-->

środa, 8 maja 2013

Broszki

Czajkowski 1783-84 r.
Brozki, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szaniawska, star.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Broszki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 155, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Broszki, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Stolec, o 26 w. od Sieradza; 1295 m. rozl., z tego 1100 m. ziemi dworskiej, 195 włośc. W 1827 r. liczyła 25 dm., 155 mk.; obecnie 183 mk.

Spis 1925:
Broszki, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 25, kol. 12. Ludność ogółem: wś 174, kol. 79. Mężczyzn wś 84, kol. 39, kobiet wś 90, kol. 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 174, kol. 57, ewangelickiego kol. 22. Podało narodowość: polską wś 174, kol. 79.

Wikipedia: 
Broszki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Broszki-Kolonia-przysiółek w Polsce położony w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowośc wchodzi w skład sołectwa Broszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Stolec z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim sytuowana, sądownie zaięta, przez licytacyą publiczną w dniu 13 maia r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w Kancellaryi iego odbydź się maiącą, w trzechletnią possessyą dzierżawną poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącym wypuszczoną będzie, a to w dwóch następuiących oddziałach. a) W oddziale 1 o godzinie 10 z rana. — Dobra Stolec składaiące się z folwarku Stolec, z wsi Zarobney tegoż nazwiska , z folwarku Filipole, z wsi Zarobney Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi Zarobney Dąbrowa Mięka z wsi Zarobney Broszki, i młyna wodnego w Stoku. b) W oddziale II o godzinie 3 z południa dobra Łeszczyn złożone z folwarku Łeszczyn z wsiów Zarobnych Łeszczyn, i Burdonowka zwanych. — Niemniey Pustkowia Tekliny. Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie tey maiętności w dwóch wyrażonych oddziałach nastąpi; każdy z interessentów w Biurze wymienionego wyżey Reienta, w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Dobra w oddziale 1 opisane, przynoszą dotąd roczney dzierzawy po 12,000 złotych, zaś dobra w oddziale 11 o koło 5250 złp., co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz d. 26 marca 1831 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 98

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Stolec, składaiące się z folwarku Stolec, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z folwarku Filipole,z wsi zarobney Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi zarobney Dąbrowa miękka, z folwarku i wsi zarobney Broszki, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, które dotąd corocznej dzierzawy po złp. 12,000 czynią, w trzechletnią dzierzawę poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b., w terminie licytacyi przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem w mieście Sieradzu, w Kancellaryi Jego, dnia 21 Maia r. b. o godzinie 10 z rana odbyć się maiącej, więcey daiącemu wypuszczone będą. Warunki licytacyine każdy z Interessentów w biurze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. Kalisz dnia 30 Marca 1833 r. Józef Nurczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 17

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernij Kaliskiey.
Zawiadomia publiczność iż dobra ziemskie, Stolec część A. i B składaiące się obiedwie części z folwarku i wsi zarobney Stolec z folwarku Filipole, z wsi zarobney Biesiec, z folwarku Hutniki, z wsi zarobney Dąbrowa Miętka z folwarku i wsi zarobney Broszki, z folwarku i wsi zarobney Łeszczyn, z wsi zarobney czyli pustkowia Burdonówka zwanego, i młyna pustego, we wsi Stolcu, niemniey pustkowia Teklina, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey położone, iednę gminę pod nazwiskiem „Gmina Stolec" składaiące, Sukcessorów Kaietana Szaniawskiego, to iest: 1. Ludwiki Szaniawskiey. 2. Józefy z Szaniawskich Gwidona Rychłowskiego małżonki. 3. Filipa. 4. Henryka rodzeństwa Szaniawskich własne, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami, Aktem tradycyi nieruchomości przez
Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie tychże dóbr w dniach 13/25, 14/26, 15/27, l6/28 Kwietnia r. 1838 na rzecz Adama Mazurkiewicza Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey, w mieście Kaliszu zamieszkałego, zaś zamieszkanie prawne co do tego interessu u Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów tegoż Trybunału w Kaliszu zamieszkałych, obrane maiącego — za którego w interessie tym rzeczeni Patronowie Mateusz Rubach i Robert Chrystowski stawaią i wywłaszczenie popieraią, na publiczną sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenie zaięte zostały. Akt zaięcia wyżey z daty powołamy w pięciu kopiach Janowi Kamockiemu dzierżawcy dóbr Stolca, to iest: w pierwszey iako Wóytowi Gminy dóbr Stolca części A i B, w drugiey iako ustanowionemu dozorcy, w trzeciey dla Filipa Szaniawskiego, w czwartey dla Ludwi­ki Szaniawskiey, a w piątey kopii dla Sukcessorów Henryka Szaniaw­ skiego, czyli ich Matki i naturalney opiekonki Albiny z Krąkowskich po tymże Henryku Szaniawskim pozostałey wdowy, zaś w szóstey ko­ pii Józefie z Szaniawskich i Gwidonowi małżonkom Rychłowskim, i nakoniec w siódmey kopii Jakubowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego w dniach 16/28 Kwietnia 1838, 22 Kwietnia (4 Maia) i 2/14 Maia r. 1838 doręczony i zostawiony został.
Następnie tenże Akt zaięcia w Księdze Wieczystey dóbr Stolca części A i B, w dniu 10/22 Maia r. zaś w Księdze zaregestrowań
Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dniu 17/29 tegoż miesiąca i roku wpisany i zaregestrowany iest.
Dobra Stolec część A. i B. z wszelkiemi przyległościami dwie oddzielne Księgi Wieczyste maiące, z których pierwsza Księga pod lit. A., a druga pod lit. B. oznaczone, w których iest Kościół Parafial­ny i do teyże Parafii Stolec należą odległe są od miasta Obwodowego Sieradza mil 3 i pół, Wielunia, mil 2 i pół, Złoczewa milę 1, Widawy mil 2, i Kalisza mil ośm.
Rozległość tychże dóbr uważaiąc sposobem przybliżonym którey gatunek ziemi w bardzo małey części do klassy I. i II. a większey do Klassy III, IV, V i VI należy, iest następna:
1. Grunta orne folwarczne wszystkich folwarkach dóbr Stoleckich obeymuią około Morg. 1400.
2. Grunta orne których włościanie używaią wraz z pustemi rolami około Morg 918.
3. Łąki dworskie i wieyskie Morg. 340.
4. Place pod zabudowaniami dworskiemi i
wieyskiemi wraz z podwórzami Morg. 180.
5. Ogrody wieyskie i dworskie Morg. 150
6. Bory i lasy nad granicą Niechmirów na­ rożnie Szynkielów, Wielgie, Rudlice, na territorium ku Broszkom po nad granicami Gronowek i Gronów Morg. 1800.
7. Góry piaszczyste częścią na pastwiska przeznaczone, wody, rowy i drogi Morg. 550.
8. Place pod zabudowaniach Księżemi do Probostwa mieyscowego należące wraz
z polami i łąkami Morg. 224 .
Ogół całey rozległości wynosi około Morg. 5562 Czyli około włók 285 morg. 12, miary nowo polskiey, oprócz kontrowersu z strony Rudlic około 24 morg. miary nowo polskiey obeymuiącego.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących:
A. w Wsi Stolcu.
a. Zagrodników dwudziesta trzech z których dwóch robią pańszczyzny po 4 dni w tydzień ręczno, reszta zaś po trzy dni na tydzień i płaci każdy z nich w gotowych pieniądzach na Sty Marcin dworowi po złt. 1 i maią zasiew gruntowy dworski.
b. Komorników odrabiaiących w tydzień po dni dwa, dwónastu zaś w tydzień po dniu iednym, dziesięciu. |
B. w Wsi Biesiec.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę i zasiew dworski, odrabiaiący na tydzień pańszczyzny po dni 4 sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku rocznie po złp. 3.
b. Zagrodników 8, maiących zasiew gruntowy i robiących pańszczyzny po dni trzy na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku dworowi rocznie po złp. 1.
c. Komorników pięciu odrabiaiących w tydzień po dwa dni ręczno zaś trzech odrabiaiących w tydzień po dniu iednym.
C. w Wsi Dąbrowa Miętka.
a. Półrolników czterech posiadaiących załogę i zasiew dworski ro­biących pańszczyzny po 5 dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i pła­ cących czynszyku po złp. 2. rocznie.
b. Zagrodników 9 odrabiaiących pańszczyzny sprzężaiem lub ręczno po 3 dni na tydzień i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 5 odrabiaiących pańszczyznę ręczno po iednym dniu na tydzień.
D. w Wsi Broszki.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę dworską odrabiaiący pań­szczyzny po cztery dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacący czyn­szyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 8 odrabiaiących po dni 3 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 3 odrabiaiących pańszczyznę po dni 2 na tydzień ręczno, zaś pięciu odrabiaiących po iednym dniu w tydzień.
E. w Wsi Łeszczyn.
a. Półrolnik ieden maiący załogę dworską, odrabiaiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 21, z których 15 odrabia pańszczyznę, sprzęża­ iem lub ręczno po trzy dni na tydzień a sześciu po dwa i płacą czynszyku po złp 1 rocznie.
c. Komorników 9 którzy robią pańszczyznę po iednym dniu na tydzień.
F. Wsi Burdonowce.
a. Półrolnik 1 posiadaiący załogę dworską robiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno po dni 6 w tydzień, płacący po złp. 2 czynszu rocznie.
b. Zagrodników 7, z tych czterech robi pańszczyznę po dni 3 a 3ch po dni 2 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacą czynszyku ro­cznie po złp. 1.
c. Komornik 1 robiący pańszczyzny 1 dzień w tydzień ręczno, oprócz innych powinności w Akcie zaięcia wyrażonych.
Czynszownicy niestali są następni:
A. w Wsi Stolcu.
1. Jdzi Pawlik vel Pawlicki dożywotni Młynarz płaci rocznie z Młyna wodnego złp. 400 lub w złocie 20 dukatów odbywaiący mlewo dworowi bezpłatnie, odrabiaiący ośm lasek roli i oddawaiący po 4 kapłony i kopie iaj rocznie któren to Młyn posiada z Kontraktu dożywotniego daty 31 Marca 1810 roku przez Kaietana Szania­ wskiego nadanego.
2. Kasper Turek posiadaiący rolę zagrodniczą, w nagrodę zasług z Kontraktu przez tegoż Kaietana Szaniawskiego dnia 25 Lipca 1812 r. nadanego, orzący na Wiosnę 15 lasek roli i tyleż na Jesień oddaiący kapłona i mendel iaj rocznie oraz płaci czynszyku złp. 1 rocznie; prócz te­ go iako garncarz płaci czynszu rocznie Złp. 40.
3. Wawrzeniec Sikora płaci rocznie Złp. 40.
4. Andrzey Zagrayski dito Złp. 40.
5. Kazimierz Witowski dito Złp. 40.
6. Łukasz Michalak dito Złp. 40.
7. Tomasz Parzybot dito złp. 40.
8. Jan Garnczarek vel Jędrzeyczyk płaci rocznie Złp. 40.
9. Antoni Osiołek płaci rocznie Złp. 40.
10. Antoni Turek z roli zagrodniczey i pomiesz­ kania płaci rocznie Złp. 140.
odrabia w żniwa 5 tłuk sprzężaiem i 5 tłuk ręczno.
11. Tomasz Parzybot z roli i pomieszkania płaci
rocznie Złp. 63.
12. Antoni Fayt karczmarz w wsi Stolcu płaci z
ogrodu i pomieszkania Złp. 200
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
B. we Wsi Biesiec.
13. Michał Kuczowolski płaci rocznie Złp. 63
szynkuie dworskie trunki za 2l grosz.
14. Jzydor Soyka płaci rocznie Złp. 45
i odrabia 5 tłuk w żniwa i daie kapłona i mendel iaj.
C. we Wsi Broszkach.
15. Marek Bartosz płaci rocznie złp. 50
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
D. we Wsi Łeszczyn.
16. Marcelli Partyka płaci rocznie Złp. 50.
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
E. we Wsi Burdnowce.
17. Filip Kowalczyk płaci rocznie złp. 30.
szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
Jest także w wsi Dąbrowa Miętka karczmarz Cypryan Osmelak któren nic nie płaci lecz szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
W dobrach zaiętych niemasz żadnych Jnwentarzy, porządków go­spodarczych, statków ani naczyń Gorzelnianych lub Browarnych, niemasz równie żadnych fabryk ni zakładów.
WYSIEW
ogólny w całych dobrach iest następny:
Pszenicy wierteli 76.
Żyta dito 640.
Jęczmienia dito 107.
Grochu dito 62.
Owsa dito 550.
Tatarki dito 97.
Prosa dito 4.
Siemienia lnianego dito 6.
Kartofli dito 510.
Siana sprzęt około wozów 536.
Podatki wynoszą rocznie z dóbr w mowie będących tak dominialne iako też gromadzkie złp. 5314 gr. 22 oprócz tego dominium Sto­ lec płaci dziesięciny Proboszczowi rocznie złp. 40.
Dobra Stolec część A i B, z folwarkiem Filipole, z wsią zarobną Biesiec, folwarkiem Hutniki, wsią zarobną Dąbrowa Miętka, folwarkiem i wsią zarobną Broszki zostaią w dzierzawney possessyi Sukcessorów Woyciecha Komornickiego do Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku a to na mocy protokułu licytacyinego w Sieradzu dnia 27 Kwietnia (9 Maia) 1836 roku sporządzonego za opłatą ceny dzierzawney rocznie 18020 złotp. zaś folwark i wieś zarobna Łeszczyn oraz Burdonowka również część A i B, zostaią w zastawney possessyi Sukcessorów Marcellego Ol­szewskiego, a to w procencie od summy 100005 złtp.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym w mieyscu zwykłych posiedzeń, do tego warunki licytacyi sprzedaży w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiących sprzedaż Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów Trybunału a teraz u Patrona Bielskiego złożone, każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi sprzedaży na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w dniu 6/18 Lipca roku 1838 o godzinie 10tey z rana nastąpiło, drugie dnia 20 Lipca (l Sierpnia) a trzecie dnia 4/16 Sierpnia 1838 roku. Za dobra te wówczas wyrabiaiący przedaż Adam Mazurkiewicz podał summę 160000 złp. w gotowiźnie, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Września ro­ ku 1838 wyznaczony był, w którym to terminie formalności za dopeł­nione uznane, dobra w mowie będące Stolec A i B, Mateuszowi Ru­bach Patronowi popieraiącemu za summę 160000 złp. w gotowiźnie przysądzone i termin do ostatecznego tychże dóbr przysądzenia na dzień 6/18 Kwietnia 1839 roku wyznaczony został — w trakcie tey subhastacyi Antoni Olszowski dziedzic dóbr Niechmierowa w Niechmierowie Po­ wiecie Sieradzkim zamieszkały przez cessyą z dnia 7/19 Lutego r. b. przed Józefem Białobrzeskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey, Gubernii Kaliskiey zeznaną nabył tak summy kapitalney z procentami iak równie wszelkich praw od wyrabiaiącego przedaż Adama Mazurkiewi­cza i na rzecz iego dalsza subhastacya iest popierana a to przez usta­nowionego od niego Obrońcę Franciszka Bielskiego Patrona Trybuna­łu Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego u którego rzeczony Antoni Olszewski zamieszkanie prawne ma do tego interessu obrane. W termi­nie tym ostatecznego przysądzenia Trybunał dla niesporządzoney taxy dóbr rzeczonych termin ostatecznego przysądzenia nadzień 2/14 Listo­pada 1839 roku godzinę 10 z rana odroczył.

w Kaliszu dnia 6/18 Kwietnia 1839 r. Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 81

Zawiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Stolec część A. i B. składające się obiedwie części z folwarku i wsi zarobnej Stolec, z folwarku Filipole, z wsi zarobnej Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi zarobnej Dąbrowa Miętka, z folwarku i wsi zarobnej Broszki, z folwarku i wsi zarobnej Łeszczyn, z wsi zarobnej czyli pustkowia Burdonówka zwanego, w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, przynoszące dotąd rocznej dzierzawy 18,020 złp. w trzechletnią possessyą dzierzawną poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone będą, a to w terminie licytacyi d. 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu w kancellaryi jego o godzinie 10 z rana odbyć się mającej. Warunki licytacyjne każdy z interesentów w biurze tegoż Rejenta w czasie właściwym odczytać może.
Kalisz dnia 16 (28) Lutego 1839 r.
Wincenty Gustowski Komor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 162

(N. D. 3241) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem kraju czuwające aby na Alexego Modrzejewskiego w dniu 1 (13) b. m. i r. w transporcie z miasta Złoczewa Okręgu Sieradzkiego zbiegłego baczną uwagę zwracać i w wrazie dostrzeżenia onego ująć i wprost od siebie Sądowi Poprawczemu Wydziału Kaliskiego odesłać zechciały, dla tem większego zaś rozpoznania zbiega umieszcza się jego następujący rysopis: Alexy Modrzejewski rodem z Broszków Powiatu Sieradzkiego katolik ma lat 43 jest wzrostu średniego, twarzy pociągłej, oczu siwych, nosa pociągłego, włosów ciemno bląd, żadnych znaków szczególnych na ciele nie mający czytać ani pisać nie umie.
Sieradz dnia 16 (28) Czerwca 1845 r.
Dzierożyński.

Gazeta Codzienna 1848 nr 62

W nocy z d. 21-go na 22-gi z. m., staroz. Aron Jcek Reichbart, mieszkaniec miasta Złoczowa w pow. Sieradzkim, w drodze do miasta Sieradza, dokąd się za kupnem soli udawał, napadnięty został, w lesie o dwie wersty od miasta Złoczowa przez 4-ch ludzi z nazwiska i pochodzenia niewiadomych. Zbrodniarze wywróciwszy nań wóz, którym jechał i poraniwszy go kijami, odebrali pieniądze, które miał przy sobie w summie rs. 65 k. 25, sami zaś ucieczką się ratowali. Podejrzenie o spełnienie tej zbrodni pada na 3-ch Włościan z wsi Broszki o spełnienie różnych kradzieży poszlakowanych, jako też na włościanina, który z tymże starozskonnym jako najęty furman jechał.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 26

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 10 b. m. we wsi Broszkowa pow. Sieradzkim, Piotr Jasielewicz parobek dworski, przez powieszenie się śmierć sobie zadał. Przyczyna samobójstwa niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 140

(N. D. 2798) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Aleksego Kożuchowskiego właściciela dóbr Brudzyn z Okręgu Konińskiego oraz właściciela wsiów Broszki, Dąbrowa Miętka i folwarku Hutniki z przyległościami, dwóma księgami wieczystemi dóbr Stolec lit. A. i Β. z Okręgu Sieradzkiego objętych, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 18(30) Grudnia 1850 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Czerwca 1850 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 136

(N. D. 2619) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W Okręgu Sieradzkim Gminie Stolec, w boru do wsi Broszek należącym na d. 3j15 Maja r. b. przez pasących bydło pastuszków znalezione zostały zwłoki kobiety, z imienia nazwiska ani miejsca pochodzenia niewiadomej, w małym dołku ziemią przygrzebane, w części, wyprowadzone na gruncie śledztwo Sądowo-lekarskie nic stanowczego pod tym względem wykryć niezdołało a nawet z powodu w wysokim stopniu zgnilizny ciała, rysów twarzy ani żadnych zewnętrznych charakterów trupa opisać niemożna było, szczątki podartych, i przegniłych szmat w części okrywały znalezione zwłoki, ktoby przeto mógł udzielić jakich szczegółów przedmiotu tego dotyczących zechce zgłosić się do Sądu Policyjnego w Sieradzu lub do Sądu Policyi Poprawczej w Kaliszu.
Sieradz d. 12 (24) Maja 1854 r.
Biernacki Podsędek.

Dziennik Powszechny 1862 nr 110

(N. D. 2476) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego. Zapozywa Józefa Majdzińskiegu rządcę dóbr, ostatnio w gminie Broszki zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia licząc stawił w Sądzie tutejszym dla wysłuchania wyroku w sprawie własnej wydanego, a to pod skutkami prawa. Tyniec p. Kaliszem d. 18 (30) Kwietnia 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1875 nr 74

N. D. 1976. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:
2. Po Józefie z Szarzyńskich Chotkowskiej, wierzycielce sum rubli sr. 1,500 na
dobrach Mikołajewice z p-tu Łaskiego pod Nr. 30 i rs. 1,500, na dobrach Broszki z p-tu
Sieradzkiego pod Nr. 9* b. w dziale IV zahypotekowanych. (…) oraz że do uregulowania takowych spadków oznaczony został termin na dzień 8 (20) Października 1875 roku w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1875 r.
Edward Milewski.

* nieczytelne
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1881 nr. 47
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1895 nr. 49

Źródło mineralne. Gazeta Warszawska w Nr. 158 donosi, że w majątku Broszki pod Złoczewem pow. sieradzkiego wykryto źródło mineralne. Przy kopaniu świeżej studni trysnęła woda z silnym odorem siarki; przy bliższem rozpatrzeniu odkryto, iż zawiera w sobie silną dozę siarki, jodu i inne jeszcze pierwiastki. Zdaje się, że źródło ma takie same własności, jak źródło w Ciechocinku i Busku. Ponieważ właściciel nie myśli źródła tego eksploatować, dobrzeby było, gdyby się zebrała spółka kapitalistów i nabyła ten majątek dla eksploatowania źródła w celach leczniczych.

Kurjer Warszawski 1895 nr 196

+ Źródła siarczane.
W majątku Broszki, w pow. sieradzkim, przy kopaniu studni ukazała się woda z silnym zapachem wodoru siarczanego.
Badania wykazały, że woda ta zawiera znaczną ilość siarki i jodu, t j. zbliża się pod względem składu chemicznego do wód mineralnych w Busku i Solcu.  

Gazeta Kaliska 1906 nr 253

Od pioruna zostali zabici: w Broszkach, pow. sieradzkiego, 5-letni Szczepan Bojański.

Zaranie 1914 nr 7

Utonięcie koniokradów. We wsi Broszki pod Sieradzem złodzieje dostali się do stajni włościanina Mindala zabrali wóz i konie. Uciekając wpadli razem z wozem i końmi do rzeki, gdzie utonęli. Nazajutrz wydobyto z rzeki ciała trzech koniokradów, wóz i trzy martwe konie.

Rozwój 1919 nr 60

Kolej Sieradz-Wieluń.
W zeszłym tygodniu sieradzki sejmik powiatowy uchwalił przystąpić na wiosnę do budowy drogi żelaznej Sieradz-Wieluń. W tym celu zwrócono się do władz wyższych o udzielenie pożyczki państwowej w sumie 3.000.000 marek, z obowiązkiem pokrycia tej pożyczki w ciągu 20 lat z dochodów kolei, pod gwarancją powiatowego związku komunalnego.
Projektowane są również drogi żelazne: Wieluń-Częstochowa i Wieluń-Praszka-Zawisna- Oleszno. Na tej ostatniej linji istnieje już wybudowana przez niemców kolejka wązkotorowa. Odnoga Wieluń-Oleszno ma dla nas bardzo ważne znaczenie, gdyż połączy się przyszłe nasze kopalnie węgla na Śląsku z łodzią najkrótszą linją kolejową, zaopatrzy się przemysłowe centra Łodzi i okolicy w tańszy węgiel, ulży się w przyszłości ewentualnemu przeciążeniu kolei wiedeńskiej.
Sejmik w Sieradzu uchwalił również przystąpić natychmiast do budowy nowej sieci dróg bitych (szos) w pow. sieradzkim, a mianowicie: przedłużenie szosy Rossorzyca-Zadzim-Wierzby, ukończenie rozpoczętej szosy Rossoszyca-Włyń, budowa nowych szos: Sieradz-Burzenin przez Monice-Wicechucice-Chojnę i Ligotę, Złoczew- Stolce przez Czarną, Brzoszki i Kożlin, Zapole- Klonowa przez Ostrów-Godynice-Lasiaki, Błaszki- Złoczew po przez gminę Gruszczyce i tam na rzece Warcie zatwierdzić.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 99

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
5) Jerzego Murzynowskiego, współwłaściciela dóbr: Broszki i Broszki A,— pow. Sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 czerwca 1921 r. i w dniu tym interesowani w spadkach winni stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 2

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, mający swoją kancelarję w Kaliszu, w gmachu tegoż sądu, — obwieszcza o postępowaniach spadkowych po zmarłych:
1) Antonim Biernackim i żonie jego, Wiktorji I voto Biernackiej, II voto Prygiel, — właścicielach działki gruntu Nr 4, obszaru 4 dzies. 1213 sąż., kol. Broszki, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 lipca 1921 r. w kancelarji tegoż notarjusza i w dniu tym interesowani winni się stawić tamże, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 15

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, ob wieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
4) Franciszku Drygowskim vel Grygowskim, właścicielu działki gruntu Nr 12, obszaru 4 dzies 1213 saż., ze składu dóbr „Broszki Nr II", pow. Sieradzkiego;
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 2 września 1921 r. w kancelarji tegoż notarjusza Rudzkiego, — dokąd winny się stawić interesanci, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 52

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 marca 1926 r. postanowiła: 1) wniosek gospodarzy wsi Broszki z dnia 4 maja 1925 r., wyrażony w formie podania w sprawie komasacji ich gruntów oraz wniosek gospodarzy wsi Dąbrowa Miętka, zgłoszony do protokułu, w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić; 2) ustalić obszar scaleniowy w granicach gruntów wsi Broszki: a) ukazowych o powierzchni 111 ha 9900 m. kw., b) bankowych Antoniego Stempnia około 2800 m. kw. razem 112 ha. 2700 m. kw. II. gruntów wsi Dąbrowa Miętka: a) ukazowych o powierzchni ok. 162 ha. 3628 m. kw., b) zaserwitutowych o powierzchni ok. 68 ha. 3701 m. kw.: III. gruntów majątku ziemskiego Broszki o powierzchni ok. 166 ha. 8400 m. kw., czyli cały obszar scaleniowy obejmowały około 510 ha.; 3) wszcząć postępowanie scaleniowe na określonym wyżej obszarze i 4) dokonać ekspertyzy melioracyjnej na gruntach wsi Dąbrowa Miętka.
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 21 września 1926 roku.

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

 Ziemia Sieradzka 1926 grudzień


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 1927 roku postanowiła;
1) wniosek Komisarza Ziemskiego z dnia 25. VI. zatwierdzić,
2) rozszerzyć obszar scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka,
3) dołączyć do obszaru scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 31 marca 1926 roku około 69 ha gruntów zaserwitutowych wsi Dąbrowa Miętka oraz około 71 ha gruntów zaserwitutowych wsi Broszki,
4) określić ostatecznie obszar scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka na około 555 ha 7328 m. kw., w czem gruntów majątku Broszki około 75 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 9 grudnia 1927 r.
Z. p. Prezesa:
(—) Lipiński Naczelnik Biura O. K. Z.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 10 września 1928 r.
9353. „Edward Franc", sklep kolonialno-spożywczy we wsi Broszki, gm. Złoczew, pow. sieradzkiego. Właśc. Edward Franc, zam. tamże.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 17

Obwieszczenie.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie powiatowym w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 15-go grudnia 1930 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek nowoutworzonych kolonij scalonych gruntów wsi Broszki, gminy Złoczew, powiatu Sieradzkiego na żądanie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, a mianowicie: 1) kolonji Nr. 1 o powierzchni 14 ha 4655 mtr. kw. własność Marcina i Józefy małżonków Kluba; 2) kol. Nr. 2 o powierzchni 6 ha 9048 mtr. kw., własność Marcina i Petroneli małż. Karbowiaków i ssów po Wojciechu Karbowiaku; 3) kol. Nr. 3 o powierzchni 13 ha 3594 mtr. kw., własność Tomasza i Anieli małż. Świątczaków; 4) kol. Nr. 4 o powierzchni 5 ha 5223 mtr. kw., własność Szczepana i Franciszki małż. Świątczaków; 5) kol. Nr. 5 o powierzchni 26 ha. 9833 mtr. kw., własność Andrzeja i Stanisławy małż. Kluba; 6) kol. Nr. 6 o powierzchni 5 ha. 8918 mtr. kw., własność Antoniego Antoniaka; 7) kol. Nr. 7 o powierzchni 5 ha. 7459 mtr. kw., własność Stanisława i Agnieszki małż. Świątczaków; 8) kol. Nr. 8 o powierzchni 6 ha. 6109 mtr. kw., własność Balbiny Świątczak i ssów po Antonim Świątczaku; 9) kol. Nr. 9 o powierzchni 8 ha. 8544 mtr. kw., własność Stanisława i Rozalji małż. Świątczak; 10) kol. Nr. 10 o powierzchni 13 ha. 6646 mtr. kw., własność Antoniego i Katarzyny małż. Świątczaków i ssów po Joannie Świątczak; 11) kol. Nr. 11 o. powierzchni 7 ha. 1332 mtr. kw., własność Michała i Rozalji małż. Witkowskich, Wojciecha i Zofji małż. Witkowskich i Marjanny Wojtczak; 12) kol. Nr. 12 o powierzchni 11 ha. 5085 mtr, kw., własność Michała i Stanisławy małż. Wiśniewskich i Walentego i Józefy małż. Witkowskich; kol. Nr. 13 o powierzchni 10 ha. 8325 mtr. kw., własność Antoniego i Józefy małż. Stępień; kol. Nr. 14 o powierzchni 7 ha. 4034 mtr. kw., własność Stanisława i Stanisławy małż. Antoniak; 15) kol. Nr. 15 o powierzchni 8 ha 2277 mtr. kw., własność Marcina Parzybuta i ssów po Marjannie Parzybut; 16) kol. Nr. 16 o powierzchni 8 ha. 0545 mtr. kw., własność Kazimierza Krzemińskiego; 17) kol. Nr. 17 o powierzchni 8 ha. 3082 mtr. kw., własność Marjanny Gąsior, Marka i Stanisławy małż. Kryściak i ssów Józefy Gąsior; 18) kol. Nr. 18 o powierzchni 7 ha. 8761 mtr. kw., własność ssów po Józefie Antoniaku; 19) kol. Nr. 19 o powierzchni 7 ha. 7075 mtr. kw., własność ssów po Józefie Płaszczyku; 20) kol. Nr. 20 o powierzchni 7 ha. 9063 mtr. kw., własność Józefa Parzybuta i ssów po Walentym Żbiku; 21) kol. Nr. 21 o powierzchni 6 ha. 8382 mtr. kw., własność Stanisława i Agnieszki małż. Pietrzak; 22) kol. Nr. 22 o powierzchni 5 ha. 6371 mtr. kw., własność Franciszka Żbika i Franciszki Krzemińskiej; 23) kol. Nr. 23 o powierzchni 3 ha. 5647 mtr. kw., własność Michała Stefaniaka; 24) kol. Nr. 24 o powierzchni 1 ha. 9988 mtr. kw., własność ssów po Antonim Karbowiaku; 25) kol. Nr. 25 o powierzchni 6 ha. 1857 mtr. kw., własność Antoniego i Antoniny małż. Stępień; 26) kol. Nr. 26 o powierzchni 7 ha. 7195 mtr. kw., własność ssów po Walentym Kaźmierczaku; 27) kol. Nr. 52 o powierzchni 2 ha. 6569 mtr. kw., własność Józefa Mielczarka; 28) kopalnia piasku o powierzchni 2 ha.; 29) szkoła o powierzchni 7390 mtr. kw. i 30 kopalnia gliny o powierzchni 3061 mtr. kw.
W powyższym terminie osoby zainteresowane stawić się winny w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Sieradz, dnia 7 sierpnia 1930 r.

Pisarz Hipoteczny w Sieradzu (—) Pawłowski.
_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 styczeń
_________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 marzec 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 lipiec 
_________________________________________________________________________________Echo Sieradzkie 1931 3 sierpień

WIEJSKIE ZABOBONY.
Bartosowi Feliksowi mieszkańcowi wsi Broszki gm. Złoczew zachorowało półroczne dziecko. Zamiast udać się o pomoc lekarską zawezwał wiejską znachorkę, która poczęła dziecko „naciągać" tak gorliwie, że aż nogę dziecku złamała.
Ofiarę zabobonów przewieziono do szpitala w Sieradzu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 2

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, zarejestrowanych przez Urząd Wojewódzki Łódzki
za czas od 20. VI.—31. XII. 1931 r.
L. p. rej. 2936 Kółko Rolnicze w Broszkach, pow. Sieradzki, z dn. 16. X. 1931 r. L. BP. II. 1a/277.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 12

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego
za czas od 1. I. 1932 r. do 31. III. 1932 roku.
16. Nr. rej. 2979, 17. II. 1932 r. L. rej. BB. VI.-1-a/2. Kółko Rolnicze w Broszkach, pow. sieradzki.


Echo Sieradzkie 1932 24 luty

ECHA POŻEGNANIA KARNAWAŁU.

Staraniem P. W. oraz oddziału Młodzieży Ludowej w Broszkach gm. Złoczew odbyła się wieczornica, urozmaicona niespodziankami. Prócz miejscowych przybyli również mili goście ze Złoczewa, wsi Stolec i Ostrówka. W czasie wspólnej kolacji wznoszono toasty na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz sfer rządzących. Śpiewano liczne piosenki, tańce trwały do 3-ej po północy.

Echo Sieradzkie 1932 8 czerwiec

Z ŻYCIA STRZELCA.
We wsi Broszki Związek Strzelecki urządził majówkę, na której została odegrana sztuczka „Noc czarów" p. B. Nowickiej. Dochód został przeznaczony na cele oświatowe.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 1

Wykaz
osób poszukiwanych, zagubionych pieczęci
i oznak urzędowych, (do wiadomości i urzędowego użytku pow. władz administracji ogólnej na obszarze Województwa łódzkiego).
1) W dn. 2 listopada r. b. sołtys kol. Broszki, gm. Złoczew, powiatu sieradzkiego na drodze spotkał człowieka lat około 60, który był bardzo osłabiony i nie mógł mówić, a przed śmiercią wymówił, że jest mu na imię Michał.
Rysopis: wzrost średni, twarz pociągła, włosy ciemno-blond, wymieniony był ubrany w kaftan flanelowy, marynarkę granatową, wypłowiałą, spodnie cajgowe i buty z cholewami. Proszę o wydanie zarządzeń celem ustalenia miejsca zamieszkania rodziny ewentualnie miejsca pochodzenia zmarłego mężczyzny niewiadomego nazwiska.

(...) Celem zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, należy wydać odpowiednie zarządzenia.

Echo Sieradzkie 1933 12 styczeń

TRADYCYJNY OPŁATEK.
We wsi Broszki gm. Złoczew odbył się tradycyjny opłatek Z. S. w miejscowej szkole powszechnej. W opłatku wzięły udział strzelczynie i strzelcy pododdziałów Stolec, Broszki i Dąbrowy. Z Sieradza na opłatek przybył p. Posiła czł. Zarządu pow. składający życzenia pomyślności w pracy dla dobra państwa i społeczeństwa oraz wytrwania w służbie strzeleckiej. Wzniesiony okrzyk na cześć Marszałka Piłsudskiego wszyscy trzykrotnie powtórzyli.

Po przemówieniach prezesa p. Pustelnika i p. Wasiaka oraz wzajemnym łamaniu się opłatkiem i odśpiewaniu kolend opłatek zakończył się zabawą taneczną.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
3. Broszki, obejmującą: kolonję Broszki, wieś Broszki, kolonję Doliny, kolonję Koźminy, kolonję Lipiny, kolonję Siekanie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
21) w § 1. p. XIX. w gromadzie Broszki, oznaczonej liczbą 3, zamiast „kolonję Koźminy" winno być „kolonję Koźliny".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 86

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, że na skutek postanowienia Sądu z dnia 30 września 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Mianowskiego, syna Franciszka i Józefy ze Świątczaków, urodzonego 26 lutego 1886 r. w Broszkach, gm. Złoczew.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Mianowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Józef Mianowski był stałym mieszkańcem wsi Broszki, powiatu sieradzkiego, nr sprawy Co. 607/37.

Dziennik Łódzki 1971 nr 81

W Proszkach, pow. Sieradz od wyładowania atmosferycznego zapaliła się stodoła należąca do Bolesława J.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza