-->

czwartek, 9 maja 2013

Łętków

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łętków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Łętków,  os. młyn., nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Buczek, par. Łask. Ma 1 dm., 9 mk., 48 mr. ziemi.

Spis 1925:
Łętków, os. mł., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 41. Mężczyzn 18, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 41. Podało narodowość: polską 41.  

Wikipedia:
Łętków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Łętków (Mł. Łętkow) 1839 r.1965 r.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 184

(N. D. 4473) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Na skutek wniesionego żądania o wywołanie do pierwiastkowej regulacyi hypoteki nieruchomości w mieście Łasku położonej, własnością Augusta i Franciszki z Osieckich małżonków Żeromskich będącej składającej się z gruntów i zabudowań jak następuje.
a)Gruntu zwanego Nowiną nad granicą wsi Łapatek i nad rzeką Grabówką do drogi młyna Łętkowskiego położonego.
b) Gruntu również zwanego Nowiną nad Pasieką brehowską położonego.
c) Dwóch składów roli długości staj cztery od boru Łapatkowskiego do pastwiska miejskiego, między rolami mateusza Gąbarowskiego i Tomasza Gąsiorowskiego w miejscu zwanym Kąty do miasta Łasku należącem.
d) Młyna wodnego zwanego Nowina nad rzeką Grabówką wraz z zabudowaniami do tegoż należącemi wystawionemi na gruncie powyżej ad a opisanym.
Zawiadamia interessentów, że takowa regulacya nastąpi w Sądzie tutejszym w dniu 3 (15) Listopada r. b. 1856, wzywa ich przeto, aby w terminie powyższym sami osobiście, lub przez pełnomocników urzędownie upoważnionych zgłosili się celem wykazania praw i pretensyi swych, gdyż niezgłaszający się podpadną skutkom prekluzyi art. 154 i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Ogłoszenie decyzyi, jaka w skutek aktu regulacyi wadaną będzie nastąpi w dniu 6 (18) Listopada r. b. o godzinie 10 z rana na posiedzeniu publicznem Sądu i odtegoż dnia czas do appellacyi upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w Sądzie tutejszym stawić się powinni.
Szadek d. 24 Lipca (5 Sierp,) 1856 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Dziennik Warszawski 1873 nr 127

N. D. 3738. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Gorczyn i Łopatki z przyległościami wraz z Łąkami i propinacją w Czestkowie lit. a, młynem Lętków niemniej propinacją i łąkami na Niecni Bielów zwanej, w okręgu Szadkowskim Gubernji Petrokowskiej położone, bez inwentarzy, sprzedanemi zostaną w drodze działów przez publiczną sądową licytację, która odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed delegowanym Asesorem tegoż Trybunału Józefem Fijałkowskim, dobra te posiadają prawem współwłasności Sukcesorowie Felixa Przeradzkiego: Adam Przeradzki, Hipolit Przeradzki usamowolniony w asystencji matki i kuratorki Eleonory, Zygmunta Urbanowskiego żony czyniącej, Józef Przeradzki, dotąd wymienieni we wsi Gorczynie zamieszkali, Franciszek Przeradzki we wsi Łopatki zamieszkały. Przedaż popieraną jest na żądanie Adama Przeradzkiego przy pośrednictwie Obrońcy obecne obwieszczenie robiącego, u którego objaśnienia przedaży tej dotyczące powziętemi być mogą.
Termin do przygotowawczego przysądzenia oznaczony jest na d. 16(28) Lipca 1873 r. godz. 3 z południa.
Sprzedaż odbędzie się w dwóch oddziałach:
Oddział I. Dóbr Gorczyn z przyległościami.
Oddział II Dóbr Łopatki z przyległościami.
Wojciechowski, Patron.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 12

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych
w kwartale IV 1924 r.
2. Urz. gminy Buczek, Nr. karty ewidencyjnej 135/IV, na nazwisko Gieżyński Stanisław, Łątków- Młyn, gm. Buczek. Odpis karty ewid. wyst. dnia 16 grudnia 1924 r.
Łask, dnia 7 marca 1925 r.
Starosta
w z. Łabudzki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 47

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego
z dnia 10 listopada 1926 roku
o oddaniu osady Łętków pod władzę sołtysa gromady Podłaszcze, gm. Buczek, pow. Łaskiego,
Na zasadzie art. 288 ustawy gminnej z r. 1864 oraz art. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13. XI. 1919 r. (Dz. Ust. Nr. 90 poz. 499) zarządzam ca następuje:
1) Osada Łętków, gm. Buczek, pow. Łaskiego zostaje oddaną pod władzę sołtysa gromady Podłaszcze, tejże gminy.
2) Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Łasku.
3) Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dn. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewoda (—) Jaszczołt.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 103

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, Alojzy Gałczyń­ski, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 4 kwietnia 1932 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Agnieszki Kalinowskiej i firmy ,,inż. Franciszek Pałaszewski, Sp. Akc.", sprzedaż z publicznej licytacji osady młynarskiej „Łętków", w gminie Buczek, powiatu łaskiego, woj. łódzkiego, stanowiącej własność Antoniego i Heleny małż. Malczyk, Józefa Hansa i Anny Faflikowej.
Nieruchomość ta składa się z osady młynarskiej, zapisanej do wy­kazu hipotecznego „Osada młynarska Łętków, pow. łaskiego", rep. hip. Nr. 103, obejmującej powierzchnię około 28 morg. gruntu, w dwóch dział­kach, a mianowicie: a) działki o powierzchni 22,5 morg. ziemi, będącej w posiadaniu Antoniego i Heleny małż. Malczyk oraz b) działki o po­wierzchni około 5,5 morg. ziemi, będącej w posiadaniu Józefa Hansa i Anny Faflikowej, oraz następujących budynków, szczegółowo wymie­nionych w opisie z dnia 22 września 1931 roku, a znajdujących się na działce 5,5 morg.: 1) domu mieszkalnego, murowanego, jednopiętrowego z werandą oraz sionką; 2) domu mieszkalnego, drewnianego; 3) stodoły drewnianej; 4) szopy drewnianej na słupach; 5) wozowni drewnianej; 6) obory murowanej; 7) spichrza murowanego; 8) szopy drewnianej; 9) dwóch oddzielnych ustępów drewnianych; 10) murów, wzniesionych z cegły, bez dachu, z przeznaczeniem na motorownię; 11) budynku drew­nianego, mieszczącego młyn, jednopiętrowego, wraz z urządzeniem, a mianowicie: 2 parami kamieni, 3 parami walców, maszyną do czyszcze­nia zboża, maszyną do czyszczenia mąki, kompletem elewatorów, dynamo-maszyną, instalacją elektryczną, 6 pasami parcianemi, 2 turbinami wodnemi, z których jedna o sile 25 H. P. oraz druga o sile 18 H. P.; na działce tej znajduje się staw półmorgowy; część działki znajduje się pod łąką, na której rośnie 200 olszyn, a także założony jest ogród, w którym rośnie 30 drzew owocowych, 8 tui, 12 świerków i 24 wiązów.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty 60.000 zł., 60.000 mk. oraz długiem w kwocie 4.000 rb. z kaucją 400 rb.; na mocy wyroku sądowego zabezpieczenie hipoteczne powyższej należności przerachowane zostało: dług na kwotę 7.200 zł., kaucja na kwotę 533 zł. 34 gr., przyczem uczynioną została także wzmianka o tem, że należność ta faktycznie przerachowaną została na kwotę 14.400 zł.: 2) kaucjami na kwoty 16.000 zł. i 3) zaległemi podatkami na kwotę 21.088 zł. 68 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 60.000 zł., a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie 6.000 złotych.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 1

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, ALOJZY GAŁCZYŃSKI, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 4 kwietnia 1932 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Agnieszki Kalinowskiej i firmy „Inż. Franciszek Pałaszewski Sp. Akc.", sprzedaż z publicznej licytacji osady młynarskiej „Łętków", w gminie Buczek, powiatu łaskiego, województwa łódzkiego, stanowiącego własność Antoniego i Heleny małżonków Malczyk, Józefa Hansa i Anny Faflikowej
Nieruchomość ta składa się z osady młynarskiej, zapisanej do wykazu hipotecznego "Osada młynarska Łętków, pow. łaskiego", rep. hip. Nr. 103, obejmującej powierzchnię około 28 mórg gruntu, w dwóch działkach, a mianowicie: a) działki o powierzchni 22,5 mórg ziemi, będącej w posiadaniu Antoniego i Heleny małż. Malczyk, b) działki o powierzchni około 5,5 mórg ziemi, będącej w posiadaniu Józefa Hansa i Anny Faflikowej, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 22 września 1931 roku, a znajdujących się na działce 5,5 morgowej: 1) domu mieszkalnego, murowanego, jednopiętrowego z werandą oraz sionką, 2) domu mieszkalnego, drewnianego, 3) stodoły drewnianej, 4) szopy drewnianej na słupach, 5) wozowni drewnianej, 6) obory murowanej, 7) spichrza murowanego, 8) szopy drewnianej, 9) dwóch oddzielnych ustępów drewnianych, 10) murów, wzniesionych z cegły, bez dachu, z przeznaczeniem na motorownię, 11) budynku drewnianego, mieszczącego młyn, jednopiętrowego, wraz z urządzeniem, a mianowicie: 2 parami kamieni, 3 parami walcy, maszyną do czyszczenia zboża, maszyną do czyszczenia mąki, kompletem elewatorów, dynamomaszyną, instalacją elektryczną, 6 pasami parcianemi, 2 turbinami wodnemi, z których jedna o sile 25 HP, oraz druga o sile 18 HP.; na działce tej znajduje się staw pół- morgowy; część działki znajduje się pod łąką, na której rośnie 200 olszyn, a także założony jest ogród, w którym rośnie 30 drzew owocowych, 8 tui, 12 świerków i 24 wiązów.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie, oraz obciążona jest: 1) długami na kwoty zł. 60.000.—, mk. 60.000 oraz długiem w kwocie rbl. 4.000.— z kaucją rb. 400.—; na mocy wyroku sądowego zabezpieczenie hipoteczne powyższej należności przerachowane zostało: dług na kwotę zł. 7.200.—, kaucja na kwotę zł. 533 gr. 34, przyczem uczynioną została także wzmianka o tem, że należność ta faktycznie przerachowaną została na kwotę złotych 14.400.—, 2) kaucjami na kwoty zł. 16.000.— i 3) zaległemi podatkami na kwotę zł. 21.088 gr. 68.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 60.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie złotych 6.000.—.
Akta sprawy licytacynej mogą być przejrzane w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik

(—) Al. Gałczyński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
15. Łopatki, obejmującą: wieś Łopatki, folwark Łopatki St. Dwór, folwark Łopatki- Cegielnia, folwark Łopatki-parcele, kolonję Łętków, osadę Łętków-młyn, kolonję Podłaszcze.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Prawda Pabjanicka 1934 nr 4

WOLNA TRYBUNA
Macherzy z pod ciemnej gwiazdy.
Artykuł powyższy drukujemy
na wyłączną odpowiedzialności
autora.
REDAKCJA.
Niemal każdego dnia prasa polska, jak również i zagraniczna, przynosi nam wiadomości o oszukańczych afe­rach, ciemnych indywidyów, którzy podszywając się pod miano ludzi uczciwych, różnemi oszukańczemi sposo­bami, żerują na łatwowierności szero­kich mas ludności.
Niedawno w miasteczku pow. Łask, zdarzył się fakt oszukańczej afery, na tle kupna młyna Łętków, w której ma­czali swoje brudne łapy-nawet ludzie z uniwersyteckim wykształceniem — ludzie na stanowiskach, cieszący się rzekomo ogólnem zaufaniem.
Rzecz się przedstawia następują­co:
Pan Józef Hans, przemysłowiec z Pabjanic, ul. Tuszyńska 17, sprzedał młyn Łętków, położony tuż obok Łasku, rodzinie Faflików. Należność za młyn p. Hansowi, wedle obopólnej zgody, wypłacona została w gotówce i wekslach. Weksle na sumę kilkunastu tysięcy złotych, zaopatrzone były w żyra ludzi zamożnych, posiadających zna­czne majątki, bądź też piastujących wysokie stanowiska, a mianowicie:
1) Munzera - przemysłowca z Łodzi,
2) A. Faflikowej, 3) Anny Faflik, na­bywczyni młyna Łętków, 4) A. Bochyńskiej i 5) Artura Faflika (ten ostatni był już podobno zawikłany uprzednio w jakieś ciemne sprawy na szkodę Skarbu Państwa).
Weksle te, jak się to zwykle dzie­je, p. Hans puścił w obieg i znajdują się one obecnie w rękach kilku obywateli m. Pabjanic, ludzi nawskroś uczciwych.
Otóż gdy termin płatności weksli minął, poszły one do protestu, albo­wiem ani jeden z wymienionych żyrantów ich nie wykupił.
Żyranci w przewidywaniu, że po upływie terminu płatności, weksle bę­dą musieli wykupić, poprzepisywali swoje majętności na: babki, matki, ciot­ki, i inne teściowe tak, że komornik i wierzyciele musieli uchylić czoła przed taką „mądrością", (oszustwem przyp. zecera), ludzi rzekomo uczciwych.
Jest godnym do zanotowania fakt, że jeden z odbiorców tych weksli, przedstawił je p. Stanisławowi Szymańskiemu - dyrektorowi Syndykatu Rolniczego w Łasku zapytując czy to jego żyra i czy odpowiada za przed­stawione mu weksle. Pan Szymański odrzekł: „te weksle są bardzo dobre, może je Pan brać - bo będą zapłaco­ne".
Tymczasem gdy ów odbiorca we­ksli, po upływie terminu płatności, zwrócił się do Pana Dyrektora Szymańskiego, jako do pewnego żyranta, o zapłatę, o dziwo Pan Dyrektor oświadczył, że płacić nie będzie. Był on, jako „człowiek inteligentny", tak „przezorny", że wydzierżawił zlikwido­wany już Syndykat Rolniczy na na­zwisko swojej matki, popularnie w Ła­sku zwanej „babcią". Nawet meble i t.p. okazały się własnością matki Pana Dy­rektora (!)
Pan Szymański, jako b. dyrektor Syndykatu, odgrywa i obecnie „wiel­ką rolę" w społeczeństwie łaskiem. Ma on nawet podobno zaufanie ziemian okolicznych; w przeciwstawieniu zaś do tego, tuczy się krzywdą ludzką, popeł­niając wykroczenia kolidujące z ko­deksem karnym.
Wartoby, aby Pan Prokurator wejrzał w tę oszukańczą aferę, której sprawcy narazili na poważne straty materjalne, cały szereg ludzi uczciwych znanych ze swego obywatelskiego sta­nowiska w Pabjanicach.

Poszkodowany.

 Orędownik 1937 nr. 102

Odnalezienie zwłok po 6 tygodniach. W związku z zaginięciem Stanisławy Kasprzakówny z Łasku, o której zniknięciu donosiliśmy w „Orędowniku", zgłosił się dnia 29 ub. m. o godz. 12 Stanisław Michalak. młynarz ze wsi Łętków pod Łaskiem i zameldował, że znalazł w stawidłach młyna zwłoki kobiety. Przybyła na miejsce komisja stwierdziła, że znaleziono ciało zaginionej Stanisławy Kasprzakówny. Zwłoki umieszczono w kostnicy szpitala powiatowego w Łasku. Dochodzenie prowadzi policja.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza