-->

czwartek, 2 maja 2013

Dąbrówki Kobylańskie

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowki, parafia oszyakow (osjaków), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: (Ksawery) Walewski, chorąży ostrzeszowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrówka kobylań, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Rusiec, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 159, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrówka Kobylańska, wś rozkolonizowana, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec; w 1827 r. było tu 21 dm. 189 mk. Folw. miał 1866 r. 780 m.; włościanie zaś, osad 31, m. 326.  

Słownik Geograficzny:  
Kobylańska Dąbrowa, wś, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Wieś ma 29 dm., 232 mk., 310 mr. obszaru; kol. zaś 26 dm., 164 mk., 685 mr.; w tem 487 ornej ziemi. Nie zamieszczona pod nazwą Dąbrowa.

Spis 1925:
Dąbrówka Kobylańska, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 37. Ludność ogółem: 212. Mężczyzn 105, kobiet 107. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 212. Podało narodowość: polską 212.

Wikipedia:
Dąbrówki Kobylańskie -kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1789 r.

1992 r.

KOŚCIÓŁ


OSP


BUDYNEK PO DAWNEJ SZKOLE

Akta metrykalne (Parafia Osjaków) 1764

Dąbrówki
11 lutego. Roku jak wyżej ochrz[cił] syna Walentego Szlachetnego Franciszka Bobowskiego i Marianny z Bielskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Kazimierz Grabiński z Osjakowa i Szlachetna panna Zabłocka.

Gazeta Warszawska 1799 nr 40

Avertissement. Ninieyszym pismem uwiadomia się Publiczność , iż Dobra Wola Więzowa, Broszęcin i Dąbrówka małoletnim po ś. p . Xawerze Kolumnie Walewskim należące , w kreysie Sieradzkim położone , na dzień 3ci Czerwca r. b . w Woli-Więzowey od 24. Czerwca zaczynaiąc, w czteroletnią Dzierżawę puszczone , i ku końcu wspomnionego miesiąca Sądownie tradowane bydź maią. Dla wiadomości do Dzierżawy ochotę maiącym , oświadcza się, iż Taxa Dobr tych u podpisanego do przeyrzenia wolna , tudziesz iż pensya dzierżawna w poł-rocznych Ratach praenumerando w grubey monecie do depositum Pupillarnego Franco płacona bydź musi. Zapraszaią się zatym wszyscy do Dzierżawy ochotę maiący na dzień wspomniony do Woli Więzowey rano o godzinie 9. końcem podania ofiary ich. Dat w Piotrkowie dnia 29 Kwietnia 1799. — Konsyliarz Sprawiedliwości Jachmann Vigore Commilsionis.

Gazeta Warszawska 1820 nr 170

Na mocy wyroku Trybunału Woiewództwa Kaliskiego w dniu 21 Października r. b. wydanego, niżey podpisany w imieniu W. Franciszka Kobylańskiego dziedzica wsi Dąbrowek Powiatu Sieradzkiego, wzywa każdego pretensyie z urzędowania do Mikołaia Kobylańskiego, tak z czasów pełnionych przez niego obowiązków Burgrabiego przy Sądzie Pokoiu Powiatu Wieluńskiego, iako i późniey Komornika przy tymże składzie sądowym. — Niemniey wzywa wszystkich pretensyie do Joachima Obnińskiego Komornika przy Trybunale Woiewództwa Kaliskiego, z epoki iego urzędowania mieć mogących, ażeby tak pierwsi iako i drudzy w przeciągu trzech miesięcy od dnia ninieyszego obwieszczenia z pretensyiami swoiemi, iakie do obudwóch powyżey rzeczonych Urzędników mieć mogą, w Sądzie lub u Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Woiewództwa Kaliskiego popisywali się; w przeciwnym razie W. Franciszek Kobylański wnosić będzie, by wyrokiem Trybunału extabulacyia kaucyi na dobrach Dąbrowki w summie respective za Mikołaiem Kobylańskim dziewięć tysięcy złotych, za Joachimem Obnińskim w summie sześć tysięcy złotych była nakazana. — Kalisz dnia 18 Listopada 1820 r. Mikołay Kobyłecki Patron Trybun.

Kurjer Warszawski 1839 nr 137

Z Wielunia.Wdniu 11 b.m.zeszła z tego świata ś. p . W . Salomea z Psarskich Kobylańska, w 74 roku życia swego, w dobrach swych dziedzicznych Dąbrówki w Powiecie Sieradzkim. Podawać do wiadomości publi: szla- chetne przymioty duszy i chlubne zalety życia człowieka, iest przyiemną rzeczą dla każdego tkliwego serca i użyteczną dla moralności. Postępowanie ś. p. W. Salomei z Psarskich Kobylańskiej w całym biegu życia swego będąc oparte na czystej moralności i rzadkim rozsądku, umiała zjednać serca wszystkich, którzy ią tylko znali. Będąc iuż w wieku podeszłym, umiała ona zachować tę starodawną otwartość i szczerość z obyczaiami iakie wiek czasu sprowadza. Każdy stan, każda osoba znalazła w iej domu miłe dla siebie i stosowne do swego położenia przyięcie. Chociaż była bezdzietna, słusznie iednakowoż mogła być nazwaną Matką wielu sierot i wielu nieszczęśliwych osób, którym staranną, troskliwą i dobroczynną dawałaopiekę. Pełne moralności i czystej Religji serce, chwytało każdą okoliczność w której by swoie dobroczynne i szlachetne uczucia wylać mogła, wspierać nieszczęśliwych, podawać rękę uciśnionym, było najmilszym celem iej zatrudnień, baczne maiąc oko na nieszczęśliwych, rozpościerała ona szczególniejszą swoią opiekę nad ludem wieśniaczym, który wspierała rozmaitemi środkami, i dla którego ukształcaiąc ile tylko mogła swoie wiadomości, częstokroć miejsce lekarza zastępowała. Dobra Obywatelka, szczera przyiaciołka, przyiemna sąsiadka, czuła i przywiązana Małżonka, zostawiła męża swego o 10 lat starszego w nieutulonym żalu, przeżywszy z nim blisko lat 50. Na okazały pogrzeb zjechali się, prócz licznej familji, bardzo wielu Obywateli, lud prosty z okolicznych nawet wiosek gromadził się, bo każdy chętnie chciał oddać Ostatnią usługę cnotliwemu życiu.

Gazeta Codzienna 1844 nr 206

Z Wielunia. — W dniu 22 lipca r. b. zszedł z tego świata ś. p . Wny Franciszek Kobylański, przeżywszy lat 92, w dobrach swych dziedzicznych Dąbrówki w pow. Sieradzkim. — Skromne i w zaciszu domowem prowadzone życie tego zacnego obywatela, jaśniało przecież pięknemi czynami i szlachetnemi duszy przymiotami. Od lat dziecinnych ugruntowany w prawdziwej religii i czystej moralności, zachowywał prawidła obojga aż do swego zgonu. Oddany gospodarstwu wiejskiemu, a tyle, ile toż wymagało przemysłowi handlowemu i obronie prawnej, postępował w tych wszystkich zawodach z godnością prawego obywatela, sumiennie, rzetelnie i uczciwie. Skutkiem naturalnego rozsądku i stałej pracowitości przyszedł do dosyć znacznego majątku, i mógłby go był o wiele powiększyć, ale pogardzał zawsze nastręczającemi się z ubliżeniem sumienia widokami zysku, pomny na to, że celem życia człowieka nie są tylko same doczesne dobra. Tak szlachetnie zebranym majątkiem nie sam tylko chciał się cieszyć, dobre jego serce przychodziło na pomoc nieszczęśliwym: jednym dopomagał do zrobienia losu, innych w nieszczęściu dźwigał. Dla włościan swych był łagodnym i sprawiedliwym panem. W życiu zaś towarzyskiem bardzo przyjemny, słodki i uprzejmy, ludzki, gościnny, w przyjęciu wylany, starał się gościa swego jaknajwięcej bawić, doczego mu dopomagała naturalna wesołość, to znamię cnotliwego życia i spokojnego sumienia, a która, można mówić, nie opuszczała go do grobowej deski. Dom jego będzie w długiej pamięci tych wszystkich, którzy doń uczęszczali. Od sąsiadów i wszystkich obywateli poważany, którzy też przez szczególne uszanowanie dla tak godnego Nestora swego, trumnę zwłoki jego obejmującą , własnemi ramionami dźwigali podczas obrzędu pogrzebowego, który się odbył z wszelką okazałością w mieście parafialnem Ossyakowie. — Przed 5 laty pochował ś. p . zgasły Kobylański w temże samem mieście, żonę swoją, z którą przykładnie blizko lat 50 przeżył; pozbawiony zaś przyjemności pozostawienia potomstwa, pozostałym majątkiem podzielił przez testament licznych sukcessorów swoich. — Oto jest krótki rys życia i zasług ś. p . Franciszka Kobylańskiego, może niedostateczny, ale prawdziwy i sprawiedliwy, który przyjaźń i obywatelskie uczucie skreśliły. A. W.

Kurjer Warszawski 1844 nr 208

Lat temu 5, czcigodny Właściciel maiętności Dąbrówka w Powiecie Sieradzkim, W. Franciszek Kobylański, miał obchodzić rzadki obrzęd swego złotego wesela, lecz ieszcze przed doczekaniem tej błogiej chwili, BÓG zabrał iego szanowną Małżonkę, a odtąd pozostały Mąż w głębokim smutku zostawał; w zeszłym miesiącu doczekawszy 92go roku życia, przeniósł się do wieczności, powszechnie żałowany przez licznych Przyiacioł, Sąsiadów, Domowników i Włościan. Na to uwielbienie zasłużył przez swą dobroć, litość dla nieszczęśliwych, gościnność, i mnogie przymioty serca. L.  


Gazeta Codzienna 1844 nr 220

Sieradz 13 sierpnia. — Wiele rzeczy można powetować, lecz niestety ! utrata prawdziwego przyjaciela i drogiego, niczem wynadgrodzoną być nie może. Na dniu 22 lipca, po kilko-miesięcznej chorobie, przeżywszy lat 92, w dobrach swoich dziedzicznych Dąbrówki , w powiecie Sieradzkim, w gub. Kaliskiej, Zamknął usta na wieki Franc. Kobylański. Nie będę wspominał o jego zaletach, bo te były zbyt jawne, nie powiem o cnocie nieskażonej, bo ta dawała dowody. Jeżeli kiedy prawo w zupełnem blasku jaśnieje, to prawdziwie nad grobem człowieka , nim zdatniejsze pióro określić i wyrazić może wszystkie domowe cnoty, które łączyły się w duszy Franciszka Kobylańskiego, niechże i mnie będzie wolno zatknąć cyprysu gałązkę na twym grobie zroszonym łzami przyjaciół i krewnych. Ja, który tyle dowodów odbierałem twojej dla mnie niezłomnej przyjaźni, cóż mi zostaje jak tylko uczcić kilka wyrazami te szanowne popioły? Widok jest smutny, przerażający, w Bogu zgromadzeni bracia, patrzyć na zwłoki martwe człowieku żyjącego niegdyś pośród nas; czujemy jak się to śmiertelne życie nasze kończy, tracimy ze społeczeństwa tego, z którym przestawaliśmy, słyszem płacz dzisiaj i narzekanie sierot, krewnych, domowników, włościan , których on był panem, a zarazem nie zapomniał nawet o wyznania Mojżeszowem , którem też wiele dobrego świadczył; pomoc, lekarstwo, wszystko było w jego domu dla ubogich. Każda nieszczęśliwa wdowa otarła łzy w progach jego , każdy stary wojownik o jednej nodze lub ręce, zaledwo się przywlekł do jego skromnego mieszkania , był opatrzony, co ludzkość kazała. Zebrawszy najgodniejszjni sposobem i przemysłem handlu i rolnictwa piękny majątek, a nie zostawiwszy po sobie potomka , rozdzielił pomiędzy rodzinę swoją swój dobytek , nie zapominając także o kościołach. Żegnam cię drogi serca mego przyjacielu , niezadługo ja się z tobą połączę. Przyjaciel prawdziwy zmarłego.  


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 61

(N. D. 1211) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po zejściu Salomei z Psarskich Kobylańskiéj w dniu 11 Maja 1839 r. i Franciszka Kobylańskiego w dniu 22 Lipca 1844 roku toczą się po nich postępowania spadkowe w szczególności,
1. Po Salomei Kobylańskiéj jako wierzycielce summy rs. 6;000 n dobrach Dąbrówki w Okręgu Sieradzkim w dziale IV. pod Nr. 6 zahypotekowanéj.
2. Po Franciszku Kobylańskim jako właścicielu tychże dóbr Dąbrówki, i wierzycielu summ następujących, rs. 7500 pod Nr. 7 na dobrach Pągów w Okręgu Radomskim rs. 1950 pod Nr. 5 na dobrach Głuchów w Okręgu Sieradzkim rs. 240 pod Nr. 7 lit. b. rs 1650 kop. 8 pod Nr. 11, rs. 1155; pod Nr. 12, rs. 1373 k. 70 pod Nr. 14 rs 900 pod Nr. 19 na dobrach Konopnicy w Okręgu Wieluńskim, wszystkich w dziale IV. wykazu hypotecznego zabespieczonych (...) do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 6 (18) Czerwca 1845 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.
Kalisz d. 28 Listop. (10 Grudnia) 1844 roku.
Nepomucen Wojciechewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 128

(N. D 2821) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po zgonie Stanisława, Florentyny Fellcyi dwóch imion, i Zusanny z Brodzkich, trojga Walewskich, toczy się po nich postępowanie spadkowe co do służących im części, mianowicie części zastrzeżonego, prawa względem niepodzielności borów i lasów pomiędzy dobrami Wolą Więzowa, Broszęcinem, Leśniakami z Dąbrówką, oraz części prawa wolnego wrębu i wspólnego pastwiska służącego dobrom Wola Więzowa, Jastrzębice, Rusiec i Dąbrowa, obojga praw na dobrach Broszęcinie i Leśniaki w Okręgu Sieradzkim leżących w dziale III. pod Nr. 1 i 2 zahypotekowanych, do ukończenia tego postępowania spadkowego, termin na dzień 8 (20) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 25 Maja (6 Czerwca) 1845 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 147

(N. D 1486) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jana Nepomucena Góreckiego wierzyciela 1/3 części summy złp. 3750 czyli rs. 562 kop.50 w dziale IV. ad 6 ad b) dalej wykazu hypotecznego dóbr Dąbrówki z Okręgu Sieradzkiego zabespieczonéj.
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 2 (14) Października 1850 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu.  
Kalisz dnia 16 (28) Marca 1850 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 244

(N. D. 4997) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
4, Hipolita Psarskiego współwłaściciela summy rs. 562 kop. 50 na dobrach Dąbrówki w Okręgu Sieradzkim w dziele IV. pod Nr. 6 c c* zabezpieczonej, otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 2 (14) Maja r. 1852.
w Kaliszu dnia 16 (28) Paździer. 1851 r.
Zengteller.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 190

(N. D. 2265) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci wierzycieli:
3. Kolety Salomei dwóch imion Puławskiej rs. 281 kop. 26 na dobrach Dąbrówki z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV, ad 6, ad b. ad hh.
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na d. 30 List. (12 Grudnia) 1853 r.  
Kalisz d. 9 (21) Maja 1853 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 168

(N. D. 4044) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 4 (16) Grudnia r. z. przybył do wsi Dąbrówki Kobylańskiego w Powiecie Sieradzkim położonej, człowiek z nazwiska niewiadomy, lat około 50 mieć mogący, ubrany był w nędzną odzież i podarte buty, miał on zarost na brodzie długi oczy ciemne. Ponieważ człowiek ów nagle życie zakończył; wzywa przeto każdego, ktoby o nazwisku jego lub pochodzeniu wiedział, iżby takową wiadomość Sądowi tutejszemu lub Sądowi Policyi Poprawczej w Kaliszu udzielić zechciał. Sieradz d. 3 (15) Lipca 1856 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, Biernacki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 282

(N. D. 6926) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 3. Jana Swieżyńskiego co do kwoty rs. 300 na dobrach Dąbrówki z Ogu Sieradzkiego w dziale IV. pod N. 8 zahypotekowanej, otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin na d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1860 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Grudnia 1859 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.  
5. Dąbrówki z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą, rs. 130 k. 51, vadium rs. 600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3340 przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 121

(N. D. 2692) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion i nazwisk i pobytu SSów niegdy Jana Swierzyńskiego mającego wierzytelność na dobrach Dąbrówkach Sieradzkich zabezpieczoną w dziale 4 pod Nr. 8 wykazu hypotecznego. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czer. (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Dąbrówki z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 130 kop. 51 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 9 (21) Lutego 1862 r. Nr. 1710, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 13 (25) Listopada 1862 r. poczynając od godziny 10 zrana w Kancelarji hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 600 w gotowiźnie lub Listach Zastawnych z właściwemi Kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3340. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d 19 (31) Marca 1862 r. za Prezesa, Zyganowski. Pisarz, Janczewski.
Kurjer Warszawski 1866 nr 123

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 4,086 kop. 36, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 18 (30) Maja r. b., Xaweremu Wyganowskiemu, właścicielowi dóbr Dąbrówka-Kobylańska, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Dąbrówka Rusiecka, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1867 nr 218

N. D. 5862. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż w dniu 18(30)Października 1867 r. w godzinach przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń wydz. I. ogłoszone zostaną po raz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży dóbr Ziemskich Dąbrówki z przyległościami położonych w Okręgu Sieradzkim w Powiecie dawniej Sieradzkim, teraz w Łaskim w Gubernji Kaliskiej a należących do Gminy Dąbrowa Rusiecka.
Dobra te na żądanie Bolesława Kłokockiego właściciela dóbr Smaszewa w tychże zamieszkałego, a zamieszkanie zaś obrane mającego u Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu który jako Obrońca Bolesława Kłokockiego przymuszoną sprzedażą dóbr Dąbrówki kieruje, zajęte zostały wywłaszczonemu dłużnikowi Juljanowi Miłkomskiemu, tychże dóbr właścicielowi i w nich zamieszkałemu, przez akt komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego Franciszka Roweckiego rozpoczęty w dniu 19 Kwietnia (1 Maja) 1867 r., a ukończony w dniu 21 Kwietnia (3 Maja) tegoż roku. Doręczony w kopiach Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu w dniu 10 (22) Maja 1867 r. zaś Juljanowi Miłkowskiemu dłużnikowi i Mikołajowi Pluta Wójtowi Gminy Dąbrowy Rusieckie w dniu 11 (23) Maja 1867 r. Wpisany do księgi wieczystej dóbr Dąbrówki w dniu 14 (25) Sierpnia 1867 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kalisza utrzymywanej w dniu 21 Sierpnia (2 Września) 1867 r.
Tak zajęte dobra celem ich przymuszonej sprzedaży, składają się z wsi i folwarku Dąbrówki, stanowią jedną gospodarską całość, rozległość ich przybliżonym sposobem oznaczona wynosi włók 26 morgów 22 prętów kw. 50 miary nowopolskiei, czyli na miarę rosyjską dziesiątym 405. W przestrzeń tej jest lasu włók 4 morgów 20 prętów 150 gruntów ornych włók 16 morgów 5 łąk włók 3 morgów 20 prętów 100, reszte zajmują pastwiska, ogród owocowy i warzywny, zagajniki, nieużytki i pod zabudowaniami dworskiemi.
Karol Kochcicki dzierżawi w dobrach tych propinacją z karcmą, kuźnie zajmuje Jakób Uciński kowal, nadto Wojciech Łuczywek opłaca dworowi czynsz z zajmowanego domu i gruntu.
Razem z dobrami nieruchomemi zajęty został pod sprzedaż inwentarz żywy i martwv.
Kalisz d. 22 Sierpnia (3 Września) 1867 r.
Hałaczkiewicz.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 28

W południowej stronie powiatu, grad znaczne poczynił szkody w ozimych zasiewach; w miejscowości „Dąbrówki Kobylańskie" straty obliczone zostały na rs. 18,000;

Dziennik Łódzki 1890, nr. 160

W południowej stronie powiatu łaskiego spadły w ostatnich czasach grady, które bardzo znaczne szkody wyrządziły w oziminie. Na gruntach miejscowości „Dąbrówki Kobylańskie" straty obliczono na rs. 18,000. 

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 11


Sąd pokoju w Widawie, pow. Łaskiego, na mocy art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa Franciszka i Katarzynę rodzeństwo Breśla, niewiadomych z miejsca pobytu, ażeby w ciągu 4 miesięcy, licząc od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, zawiadomili powyższy sąd pokoju o swoim miejscu zamieszkania lub stawili się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w charakterze spadkobierców w sprawie cyw. (Nr 351/21), wytoczonej przez Zofję Jabłońską o podział majątku, pozostałego po Elżbiecie Pietras vel Pietrasiu we wsi Dąbrówka-Kobylańska, gm. Dąbrowa- Rusiecka, składającego się z osady włośc., przestrzeni 7 mórg 257 pręt. z zabudowaniami.
W razie niestawienia się wezwanych w oznaczonym wyżej terminie, albo nie przedstawienia piśmiennego objaśnienia, sprawa będzie osądzona w ich nieobecności.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 98

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:
7) Samuelu Pahlu, synu Wilhelma, właścicielu 30 morg. gruntu w dobrach Dąbrówki, pow. łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 czerwca 1929 roku, w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
1. Kolonja Aleksandrów, obejmującą: kolonję Aleksandrów, wieś Dąbrówki-Kobylańskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 22

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO
ŁASKIEGO
z dn. 15 października 1936 r. Nr. RR. IV-2/44 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Dąbrówka Kobylańska.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Pow. 31 sierpnia 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Dąbrówka Kobylańska położonej w gminie Dąbrowa Rusiecka powiecie łaskim
Za Starostę :
(—) T. Bielski
Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 3

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 24 stycznia 1939 roku Nr. RR. I-1/2-44
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Dąbrówka Kobylańska.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 roku Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 31 stycznia 1938 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Dąbrówka Kobylańska, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu łaskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za starostę
(—) Z. Rozengart

Komisarz Ziemski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza