-->

czwartek, 30 maja 2013

Gliny

Spis 1925:
Gliny, osada, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 16. Mężczyzn 10, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 16. Podało narodowość: polską 16.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
1. Chechło, obejmującą: wieś Chechło, kolonję Dobroń Nr. 9 (Mass), kolonję Gliny, kolonję Gustawów, kolonję Kosobudy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza