-->

środa, 15 maja 2013

Brzeg

Zajączkowski:
Brzeg -Szklanki -pow. poddębicki
XI-XIII w. cm. na skraju wysokiego brzegu doliny Warty, Informator archeologiczny 198-199.
1) 1427(?) C. Rad. II f. 123, por. Koz. II, 39: Brzeg - Ostrow ... Johannes et Stanislaus de B. 2) 1474 W. MRPS I, 1179: Brzeg - Kazimierz Jagiellończyk zezwala Barbarze Buzynskiej trzymać wś B. zastawioną jej przez Jana z Koniecpola, starostę sieradzkiego.
3) XVI w. Ł. I, 393-94: Brzeg - villa, wł. król., par. Glinno, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 183: Brzeg - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 223: Brzeg - jw. 5) XIX w. SG I, 396: Brzeg - wś i folw. nad Wartą, par. Brodnia, gm. Lubola, pow. turecki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Brzeg, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność królewska, 61 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Brzeg, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Brodnia, własność rządowa. Ilość domów 7, ludność 51, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Brzeg,  wieś i folwark nad rz. Wartą, pow. turecki, par. Brodnia, gm. Lubola, do dóbr rządowych Brodnia należący. We wsi B. obszerne łąki i pastwiska, gospodarzy 90, do których należy morgów 1599; folwark B. rozl. m. 140. Podług lustracyi dóbr starościńskich z r. 1789, wieś i folw. B. wraz z młynem i wiatrakiem przynosiła skarbowi złp. 980 i gr. 12. A. T.

Spis 1925:
Brzeg, wś i kol., pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 68, kol. 2. Ludność ogółem: wś 452, kol. 17. Mężczyzn wś 210, kol. 10, kobiet wś 242, kol. 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 580, kol. 110. Podało narodowość: polską wś 580, kol. 110.

Spis 1925:
Brzeg-Szklanki, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 48. Ludność ogółem: 295. Mężczyzn 148, kobiet 147. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 295. Podało narodowość: polską 295.

Wikipedia:
Brzeg-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew na wschodnim brzegu zbiornika Jeziorsko. W Brzegu istnieje szkoła podstawowa i dom kultury. Pierwsza wzmianka pisana o wsi pochodzi z 1427 roku. Stanowiła ona wówczas własność królewską. We wsi zachowały się zabytki budownictwa ludowego. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Istnieją tu trzy stanowiska archeologiczne: cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu, osada z okresu rzymskiego istniejąca od I do IV w. n.e., cmentarzysko szkieletowe z XI-XIII w., w którym odkryto groby z bogatym wyposażeniem: przedmioty z brązu, srebra i szkła - przekazane do Muzeum w Sieradzu.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BRZEG wieś i f-k nad Wartą, par. Brodnia, p. turecki, należy do dóbr rządowych Brodnia. We wsi obszerne łąki i pastwiska, gospodarzy 90 do których należy 1599 mg. Folwark rozległości 140 mg. Podług lustracji dóbr starościńskich w 1789 roku wieś i folwark wraz z młynem i wiatrakiem przynosiły skarbowi 980 złotych groszy 12. Dobra donacyjne generała Noskowa, wieś i f-k w 1912 r. miały 1739 mg, właścicielami byli uwłaszczeni włościanie i Michał Noskow. (Lustracje I 245, SGKP t.1, s.396, PGkal.)

1992 r.
_________________________________________________________________________________
Chałupa nr 82 kryta strzechą w Brzegu

Fot. Janusz Marszałkowski

KOŚCIÓŁ


OSPSZKOŁA
Lustracja 1789 r.

Gromada zaś wsi Brzegu na łanów 11 gronta wymierzone mają. Gromada wsi Brzega lubo ma wymierzone gronta, przecież oprócz tych w wymiar nie wychodzące wyniwia, których niw jako z rewizyji przez nas czynionej, okazało się 54, niwy zaś te inne po składów 8, inne po składów 7, a najmniej po składów 3 w sobie zawierają. Z tych wyniwionych ról żadnej dworowi nie czynią powinności ani żadnej opłaty nie znoszą. Zaczym ta okoliczność do rezolucyji Komisyji Skarbu Koronnego oddaje się.

Wieś Brzeg ma kawałkiem, ale na nic zdatnego. Zaczym my, lustratorowie miejsce to do zasiania boru oznaczamy i ur. posesora, ażeby bór w miejscu tym zasiał, niniejszą lustracyją obowięzujemy.
Młyn wsi Brzegu, lubo w poprzedniej lustracyji to jest r. 1765 uknutej do intraty rachowany był, z którego młyna czynszu młynarz dawał zł 60, nadto wymiar dawał, wieprzów tuczył, teraz zaś nie podaje się na intrate, tylko z gruntu zł. 60 który młynarz obsiewa, ponieważ młyn ten przez wodę zdezelowany i od lat kilkonastu nie mele.


INWENTARZ WSIÓW BRODNI I BRZEGA KRÓLEWSKICH

Wieś Brzeg

Folwark drewniany 1 o dwóch izbach, dobry, dach snopkowy ze wszystkiemi do budynku należytościami. Owczarnia drewniana przy folwarku dobra, dach snopkowy. Stodoła o jednym bojowisku drewniana, dobra, dach snopkowy.

Gromada wsi Brzega

Wawrzeniec Kęcka, Felicyjan Osiewała, Błazy Łaszucha, Woyciech Kolba, Zofia Kolbina, Walenty Kolba, Roch Zdonczyk , Blazy Bajon, Zoffia Pudłoska, Piotr Majer, Szczepan Drewnicz, Tomasz Pawelec, Woyciech Kajka, Jozef Krawczyk, Szymański Florian, Łukasz Czyzak, Walenty Kayka, Piotr Parobek, Stanisław Kayka, Maryanna Machowczyna, Maci Czech, Piotr Dworczak, Roch Kayka, Marcin Kurzepa, Mateusz Krawczyk, Mateusz Owczarek, Urban Sobara, Tomasz Bajan, Jan Baionczyk, Maycher Witela, Filip Witela, Łukasz Fronia, Szyman Turała, Sebastyjan Mros, Łukasz Zdonek, Walenty Zdonek, Jozef Owczarek, Kazimierz Zdonek, Maci Sobieray, Fręciszek Łucoń, Woyciech Pawelczyk, Stefan Łucoń, Walenty Pikura, Jan Probka, Jacenty Probka, Grzegorz Probka, Kazimierz Chrebela, Mateusz Chrebela, Kacper Krawczyk, Mikołay Bieniek, Jakob Połetek, Szczepan Ofczarek, Rozalia Samulka, Jakob Masnos, Fręciszek Chrebela, Fręciszek Oziewała, Kazimierz Skonieczka, Łukasz Sobieray, Jozef Kęcka, Szczepan Rymarz, Stanisław Pawelec, Małgorzata Pietraszka, Łukasz Majder, Woyciech Staszek, Mateusz Frania, Piotr Turała, Wałenty Łęzak, Paweł Maychrzak, Antoni Staszek, Wojciech Szifc, Mateusz Probka.

W tych wsiach gospodarze pobudynki mają właściwe i żadnych nie mają zakładów dworskich, tylko swoje.
Michał Mokrski mp.

  Gazeta Poznańska 1813

OBWIESZCZENIE.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i Lasow Narodowych.
Podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż wskutek Dekretu N. Pana pod dniem 15 Lutego i 3go Kwietnia 1812. w Drezdnie wydanych, odbywać się będą tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dóbr i Lasów Narodowych w domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey sytuowanym, tamże posiedzenie swe maiący, układy względnie sześcioletniego zadzierzawienia Dóbr Narodowych w 6sciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego, w roku bieżącym 1813 z dniem I wszym Czerwca z dziarżawy dotychczasowey wychodzących, a to nie tylko zwykłym sposobem przez licytacyą, ale też i z wolney ręki. Termina rozpoczęcia licytacyi, tudzież układów, oznaczaią się następuiące:
b) Ekonomia Brodnia z folwarkami: Brodnia, Brzeg, Dzierżązna, Gynno, Krzewica, pretium fisci pols. 22,588 gr. 22 szel. 2 1/4
Pomnieysze folwarki i realności w 6ściu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego sytuowane, których pretium fisci Złot. pols. 3000 nieprzynosi, w miastach Powiatowych resp. Okręgu, w krórym są położone, przez publiczną licytacyą wydzierżawionemi będą. Termina licytacyi, jako i summy anszlagowe późniey przez dziennik Departamentowy do publiczney wiadomości podane zostaną. Ostrzegaią się przytem Pretendenci, iż tyko ci do licytacyi lub układów będą przypuszczeni, ktorzy swoią kwalifikacyą, mianowicie zaś fundusz pewny na kaucyą połowie summy dzierżawney wyrównywaiącą wskażą, i zaraz na wstępie do układów Vadium, czyli zakład równaiący się czwartey części summy na intratę podaney złożą. Warunki ogólne, pod któremi zadzierżawienie dóbr nastąpi, nie tylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną, ale nadto każdy też warunki, iako też i wyciągi intrat w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Generalney dla wiadomości okazane sobie mieć może.
w Warszawie dnia 24. Stycznia 1813.
Badeni.
Mazaraki, S. G. 

Gazeta Warszawska 1813 nr 10

Radca Stanu, Dyrektor generalny Dóbr i Lasów Narodowych, podaie ninieyszem dm wiadomości publiczney, iż w skutek Dekretu N. Pana pod dniem 15 Lutego i 3 Kwietnia 1812 r. w Dreznie wydanych , odbywać się będą ta w Warszawie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney Dóbr i Lasów Narodowych w domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod N sytuowanym, tamże posiedzenie swe maiącey, układy względnie sześcioletniego Zadzierżawienia Dóbr Narodowych w sześciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiege w r. b . 1813 z d 1 Czerwca z Dzierżawy dotychczasowey wychodzących , a to nie tylko zwykłym sposobem przez Licytacyią, ale też i z wolney ręki. Termina rozpoczęcia Licytacyi tudzież Układów oznaczaią się następuiące :
Na d. 8 Marca 1813.— 3 z Departamentu Kaliskiego:
2—b Ekonomiia Brodnia, z Folwarkami Brodnia , Brzeg , Dzierzązna , Glinno, Krzewica ; praetium fisci Z. P . 22588 g. 22 sz: 2 1/4 (...)
Pomnieysze Folwarki i realności w 6ciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego sytuowane, których praet: fisci zło: 3000 nieprzenosi , w miastach Powiatowych respective okręgu, w którym są położone , przez publiczną Licytacyią wydzierżawionemi będą Termina Licytacyi, iako i Summy anszlagowe, poźniey przez Dziennik Departamentowy do publiczney wiadomości podane zostaną, —Ostrzegaią się przy tem pretendenci iż tylko ci do Licytacyi lub układów będą przepuszczeni , którzy swoią kwalifikacyią, mianowicie zaś fundusz pewny na kaucyią połowie Summy dzierżawney wyrownywaiącą; wskażą, i zaraz na wstępie do układow wadium czyli zakład rownaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą. Warunki ogólne , pod któremi zadzierżawienie Dóbr nastąpi , nietylko przy akcie licytacyi ogłoszone zostaną, ale nadto każdy też Warunki iako też i wyciągi Intrat w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney dla wiadomości okazane mieć może. W Warszawie dnia 27 Stycznia 1813. Badini Mazaraki, Sekr:

Gazeta Warszawska 1817 nr 37

Sąd Policyi Prostey Powiatu Wartskiego, wszystkie Władze cywilne i woyskowe wezwać ninieyszem ma honor, iżby Jana Russeckiego, alias Kowalczyka lub Pawełczyka, o kradzież obwinionego, a w dniu dzisieyszym z więzienia Policyynego Wartskiego zbiegłego pilnie śledzić, a po schwytaniu tegoż iako wielce towarzystwu szkodliwego człowieka wprost do Szanownego Sądu, Policyi Poprawczey Obwodu Kaliskiego niezwłocznie odesłać kazały.—Opis zbiega iest następuiący: —Lat ma 36, rodem z Luboli Powiatu Wartskiego, wzrostu miernego, włosów długich ciemnoblond,, wąsów białych zapuszczonych, czoła wysokiego, oczu niebieskich, ostatnie zamieszkanie iego było we wsi Brzegu, Powiecie Wartskim; w czasie ucieczki miał na sobie burkę starą siwą, spodnie w paseczki płócienne złe, kamizelkę sukienną, starą z guzikami żółtemi małemi, koszulę konopną, starą, bóty chłopskie stare, czapkę z siwym baranem.— W Warcie dnia 20 Kwietnia 1817.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 22

Kommisya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu trzech reskryptów Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu a mianowicie: ad 1, z daty 7 Października roku zeszłego Nr. 58498F11479 ad 2. Z daty 14 Października roku zeszłego Nr. 75093f16056. ad 3. Z daty 28 Października r. zeszłego Nr. 77872f16594, wydanych, a zasadzaiących się na dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpn. 1828 r. zapadłym, Kommissyą Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż 1, dnia 21 Lutego r. b. 2, — 23 ditto. 3, —20 Marca r. b. 4,—23 ditto. poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w Jey biurze na Sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Wola Łaszczowa, składaiącego się z wsi i folwarku Bielawy, propinacyi w całym kluczu, wiatraku we wsi Woli Łaszczowey, i lasu przyległego obrąb bielawy zaymuiącego włok 44 morgów 8 prętów 168 przestrzeni miary nowopolskiey, w Ekonomii Staremiasto, Powiecie i Obwodzie Konińskim położonego. ad. 2 Klucza Turkowice, składaiącego się z wsiów Cisowa części Rządowey i części Woytowskiey, Kowali Xiężych, Turkowice, Sadowa Xiężego, i gruntów skarbowych przez dotychczasowego Naddzierżawcę obsianych, z folwarków Turkowice i Cisów, z propinacyi w tymże kluczu, z wolnego mlewa, rybołówstwa, oraz lasu przyległego w Ekonomii Turek, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 3. Klucza Brodnia, składaiącego się z wsiów: Brodnia, Brzegi, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków: Brodnia, Glinno Bugay i Dzierzązna, Rybołówstwa i Propinacyi w całym tym kluczu, oraz lasu przyległego, w Ekonomii Brodnia w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 4. Klucza Rzeczyca, składaiącego się z wsi i folwarku Rzeczycy, gruntów młynarskich i Karczemnych, Propinacyi w tym kluczu, niemniey lasu przyległego, włók 35 Morgów 19 prętów 290 przestrzeni miary nowopolskiey obeymuiącego, w Ekonomii Brodnia, powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 49,767 gr. 14. ad 2. — — 139,718 — 20. ad 3. — — 176,122 — —14. ad 4. — — 61,971 — 22. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon: ad 1. w summie złp. 2376 gr. 25. ad 2. — — 6728 — 14. ad 3. — — 8154 — 26. ad 4. — — 3021 — 11. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymnie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: ad 1. w summie złp. 26,000 ad 2. — — 60,000 ad 3. — — 151,800 ad 4. — —18,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż Towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1. w ilości złp. 855 gr. 26. ad 2. — —1346 — 17. ad 3. — — 2024 —'3. ad 4. — — 183 — 21. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 5,793 gr. 20. ad 2. — — 15,857 — l ad 3. — — 22,381 — 23. ad 4. — — 6762 — 22. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. —W tem mieyscu Kommissya Woiewódzka widzi potrzebę uwiadomić chęć kupna maiących, że lubo do klucza Turkowic ad Nr. 2 przyłączoną iest wieś Sadów Xięży, przecież takowa wraz z propinacyą i lasem przyległym włok 43 morgów 16 prętów 182 miary nowo-Polskiey obszerności maiącym oddzielnie sprzedaną bydź może, ieżeli pretendenci życzyć sobie tego będą, a klucz Turkowice nie będzie mógł bydź w całości sprzedany. Proetium tey realnaści, od którego Licytacya in plus zaczynać się będzie, wynosi Złp. 35,175. Kanon roczny uczyni zł. 1694 gr. 11. Pożyczka od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zaciągnięta Złp.15.000 Vadium ustanowione Złp. 3988 gr 23. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych ekonomii naddzierżawców, do których stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 7 Stycznia 1830 r. Radca Stanu Prezes Rudzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 104

 Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Z powodu spełzłey licytacyi dóbr rządowych klucza Brodnia w ekonomii tegoż nazwiska położonych, kommissya woiewódzka w wykonaniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z dnia 20 stycznia r. b. nr. 2299f329 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśniszego Pana z dnia 19f31 sierpnia 1828 roku w Odesie zapadłym, podaie do powszechney wiadomości: iż dobra te na sprzedaż z wolney ręki ninieyszem wystawione zostaią.— Każdy więc chęć kupna maiący, może w tey mierze bądź wprost do kommissyi rządowey przychodów i skarbu, bądź do kommissyi woiewódzkiey, stosowną podać deklaracyą. Klucz Brodnia położony w ekonomii tegoż nazwiska powiecie Wartskim i obwodzie Kaliskim, składa się z wsiów Brodnia, Brzeg, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków Brodnia, Glinno, Brzeg i Dzierzążna, oraz lasu przyległego. Praetium ustanowione wynosi summę złp. 176,122. gr. 14 w srebrze, albo listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz powyższego praetium obowiązany będzie nowo nabywca co rocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanonu w summie złp. 8154 gr. 26 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie złp. 151,800 ząciagniętą, od którey przez następne 24 lata, wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary w ilości złp. 2024 gr. 3. Przystępuiący do kupna tych dóbr, winien będzie złożyć vadium w summie złp 44,769 gr. 16 w srebrze lub listach zastawnych. O innych warunkach, każdy chęć kupna maiący poweźmie w godzinach służbowych wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, a mianowicie w sekcyi dóbr i lasów rządowych, gdzie nawet warunki te wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć kupna maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwej ekonomii naddzierżawcy i urzędu leśnego Szadek, do których stosowna iuż wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 22 marca 1830 roku. Radca stanu Prezes. Piwnicki, Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 91

LISTY GOŃCZE.
(Ν. D. 1746.) — Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze, ażeby na Wojciecha Rojkowskiego v. Jałowkę o liczne kradzieże obwinionego, w transporcie (z więzienia Kaliskiego do Piotrkowa) zbiegłego, baczne oko mieli, a w razie ujęcia wprost do Sądu Poprawczego Piotrkowskiego odstawiły.
Rysopis: Wojciech Rojkowski v. Jałowka ma lat 40, katolik, urodzony we wsi Balinie pod Uniejowem , ostatnie zamieszkanie miał we Wsi Brzegu Powiecie Wartskim , twarzy pociągłej, oczu siwych, włosów czarnych, wzrostu miernego, miał na sobie kożuch stary, sukmanę granatową podszytą płótnem białem, spodnie parciane, kamizelkę sukienną granatową, kaszkiet granatowy, buty stare.
Kalisz dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1839.
Sędzia Prezydujący, Wąsowicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 33

(N. D. 315) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
We wsi Brzegu Okręgu tutejszym, chłopiec nieznajomy, lat około 15 mający, wzrostu do wieku stosownego, twarzy nieco ściągłéj, włosów jasno-blond, oczu niebieskich, czoła miernego, ubrany w szpancerek z płótna niebieskiego, spodnie zgrzebne, koszule paczesną, buty starę i czapkę z sukna czarnego rogatą barankiem czarnym obszytą z dnia 18 na 19 Grudnia r. b. nagle życie zakończył, wzywa każdego wiadomość o chłopcu tym posiadającego iżby takową Sądowi tutejszemu lub najbliższemu mieszkania swego udzielić ze chciał.
Warta dnia 10 (22) Grudnia 1847 roku.
Grzybowski, Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 94

(N. D. 2426) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W sprawie pko Łukaszowi Szumili o przywłaszczenie znalezionych rzeczy obwinionemu, odebraną została tabakierka srebrna zwykłej wielkości amaliowana, pozłacana, w szynkowni w wsi Brzegu w niedziele po S-tym Walentym znaleziona, która do depozytu Sądowi Poprawczemu w Kaliszu odesłaną została. Wzywa zatem właściciela, ażeby w dniach 30 z dowodami własność usprawiedliwiającemi po jej odebranie przed tenże Sąd zgłosił się, bo inaczej na rzecz Skarbu spieniężoną będzie.
Warta dnia 18 (30) Marca 1859 r.
Assesor Trybunału, p. o. Podsędka,
Grzybowski.

Kaliszanin 1885 nr. 56

= Z nad Warty. Burze w ostatnich dniach panujące niemałe w naszej okolicy porobiły spustoszenia; najwięcej ucierpiała gmina Lubola, mianowicie wsie: Brzeg, Brodnia, Lubola i Zagórki. Pola obiecujące wyborny plon dla rolnika, dziś zbite gradem i deszczem przedstawiają massę, dobrą tylko na nawóz. Ulewa była tak wielką, że potworzyły się strumienie, z prądem których płynął drób, zwierzyna i inne przedmioty. Skutkiem uderzenia piorunu zgorzał dom wójta gminy. W wielu miejscach przepadło zupełnie zboże, tatarkę prawie wszędzie zaorano, groch leży zbity i gnije od wilgoci, owsy i jęczmiona ogromnie przerzedzone,— słowem spotkała nas klęska bardzo dotkliwa, którą nie lada co skompensować może.
Do tych wszystkich bied naszych dołącza się wysokie cło graniczne na nasze zboże, które utrudnia jego zbyt, a więc i na ceny oddziaływa niekorzystnie.
Dziś. t. j. w dniu 11 b. m. burza z gradem znowu się powtórzyła. J. P.

Kaliszanin 1886 nr. 30

= Od pioruna. W dniu 5 b. m. we wsi Brzegu, pow. tureckim, w czasie burzy, wpadł piorun przez komin do mieszkaniu włościanina Mateusza Grzelaka, gdzie zabił znajdującą się w izbie 12-letnią córkę jego Antoninę. Obecny tamże 6-letni synek tegoż włościanina Wojciech, został tak silnie kontuzjowany, iż następnego dnia zmarł.  

Kurjer Warszawski 1886 nr 108

— Od pioruna.
W dniu 5-ym b. m . we wsi Brzegu, pow. tureckim w czasie burzy, wpadł piorun przez komin do mieszkania włościanina Mateusza Grzelaka, gdzie zabił znajdującą się w izbie 12-letnią córkę jego Antoninę.
Obecny tamże sześcioletni jej brat, został tak silnie kontuzjowany, że nazajutrz umarł.
O rzadkim tym wypadku, ze względu na porę roku, donosi Kaliszanin.


Kurjer Warszawski 1886 nr 114

W dniu 9-ym b. m. we wsi Brzegi, pod miastem Turkiem, w czasie burzy, jaką srożyła się w tej okolicy, piorun uderzył w dom kolonisty Mateusza Grzelaka, a wpadłszy oknem do stancji, gdzie znajdowało się dwoje dzieci, 12-letnią Antoninę zabił na miejscu, a 6-letniego syna tak okropnie kontuzjował, że w godzinę żyć przestał.  

Gazeta Kaliska 1899 nr 217

Przed niedawnym czasem spaliły się 2 sterty pszenicy i stodoła w majątku Lubola p. Zgleczewskiego; w d. 5 b. m. we wsi Brzeg doszczętnie zgorzał dom wraz z oborą i całym dobytkiem nieruchomym, Szymona Mikołajczyka.

Gazeta Kaliska 1906 nr 214

Poszukiwanie. Zarząd gminy Lubola p. tureckiego poszukuje mieszkanki wsi Brzeg, Marjanny Pawlickiej, chorej umysłowo, która przed dwoma laty wyszła z domu i dotąd nie powróciła.

Zorza 1913 nr 15

Czytelnik p. Fr. Zdunek ze wsi Brzegu, pod Wartą, w gub. Kaliskiej pisze: Wiosna w tym roku nastąpiła wczas. Gospodarze od 15 marca roboty w polu rozpoczęli. Oziminy, z powodu suchej zimy, dość ucierpiały, wyglądają średnio.

Godzina Polski 1917 nr 58

Z Warty.
Wiec ludowy.
W sali teatralnej w Warcie, pow. sieradzkiego odbył się dnia 25 lutego r. b. wiec ludowy, zwołany przez polskie Stronnictwo ludowe. Wiec zagaił dr. Łaniewski, powołując na przewodniczącego p. Krawczyka, gospodarza ze wsi Brzegi. Przy stole prezyjadnym zasiedli jako asesorowie, p. Andruszewicz z Warty i p. Pułaski z Witowa, oraz p. Wilczyński, jako sekretarz.
Referat wygłosił p. Mieszko, gospodarz z Biskupiej Woli. W dłuższym przemówieniu przedstawił zebranym historję upadku państwa Polskiego, walkę o odzyskanie niepodległości, nawiązując zaś do czasów dzisiejszych, zobrazował obecne wysiłki narodu polskiego, bohaterską walkę legjonów, pracę zorganizowanych szeregów społeczeństwa około odbudowy państwa, powstanie Tymczasowej Rady Stanu, jej rolę, jako rządu polskiego, w końcu zaś nawoływał do szeregowania się warstw ludowych we własnym polskim stronnictwie ludowym do zorganizowanej pracy dla przyszłości naszego państwa i własnej armji.
Przewodniczący zebrania odczytał rezolucję wiecu, którą zebrani jednomyślnie przyjęli. Rezolucja ta brzmi:
Zebrani na wiecu ludowym w Warcie, w dn. 25 lutego 1917 r., witamy z radością tymczasową Radę Stanu, jako rząd polski, obiecujemy jej całkowite posłuszeństwo i poparcie, oraz zaznaczamy, że na pierwsze wezwanie stawimy się, by wypełnić nasz obowiązek narodowy.
Zwracamy się do tymczasowej Rady Stanu z prośbą o jaknajszybsze wprowadzenie administracji polskiej i utworzenie wojska polskiego".
Wiec zakończono okrzykami na cześć Niepodległej Polski, Rady Stanu, wojska polskiego i Józefa Piłsudskiego. W podniosłym nastroju, śpiewając "Boże coś Polskę", zebrani rozeszli się.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 84a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 27 lipca 1923 r.
5042 „Antoni Turała", sklep kolonjalny i spożywczy we wsi Brzeg, gm. Lubola, star. Tureckiego; właśc. Antoni Turała, zam.—tamże.


Echo Tureckie 1925 nr 40

Ogłoszenia drobne
Ignacy Lewandowski z Brzega gm. Lubola roc. 1890 zagubił ks. wojsk. wydaną przez P.K.U. Kalisz.


Echo Tureckie 1926 nr 47

Komornik
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu, K. Karkowski, zamiesz. w m. Turku obwieszcza, że w dniu 9 kwietnia 1927 r. o godzinie 10 rano w sali posiedzeń Sądu Po­koju w Turku na zaspokojenie Jadwigi i Józefy Turałównów w sumie 2308 zł. 2 proc. i kosztami odbędzie się sprzedaż przez licy­tację publiczną osady włościańskiej, należącej niepodzielnie do Józefa i Marjanny małż. Turałów, położonej we wsi Brzeg, gm. Lubola pod tab. likw N. 78, przestrzeni 10 mor. 246 i pół pr., na której to osadzie znajdu­ją się następujące zabudowania: dom miesz­kalny z drzewa kryty słomą, stodoła z drze­wa kryta słomą, obora z drzewa kryta słomą i studnia z dren oraz drzewa rosnące przy zagrodzie.
Osada korzysta z praw do ogólnego i nie­podzielnego pastwiska, urządzonej księgi hi­potecznej nie ma, w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, jest obciążona alimentami dożywotnimi na rzecz wdowy Balbiny Turałowej i spłatą majątkową wyrażającą się z 200 rubli i krowy w naturze na rzecz Franciszki Turała zamężnej Chrebela.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunko­wej 6000 zł. przystępujący do licytacji obo­wiązany jest złożyć vadium w sumie 600 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskim.

Warunki licytacyjne mogą być przegląda­ne u komornika prowadzącego sprzedaż a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku."

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 93

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zam. w mieście Turku obwieszcza, że w dn. 9 kwietnia 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, na zaspokojenie Jadwigi i Józefy Tu­rałówien w sumie 2.308 zł. z %% i kosztami, odbędzie się sprzedaż przez li­cytację publiczną osady włościańskiej, należącej niepodzielnie do Józefa Marjanny małż. Turałów, położonej we wsi Brzeg, gm. Lubola, pow. turkowskim, pod tab. likw. Nr. 78, przestrzeni 10 mor. 246 1/2 pr., na której to osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z drzewa kryty słomą, stodoła z drzewa kryta słomą, obora z drzewa kryta słomą i studnia z dren oraz drzewa rosnące przy zagrodzie.
Osada korzysta z praw do ogólnego i niepodzielnego pastwiska, urzą­dzonej księgi hipotecznej nie ma, w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, jest obciążona alimentami dożywotnemi na rzecz wdowy Balbiny Turałowej i spłatą majątkową w wysokości 200 rb. i krowy w naturze na rzecz Fran­ciszki Turała, zamężnej Chrebela.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 600 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskiem.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika prowadzącego sprzedaż, a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Echo Tureckie 1927 nr 6

Ogłoszenia drobne.
Ignacy Ciepłucha roczn. 1903 syn Pawła i Marjanny zamieszk. we wsi Brzeg gm. Lubola zagubił ksią­żeczkę wojskową wydaną przez P. K. U.


Echo Tureckie 1927 nr 38

Ogłoszenia drobne.

Antoni Zdunek mieszkaniec wsi Brzeg gminy Lu­bola. skradziono mu książeczkę wojskową, kartę mo­bilizacyjna i portfel z dokumentami.

Echo Tureckie 1927 nr 50

Z gminy LUBOLA.
Część gminy Niemysłów i gminy Lubola najbardziej chyba ze wszystkich zakątków pow. Tureckiego pod względem komunika­cyjnym odcięte są od szerszego świata, z tych też względów zarówno ciemnota jak i inne złe nałogi najłatwiejszy tu mają dostęp, prędzej się przyjmują, jak też i trudniej je stąd wykorzenić.
W dzisiejszych czasach roznamiętnienia po­litycznego, głos rozsądku i rozwagi wśród mas nie znajduje należytego zrozumienia, gdyż z łatwością głuszą go nierealne fraze­sy i tania demagogja.
W tych jednak trudnych nadzwyczaj okolicznościach, dzięki wytężonej pracy jed­nostek, w takim "zapadłym" zdawałoby się kącie, buduje się, wznosi, egzystuje i pro­wadzi coś niecoś, godne zaznaczenia, a mia­nowicie:
a) istnieją 3 straże ogniowe we wsiach Brodnia i Lubola oraz nowoorganizująca się we wsi Brzeg.
b) w r. b. zorganizowane Koło Rolnicze C. T. R. w Luboli dość dobrze jak na po­czątek prosperuje.
c) buduje się dwa murowane budynki strażackie. Jedna remiza bardzo ładna i du­ża rozmiarami, a mianowicie w Brodni, w którym to budynku prócz szopy do narzę­dzi, mieścić się będzie sala teatralna ze sceną oraz 1—3 pokojowy lokal nadający się na sklep, a prócz tego na górze przewi­dziana jest sala szkolna. Budynek ten jest już na ukończeniu.
W Luboli, doprowadzono budynek już pod dach. Choć znacznie mniejszy od po­przedniego, będzie w nim jednak szopa dla narzędzi i sala zebrań wraz z prowizoryczną sceną teatralną.
Z ostatnich wydarzeń zasługuje na wzmian­kę fakt, iż w parafji Brodnia w czasie od 7 do 12 listopada r. b. odbyły się rekolekcje misyjne odprawione przez ks. Janiaka pro­wincjała Zakonu O. O. Marjanów z Warszawy. Wygłaszane codziennie 4 nauki religijne, w tem oddzielnie po jednej nauce stanowej, gromadziły do kościoła masy wier­nych, co niewątpliwie dodatnio wpłynie na podniesienie stanu religijnego nietylko tej parafji ale i okolicy. Zakończenie tych uro­czystości dopełniono aktem ustawienia przy kościele pamiątkowego krzyża misyjnego.
Urządzenie takiej pociechy religijnej parafjanie zawdzięczają swemu Czcigodnemu Proboszczowi ks. J. Winiarskiemu, który jako pasterz sprawił swoim owieczkom, nad­zwyczaj głębokie zadowolenie, czem niewątpliwie zaskarbił sobie u parafjan gorą­ce uznanie i należną cześć.
Zaznaczyć przytem wypada że w parafji Brodnia nigdy jeszcze dotąd podobnych misyj nie było.
Parafjanin.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 3


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 31.1 1928 r. L. BP. 564, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1770, T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu, pow. Turek.


Echo Tureckie 1928 nr 17

Z gminy Lubola
Sw. sadzenia drzewek.
W dn. 2 kwietnia r. b. w gm. Lubola po raz pierwszy na szerszą skalę urządzone zostało „S-to Sadzenia drzew".
Na drodze wiodącej od Luboli do Brodni posadzono 180 sztuk jabłoni 2-ch od­mian „renety". Sadzenie poprzedzone zos­tało nabożeństwem w kościele parafjalnym w Brodni, bezinteresownie odprawianem przez zacnego proboszcza Ks. Winiarskiego. Na nabożeństwie i następnie w sa­dzeniu udział wzięły prócz publiczności po­mimo usilnej pracy w polu, wszystkie na terenie gminy istniejące korporacje, a więc: dziatwa szkolna z nauczycielstwem, straże pożarne (jedna tylko straż z Brodni nie przybyła), Dozór Szkolny, przedstawiciele Rady gminnej, Komisji drogowej i zadrze­wiania oraz Kółka Rolniczego w Luboli. Z kościoła udano się na miejsce sadzenia, gdzie ks. proboszcz serdecznie przemówił do zgromadzonych nawołując do szanowa­nia i opiekowania się drzewkami, poświę­ciwszy je następnie, Ks. proboszcz sam za­sadził pierwsze drzewka, poczem prace prowadzono dalej i całkowicie ukończono dopiero następnego dnia.
Posadzone drzewka zakupiono kosztem gminy w szkółce w Glinnem, należącej do Sejmiku powiat. w Sieradzu. Sadzenia dokonano pod fachowym kierownictwem og­rodnika z tej szkółki w której drzewka zakupiono, przymocowywując każde drzewko do odpowiedniego palika.
W doprowadzeniu powyższego dzieła do skutku, zasługę ponosi przedewszystkiem miejscowy Wójt p. M. Ratajczyk który jest niezmordowanym rzecznikiem upiększenia i naprawy złego stanu dróg jaki w okolicy tutejszej istnieje. P. Ratajczyk chociaż na stanowisku wójta znajduje się dopiero od zeszłorocznych wyborów samorządowych, to jednak postępy w pracy odnośnie ulep­szenia stanu dróg w gminie poczynił już kolosalne i śmiało rzec można, że żaden z Wójtów w pow. Tureckim nie dorównał mu dotąd pracą w tej dziedzinie. Jeszcze w roku 1927 na najbardziej zapadłych błot­nistych drogach, gdzie nietylko przejechać lecz normalnie przejść nie było można, właśnie te najgorsze dawniej drogj, dziś są doprowadzone do najlepszego stanu w gminie.
W ciągu zimy 1927 | 28 r., gdy rolnicy mają najwięcej wolnego czasu, wójt Rataj­czyk nie pozwolił, swym gminiarzom, jak się sam wyraża — zasypać gruszek w po­piele, lecz w tym właśnie okresie zimowym po 3—4 dni w tygodniu prowadził szarwarki, nawożąc żwirem drogi od Luboli do Brodni i od Brodni do Brzegu na łącznej przestrzeni, do 5—6 kilometrów. Na przed­nówku ma być w dalszym ciągu kontynuowana robota nad wyżwirowaniem główne­go traktu od Pęczniewa dLuboli.

Wynika z powyższego że odpowiedni wójt w gminie, może i zrobi wiele dobre­go jeżeli tylko umie i chce się do pracy zabrać. Gminiak.


Echo Tureckie 1928 nr 31

Dodatnia działalność wójtów gmin nad uporządkowaniem dróg Gminnych.
Podczas inspekcji generalnych, przepro­wadzonych w czerwcu roku bieżącego przez powiatowego Inspektora Samorządu Gmin­nego, tu i ówdzie zauważono znaczny po­stęp w pracach nad uporządkowaniem za­niedbanych dróg gminnych. Pracę te podjęli energicznie niektórzy p. p. wójci, sekretarze gminni, oraz Komisje Drogowe.
W protokułach, inspekcyjnych w dziedzi­nie drogowej zaznaczono: O gminie Niemysłów.
Sprawdziwszy osobiście stan dróg gmin­nych, stwierdziłem intensywną prace wójta Wacława Włodarskiego w dziedzinie drogo­wej.
Droga Pęczniew - Kraczynki - Wólka - Nie­mysłów na przestrzeni 4 kilometry od Pę­czniewa do Kraczynek została doprowadzo­na do należytej kultury. Wyprostowano ją wykopano rowy, wyrównano i wyżwirowano, a także obsadzono z obydwuch stron drzewkami owocowemi w ilości 324 sztuk. Koszt doprowadzenia do tego poziomu dro­gi jest znaczny i nakład pracy duży.
W kierunku naprawy dróg widać duże zainteresowanie się wójta i sekretarza, oraz komisji drogowej.
Drogę wyżej opisaną należy wziąć za przy­kład dla licznych dróg będących jeszcze w stanie pierwotnym i zaniedbanym.
O gminie Lubola gdzie wójtem jest p. Ratajczyk, a sekretarzem p. Kaczyński:

Z działalności Wójta zasługuje na wyróż­nienie praca nad uporządkowaniem dróg gminnych i obsadzenie ich drzewkami owocowemi. Specjalnie podkreślić należy porzą­dek na drogach od Brodni do Luboli i od Brodni do Brzega, a także zapoczątkowanie traktu głównego od Pęczniewa do Luboli. Inne gminy, jak Ostrów - Wartski, Piekary, Grzybki i Goszczanów także posunęły się ostatniemi czasy znacznie naprzód w dziale drogowym, doprowadziły do stanu należy­tego wiele dróg gminnych tak bardzo do niedawna zaniedbanych, a dzisiaj nadają­cych się nawet do jazdy samochodowej. Gdy i w przyszłości Zarządy Gmin nie będą ustanawiać w tej dziedzinie obowiązków gminnych, to można mieć nadzieję, ze po kilku latach skończą się narzekania na złe drogi i pod tym względem nie będziemy wychwalać ustawicznie obcych, a siebie stale ganić jak dotychczas. Do ideału dobrych dróg gminnych dojdziemy ostatecznie wtenczas, gdy gminy otrzymują ustawową moc uchwalenia potrzebnych środków na utrzymanie i konserwowanie dróg mostów, bruków i t. d. T. G.


Echo Tureckie 1928 nr 52

Z gminy Lubola,
10 cio lecie Niepodległości obchodziliśmy tu dość uroczyście z urozmaiceniami. W dniu bowiem 11—XI. odbyła się jak i wszędzie główna uroczystość obchodu w kościel­nej wsi Brodni, połączona z nabożeństwem i pochodem, a wieczorem akademja w Luboli. Na uwagę zasługuje fakt, że uroczys­tości 10-cio lecia przeciągnęły się w gm. Lubola aż do 9 | XII, urządzano bowiem dalsze akademje w poszczególnych miejscowościach, a mianowicie: 18—XI w re­mizie w Brodni, 25—Xl. w szkole w Jadwichnie—Nowej i wreszcie 9 | XII. w szko­le w Brzegu.
Z inicjatywy miejscowego Kółka Rolni­czego w czasie od 2go do 6 go grudnia r. b. włącznie odbywały się w Luboli 4-ro dniowe kursy gospodarcze dla gospodyń wiejskich. W kursie tym wzięło udział 25 gospodyń mężatek i 6 dorosłych dziewcząt razem 31 osoba. Nauka praktyczna gotowa­nia i pieczenia trwała codziennie. Gospody­nie nauczyły się gotować 7 obiadów czyli na cały tydzień oraz pieczenia różnych ciast, ciastek i wyrabiania cukierków.
Po praktycznych zajęciach codziennie w godzinach od 18 tej do 21-ej wygłaszane były pogadanki przez wytrawne pp. Kiero­wniczkę R. Łukaszewiczową i Instruktorkę I. Kiellerównę, delegatki Wydziału Kół Gos
podyń Wiejskich przy C. T. Rolniczym w Warszawie. Pogadanki te cieszyły się wielkiem powodzeniem wśród słuchaczów oboj­ga płci i obejmowały tematy: a) rola i za­dania gospodyni domu, b) odżywianie lu­dzi, a zwłaszcza dzieci, c) hodowla cieląt i drobiu, d) hygjena i stan sanitarny na wsi i e) szkodliwość używania alkoholu i t.p.
Kurs upamiętniony został ogólną fotografją uczestniczek zatrudnionych przy pracy i zakończony 6 | XII. wspólnym podwieczor­kiem urządzonym z potraw i ciast wyłącznie przez kursistki przygotowanych. W podwie­czorku wzięło udział do 113 osób albowiem każda z kursistek miała prawo wprowadzić 2 osoby i prócz tego zaproszono jeszcze przedstawicieli instytucji jak duchowieństwa, nauczycielstwa, urzędu gminnego, Kółka Rolniczego i straży ogniowej. Podczas kon­sumowania smacznych potraw, wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień, oraz wypowiedziano wiersze i deklamacje, a tak­że wykonano śpiewy chóralne, których również na kursie uczono. Na zakończenie dos­tało się do 1 kil. każdej tych smakołyków.
Na podkreślenie zasługuje ta okoliczność że alkohol wyłączony był zupełnie z menu podwieczorkowego i dlatego to wielu męż­czyznom trudno się było z tem pogodzić, lecz nie było na to żadnej rady, gdyż wy­dano stanowczy zakaz picia „mocnej".

Naogół urządzony kurs dla gospodyń wywarł w tutejszej okolicy nadzwyczaj do­datnie wrażenie i zadowolenie. Szczególną wprost sympatję i przywiązanie wśród kursistek i tutejszego społeczeństwa wogóle zdobyły sobie pp. Instruktorki za umiejętną, wzorową i przykładną pracę jaką tu prowa­dziły codziennie bez wytchnienia od 9 do 21 godz. To też rozstanie się było wzru­szające bowiem gospodynie tak się rozczu­liły że łzy roniły przy pożegnaniu A. K.

Echo Tureckie 1929 nr 18

Ujęcie groźnych bandytów.
W Kaliszu policja aresztowała groźnych bandytów Walentego Binka, lat 28, miesz­kańca wsi Brzeg, pow. Tureckiego i Mar­czaka Jana, lat 29, mieszkańca Warty pow. Sieradzkiego, którzy dokonali szereg napa­dów i zabójstw w pow. Łódzkim i Sieradz­kim.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 22

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
ŁÓDZKIEGO
w miesiącach: maju, czerwcu i lipcu 1929 r.
L. P. 2174 dn. 30.IV. L. II zw. 3293 Kółko Rolnicze „Praca" w Brzegu, pow. Turek.


Echo Tureckie 1929 nr 52

Z niwy pożarniczej.
Dzięki staraniom p. Inspektora Łętow­skiego, Straż Pożarna w Turku, otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza­jemnych, tytułem zasiłku złotych 1500.
Ponadto licząc od końca 1928 roku, po dzień dzisiejszy p. Łętowski wyjednał w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wza­jemnych, zasiłki w różnej formie, dla nastę­pujących Straży Pożarnych istniejących na terenie powiatu Tureckiego:
KONIEC 1928 ROKU.
Straż w (...) Brzegu, gm. Lubola 24 mt. węża tłocznego, 2 pary łączników, 4 metr. węża ssącego.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 90a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 16 września 1929 r.

8171. Do rejestru firmy „Jan Antecki. w gm. Tokary", jak nastę­puje: „Antecki Jan", sklep spożywczy w Brzegu, gm. Lubola, powiatu tureckiego. Właśc. Antecki Jan, zam. w Brzegu.


Echo Tureckie 1930 nr 2

PROTOKÓŁ
Ćwiczeń straży pożarnej Rejonu Nr. 3 powiatu tureckiego, odbytych w Szkole Rolniczej w Popowie w dniu 10 li­stopada 1929 roku.
(Dokończenie)
Do konkursów rejonowych stawiło się pięć straży, a mianowicie;
1) Brodnia w ilości 14 strażaków
2) Lubola w ilości 13 strażaków
3) Pęczniew w ilości 13 strażaków
4) Siedlątków w ilości 11 strażaków
b) Popów w ilości 25 strażaków
Razem 76 strażaków
Niezależnie od tych byli obecni lecz w zawodach nie brali udziału;
1) Orkiestra Straży Pożarnej w Pęcznie­wie 8 strażaków,
2) Delegacja Str. Poż. w Brzegu 4 stra­żaków;
3) Delegacja Str. Poż w Niemysłowie 7 strażaków,
4) Reszta pozostała Straży Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie 20 strażaków.
Ogółem obecnych na zawodach było 115 strażaków.
Zupełnego udziału w ćwiczeniach rejono­wych nie wzięła jedynie Straż Pożarna w Księżej-Wólce, mimo wydanego rozkazu i z tego nie wytłomaczyła się.
Sąd zawodów strażackich stanowili dru­howie; Kaszyński—Naczelnik Rejonu Nr. 6 Uniejów, 2) Tuszyński—przedstawiciel Ok. Zw. Straży Poż. w Turku, 3) Kantor—Na­czelnik Rejonu Nr. 1, Dobra.
Zawody unormowane były, wydaną przed konkursem instrukcją i wszystkie straże biorące w nich udział, obowiązane były do ta­kowej dostosować się.
Po przeprowadzeniu zawodów sąd kon­kursowy ogłosił wyniki tychże i według sprawności wyznaczył zdobyte miejsca, jak następuje: pierwsze—Straż Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie, drugie—Straż Poż. w Brodni, trzecie—Straż Poż. w Luboli, czwar­te—Straż Poż. w Pęczniewie, piąte—Straż Poż. w Siedlątkowie, nadmieniając, iż pierw­sze trzy miejsca będą nagrodzone. Co zaś dotyczy samych nagród, to druh Szeląg zo­bowiązał się w najbliższej przyszłości dorę­czyć je strażom. —Zawody zakończono wspólną fotografją oraz uroczystem zamk­nięciem zjazdu przez zdjęcie z masztu cho­rągwi państwowej i odegranie hymnu narodowego i podziękowanie strażom przez druha Tuszyńskiego za udział w ćwiczeniach. Następny punkt zlotu straży wypełniły za­wody strażackie drużyn gier sportowych.— Czynności sędziego sportowego pełnił pan Bułaszenko z Jeziorska. Do zawodów w siatkówkę wystąpiły drużyny ze straży ogniowych w Siedlątkowie, w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące; Pęczniew—Siedlątków 30:8 (na korzyść Pęczniewa], Pęczniew—Szkoła Rol­nicza Popów 30:5 (na korzyść Popowa).— W Koszykówkę drużyny ze straży ognio­wych w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące: Pę­czniew—Popów 52:4 (na korzyść Popowa) Niezależnie od zawodów sportowych część strażaków w gmachu szkolnym spożywała obiad.—
Punktu ostatniego, który zawierał odczyt o zdobyciu niepodległości nie wypełniono z powodu spóźnionej pory, odkładając go na dzień następny, jako termin bardziej wła­ściwy do tej uroczystości.
Na tem zlot straży pożarnych Rejonu Nr. 3 zakończono.
Sędzia sportowy: BUŁASZENKO
Komisja Sędziowska Konkursów Str.
J. Kaszyński, S. Kantor, Tuszyński
Naczelnik Rejonu: St. SZELĄG.

Echo Tureckie 1932 nr 48

Dzień 11 listopada na terenie powiaty Tureckiego.
Sprawozdania napływają z wielu miejscowości i gmin powiatu. Uroczyste obchody w trudnym okresie kryzysu świadczą o wzroście patrjotyzmu. Młodzież Strzelecka, Związki Młodzieży Ludowej, Szkolna, Straże Pożarne oraz Koła i Komitety B. B. W. R., a szczególnie młodzież, wykazały największą inicjatywę.(...).W Luboli.
Wobec niesprzyjających miejscowych warunków ku urządzeniu obchodu 11 listopada w dzień powszedni i opóźnionego otrzyma­nia instrukcji dotyczącej powyższej uroczy­stości Zarząd tutejszego Komitetu postanowił obchód ten w gminie Lubola odbyć 13 listopada r.b. w niedzielę.
Przebieg uroczystości był następujący:
W nabożeństwie w kościele parafjalnym w Brodni wzięły udział wszystkie szkoły powszechne, Straż Pożarna z Luboli i Koło Młodzieży Ludowej z Brzegu.
Tegoż dnia o godzinie 6-ej wieczorem w lokalu szkoły powszechnej w Luboli do licz­nie zebranej publiczności przemawiał nau­czyciel p. Lewandowski na temat wysiłków jakie zostały podjęte dla odzyskania wolno­ści i ciążących obecnie obowiązkach na każ­dym obywatelu.
Na zakończenie zebrania wznieśli okrzyk na cześć Niepodległej Ojczyzny.(...).

Gazeta Świąteczna 1932 nr 2675

Marjanna Grzelakowa, zamieszkała we wsi Brzegu, w woj. Łódzkiem, prosi czytelników Gazety, którzyby wiedzieli coś o jej zaginionym mężu, Ignacym Grzelaku, który w roku 1911-ym wyjechał do wojska rosyjskiego, a wzięty na wojnę dotychczas nie powrócił, aby napisali o zaginionym do Ks. Proboszcza parafji Brodni, poczta Pęczniew.

Echo Sieradzkie 1932 4 wrzesień

TUREK.
OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH POWIATU
TURECKIEGO.
Staraniem Związku Straży Pożarnych województwa łódzkiego, odbędzie się w miastach i gminach powiatu tureckiego „Tydzień przeciwpożarowy" w czasie od 3 do 10 września 1932 roku. Imprezy i zabawy w czasie „Strażackiego Tygodnia Przeciwpożarowego"' pozwolą na umocnienie bezpieczeństwa pożarowego, walki z klęską pożarów i t. p. Nie o jałmużnę, nie o datki przygodne będziemy się zwracać do społeczeństwa, lecz o spełnienie przez ogół miejscowy obowiązku względem swych bezinteresownych obrońców, pod których opieką pozostaje ich życie i mienie.
W dniu 25 września 1932 roku urządzony zostaje w Turku, Zjazd Okręgowy Straży Pożarnych.
Program Zjazdu następujący: 1) zbiórka drużyn, 2) powitanie komendanta Zjazdu. 3) raport przed władzami związku, 4) wymarsz na msze Św., 5) defilada i przemarsz na ćwiczenia, 6) przerwa obiadowa, 7) zawody konkursowe, 8) zakończenie Zjazdu.
Wyznaczone zostały 3 nagrody. Do zawodów staje 11 straży pożarnych: Turek, Uniejów, Dobra, Świnice, Grzybki, Lubola, Spićmierz, Biernacice, Kobylnik, Szadów, Skarzyn.
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu Związku Straży Pożarnych. członek Zarządu p. Sieczko zaznajomił obecnych, z postanowieniami i przebiegiem Zjazdu Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiejodbytego w dniu 14 i 15 sierpnia w Warszawie a członkowie pp. Szeląg z Popowa i Wyganowski z Brzegu z bolączkami i potrzebami miejscowych Straży Pożarnych.


Echo Sieradzkie 1933 3 kwiecień

Jest do nabycia 45 drzewek
białej morwy
pięcioletniej oraz
kilkadziesiąt drzewek mniejszych
Marja Andrychewiczówna
wieś Brzeg, pow. Turecki

za Wartą.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
4. Brzeg, obejmującą: wieś Brzeg, wieś Brzeg-Budy i kol. Brzeg.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 42

Podpisanie „Pożyczki Narodowej" przez uczniów Szkoły Rolniczej w Popowie.
W dniu 27 września na Zebraniu Koła Koleżeńskiego w obecności naszego wycho­wawcy p. Gołąba Janusza i dzięki inicjaty­wie reszty personelu nauczycielskiego ze­braliśmy się, aby omówić i przystąpić do podpisania "Pożyczki Narodowej".
Już poprzedniego dnia nasz wychowawca na wieczornej pogadance pracy obywatel­skiej zaznajomił nas z celem i doniosłością „Pożyczki Narodowej". Skromne są nasze fundusze koleżeńskie lecz i nasza Skromna cegiełka niech przynajmniej w części przy­czyni się do dobrobytu naszej Ojczyzny. Wielu z nas niema częstokroś na utrzyma­nie w internacie Szkolnym, lecz obowiązek obywatelski przedewszystkiem.
Sprawę „Pożyczki Narodowej" zrefero­wał p. Gołąb, kończąc słowami Niemcewicza:
Póki żelazo będziemy posiadać
Umieć jak pługiem i orężem władać
A cnota z męstwem będą kraju stróże
Żadna nas siła nigdy nie przemoże.
Wielu z Was uczniów umie orężem wła­dać, bo odbyło już służbę wojskową — pługiem uczycie się tu władać, bo poto przy­szliście do Szkoły Rolniczej—trzeba jeszcze abyście wszędzie i na każdem miejscu złożyli dowody cnoty obywatelskiej i zrozu­mienia obowiązku obywatelskiego, za jaki uważam "Pożyczkę Narodową" mówił nasz wychowawca.
Jeden gromki okrzyk "Niech żyje Polska" był naszą odpowiedzią. Ze skromnych fun­duszy Koła Koleżeńskiego uchwaliliśmy sub­skrybować cenajmniej 50 zł.
Mnie jako członkowi Związku Młodzieży Ludowej było niezmiernie przyjemnie prze­żyć tę podniosłą chwilę.
W Szkole naszej wiele uwagi zwracamy na wyrobienie obywatelskie (o czem w przy­szłości do Szanownej Redakcji napiszę).
Chodzi nam o to, aby po opuszczeniu murów szkolnych być przygotowanym do pracy na ojczystym zagonie nietylko fa­chowo lecz również i obywatelsko w myśl słów Wyspiańskiego: "Jo chce by się lu­dzie brali, żeby się jakoś garnęli, żeby się tak w kupę wzięli, toby się przecie nie dali"
Godne uwagi słowa, bo spółdzielczość to wielkie zadanie wsi polskiej, — "toby się przecie nie dali" biedzie i kryzysowi — "Polska — to wielka rzecz".
Bolesław Owczarek Członek Zw. Mł. Ludowej w Brzegu gm. Lubola "Popowiak".

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 61

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że po zmarłym Tadeuszu Gębickim, wierzycielu sumy 800 złotych, zabezpieczonej w IV dziale wykazu hipotecznego nieruchomości w Brzegu, powiatu tureckiego, oznaczonej hipotecznym Nr. 356, pod Nr. 5, otwarte zostało postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 14 lutego 1934 r. w kancelarji hipotecznej w Turku, dokąd interesowane osoby winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1934 nr 25

Pożary.
W dniu 13 czerwca rb. w godzinach po­południowych we wsi Brzeg, gm. Lubola, powiatu tureckiego, w zagrodzie Rymarza Józefa wynikł pożar, od którego spaliły się sąsiedzkie zabudowania, należące do Kałuży Władysława, wraz ze zbożem narzędziami i maszynami rolniczemi i sprzętami domowemi, na ogólną sumę 4000 złotych.

Pożar powstał wskutek wadliwego stanu komina.

Echo Tureckie 1935 nr 37

Nr. Km. 1251/34
OBWIESZCZENIE.
Jan Zigorn-Korn Komornik Sadu Grodz­kiego w Turku, urzędujący w Turku przy ul. 3 go Maja pod Nr. 7 na zasadzie art. 679 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 29-go października 1935 r., od godziny 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Tur­ku odbędzie się sprzedaż z publicznej licy­tacji praw Jana i Stanisławy małż. Cieśla­ków do nieruchomości składającej się z osa­dy włościańskiej o przestrzeni 10 mórg 267 prętów ziemi ornej, wraz z zabudowaniami gospodarczemi i mieszkalnymi, to jest 2-ma domami z gliny, stodołą i szopą z desek, położonej we wsi Brzeg, gminy Lubola, w powiecie tureckim województwie łódzkiem zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi Brzeg pod Nr. 90, obejmującej powierzchni 10 morgów 267 prętów, która stanowi własność Jana i Stanisławy małż. Cieślaków, Franci­szki Kolbowej, Franciszki Kolbówny, Kazi­miery Kolbówny, Anny Kolbówny i Józefa Kolby.
Prawa Jana i Stanisławy małż. Cieślaków do powyższej nieruchomości zostały osza­cowane na sumę 2.000. Sprzedaż zaś roz­pocznie się od ceny wywołania t.j. od kwo­ty zł. 1.500.
Licytant przystępujący do przetargu po­winien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwo­cie zł. 20, albo w takich papierach wartoś­ciowych bądź książeczkach wkładkowych, instytucji, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich, i że papiery wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 części ce­ny giełdowej. Przy licytacji będą zachowa­ne ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki od­mienne, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia wła­sności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetar­gu nie złożą dowodu, że wniosły powództ­wo o zwolnienie nieruchomości lub jej czę­ści od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego Sądu, nakazujące zawiesze­nie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch ty­godni przed licytacją wolno oglądać nieru­chomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyj­nego można przeglądać w Sądzie.
Turek, dnia 6 września 1935 r.
KOMORNIK Jan Zigorn Korn


Echo Tureckie 1936 nr 29

Strażactwo polskie-armji polskiej.
Zarząd Główny Związku Straży Pażarnych
R. P. na posiedzeniu 25 kwietnia r.b. pow­ziął uchwałę zakupienia dla wojska autopogotowia, względnie 5 motopomp. W tym celu obciążył budżety wszystkich komórek Związku równomiernie, a straże w miarę posiadanych datków mają składać dobro­wolne ofiary.
Straże Pożarne pow. Tureckiego nie zo­stały na szarym końcu i już padły pierw­sze ofiary z następujących straży:
Uniejów-50 zł., Turek-10 zł. Witów— 5 zł, Słodków — 5 zł. Siedlątków —5 zł., Lubola—5 zł, Chorzepin — 5 zł., Brzeg — 2.50 zł., Bądków—2.50 zł., Zimotki— 2.50 zł. Skarżyn—2 zł.
W miarę wpływania składek będziemy podawać sprawozdania.

Echo Tureckie 1936 nr 49

Plan rozbudowy szkół w pow. Tureckim.
W czwartek ubiegły odbyło się pod przewodnictwem ks. prałata dra J. Florczaka oraz p. Borzęckiego, inspektora szkolnego z Kalisza, posiedzenie Rady Szkolnej Powiatowej powiatu tureckiego. Na posiedzeniu tym omówiono cały szereg spraw związa­nych ze stanem i położeniem szkolnictwa powszechnego na terenie naszego powiatu. Do najbardziej interesujących zagadnień należała bezsprzecznie poruszona przez p. ins. Borzęckiego sprawa rozbudowy szkolnictwa, plan podniesienia stopnia organizacyjnego pewnych szkół powiatu oraz plan wykończenia i budowy nowych szkół w powiecie. — Najważniejszym powodem tych zmian na lepsze, awansu, jest stanowczo za duża (zdaniem p. inspektora i wszystkich obecnych) ilość dzieci po klasach wiejskich szkółek. Gdy najwyższa norma na jednego nauczy­ciela (i tak zresztą za wysoka) winna wy­nosić 80 dzieci, szkoły w wielu miejsco­wościach naszego powiatu, urągające nieraz często, jeśli o pomieszczenie chodzi, naka­zom higieny i dbałości o zdrowie dzieci i nauczyciela, przekraczają ją przeszło w dwójnasób i co ważniejsza, nie mieszczą wszystkich dzieci, objętych obowiązkiem nauczania. Stan ten jest niedopuszczalny i musi się poprawić. Dużą winę ponoszą nieraz gminy. Nie wszystkie zresztą. Są bowiem takie, które ostatni grosz łożą na budowę i utrzymanie szkół, wychodząc z najsłuszniejszego stanowiska, że największym dobrem dzieci, rodziców, gminy i państwa jest oświata.— Do takich, które wypełniły najpiękniej swój obywatelski obowiązek, należą: Kowale Pańskie (które bez żadnej subwencji zaczęły budowę szkoły i doprowadziły pod dach, aż uzyskały subwencję Pana Premiera w kwo­cie 5 tys.) Tokary (które budową szkoły w Lipiczach zasłużyły na pochwałę), Zelgoszcz - Świnice, które wykazują ogromną prężność i pęd do oświaty. Obywatelskie stanowisko tych gmin, godne naśladowania przez inne, nawet sam Turek (sprawa budowy gimnazjum i liceum) pozwala stwierdzić poziom wyrobienia obywatelskiego wsi dzisiejszej, jej pęd żywiołowy do nauki i przez to do awansu społecznego, który ogarnia po Małopolsce Polskę całą, oraz pozwala dobrze wróżyć o naszej przyszłości. Ten pęd wsi do oświaty i szkoły musi być dla dobra ogólnego zaspokojony. —W imieniu władz szkolnych pan inspektor Borzęcki przyrzeka w bieżącym roku 1936-37 pod­nieść przez dodanie nowych etatów (razem 15-tu a więc o siedem więcej niż w powiecie kaliskim), stopień organizacyjny 13-tu szkołom naszego powiatu, stworzyć dwa nowe rejony wokół dwóch szkół zbiorczych, oraz dokończyć budowy 4 szkół a rozpo­cząć od nowa też czterech w tureckim po­wiecie, z tym jednak, że społeczeństwo po­prze wysiłki władz, jak należy, i wspólnym trudem podniesie wieś podturecką na wyż­szy, kulturalny poziom, tak zwłaszcza dzisiaj potrzebny Polsce.
Podwyższenie stopnia organizacyjnego winny otrzymać szkoły; w Ustkowie gminy Grzybki (nie przyjętych 40 dzieci!), w Brodni gm. Lubola, w Luboli, w Dziadowicach, gm. Piętno (45 dzieci nie przyjętych!), w Cisewiu, tej samej gminy Piętno, w Słodkowie, gm. Piętno (180 dzieci na 2 nauczycieli), w Woli Świnieckiej, w Lipiczach (150 dzieci na 2 naucz.), w Gawłowicach, gm. Goszczanów (228 dzieci na 3 naucz.) w Kawęczynie gm. Kowale Pańskie, w Malano­wie (264 dzieci na 4 naucz.), gdzie winna powstać na cały ten okręg szkoła III stopnia organ., w Tokarach i w Świnicach gminy Zelgoszcz (340 dzieci na 4 siły) — (gmina chce mieć szkołę 7-mio klasową). Z pod­wyższeniem stopnia łączy się zwiększenie etatów, na co gminy powinny dać warunki. Dodanie etatu nastąpi także w Uniejowie i Turku (zamiana praktyki).
Jest to bardzo dużo, ale gdy chodzi o potrzeby naszego powiatu, któremu potrzeba z 50 nowych sił, nawet mało. Drugim ważnym punktem realizacji programu w ro­ku bieżącym będzie sprawa ukończenia bu­dowy 4 szkół—w Ustkowie, Niewieszu, Ko­walach Pańskich i w Chlebowie (w Lipiczach została uroczyście otwarta w ub. nie­dzielę) i budowa czterech nowych: w Ostrowsku, w Dąbrowicach, gm. Piekary (poży­czka 2 tys. zł. z Tow. Pop. B. P.S. P.), w Brzegu, gm. Lubola (7-mio klasowa) oraz w Świnicach gm. Zelgoszcz, 7-o klasowa z kamienia i cegły. Do tego dojdzie utwo­rzenie dwóch rejonów ze szkołami zbior­czymi III st. dla okolicznych wiosek — w Ostrowsku (dla Ostrowska i O. Kolonii, Orzeszkowa wsi i ośrodka i I, II i III kolonii Orzeszków) i w Świnicach (dla wszyst­kich Świnic, Krasek, Olesina i Głogowca). Zebrani przyjęli z aplauzem plan rozbudowy szkolnictwa powszechnego w powiecie i wyrazili podziękowanie p. insp. Borzęckiemu za pracę oraz gminom Kowale Pań­skie, Tokary i Zelgoszcz za obywatelską postawę. Na tym, po uchwaleniu budżetu Rady Szkolnej Powiatowej—posiedzenie Rady zamknięto. Oby Turek swym zagadnie­niem gmachu nowego dla gimnazjum i li­ceum zechciał pójść śladem wyróżnionych gmin. Dla tak rozbudowanego szkolnictwa powszechnego w powiecie tureckim, Turek musi mieć szkołę średnią i liceum. Wieś woła o oświatę i garnie się do gimnazjum (dziś 25% uczniów, to synowie wsi).— W Turku musi powstać wiejskie gimnazjum. To jest prawdziwa misja Turku.

Echo Łódzkie 1937 wrzesień

Skrytobójcza kula
położyła kres życiu wieśniaka.
ŁÓDŹ, dn. 8 września. — We wsi Brzeg gm. Lubola woj. łódzkiego zaszedł wypadek krwawej zbrodni dotychczas niewyjaśnionej. Do gospodarza tej wsi Stanisława Raminga, który w nocy wyszedł na podwórze zaniepokojony podejrzanymi szmerami, strzelił ktoś z rewolweru, raniąc Raminga bardzo ciężko. Rannego przewieziono
do szpitala w Turku, w drodze jednak Raming zmarł.
O wypadku powiadomiono łódzki Urząd śledczy, który wdrożył dochodzenie. Poszlaki skierowane są przeciwko jednemu z mieszkańców wsi Brzeg, Stanisławowi Feledze którego aresztowano.
Dalsze śledztwo w toku.

Echo Tureckie 1938 nr 11

Kradzieże
Na szkodę Grzelaka Jana, zamieszkałego we wsi Brzeg, gm. Pęczniew, nieujawniony dotychczas sprawca skradł 19 kur wartości 45 złotych. Dochodzenie prowadzi się.

Echo Tureckie 1938 nr 11

Kazmierczakowi Ignacemu,zamieszkałemu we wsi Aleksandrówek, gm. Pęczniew, skra­dziono metr żyta, około metr siana i sło­my. Dochodzenie ustaliło, że kradzieży do­konał Dąbrowski Józef mieszkaniec wsi Brzeg, gm. Pęczniew.


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Pęczniew przewodniczący Bednarek Józef rolnik, Lubola zast. przewodn. Dworczak Jan, rolnik, Brzeg sekretarz Greszko Ludwik, rolnik, Pęczniew skarbnik Rekus Cezary, aptekarz, Pęczniew członkowie za­rządu 1) Gołąb Janusz, nauczyciel, Popów Francala Andrzej, rolnik, Popów (...).


Echo Tureckie 1938 nr 52

Pożary
W dniu 14.XII. r.b. o godz. 22-ej w za­grodzie braci Franciszka i Antoniego No­waków zamieszkałych we wsi Brzeg, gm. Pęczniew, wynikł pożar, od którego spali­ła się stodoła, zboże i narzędzia rolnicze na ogólną sumę strat 4.270 zł.
Pożar powstał skutkiem zaprószenia ognia przez robotników poszkodowanego.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.

Echo Tureckie 1947 nr 11

Zagubione dokumenty:
Walenty Baranowski ur. 10.2 1917 r. zam. we wsi Brzegu, gm. Pęczniew, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez R.K.U. Konin dowód osobisty z fotografią (niemiecki).

Powyższe dokumenty unieważnia się.

Dziennik Łódzki 1964 nr 297

Tajemnice sieradzkiej ziemi
Muzeum sieradzkie, wśród podobnych sobie placówek regionalnych, poszczycić się może oryginalnym i interesującym dorobkiem. Do zabytkowego budyneczku przy ul. Dominikańskiej ściągnęły nas ostatnie "wykopki" archeologiczne. Niektóre z nich, to prawdziwe rewelacje. Młody archeolog — p. Anna Dzierzgowska niedawno prezentowała nam wykopaliska wydobyte spod rynku sieradzkiego. Tym razem skarby „podziemia" pochodzą z trzech nadwarciańskich wsi — Piasków, Brodni i Brzegu.
tarsi mieszkańcy Piasków wspominają, że na wydmie, z której czerpano piasek na budowy, często natrafiano na jakieś naczynia. Nieraz odsłaniał je sam wiatr. „Garnkami" bawiły się tamtejsze dzieci. 5-klasista Henryk Kamola przyniósł kiedyś takie naczynie na lekcję. Popielnica podarowana przez chłopca — bardzo pięknie zdobiona. — należy dziś w muzeum do ciekawszych eksponatów z początków epoki żelaza.
Podczas wykopków przeprowadzonych w lipcu br. w Piaskach, odkryto z tego samego okresu (r. 600-500 p.n.e.), dwa groby z popielnicami, a w nich kości ludzkie oraz liczne ozdoby, które zakładano zmarłym — paciorki miedziane, szpile żelazne, klamry.
W Piaskach czekała archeologów jeszcze jedna niespodzianka. Dzięki wskazówkom robotników odkryto tam cmentarzysko z epoki brązu. Spośród 10 grobów — 7 zawierało bogato ornamentowane popielnice z cennymi przedmiotami użytkowanymi przez naszych przodków.
Rewelacyjne okazały się odkrycia archeologiczne, dokonane przypadkowo podczas ekspedycji etnograficznej w innej wsi nad Wartą — Brodni. Na przestrzeni ok. 5 km nad rzeką, ustalono 7 stanowisk, które niegdyś, w epoce kamienia i żelaza, były osadami, cmentarzyskami oraz obozowiskami łowców.
Najwięcej uwagi poświęcono stanowisku na wydmie, znajdującej się na terenie zalewowym. Po dokonaniu 30-metrowego wykopu p. Anna Dzierzgowska mogła odpowiedzieć na pytanie, jak polowali, czym walczyli, jak mieszkali nasi praojcowie znad Warty. Przesiewano każdą łopatę piasku, by wydobyć z niego krzemienne grociki do łuków i rdzenie, z których odłupywano w epoce kamienia wióry kamienne potrzebne do fabrykacji narzędzi.
Niemniej cenna okazała się druga warstwa osadnicza z wieku VI—VIII n.e. Odkrycia osiedli ludzkich z tego okresu należą do rzadkości. Znaleziono tu wyraźne ślady osady z resztkami palenisk, węglem drzewnym, szczątkami glinianej polepy drewnianych domów. Obok — jamy odpadkowe oraz ślady kuźni.
etnie badania ratownicze muzeum sieradzkiego przeciągnęły się w br. aż do października. Z Brodni trzeba było się przenieść do Brzegu, gdzie podczas wykopów pod szkołę Tysiąclecia odkryto kolejno 4 groby z XI—XII w. n.e. Przy szkieletach znaleziono liczne przedmioty codziennego użytku i ozdoby.
Wydobyto również szkielet zamordowanej kobiety z przebitą nożem łopatką. Przy szkielecie nie było dłoni. Znaleziono bogate ozdoby z bursztynu, szkła i srebra.
Wszystko wskazuje na to, że w Brzegu nad Wartą odkryty został teren bardzo ciekawych badań. Przypuszcza się, że dalsze wykopki mogą tu odsłonić jedno z większych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych nie tylko w woj. łódzkim, lecz i w Polsce. Prace archeologiczne zostaną wznowione w roku przyszłym. Z niezwykle interesujących tegorocznych znalezisk, po niezbędnej konserwacji, muzeum sieradzkie urządzi wystawę. Eksponaty te będą świadectwem nowych faktów z dziejów bardzo bliskich nam okolic.
M. KRAJÓWNA


Dziennik Łódzki 1965 nr 247

Dziecko wznieciło pożar
Spłonęło 19 budynków
Straty 450 tys. zł.
Wczoraj 5-letnie dziecko, pozostawione bez opieki, wznieciło pożar we wsi Brzeg pow. Poddębice. Mimo interwencji 21 oddziałów straży pożarnej, w tym 2 oddziałów straży zawodowej, z Kalisza i Zduńskiej Woli, którymi dowodził ppłk H. Michalski, pożar strawił 19 budynków, wartość których ocenia się na 450 tys. zł. Akcja ratunkowa trwała 6 godzin. (kl)

Dziennik Łódzki 1966 nr 135

Kronika wypadków
W miejscowości Brzeg pow. Poddębice, Marian Rowski prowadząc motocykl WFM, uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Dziennik Łódzki 1968 nr 183

We wsi Brzeg pow. Poddębice zapaliła się stodoła należąca do A. Mizery. W wyniku tego pożaru spłonęły jeszcze dwie stodoły. Sumę strat oblicza się na 80 tys. złotych. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.1 komentarz:

  1. Bardzo interesujące informacje o rodzinnej wsi mojej mamy i dziadka.
    Czy są informacje po 1937 roku?

    OdpowiedzUsuń