z Naranmic 5, Clondin (konie wojskowe) z Koła, Moraczewski z Osin 6, Hebel z Browna 6, Kreczunowicz z Zawad 5, Tarnowski z Kluczkowa 4, Szumski z Rusowa, Mielecki z Koźminka, Kadłubski z Bylic 6, Suchorski z Chwalenic, Unrug z Sulmowa, Prądzyński z Kościerzyna 4, Dutkowski z Kask 3, Kurnatowski z Poklękowa 1. Waliszewski z Brzeźna 2, Grodzicki z Równej 1, Groeve z Biskupic 2, Jezierski z Przystajni, Bulle z Łodzi 2, Zaborowski z Korzenicy 2 i wielu innych. Zaznaczamy, iż oddzielne konie wprowadzano na okólnik jarmarczny z pośród znajdujących się na stajniach wmieście 140, należących do różnych właścicieli, a powozów z miasta, zaprzężonych w konie na sprzedaż, wjechało 10.
Każdy koń, znajdujący się na jarmarku, ma przypięty do uzdy bilet od weterynarza na dowód rewizji stanu zdrowia.
Gdy po południu nieco się rozpogodziło i przy dźwiękach orkiestry na okólnik wjechały ekwipaże, powszechną uwagę zwracała dobra para klaczy p. Magnuskiego, za którą dawano już w jarmarku 2,600 rubli, lecz właściciel nie zdecydował się ich sprzedać. Śliczna jest takie para kasztanowatych klaczy p. Jarocińskiego, dobra czwórka siwoszów p. Chrzanowskiego, doskonały zaprząg w czwórkę p. Kijeńskiego; zwracały także uwagę klacze oldenburskie ze Zborowa, doskonale ujeżdżona a dobrana maścią czwórka p. Karłowskiego z Zawad, piękne dwa ogiery p. Modelskiego, czwórka p. Topińskiego, wreszcie konie p. Trzcińskiego z Lubelskiego, który aż do Kalisza przysłał swe konie na jarmark. Wogóle corso powozów i zaprzęgów na okólniku jarmarcznym było bardzo efektowne, a ogół zaprzęgów odznaczał się dobrym gustem. Popis koni wierzchowych, bądź pod służbą stajenną, bądź pod właścicielami także wypadł niezgorzej, słowem amator i znawca miał się na co patrzeć. Cóż z tego, kiedy błoto odstraszyło publiczność, która na popis ekwipaży zwykle tłumnie ściąga z całego miasta.
Ulice Kalisza do wieczora za to przepełniały tłumy publiczności, przypatrujące się przejazdowi ekwipaży z hotelów na plac jarmarczny i odwrotnie, a podwórka hotelowe także zapełniały garstki ciekawych, gdyż co chwila okazywano tam trzymane konie. Hotelarze potroili ceny, w restauracjach służba potraciła głowy, korki szampana wciąż strzelały na rachunek dokonanych lub spodziewanych tranzakcji, a maskaradowe kostjumy braci szlachty, która, wybierając się na jarmark, wdziewa na siebie najdziwaczniejsze stroje żokiejów, groomów, forysiów, jakie w starych karykaturach podziwiać można, były przedmiotem szczególnego podziwu i troski niezliczonego zastępu faktorów i faktorek, upędzających się po mieście.
W. Z.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 185

Ofiara pożaru. Włościanka, która w czasie pożaru w majątku Góry, pow. kaliskiego, pragnąc ratować swe dziecko odniosła silne poparzenia, zmarła w szpitalu kaliskim. Pogrzeb pełnej poświęcenia matki, odbył się w środę 15 b. m. przy udziale wielu włościan, przybyłych z Gór, aby zacnej niewiaście oddać ostatnią posługę.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 233

Dnia 20-go b. m., t. j. w sobotę, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci Józefa Zaborowskiego, w kościele parafjalnym we wsi Góra odbędzie się nabożeństwo żałobne o godzinie 10-ej rano, na które zaprasza krewnych oraz łaskawych przyjaciół i znajomych rodzina.

O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej 1902 r.


196) Góra dyec. włocław. Kościół Wniebowzięcia N. M. P. drewniany, wystawiony przez parafian r. 1792. Ma tu być cud. obr. M. B.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 13

Ze Zduńskiej Woli. Tegoroczny trzydniowy jarmark zaliczyć można do nieudanych. Zakaz wywozu koni był przyczyną pewnej ospałości w dokonywaniu tranzakcji. Koni ruskich było dosyć, lecz nie miały nabywców. Sztukę ceniono rbl. 500 . P. S. Strzeszewski z Dąbrówki miał na sprzedaż parę młodych ogierów kasztanowatych w cenie rbl. 1,000. Amatorzy z Łodzi dawali rbl. 800. Za jednego ofiarowywano rbl. 500, lecz właściciel nie chciał rozdwajać tak dobrze dobranej pary. P. Czarnowski z Prusinowic ogiera duńskiego — rbl. 200. P. K. Kręski z Masłowic parę klaczy — rbl. 600 . P . M . Walicki z Przeczni parę gniadych: ogiera ze stajni hr. Tyszkiewicza i klacz węgierską — rbl. 600. P. Stokowski z Piaskowic—4 konie po rbl. 200. P. Trepka z Rychłowic—dwa wierzchowe konie rasy arabskiej i ogiera trakeńskiego. P. Adolf Kokczyński z Wielkiego — 3 klacze i ogiera kasztanowatego rasy trakeńskiej, ze stadniny hr. Bnińskiego z Prus Zachodnich, za rbl. 800, nabył go p. Skowroński z Góry. P. Putjatycki z Częstochowy z przyprowadzonych koni sprzedał 3 pary, parę rasowych klaczy gniadych ze stajni Janowskiej nabył p. M. Kołodziejski z Krąkowa, dopłaciwszy rbl. 300 do pary swoich koni; drugą parę gniadych nabył p. Rembieliński z Krobanowa, dopłaciwszy rbl. 100 do swojej pary, i parę szpaków w cenie rbl. 450 nabył p. Jan Guler z Wólki Bałuckiej.

Goniec Łódzki 1904 nr 82

Kronika ekonomiczna.
□ Jarmark w Zduńskiej Woli. Tegoroczny jarmark trzydniowy trzeba zaliczyć do nieudanych.
W pierwszym rzędzie zawód spotkał tych, którzy obiecywali sobie duży zarobek za wynajem lokalów i drożyli się przed jarmarkiem, a potem chętnie oddawali za stosunkowo niewielką cenę.
Niedozwolony eksport koni był przyczyną pewnej ospałości w dokonywania tranzakcyi. Znany kupiec Jedwab już na jarmark kaliski przygotował 30 par koni, które mu się zostały i nawet do Zduńskiej Woli ich nie przyprowadził. Koni ruskich było dosyć, lecz nie miały nabywców. Sztukę ceniono 500 rubli
P. Strzeszewski z Dąbrówki miał na sprzedaż parę młodych ogierów kasztanowatych w cenie 100 rb. Amatorzy z Łodzi dawali 800 rb. Za jednego ofiarowywano 500 rb., lecz właściciel nie chciał rozdwajać tak dobrze dobranej pary. P. Czarnowski z Prusinowic duńskiego ogiera 200 rb. P. K. Kręski z Masłowic parę klaczy 600 rb. P. M. Walicki z Przeczni parę gniadych: ogiera ze stajni hr. Tyszkiewicza i klacz węgierską 600 rb.
P. Stokowski z Piaskowic 4 konie po 200 rb. P. Trepka z Rychłowic dwa wierzchowe konie rasy arabskiej i ogiera trakeńskiego. P. Adolf Kokczyński z Wielgiego 3 klacze i ogiera kasztanowatego rasy trakeńskiej ze stadniny hr. Bnińskiego z Prus Zachodnich za 800 rb., nabył go pan Skowroński z Góry za 180 rb.
Pan Putjatycki z Częstochowy z przyprowadzonych koni, we wtorek, sprzedał 3 pary, parę rasowych klaczy gniadych z Janowskiej stajni nabył pan M. Kołodziejski z Krąkowa, dopłaciwszy 300 rb. do pary swoich koni; drugą parę gniadych nabył pan Rembieliński z Krobanowa, dopłaciwszy 100 rb. do swojej pary i parę szpaków w cenie 450 rb., nabył pan Jan Guler z Wólki Bałuckiej,
Obora pana Wejla ze Skęczniewa dostarczyła młode stadniczki i te w poniedziałek znalazły nabywców w osobach pana Taczanowskiego z Lututowa i pana Strzeszewskiego z Pstrokonia od 80 do 100 rubli sztuka.
Przez wszystkie trzy dni pogoda była prześliczna, ulice miasta przepełnione ludem, wozami i końmi w należytym porządku ustawionymi, wskutek czego prawidłowy ruch na ulicach ani na chwilę nie był wstrzymany.

Gazeta Kaliska 1905 nr 47

Do wydzierżawienia od każdego czasu ogród owocowo-warzywny na dwa lata. Wiadomość: wieś Góry, p. Warta.

Start 1906 nr 7

Jarmark w Kaliszu. Tradycyjne jarmarki kaliskie na konie należą już dzisiaj do przeszłości. Niepowodzenie zeszłorocznych jarmarków tłomaczono zamknięciem granicy na konie. Dziś, pomimo otwarcia tej granicy, tak podaż, jak i popyt na konie, były bardzo małe. Dostarczyli konie następujący hodowcy i kupcy pp.: Margulies z Łodzi 12, Jedwab z Błaszek—3, Baran z Podzamcza—24, Marenge ze Smoliny — 3, Henryk Rathel z Olszówki—5, w tem para bardzo pięknych jukierów węgierskich i pełnej krwi ogier „Magnat", Kohn z Łodzi-—2, Szamowski 3, Kisielnicki z Radliczyc — 4, Dzierzbicki z Biernacic—2, Jarociński z Kamionacza 3, Korzeniewski z Łodzi—9 . Gorczycki z Góry—5, Charłupski z Sieradza— 5, Grodzicki z Wrzący—3, Lew—11, Repphan ze Zbierska— 4, Chrystowski z Tłokini—1, Mikorski ze Stobna — 2, Zawadzki ze Stawiszyna—1, Zołyński z Kalisza—2, Karłowski z Kościelnej Wsi — 2, Białecki z Dębołęki—4, Murzynowski z Kalinowy—7 i Charłupski z Sieradza — 6 . Oprócz tego włościańskich koni było sto kilkadziesiąt. Poważniejszych tranzakcji na konie doborowe było nadzwyczaj mało, zato handlarze zagraniczni kupili do kopalń około 80 koni włościańskich, w cenie od 50 do 100 rbl. za sztukę. Niechęć do kupna koni więcej luksusowych kupcy zagraniczni tłómaczyli nowem cłem, jakie wprowadziły władze pruskie

Ziemia Sieradzka 1921 czerwiec

Odezwa.
Listem otwartym z d. 26 lutego r. b. w „Głosie Kaliskim" do wiadomości podałem, że podczas mojego pobytu w Rosji Stefan Boratyński, ze wsi Góra, dopuścił do licytacji, bez powiadomienia mnie, moją własność — folwark 120 morgowy i sam takowy nabył za 410 rubli. Wiadomość powyższą wyżej wspomniany w swojej "Odpowiedzi tymczasowej" w gazecie potwierdził, lecz sprawy nie załatwił dotychczas i nie uregulował krzywdy w sędziwym już wieku będącemu bratu mojemu Janowi Boratyńskiemu.
Adam Boratyński.
Kalisz, Wrocławska Nr 16 III p.

Rozwój 1922 nr 39

Parowa mleczarnia i serowarnia
Góra"
poszukuje stałych odbiorców masła śmietankowego, serów śmietankowych oraz twarogu;
towar prima gatunku.
Łaskawe oferty: pocz. Błaszki mlecz. Góra.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 47

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
3842 „Stanisław Kowalczyk", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Góra, gm. Staw, pow. Kaliskiego. Właśc. Stanisław Kowalczyk w Górze;
4017 „Stanisław Rosiński", sprzedaż masła i sera w mleczarni w Górze, gm. Staw, pow. Kaliskiego. Właśc. Stanisław Rosiński w Górze;

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2162

Mleczarz zawodowy, serowar, otrzyma zaraz posadę. Odpisy świadectw pod adresem: Mleczarnia Góra, poczta Błaszki.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 41

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod NrNr:
d. 20 marca 1924 r.
5392 "Józef Janiak", wytwórnia i przedsiębiorstwo robót betonowo- budowlanych „Góra" w gm. Staw, star. Kaliskiego; właśc. Józef Janiak, zam. we wsi Góra.

Echo Tureckie 1926 nr 30

Janusz Staszewski. (IX)
Województwo kaliskie
w roku 1830-31.
Wśród listy osób zgłaszających ofiary na ołtarzu Ojczyzny, obok, znanych nazwisk: Niemojowskich, Morawskiego Teofila, Bier­nackich, ofiarujących wyekwipowanie żołnie­rzy, lub pieniądze na ten cel, są inne np. Celińskich ze Stropieszyna, dających 400 zł., Przechadzkiego z Rusewa, dającego 2 tys. złotych, Wyganowskiego Wojciecha z Warszówki 100 zł. Często spotyka się nazwisko Rembowskich, kilkakrotnie niesie ofiary właściciel Kokanina, Nepomucen Siereszewski, Hipolit Żelisławski daje konia dla od­działu jazdy w Warcie i nadto 200 zł., Niemojowska z Morawina 2000 zł., Radolińska z Żelaskowa 1000 zł., kasztelan Bieliński 6000 zł., Siemiątkowski Ignacy 2000 zł., Za­łuski Erazm 3 karabiny i 2 pary pistoletów, Anastazy Jezierski z Góry 100 zł., Fijał­kowski Karol z Rychnowa 200 zł., Józefat Radoszewski z Dominikowic 2 konie do szwadronu w Warcie, a nadto 200 zł., to samo dał Franciszek Radoszewski z Krępy, Stanisław Wichliński z Pogrzybowa były kapitan wojsk polskich dał formę do lania kul, Jakób Lipski dziedzic Starców w ob­wodzie Sieradzkim 1200 zł., Olszewski właściciel Niechmirowa uzbraja własnym kosztem 4 ludzi, nadto daje 4 młode i do­bre konie, oraz sporo instrumentów dętych dla orkiestry i 3000 zł. gotówką, wspomniany wyżej Sieroszewski wysyła 4 ułanów z końmi i rynsztunkiem, oraz Jenungiem w sumie 40 zł. dla każdego, nadto 3 jeźdźców wyznaczonych z 50 dymów a na skarb sre­bra wartości 2152 zł., ponieważ miał zbyt młodego syna, aby mógł iść do wojska, okupuje go niejako dając na rzecz I bataljonu gwardji narodowej 100 sięgów drzewa.
Było wielu, wielu innych, którzy osobiś­cie i przez komitety obywatelskie poszcze­gólnych obwodów spieszyli z darami i po­mocą. Należałoby bliżej i szerzej zająć się udziałem ziemian, oraz całego społeczeń­stwa, gdyby nato pozwoliły zebrane materjały, tu musimy ograniczyć się do wymie­niania kilku nazwisk wybranych na chybił trafił z listy ofiar.(...)

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2353

Ktoby wiedział, gdzie znajduje się Józef Wałęcki, który zaginął pod czas wielkiej wojny na linji bojowej bolszewickiej, proszę niech zawiadomi Ks. Proboszcza w Górze, poczta Błaszki województwo Łódzkie.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 38a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 10 stycznia 1928 roku.
8926. "Józef Skonieczny" sprzedaż towarów spożywczo - kolon­ialnych i mięsa we wsi Góra, gminy Staw, powiatu kaliskiego. Istnieje od 1913 raku. Właściciel Józef Skonieczny, zamieszkały we wsi Góra.

Echo Łódzkie 1930 grudzień

Zmasakrowane niemowlę w grobowcu.
Sprawcy ohydnej zbrodni niewykryci.
Łódź,6 grudnia. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, dozorca cmentarza katolickiego we wsi Góra gminy Staw, w powiecie kaliskim, podczas uprzątania jednego z grobowców znalazł zwłoki noworodka płci męskiej. Trup leżał w kałuży zaskrzepłej krwi, ze zmiażdżoną główką i połamanemi rękami i nogami.
Przerażony dokonanem odkryciem dozorca zawiadomił niezwłocznie policję. Noworodek został w ohydny sposób zamordowany w grobowcu, co wskazują ślady krwi. Sprawców dzieciobójstwa narazie nieujawniono. Energiczne dochodzenie w tym kierunku prowadzi komenda policji powiatowej w Kaliszu.

Echo Tureckie 1931 nr 10

Zmiany Diecezji.
Parafja Góra, z dekanatu tureckiego, przydzielona została do dekanatu kaliskie­go.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 26a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 15 lutego 1932 r.
12686. „Stanisław Kowalkiewicz", sprzedaż artykułów spożywczo-kolonjalnych, mięsa, wyrobów mięsnych i wyrobów tytoniowych we wsi Góra, gminy Staw, pow. kaliskiego. Istnieje od 1931 r. Właś­ciciel Stanisław Kowalkiewicz, zam. we wsi Góra.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
6. Góra, obejmującą: wieś Górę, folw. Górę, wieś Wilkrzyce, folw. Wilkrzyce, os. Wilkrzyce Kołatówkę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

W dniu 14 bm. we wsi Góra, gm. Staw, z nieustalonych przyczyn, na szkodę Ignacego Walczaka i Jana Sobczaka, spalił się dach domu mieszkalnego, wartości 1300 zł.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Pożar
We wsi Góra, gm. Staw, na szkodą Switalskiego Stanisława spalił się dach na domu mieszkalnym, oraz sterta żyta. Straty spowodowane pożarem wynoszą około 1000 zł. Przyczyny pożaru narazie nie ustalono.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Z kroniki towarzyskiej
W dniu 15 bm., w kościele parafialnym w Górze, pow. kaliskiego, odbył się ślub p. Aliny Boratyńskiej, córki właściciela maj. Góra, z p. Franciszkiem Osmakiewiczem, kpt 29 p. S. K.
Młodej i dobranej parze redakcja „Echa Kal. Ilustr. składa najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia.

2 komentarze:

  1. Bardzo ciekawe materiały, dobra robota.

    OdpowiedzUsuń
  2. Cukrowni w Cielcach dawno nie ma.

    Budynek, nowoczesnej wtedy, parowej mleczarni z pocżątku XX wieku będący własnością gminy to już ruina, niedawno spłonął, nikt o niego nie dbał latami.

    OdpowiedzUsuń