-->

piątek, 3 maja 2013

Bronówek / Wielopole (Bronówek B)

Taryfa Podymnego 1775 r.
Bronowek, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Bronowek, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Skotnicki, druga Wykowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bronówek, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 104, odległość od miasta obwodowego 8.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bronówek, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Unieiów, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 76, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:  
Bronówek,  wieś, pow. turecki, gm. Zelgoszcz, par. Uniejów. W 1827 r. było tu 7 dm., 104 mk.

Spis 1925:
Bronówek, wś i os. mł., pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 19, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 26,ewangelickiego 13. Podało narodowość: polską 39.

Wikipedia:
Bronówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1664

Luty
Roku jak wyżej, dnia 28, ten sam proboszcz, ochrzciłem Macieja, syna Szlachetnego Macieja i Zofii Jackowskich z Bronówka. Rodzice chrzestni Szlachetny Marcin Czopowski i Urodzona Marianna Porczyńska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1667

Marzec
Roku jak wyżej, dnia 12. Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz, ochrzciłem syna Szlachetnych Macieja i Zofii Jankowskich, prawowitych małżonków z Bronówka, któremu zostało nadane imię Albert. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetni Jan Tumiński i Jadwiga Jankowska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1749

Bronowek
Ja ten sam jak wyżej, 15 maja ochrzciłem Teofilę pracowitych Jana i Elżbiety Zorawiaków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Rzepecki i Urodzona Helena Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1751

Bronówko
Ja ten sam jak wyżej, dnia 12 maja, poprzedziwszy trzema zapowiedziami (w dniach niedziel i świąt), związek, małżeński Urodzonych Łukasza Zaborowskiego z Heleną Pstrokońską panną potwierdziłem w obecności Urodzonych Tomasza Mikołajewskiego, Marcjana? Bronikowskiego, Stanisława Zalewskiego.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1752

Bronówek
Dnia 22-go września zmarła Urodzona Jadwiga Pstrokońska wdowa, opatrzona sakramentami, pochowana na cmentarzu kościoła kolegiaty uniejowskiej obok małej bramy.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1770

Bronówek
Dnia 27 maja Wielebny Bogumił Oczkowski wikary kościoła, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i w obecności przywołanych świadków Urodzonych Michała Skotnickiego, Walentego Skotnickiego, Piotra Wędrochowskiego i innych, błogosławiłem małżenstwo Urodzonych Franciszka Trzebickiego z Marianną Koźmińską panną.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1772

Bronowek
Roku Pańskiego 1772-go, dnia zaś 3-go marca. Znakomity Jan Szteyn kustosz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił syna Szlachetnych Marianny z Koźmińskich i Franciszka Trzebińskich, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami jej chrzestnymi byli z jednej strony Szlachetny Wojciech Moszyński z panną Barbarą Szteynowną i z drugiej Ignacy Grodzyński z Zofią Wilkońską z innej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1779

Bronówko
Dnia 15 kwietnia. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Urodzonych Państwa Bonawentury Ostroskiego kawalerzysty oddziału JKM i Marianny, prawowitych małżonków. Córce urodzonej 12 bieżącego miesiąca nadano imiona Katarzyna Bogumiła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Żar?ski i Magdalena małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1792

Październik
Bronówek dnia 30 tego samego. Zmarła Wielmożna i Urodzona Agnieszka z Konopnickich Gliszczyńska lat 64, opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu kaplicu Najświętszego Szkaplerza Błogosławionej Marii Panny.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1798

Bronówek
Dnia 14-go tego samego. Znakomity Przewielebny Walenty Rudnicki kanonik uniejowski z ? kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił trzema imionami Franciszka, Teresa i Jadwiga, urodzona dnia 3-go tego miesiąca, córkę Wielmożnych Macieja i Antoniny z Prażmowskich Mokrskich dziedziców z Bronówka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Skrzyński cześnik łęczycki z Wielmożną Józefą Kossowską burgrabiną sieradzką.

Akta metrykalne (Parafia Uniejów) 1807

Luty
Bronówek
Dnia 9 tego samego. Ja Stefan Rychlewski wiceprepozyt, ochrzciłem urodzone dnia 4 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka Borgiasza Brzezińskiego syna rodziców Urodzonego nieżyjącego Józefa Brzezińskiego z Urodzonej Teresy Węsierskiej i Urodzonej Eleonory z Jezierskich córki rodziców nieżyjącego Urodzonego Wacława Jezierskiego z Urodzonej Julianny Stanisławskiej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona Andrzej i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Załuskowski dziedzic w Skotnikach doradca wojskowy dworu z Urodzoną Franciszką z Olszeskich swoją małżonką.

Gazeta Warszawska 1823 nr 173

Po zeyściu Serafiny Magnuskiey dnia 2 Grudnia 1819 r. nastąpionym, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem w skutek Art: 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadomia kogo to interessować może, iż do przepisania własności summy pięciu tysięcy zł: Pol: z prowizyią po 5 od sta na dobrach Bronowie i Bronówku Lit: B. oraz na dobrach Spendoszynie w Powiecie Wartskim położonych, w Dziale IV, pod Numer: 2 i respectiv: 2 zahypotekowaney, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego termin roczny a w szczególe na dzień 5 Listopada r. 1824 iest przeznaczony. — Kalisz d. 20 Października 1823 r.
F. Bajer Rejent.

Gazeta Warszawska 1826 nr 41

Komornik Powiatu Wartskiego zawiadomia Szanowną Publiczność, iż w dniu 10 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie przed Dębskim Rejentem tegoż Powiatu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie poczynaiące się od 24 Czerwca r. b. dóbr W. Konopnickiego dziedzicznych Bronowa z przyległościami, z połową Bronówka Litera B, Zalesiem, Holendrami Dębe, z folwarkiem Piotroszczyzna zwanym i z częścią Sędowa Litera A. w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położone. Cena dzierżawna ogólnie z tych dóbr rocznie wynosiła 6350 z: Pol. Na lata następne oddzielnie wydzierżawiony będzie Sędów Lit: A, z którego teraźnieyszy poddzierżawca głównemu dzierżawcy pomienionych dóbr rocznie zł: Pol: 300 płacił. Warunki pod któremi wydzierżawienie nastąpi, każdego czasu w Kancellaryi Rejenta przejrzeć można. — Warta d. 12 Marca 1826 r.
Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Funduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Kaliski
Złote gr
Bronowek 19/20 Grudnia 1825 14000

Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1828 nr 64

Obwieszczenia. Komornik trybunału cywil: wojew: kaliskiego. Uwiadomia szanowną publiczność, iż w dniu 30 czerwca r. b. o godzinie 2 z południa, przed W. Morkowskim rejentem powiatu wartskiego, w mieście Warcie w jego własnej kancellarji, odbywać się będzie publiczna licytacja na trzechletnie wydzierżawienie dobr ziemskich, w czterech piątych częściach Spendoszyna, z przyległościami, leżących w powiecie wartskim, obwodzie i województwie kaliskiem. — Summy dzierżawnej z dóbr powyższych Spendoszyna, szczegółowo wyjaśnić niemożna, albowiem takowe wypuszczone będą łącznie z wsią Bronowek zwaną, która lubo do tego samego właściciela co i Spendoszyn należy, lecz do dóbr Spendoszyna wcieloną nie jest, rocznie po złp. 4.000 prócz znoszenia wszelkich ciężarów publicznych. —Kalisz dnia 27 kwietnia 1828 r. — Marcin Drzewiecki.

Gazeta Warszawska 1828 nr 300

Z powodu śmierci Franciszka Brzezińskiego, zaszłey w dniu 7 Kwietnia roku bieżącego, otworzyło się po tymże spadkowe postępowanie, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem: iż w celu przeniesienia na imie Sukcessorów zmarłego własności summ na imie iego zapisanych, a w szczególe:  
4) Summy zł: Pol: 105,000 na Dobrach Bronowie i Bronowku lit: B. z przyległościami, w Powiecie Wartskim leżących, hypotekowaney, i oddzielney summy zł: Pol: 3800 na większym kapitale zł: Pol: 112,674 na tychże samych Dobrach w Dziale IV, pod Nrem 6, dla Melchiora Konopnickiego intabulowanym, sposobem ostrzeżenia zapisaney.
Termin roczny a właściwie na dzień 22 Października 1829 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem iest wyznaczony. — Kalisz dnia 22 Października 1828 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego:
Franciszek Nowosielski.

Gazeta Warszawska 1828 nr 309

LIST GOŃCZY.
Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego.
Wzywa uprzejmie wszelkie Władze tak cywilne iako też woyskowe, bezpieczeństwa publicznego przestrzegaiące, ażeby zbiegłych z odwachu tuteyszego w nocy z dnia 4 na 5 Czerwca r. b. przez podkopanie się Augustyna Przybylskiego i Pawła Adamczewskiego o liczne kradzieże prawnie przekonanych, w kaydany na nogi okutych, za pomocą rysopisu niżey wyrażonego wszędzie śledziły, a w razie rozpoznania którego uięły i pod naymocnieyszą strażą Sądowi tutejszemu dostawić kazały.
Augustyn Przybylski ma lat 28, rodem z wsi Przystayni Powiatu Częstochowskiego, wzrostu miernego, twarzy pociągłey, nosa średniego, oczów czarnych, czoła niskiego, włosów blond krótko postrzyżonych; miał na sobie ubiór: surdut granatowy, spodnie płócienne, koszulę lnianą, bóty przechodzone i kapelusz okrągły, z professyi owcarz, czytać ani pisać nie umie, mieszkał w Bronowku Powiecie Wartskim na Komornem.
Paweł Adamczewski, lat sobie liczy 37, wzrostu średniego, twarzy ściągłey płaskiey, oczów szarych, nosa miernego, włosów blond opuszczonych na sukmanę; był w ubiorze: koszuli lnianey, kapocie siwey, spodnie płócienne i kapelusz stary, także czytać ani pisać nie umie, ostatnio mieszkał we wsi Korczyskach. — Szadek dnia 5 Czerwca 1828 roku.
Hałaczkiewicz Podsędek.Dziennik Powszechny 1835 nr 356

Po nastąpionej śmierci: 1mo Idziego Fundament Karsznickiego, dziedzica dóbr ziemskich:
a, Rudlice z przyległościami,
b, Walichnowy część B, i
c, Łyskornia, wszystkich w Obwodzie Wieluńskim, Województwie Kaliskiem położonych, oraz właściciela kapitału 45,789 złp. 9 gr., w dziale IV, pod Nr. 4 lit. C, na dobrach Węglowice; także w Obwodzie Wieluńskim położonych, hypotekowanego;
(…) wreszcie 4to, Franciszki z Chrzanowskich, Wojciecha Jackowskiego małżonki, właścicielki kapitałów następnych:
a, złp. 8,333 gr. 10, w dziale IV, ad 3, ad lit. D, na dobrach Siedlątkowie, Powiatu Wartskiego, w Województwie Kaliskiem położonych hypotekowanego, do którego przywiązane jest prawo zastawy w dziale III, pod Nr. 1 na tychże dobrach zapisane,
b, 12,166 zł. 20 gr. w dziale IV, ad 3, lit. f; i
c, 889 złp. w tymże, dziale ad 6, ad c, lit. b, na dobrach Bronowie i Bronówku z przyległościami, w Powiecie Wartskim leżących, hypotekowanyeh, otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr ziemskich, nieruchomości miejskiej i kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony został termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad 1mum na dzień 22 Czerwca (4 Lipca), ad 4tum na d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1836 r. Kalisz d. 30 Czerw. (12 Grud.) 1835 r. Józef Białobrzeski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystencyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich w wsi Bronowie Okręgu Wartskim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera, aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5/17 Listopada 1842 r. rozpoczętym, a w dn. 7/19 t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie Bronów, składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronów, z folwarku i wsi Zalesie, z wsi zarobnej Bronówek część litt. B., z wsi zarobnej Sędów A., z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora, z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Pcie i Gubernii Kaliskiej w gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela Kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 morg 13 prętów kwad. 280 miary nowo-polskiej. Grunta których należą do 2 3 4 i 5 klassy.—
Oprócz tej rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowej wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane. Zaś włościan pańszczyznę odrabiających: zagrodników jest 23 robiących po dni 3 w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników 8 którzy z nadanej im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.— Czynszownicy na koloni Dębe: 1. Józef Głogowski. 2. Paweł Nowicki. 3. Franciszek Kozanecki. [4.]Andrzej Borucki.— Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, z których płaci rocznej dzierżawy rub. sr. 1260, któremu dzierzawa do dnia 12/24 Czerwca 1845 r. służy. Nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.— Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu Wójtowi gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w d. 7/19 Listopada 1842 r. wręczony, w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr Bronowa w d. 16/28 Marca r. b. i zaregestrowany został. Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz zbiorem objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14/26 Maia, a trzecie dnia 28 Maja (9 czerwca) r. b. odbyło się, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15/27 Czerwca, r. b. wyznaczony był, w którym to terminie dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę 12000 rs. temczasowie przysądzone, i termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. wyznaczony został. Z powodu zaszłych sporów o taxę z strony Prokuratoryi Rnej na rzecz XX. Dominikanów w Sieradzu działającej Trybunał Kaliski Wyrokiem swym na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. zapadłym termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Października (9 Listopada) r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczył, w którym dobra te ostatecznie sprzedane zostaną.— w Kaliszu dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.

Franciszek Salezy Wołowski Pisarz Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 169

(N. D. 3752). Ρisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskie.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystenćyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich we wsi Bronowie Okręgu Warstkim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5 (17) Listopada 1842 rozpoczętym, a w d. 7 (19) t. m. i r. ukończonym zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłasczenia dobra ziemskie
ВRONOW
składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronow z folwarku i wsi Zalesie ze wsi zarobnej Bronowek cześć lit. B. z wsi zarobnej Sędów A. z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 mórg 13 prętów kwd. 280 miary nowo-polskiéj, grunta których należą do II. III. IV. i V. klassy.
Oprócz téj rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowéj wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane, zaś włościan pańszczyznę odrabiających zagrodników jest 23-ch robiących po dni trzy w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników, 8-miu którzy z nadanéj im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.
Czynszownicy na kolonii Dębe:
1. Józef Głogowski; 2, Paweł Nowicki; 3, Franciszek Kozanecki; 4, Andrzej Borucki.
Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, zktórych płaci rocznej dzierżawy rs. 1260, któremu dzierżawa do dnia 12 (24) Czerwca 1845 r. służy, nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu wójtowi Gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Warstkiego w dniu 7 (19) Listopada 1842 r. wręczony, w kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj w księdze wieczystéj dóbr Bronowa w dniu 16 (28) Marca r. b. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 17 (29) Marca t. r. i zaregestrowany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz z zbiorem objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Kwietnia (12) Maja 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14 (26) Maja, a trzecie dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. odbyło sę, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15 (27) Czerwca 1843 r. wуznaczony był; w terminie tym po uznaniu formalności za dopełnione, dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę rs. 12,000 temczasowie przysądzone i termin do ich ostatecznego przysądzenia na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. wyznaczony został, z powodu zaszłych sporów z strony wierzycieli, termin ten do skutku nieprzyszedł, powtórny więc termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału kaliskiego w dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. zapadłym na dzień 28 Października (9 Listopada) 1843 r. odroczono, gdy i ten powtórny termin dla nieukończonych sporów do skutku nieprzyszedł, po załatwieniu takowych poraz trzeci termin do ostatecznego w mowie będących dóbr Bronowa z przyległościami przysądzenia wyrokiem Trybunału tutejszego, na illacyą w dniu 5 (17) Lipca r. b. wydanym na dzień 6 (18) Września 1844 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został, w którym to terminie dobra te na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego kaliskiego sprzedane zostaną.
w Kaliszu dnia 5 (17) Lipca 1844 roku.
Fr. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 161

(N. D. 3569) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci Józefa Lisieckiego wierzyciela summ: a, zł. 5848 gr. 19 1j4 czyli rs. 877 k. 29 5j8 z kapitału 23394 zł. 17 gr. w dziale IV. pod Nr. 5 i 6zł 2436 gr. 15 czyli rs. 365. k. 47 i pół, z kapitału zł. 9746 w dziale IV. pod Nr. 11 na dobrach Bronówku w Okręgu Wartskim położonych hypotekowanego pochodzących, otworzył się spadek zawiadamia się więc, iż do przepisania na sukcessorów po tymże zmarłym summ powyz wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Lutego 1846 r.
Kalisz dnia 6 (18) Lipca 1845 r.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 246

(N. D. 4054) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadku po Wiktoryi z Pawłowskich Bojemskiéj, właścicielce kapitałów rs. 3,000 pod Nr. 12 i drugiego także rs. 3000 pod Nr. 13 w dziale IV. wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Bronówek lit. A. w Okręgu Wartskim zapisanych, wyznacza się termin na dzień 25 Stycznia (6 Lutego) 1849 r. w którym wszyscy, do spadku tegoż prawa roszczący, stawić się winni osobiście, lub przez szczególnie i urzędownie umocowanych pełnomocników, w Kanncellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu przedemną Pisarzem, pod prekluzyą praw przez siebie posiadanych.
w Kaliszu dnia 2 (14) Lipca 1848 roku.
J. N. Zengteler.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 91

(N. D. 2353) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Bronów i folwark tegoż nazwiska, oraz folwark Bronówek zwany, z wszelkiemi użytkami z wyłączeniem z tych dóbr wsi Zalesia i folwarku tegoż nazwiska kolonii Demby, Zacisze, oraz folwarku Piotrow zwany w tychże dobrach exystujące, z powodu że takowe pozostają w posiadaniu dzierżawnem, w Ogu Wartskim Pcie Kaliskim Gub. Warszawskiej położone, wydzierżawione będą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b., termin do wydzierżawienia rzeczonych dóbr Bronowa oznacza się na d. 8 (20) Czerwca 1855 r. w M. Okręgowem Warcie w kancellaryi Rejenta Andrzeja Szelązek, przez tegoż odbyć się mającej licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1500.
Kalisz d. 1 (13) Marca 1855 r.
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 86

(N. D. 1702) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia publiczność, iż dobra Bronów, Bronówek lit. B. i Kolonia Konopnica zwana do tych dóbr należąca w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone, z wszelkiemi zabudowaniami gruntami, łąkami i użytkami w dniu 5 (17) Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Okręgowem Warcie, w Kancellaryi Rejenta Andrzeja Szelążek, na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1858 r. przez publiczną licytacyą wydzierżawione będą, warunki pod jakiemi dobra te mają być wydzierżawione w każdym czasie u Rejenta Andrzeja Szelążek w mieście okręgowem Warcie przejrzanemi być mogą. Dobra te dotychczas rocznej dzierżawy rs. 1350 przynoszą.
Kalisz d. 12 (24) Marca 1858 r.
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:
8. rs. 255 k. 88 1/2; i 9. rs. 930 w dz. IV ad 12 i 13 a. wykazu dóbr Bronówek lit. A. z Ogu Wartskiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 25

(N. D. 173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Jana Kobyłeckiego, wierzyciela summ: a) rs. 6000 pod N. 15, b) rs. 1500 pod N. 21 na dobrach Borzewisko, do których jest przywiązane prawo zastawu w dz. III. pod N. 8 wykazu tychże dóbr zapisane, (…) d) rs. 450 na dobrach Bronówek lit. A. pod N. 16 z warunkiem w dz. III. pod N. 14 mieszczącym się, wszystkich z procentem w dziale IV. wykazów rzeczonych dóbr z Ogu Wartskiego hypotekowanych, (…) otworzył się spadek, do uregulowania którego termin przed podpisanym Rejentem w Kaliszu na dz. 12 (24) Maja r. 1861 wyznaczony został.
Kalisz d. 12 (24) Października 1860 r.
Józef Białobrzeski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 281

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 7,066 kop. 47, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 29 Listopada (l l Grudnia) r. b., Wawrzyńcowi Konopnickiemu, właścicielowi dóbr Bronów i Bronówek B., położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminach: Bronów i Biernacice, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
1. Bronów i Bronówek B, tudzież Zalesie A. z nomenklaturami Konopnica, Zacisze, Dembe, z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 1,402 kop. 42 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 10 (22) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr 4,500. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,225. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy księdza Stanisława Rachubińskiego. 2. Sukcesorów niegdy Józefa Wilczyńskiego, oraz niewiadomych z pobytu Sukcesorów Arona Szykier, 3. Masza Wolmann, 4. Hindy Swiędziewiewiec v. Sędziejewicz, 5. Izraela, 6. Lajbusia. 7. Laja Fuksa, 8. Abraama Icka, 9. Jekela vel Jakóba, 10. Marji Toruńczyk, 11. Mendli Rajchert rodzeństwa Szykier, 12. Szai z Goldbergów Horowicz i 13. Idy Goldberg, wierzycieli hypotecznych dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 185

N. D. 6545. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Wenantego Eustachego Walentego trzech imion Boimskiego co do kwoty rs. 161 kop. 47 pochodzącej z dwóch sum na dobrach Brunuwek lit. A. z Okręgu Wartskiego w dziale IV pod Nr. 12 i 13 A. zahypotekowanych. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 16 (28) Lutego 1871 roku o godzinie 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 6(18) Sierpnia 1870 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 228

N. D. 6643. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Jana Kołudzkiego współwłaściciela dóbr Bronówek A w Okręgu Wartskim położonych, otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 4 (16) Maja 1873 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam. 
Kalisz d. 27 Paźdz. (8 Listopada) 1872 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3272. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Stosownie do art. 690 K. P. S. zawiadamia strony interesowane, iż na zasadzie wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 16 (28) Stycznia r. b. na żądanie Salomei Kołudzkiej, panny pełnoletniej, współwłaścicielki dóbr Bronówka, tamże w powiecie Turekskim zamieszkałej, zamieszkanie prawne u Romana Mrozowskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającej, przeciwko Marji Kołudzkiej wdowie, w imieniu własnem, oraz jako matki i głównej opiekunki nieletnich: Bronisławy, Marji, Witolda, Wandy, Antoniny, Mieczysława i Stefanji rodzeństwa Kołudzkich, zapadłego, nakazany został dział majątku po Janie Kołudzkim i mianowani zostali biegli do sporządzenia relacji, czy majątek ten da się podzielić w naturze lub nie, a w razie niemożności podzielenia, do oszacowania dóbr tych i sprzedaży ich w drodze publicznej licytacji. Na zasadzie tego biegli w d. 22 Lutego 6 Marca r. b sporządzili opinię, iż majątek rzeczony w naturze podzielonym być nie może, i dla tego przystąpili do ocenienia i takowy na rs. 25,630 ocenili. DOBRA Bronowek lit. A.
położone są w p-cie Turekskim, gminie Zelgoszcz, parafii Uniejów, w jurisdykcji Sądu Pokoju w Warcie. Przez dobra te przechodzi szosa do miasta powiatowego Turku i do m. pow. Łęczycy, a dalej do m. Ozorkowa, Zgierza i Łodzi. Dobra te odległe od miasta gubernialnego Kalisza ml 10, od m. Turku mil 4, od m. Łęczycy mil 3, od osady Uniejowa i rzeki spławnej Warty milę jedną; graniczą na zachód z dobrami Biernacice i wsią Wojciechów, na północ z wsią Zelgoszczem, na południe z wsiami Kobylniki i Szarowem, na wschód zaś z Wielgopolem i kolonją Kobylniki. Zabudowania gospodarskie są w komplecie, grunta z wyjątkiem kawałka około 3 morgów, należą do klasy П-ej pszennej; siana sprząta się fur czterokonnych 50; propinacja przynosi rocznego dochodu rs. 150. W dobrach tych znajduje się torf palny. Ogólna przestrzeń tych dóbr, stosownie do pomiaru jeometry Kosińskiego, sporządzonego w roku 1845, wynosi morgów 379 miary nowopolskiej, Po odtrąceniu dla uwłaszczonych włościan gruntu, pozostaje się czystego dominialnego morgów 369 pr. 23.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpiło na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 22 Kwietnia (4 Maja) 1875 r. Termin do przygotowawczego przysądzenia, oraz drugiego ogłoszenia warunków, oznaczonym został przez delegowanego Sędziego Trybunału, Fijałkowskiego, przed którym sprzedaż ta odbywa się, na d. 3 (15) Czerwca 1875 r. na godzinę 4-tą z południa.
Licytacja rozpocznie się od sumy 25,630 rs. jako ceny dóbr przez biegłych wynalezionej.
Kalisz d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1875 r.
Roman Mrozowski.
Po odbyciu temczasowego przysądzenia termin do ostatecznego przysądzenia tych dóbr, oznaczony został na d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1875 r. na godzinę 4 z południa, na audjencji Trybunału, przed delegowanym Sędzią W-ym Fijałkowskim.
Kalisz d. 3 (15) Czerwca 1875 r.
Roman Mrozowski.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 278

Informacje.
Jarmark kaliski.
(Korespondencja własna Kurjera Warszawskiego.)
Kalisz 5-go października.
Drugi jesienny jarmark na konie, inwentarz i chmiel, rozpoczął się dzisiaj przy warunkach mniej sprzyjających, aniżeli pierwszy jarmark wiosenny. Na skutek starań prezydenta miasta, p. Grąbczewskiego, przybyło kilkudziesięciu kupców zagranicznych (z Berlina, Drezna, Nordau, Szląska i t. d.), ogłaszano w bardzo nawet dalekich miejscowościach o jarmarku, tymczasem koni dostawiono bardzo mało bo zaledwie około trzystu sztuk (nie licząc w tem koni włociańskich). Dziś, jak zwykle w pierwszym dniu, kupcy zachowują się wyczekująco. Większych tranzakcyj należy oczekiwać jutro. Tymczasem ograniczamy się na wymienieniu dostawców koni: hr. Toll z Uniejowa przyprowadził 7 koni, Karczewski z Piekar — trzy, Gałczyński z Iwanowic 5, Białecki z Dębołęki 3, Mikorski ze Stobna 3 konie, Trepka z Długiej 5, Rogowski z Dąbrowy Rusieckiej 5, Taczanowski z Wilczyna 2, Siemiątkowski z Męckiej Woli 3, Wejgt z Morawina 4, Scholtz z Kaczek 5, Schner z Turka 2, Schner ze Słodkowa 3, Schepe z Tworkowic 2, N. Goliński z Kalisza 12, Rephan z Dębego 5, Nasiorowski z Wilkoszewic 3, Pieczyński z Czepowa 2, Taczanowska z Biskupic 4, Świniarski z Pstrokoń 6 (z których cztery już dziś rano sprzedał), Topiński z Goradzewa 4, Rastel z Olszówki 4, Fiszer z Suliszewic 3, Sokołowski z Brzeźna 3, Chrystowski z Tłokini 1, Charłupski z Warszawy 7 (dwa bulane dziś już sprzedane), Czaplick z Biskupic 4, Milke z Chojna 4, Jarociński z Zadzima 5, Witold Dąbrowski z Bronówka 6, Bolesław Morawski 6, Stawiska z Rembieszowa 11, Gr z Łodzi 5, Rychłowski z Białej 1, Stokfisz i Frydli z Warszawy 26, Tromann z Krośniewic 8, Kintze i Ciesielski z Łodzi 5 koni. Jarmarkowi sprzyja najpiękniejsza jesienna pogoda. Inwentarza dostarczono bardzo mało; za to chmielu przywieziono okoł 1,500 pudów.

Kurjer Warszawski 1898 nr 94

Jarmark w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera Warsz.)
Kalisz 30-go marca 1898 r.
Dzisiaj zakończył się doroczny jarmark trzydniowy, a zakończył się dobrze, gdyż miał powodzenie niegorsze aniżeli lat zeszłych. Komitet jarmarcku, złożony z pp.: Bolesława Morawskiego, Juljana Biernackiego, Kazimierza Scholtza i Wincentego Pawłowskiego, pod przewodnictwem P. Opielińskiego, zastępującego dotychczas chorego prezydenta Grąbczewskiego, pracował usilnie, by jarmark wiosenny utrzymał zyskaną poprzednio dobrą opinję.
Do wielu inowacji komitet wprowadził obecnie dozór weterynaryjny w myśl istniejących okólników i przepisów policji weterynaryjnej. Każdy więc koń, przyprowadzony na jarmark, rewidowany bywa przez lekarza powiatowego weterynarji p. Jana Fedeckiego. Na każdego takiego konia wydaje się odpowiedni bezpłatny kwit od kontrolującego lekarza weterynarji, aby zaś za granice nie dostały się konie chore, kupcy zagraniczni otrzymują świadectwa weterynaryjne o stanie nabytego konia.
Jarmark o godz. 9 -ej otworzył r. t. Daragan w otoczeniu wicegubernatora Stremouchowa, prezydenta Grąbczewskiego i komitetu.
Zjazd kupców liczny, przybyło ich z różnych stron za granicy przeszło 50. Koni, przeważnie zbytkownych dostarczyła gubernja kaliska i handlarze końscy. Włościanie dostarczyli 140 koni. Przyprowadzono koni zbytkownych 550.
P. Kręski r. Masłowic przyprowadził parę karych ogierów w cenie 1.200 rs., Kon. Jerzmanowski z Niwki 5 k.. Walewski i Dzierzbic 2 klacze, Morzycka z Bzówka skarogniadego ogiera (600 rs.), Charłupski 8 k., Hantower 22 konie rosyjskie z gub. symbirskiej, Freideles 27 koni (rosyjskich), Putjatycki 6 k., Hentzel z Łodzi 4 k., Kujawski z Błaszek 9 k., Nasiorowski z Witoszewic 2 k. Gołcz z Ptaszewic dwa gniade ogiery, Radoński z Kobierzyska ogiera i 2 klacze, Radoszewski z Kępy 4 k.. Błędowski z Pomarzan 6 k., Łaszczyński z Pendoszyna 9 k. (ładny ogier) Pawłowski z Mniszek 4, Dąbrowski z Bronówka 3, Radoszewski z Neru 2 klacze, Siemiątkowski z Męckiej Woli 3, Urbanowski z Kaszyna 3, Szamowski z Mehówka 2, Kornatowski z Brudzewa 2 ogiery, Krzymuski z Wierzbic (pow. włocławski) 3 k., Nieniewski z Sędzic 2, Maninge z Brudzynia 4 i ze Smoliny 7 k., Łaszczyński z Chylina 1, Preczyńśki z Czepowa 5 k., hr. Thell z Uniejowa 6 wałachów i ogiera, Rogowski z Dąbrowy rasieckiej 5 k., Zieleniewski ze Smolic 4 k., Topiński z Poradzewa 3 k.. Węgierska z Błonczyna 10 k., Kurnatowski z Kolnicy 9 k., Kurnatowski z Zakrzewa 3 k.. Orzechowski z Kaszewa 2 k., Milewski z Rożaratowa 9 k., Łączyński ze Złotnik 2 k., Goliński z Kalisza 12 k., Chrzanowski z Jastrzębnik 2 k., Pruszkowski z Czarnożył ogiera i klacz, Kisielnicki z Radliczyc 5 k., Gliński z Boniewa (gub. warszawska) 8 k., Mrowiński z Góry Bełdzichowskiej 4 k., Rudnicki z Golkowa klacz, Skurzewski z Szadka 2 k., Kohn z Błaszek 10 k., Mikorski ze Stobna 4 k., Tymowski z Ustkowa ogiera, Rogalski z Zopolic (gub. piotrkowska) 5 k., Zieliński z Kołomyi (gub. warszawska) 3 k., Słubicki z Lubstawa 5 k., Romocki z Kamienia 2 k., Wejgt z Noskowa 2 k., Wejgt z Morawina 7.k., Szner ze Słodkowa 1, Kosman z Charłupi 8 k., Górecki z Żelazkowa 1, Tarnowski z Kliczkowa 3 k., Tarnowski z Unikowa 3 k., Tarnowski ze Świątkowic 3 k., Śniechowski z Zadowic 3 k., Walewski z Tkaczewa 2 k., z dominjum Rożdżały 12 dobrych koni roboczych, Beatus z Barczewa 4 k., Magnuski z Parcic 5 k., hr. Kiwilecki z Grodźca 2 k., Tyc z Lipego 4 k. i Prądzyński z Kościelina 3 k.
Cały punkt kulminacyjny tranzakcji i ruchu jarmarcznego odbywa się zazwyczaj we wtorek.
W ten też dzień okólnik przepełniony był jarmarkowiczami. Tranzakcje jednak szły opornie. Sprzedał jednak p. Magnuski z Naramnic cztery śliczne i ładnie dobrane konie za 1200 rs., oficer Ekimew sprzedał wice-gubernatorowi, p. Stremouchowowi cztery również dobrze dobrane kuce za 450 rs. wraz z uprzężą i pojazdem, p. Radoński sprzedał ładnego ogiera za 600 rs., p. Rogowski sprzedał do Poznania parę wałachów za 550 rs. Włościańskich koni w drugim dniu jarmarku dostarczono około 300, tak, iż wszystkich koni znajdowało się z górą 900. Przez pierwsze dwa dni przez komorę Szczypiorno przeprowadzono koni 220. Handlujący końmi robili niezłe interesy: Hantower sprzedał sześć koni w cenie 300—400 rs., Freideles sprzedał 8 koni w cenie 200—400 rs., Putyjatycki sprzedał 3 konie, Goliński sprzedał p. Magnuskiemu klacz za 550 rs., Johanisthal z Berlina kupił 20 koni, Hauschner z Würzen 26 koni, wszystkie zbytkowe. Kupcy zagraniczni przeważnie przeważnie, o ile przekonaliśmy się, uwzględniają konie robocze, dobrze utrzymane w cenie 300—400 marek; takie konie cieszą się wielkim popytem, ziemianie jednak twierdzą (i nie bez słuszności), że hodowla takich koni im się nie opłaca i dlatego na jarmark kaliski przyprowadzają przeważnie konie zbytkowe, które nie zawsze znajdują nabywców.
Jarmarkowi sprzyjała najpiękniejsza, ciepła pogoda. Orkiestra godzinami przygrywała w okólniku.
Wszystkie hotele pomieścić nie mogły gości więc nawet prywatne domy ustępowały pokoje. Żaden teatr nie zjechał na czas jarmarku, a szkoda, gdyż zeszłego roku trupa p. Majdrowicza robiła dobry interes w czasie jarmarku. Nędzny cyrk, przybyły tutaj z Prus, nie cieszył się zbytniem powodzeniem.
Komitet jarmarczny występuje z podaniem do władzy, prosząc, by przy wiosennych jarmarkach zaprowadzić wystawę inwentarza i koni. Ma to nastąpić już w przyszłym roku.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 213

+ Choroby epidemiczne. Wedle sprawozdań urzędowych, w gub. kaliskiej szerzyły się w ostatnim miesiącu następujące choroby epidemiczne.
w pow. tureckim: na ospę zachorowało w Ciepielewie 7 osób, zmarła 1 osoba; w Bronowie zachorowało 5 osób, zmarła 1 osoba. (…)

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1903 nr 41

X Tegoroczny trzydniowy jarmark jesienny w Kaliszu na konie i bydło nie odznaczał się zbyt wielkiem ożywieniem. Kupcy pruscy byli na jarmarku pierwszego dnia i, poczyniwszy zaraz zakupy, wyjechali na jarmark do Ostrowa. Konie dostarczyli pp.: Kowalski z Mikorzyna (3 szt.), Magnuski z Parcic (4), Leśniewski z Wilamowa (6), Dzierzbicki z Bronówka (3), Murzynowski z Kalinowy (6), Freideles z Warszawy (8), Mierzyński z Wąsasz (12), Topiński z Wrzący Wielkiej (1), Borysow z Kaługi (14), Jedwab z Błaszek (10), Grodzicki z Równa (4), Zaborowski z Chocimia (2), Groeve z Biskupic (3), Weil ze Skączniewa (5), Mogilnicki z Ptaszewa (3), Keller z Goliszewa (3). Koni włościańskich dostarczono małą bardzo liczbę i mimo braku kupców, trzymano się w cenie. Cena zaznaczyła się od 80 rbl., a dochodziła do 150 rbl. Jeden z włościan przyprowadził ładnego wałacha, żądając za niego 180 rbl. Z większych tranzakcji jest do zanotowania sprzedaż konia p. Topińskiego, którego nabył p. Weigt z Morawina za 400 rbl., dalej p. Murzynowski z Kalinowy sprzedał p. Białobrzeskiemu z Brudzewa ogiera Rakoczego za 600 rbl., p. Zaborowski swoją parę gniadych koni p. Charłupskiemn z Warszawy za 900 rbl. Krów przyprowadzono kilkadziesiąt sztuk, przyczem żądano za nie dość wysokie ceny. Najtańszą krowę ceniono na 50 rbl., dalej zaś żądano od 60 do 80 rbl., a za dobre krowy nawet 100—120 rbl.

Gazeta Kaliska 1904 nr 211

W majątku Bronówek, powiatu tureckiego, podczas pasienia bydła, piorun zabił 12-letniego syna fornala, Józefa Pisarza.


Echo Tureckie 1928 nr 39

Z posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
W dniu 17 b. m. odbyło się posiedzenie Wydziału Powiatowego pod przewodnictwem Starosty p. L. Borysławskiego, przy udzia­le 5ciu członków Wydziału. Załatwiono 11 spraw, a mianowicie:
2) spra­wę spornej drogi Zelgoszcz—Bronówek w związku z podaniem właściciela majątków Bronówek i Biernacice p. Dzierbickiego, spór ten został załatwiony polubownie;
3) Kwestję utrzymania porządku i czystości w szkołach powszechnych, postanawiając wy­jaśnić Urzędom gminnym, iż dzieci szkolne nie mogą być używane do wykonywania funkcyj związanych z utrzymaniem porząd­ku w salach szkolnych i, że powinny być przez Gminy uchwalone na te cele niezbędne środki, zaś kwestja, czy nie należałoby włożyć te czynności na dzieci, powinna być usunięta z pod dyskusji zarówno na posiedzeniach Rady jak i zgromadzeń gmin­nych.
Oprócz powyższych punktów rozpatrzono i załatwiono jeszcze 7 spraw bieżących mniejszej wagi.
T. G.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
I. Okrąg Kaliski.
4. Wierzycieli hipotecznych dóbr Bronówek lit, A., powiatu tu­reckiego, a mianowicie: 1) Władysława Krysiaka i 2) Stanisława Janowicza.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski
3) wierzycieli hipotecznych dóbr Bronówek lit. A, powiatu turec­kiego, a mianowicie: 1) Władysława Krysiaka, 2) adwokata Stanisława Janowicza;

Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Echo Tureckie 1930 nr 26

Fala pożarów szaleje w powiecie tureckim.
Ostatni tydzień w kronice pożarów na­szego powiatu zapisał się iście ognistemi zgłoskami i tak (...).
Oprócz powyższego pastwą płomieni pa­dło 3 mrg. lasu w gm. Grzybki i 12 ha la­su 16 letniego w Bronówku.
Wszędzie, jak dochodzenie policyjne usta­liło, przyczyną pożaru jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Wypadków z ludźmi na szczęście nigdzie nie zanotowano.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 1 czerwca 1931 roku
12258. Władysław Dzierzbicki, gorzelnia w Bronówku, gminy Zelgoszcz, powiatu tureckiego. Istnieje od 1924 roku. Właśc. Władysław Dzierzbicki, zamieszkały w Biernacicach, powiatu tureckiego.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
95. Wierzycieli hipotecznych dóbr BRONÓWEK A, powiatu tureckiego, a mianowi­cie: 1) Fabrykę Chemiczną w Katowicach, 2) Bank Handlowy w Łodzi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
8. Bronów, obejmującą: wieś Zalesie, wieś Bronów, wieś Bronówek i wieś Dęby.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Zelgoszcz dzieli się na gromady:
8. Światonia, obejmującą: wieś Zelgoszcz, wieś Światonia, wieś Bronówek, folw. Bronówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
1. Okrąg Kaliski.
29. Wierzycieli hipotecznych dóbr BRONÓW i BRONÓWEK B, które są uregulo­wane w 2-ch księgach hipotecznych po nazwą: 1) Bronów i Bronówek B, 2) Kolonja Bronów Nr. 1, lecz obciążone pożyczką Towarzystwa niepodzielnie, po­wiatu tureckiego, a mianowicie: 1) Lejwę Gliksmana, 2) Szmula Gliksmana, 3) Firmę Dr. Roman May Chemiczna Fabryka Sp. Akc.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II.
5. Wierzycieli hipotecznych dóbr BRONÓWEK lit. A, powiatu tureckiego, a mia­nowicie: 1) Bank Handlowy w Łodzi S. A., 2) L. Gliksmana, 3) Jakóba L. Le­wina, 4) Pesę Lewin, 5) Fabrykę Chemiczną dawn. Carl Scharff w Katowicach.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
27.BRONÓW i BRONÓWEK B, powiatu tureckiego: Firmę Dr. Roman May, Che­miczna Fabryka, Sp. Akc.

Echo Tureckie 1939 nr 20

Obwieszczenie o licytacji.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Mi­nistrów z dnia 25.VI. 1932 roku (Dz. U.R.P. Nr. 62 poz. 580) o postępowaniu egzekucyj­nym Władz Skarbowych, Urząd Skarbowy w Turku podaje do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania należności Skarbu Państwa i innych wierzycieli, odbędzie się sprzedaż z licytacji inwentarza żywego i martwego:
Dnia 25 maja 1939 r. o godz. 8.30 u p. Dzierzbickiego Władysława maj. Bronówek, gm. Niewiesz na sumę zł. 4550.
Naczelnik Urzędu (J. Korab)Dziennik Łódzki 1970 nr 195

W Bronówku, pow. Poddębice z nie ustalonych jeszcze przyczyn spalił się dach na oborze i domu mieszkalnym, należącym do Władysława Gadomskiego. Straty wynoszą ok. 30 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza