-->

wtorek, 28 maja 2013

Dolina Borkowa

Spis 1925: 
Dolina Borkowa, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 17, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Dolina Borkowa, obecnie część wsi Katarzynopole w gminie Siemkowice.

Dolina Borkowa (Fol. Dolina) 1839 r.
1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
13. Katarzynopole, obejmująca: Dolinę- Borkowe pustk., wieś Katarzynopole.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 4 styczeń

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 602 art. Kod. Post. Cyw. obwieszcza, że w dniu 11 stycznia 1934 r. o godz. 12-ej we wsi Dolina Borkowe, gm. Radoszewice u Józefa Hanulaka będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek składający się 3-ch krów, 4-ch świń i 3-ch jałówek i oszacowany do sprzedaży na sumę 1050 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 20 grudnia 1933 r.
Komornik:
(-) Mieczysław Paszkowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza