-->

piątek, 3 maja 2013

Chodów / Tumidaj / Tumidaj Holendry / Chotów

Zajączkowski:
Chodów-N-pow. łęczycki albo kutnowski
1) 1386 PKŁ I, 242: Chodowo-Cheszco et Stanislaus de C.  2) 1387 PKŁ I, 303, 335, 342, 361: Chodowo, Chodow, Chodouo-Stanislaus de C.   3) 1388 PKŁ I, 872: Chodouo- Boguszco de C.   4) 1391 PKŁ I, 2036; II, 3829: Chodowo-dominus Clemens de C.  5)  1392 PKŁ II, 4286, 4389: Chodow-Stanislaus subvenator Lanciciensis de C., Paczerz de C. 6) 1395 PKŁ II, 5100-5101: Chodowo-Martinus kmetho de C., Petrus kmetho de C. 7) 1399 PKŁ I, 4575: II, 6240: Chodow-Czlowek de C. contra Staszek kmethonem de C. 8) 1400 PKŁ I, 5016; II, 6682: Chodow-super Czlowek heredem de C.
9a) XVI w. Ł. II, 363-365: Chodow, Chodowo-villa, wł. szl., par. w m., dek. szczawiński, arch. łęczycki 9b) XVI w. Ł. II, 457-459: Chodovo, Chodowo- villa, wł. szl., par. w m., dek. bedlneński, arch. łęczycki 10a) 1576 P. 68: Chodovo- wł. szl., par. w m., pow. i woj. łęczyckie   10b) 1576 P. 81: Chodov- wł. szl., par. w m., pow. i woj. jw. 11a) XIX w. SG I, 612: Chodów- kol., par. Wartkowice , gm. Gostków, pow. łęczycki   11b) XIX w. SG I, 612: Chodów-fol., par. Dzierzbice , gm. Rdutów, pow.kutnowski.

Czajkowski 1783-84 r.
Chodow, parafia chodów, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Załuska (wdowa po Ignacym Załuskim, staroście ojcowskim), star. oycow.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chodów, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Wartkowice, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 49, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Chodów,  kol., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Wartkowice. W 1827 r. było tu 5 dm., 49 mk., obecnie 15 dm. i 93 m. obszaru.

Słownik Geograficzny:
Chodów kol., pow. łęczycki. Na początku w. XVI istniał tu kościół par. p. w. św. Michała arch. istniejący wedle wzmianek w aktach kons. gnieźn. od w. XIV. Kościół ten wraz z parafią wcielony został następnie do par. Wartkowice (Łaski, L. B. II, 363 i przyp.). 

Spis 1925:
Chodów, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 26. Ludność ogółem: 193. Mężczyzn 90, kobiet 103. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 193. Podało narodowość: polską 193.

Wikipedia:
Chodów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1839 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1824 nr 153

Uwiadomienie Urzędowe.
Andrzey Flisiecki, czasami Jakóbem Joźwickim nazywający się, lat 24 sobie liczący, w wsi Chodowie Powiecie Łęczyckim zrodzony, stanu wolnego, religii Katolickiey, ostatnią razą w wsi Szczycie Powiecie Orłowskim zamieszkały, od roku 1819 bez stałego zamieszkania będący, i po części w borach się ukrywający; trudnił się w czasie tym z różnemi wspólnikami kradzieżą i oszustwami, za co po kilkakroć przez Władze Policyyne i Sądowe aresztowany, zawsze przemyślnie zbiedz potrafił; nareszcie ścigany przez żandarma Macieia Krysse, zdybany został w karczmie Spie zwaney, w którey z wspólnikami przebywał; kiedy zaś żandarm z wieśniakami zaymował się chwytaniem wspólników, wtenczas Flisiecki w zamiarze ocalenia ich, a razem i siebie, wyrwał żandarmowi pałasz i tym w głowę tak silnie go uderzył, iż od tego ciosu zemdlony natychmiast upadł, następnie po kilkakroć iuż leżącego po głowie tak mocno pałaszem bil, aż mu kości pogruchotał; w skutek czego żandarm w dni kilkanaście życie w okropnych boleściach zakończył, a i te dni kilka życia winien iedynie czułości wspólników Flisieckiego, którzy od natychmiastowego zamordowania go, uniesionego zemstą Flisieckiego wstrzymali.
Za taki czyn zbrodniczy z taką śmiałością i rozwagą dokonany, Wyrokiem Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództw Mazowieckiego i Kaliskiego na dniu 30 Czerwca i 1 Lipca r. z. zapadłym, Andrzey Flisiecki na karę śmierci przez ucięcie głowy mieczem skazany został. Po odrzuceniu rekursu i odmówieniu łaski przez Dekret Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla w Petersburgu w dniu 5/17 Sierpnia r. b. wydany, Wyrok rzeczony Sądu Kryminalnego w dniu dzisieyszym o godzinie 11tey zrana wykonany został. — W Warszawie dnia 22 Września 1824 roku.

Gazeta Warszawska 1825 nr 33

Po nastąpionej w dniu 17 Maia 1822 r. śmierci Bogumiła Hrabi Załuskiego dziedzica dóbr Neru, do których wsie Wartkowice i Zawady w Powiecie Wartskim, Gostków, Połczyska, Chodów, Wola Bezdziadowa i Kluczewo w Powiecie Zgierskim, iako przyległości należą; tudzież dobra Kłodna w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadamia nierównie pod pisany, iż do przeniesienia własności dóbr wyżey przerzeczonych, termin roczny a w szczególe na dzień 28 Lutego 1826 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 19 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
F. Bajer.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 90

(N. D. 1748) Podaje do publicznej wiadomości iż dobra ziemskie Gostków folwark Pełczyska wieś zarobna Wola bezdziadowa z Dezertami Chodowo i Kluczewo z wszelkiemi przychodami i użytkami sądownie zajęte w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej położone w dniu 9 (21) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście powiatowem Zgierzu przed Franciszkiem Boguńskiem Rejentem Powiatu Zgierskiego przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. poczynając od ceny rocznej dzierżawy złp. 6,000 licytacya zaczynać się będzie. Akt zajęcia dóbr i warunki licytacyi są każdego czasu do przejrzenia w Kancellaryi wymienionego Rejenta.
Zgierz dnia 1 (13) Kwietnia 1839 roku.
F. Skotnicki K. S.

Kurjer Warszawski 1857 nr 174

Ś. p. Edward Przeniewski, Obywatel ziemi Łęczyckiej, z woli NAJWYŻSZEGO STWÓRCY, w dniu 21 z. m. przeniósł się na wieczny spoczynek, zbyt wcześnie, bo zaledwje w 31szej wiośnie życia doczesnego. Pozostała Żona Marya z Miniszewskich Przeniewska, łącznie z Familją zmarłego, najdotkliwszym spotkana ciosem, albowiem ciesząc się biegiem szczęścia tej pielgrzymki jako Żona, zaledwie lat dwa skończonych, a już wykryta samotność, wrzuca jak w niezgłębione oceany, okrywa płaszczem żałoby, rwie błogie szczęście, a zsyła grom mogiły i znaczy tę jedyną pamięć, że tam jest i spoczywa. W imieniu Twojem powszechnie żałowany i kochany Edwardzie, za dopełnioną Ci tę ostatnią przysługę w odprowadzeniu zwłok zachowanych w Parafji Chodów, niosę usilne podziękowanie całemu Orszakowi pogrzebowenu, Wam Namiestnicy BOGA, niemniej Wam wszystkim, którzyście do granic grobu zachowali święte uczucia przyjaźni, ludzkości i szacunku dla zmarłego Edwarda, usiłującego na takowe zasługiwać; cześć Wam zacni Ludzie, którzy w jakikolwiek sposób nie zamknęliście serca i pomocy. Spokój Twej cnotliwej duszy. — P. S.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 180

(N. D. 4020) Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Pauliny z Wierzchlejskich Kazimierza Biernackiego żony, współwłaścicielki dóbr Neru i Gostkowa w Okręgach Wartskim i Zgierskim położonych, we wsi Bartochowie Okręgu Wartskim zamieszkałej, na przeciw Maryannie z Wierzchlejskich Henryka Falęckiego żonie, w dobrach Ner Okręgu Wartskim, oraz Józefowi Jarocińskiemu jako ojcu i opiekunowi nieletnich z niegdy Teklą z Wierzchlejskich żoną swą spłodzonych dzieci, Tekli i Jadwigi Jarocińskich w dobrach Woli Niedźwiedniej, Okręgu Zgierskim zamieszkałym wszystkim jako współwłaścicielem dóbr wyż wyrażonych na dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Radcą Honorowym Józefem Starczewskim Sędzią Trybunału delegowanym w sali posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wspomnione dobra Ner i Gostków w czterech Oddziałach, a mianowicie:
w Oddziale I.
Dobra Gostków z pałacem i budowlami dworskiemi murowanemi z przyległościami Wartkowice składające się z folwarku i wsi Gostków, z wsi zarobnej Wartkowice w Okręgu Zgierskim położone, mające rozległości morgów 1721 pręt. 1 miary nowopolskiej czyli 860 1j2 diesiatyn. W dobrach Gostkowie znajduje się apparat gorzelniany wraz z kotłem do robienia piwa z miedzi, oraz niektóre sprzęty gorzelniane, tak jak w taxie są zamieszczone, oraz młyn wodny, z którego młynarz opłaca czynszu po rs. 225 rocznie jak niemniej pobierane jest mostowe przez wydzierżawienie około 135 rs. rocznie wynoszące. Dobra powyższe Gostków i Wartkowice oszacowane na rsr. 43,463 kop. 43 1j2.
w Oddziale II.
Dobra Pełczyska składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, wsi zarobnej Woli Bezdziadowej, oraz z folwarku wsi Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj vel Chotów Dezerta zwanej, obejmujące: dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa morgów 2058, pręt. 255 czyli 1029 1j3 diesiatyn, zaś Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj morgów 840, pręt. 175 wszystko miary nowopolskiej czyli 426 dziesiatyn. Dobra Pełczyska i Wola Bezdziadowa oszacowane przez biegłych na rs. 54,622 kop. 43 29/62 a dobra Wola Niedźwiedzia z przyległością Tumidaj na rs. 14,689 kop. 43 11j23.
w Oddziale III.
Dobra Ner składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z wsi zarobnej Zawady w Okręgu Wartskim położone, obejmujące rozległości morgów 1460 prętów 205 miary nowopolskiej czyli 730 1j3 diesiatyn, oszacowane razem na rs. 24,117 k. 36 9j16.
w Oddziale IV.
Dobra Kłudna także w Okręgu Wartskim położone, obejmujące morgów 702 pręt. 74 także miary nowopolskiej czyli 351 1j8 diesiatyn oszacowane przez biegłych na rs. 13,899 k. 67j36. Таха dóbr tych wszystkich potwierdzoną została wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1857 r.
Warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i ogłoszone w dniu 3 (15) Lipca r. b. 1857. Poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 10 (22) Września 1857 r. na godzinę 3 z południa w sali posiedzeń Trybunału.
Licytacya dóbr każdego Oddziału zaczynać się będzie od summy w tymże Oddziale zamieszczonej, a taxą przez biegłych sporządzoną wykrytej, powyż zamieszczonej. Таха ta oraz warunki przejrzane być mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz dnia 3 (15) Lipca 1857 r.
Nowicki.
Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
2. Pełczyska, Chodów vel Tumidaj, Kluczewo i Wola Bezdziadowa, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 325, kop. 77 i pól, vadjum do licytacji rs. 1170, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6194, przeil Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Zorza 1924 nr 37

Odpowiedzi Redakcji.
P. Al. Pałczyński w Chodowie. Uwagi pańskie o Zorzy są naogół słuszne i trafne; są wskazane niezbędne ulepszenia. Że ich dotąd brak, są różne powody, a więc: 1) znaczne koszta druku,
tak wielkie w Warszawie, że trudno wykonać powiększenie gazety, 2) zniechęcenie ogółu wiejskiego do czytania, opłacania gazet, zakorzenione u nas przez długotrwały spadek pieniądza
i niskie ceny płodów rolnych, 3) brak ludzi zdolnych do pisania przystępnie, dokładnie i interesująco dla szerokiego ogółu.
Jak już przyjazne oko naszego korespondenta zauważyło, Zorza te trudności przezwycięża co raz skuteczniej i zyskuje sobie posłuch na wsi co raz większy. Miło nam czytać te jego słowa: „Oddawna jestem czytelnikiem Zorzy, od paru lat stałym prenumeratorem i widzę, że gazeta wstępuje na co raz lepszą drogę, przez co staje się poczytniejszą i sympatyczniejszą. Chcąc choć
w części przyczynić się jeszcze do większej poczytności gazety, ośmielam się wystąpić z projektem szeregu zmian i ulepszeń”.
Otóż z tych ulepszeń niektóre już zaprowadzono, jak np. ustawy, rozkazy i rozporządzenia dajemy; dział kobiecy wprawdzie może nie doskonały, ale też jest, również wierszyki drukujemy
raz po raz.
Zresztą: kto jest przyjacielem „Zorzy” i czyta ją uważnie, ten spostrzeże, że w nią teraz wstąpił duch nowy i gazeta ożywia się co raz bardziej.


Łowiec Polski 1926 nr 3

D. 9 stycznia w majątku Chodów p. posła Jasiukiewicza polowano w 14 strzelb przy b. gęstej mgle. Zabito 175 zajęcy …* 5 różnych.

*nieczytelne, przyp. autora bloga


Rozwój 1929 nr 308

Katastrofa autobusowa
pod Łęczycą

Wczoraj na szosie z Gostowa do Łęczycy, tuż przy wsi Chodów taksówka łódzka nr Łd. 81870 najechała na jadącą w przeciwnym kierunku bryczkę. Skutki zderzenia były wręcz fatalne. Samochód jak również i bryczka zostały rozbite. Ciężko ranni zostali Franciszek Wilczyński oraz Jan i Marja Dolacińscy. Rannych przewieziono do szpitala w Łęczycy. Policja powiatowa prowadzi dochodzenie celem ustalenia, kto ponosi winę spowodowania wypadku. (w)
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1929 listopad
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
2. Chodów, obejmującą: wieś Chodów, kol. Wola - Niedźwiedzia, wieś Wola - Niedźwiedzia.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza