-->

niedziela, 5 maja 2013

Broników

Czajkowski 1783-84 r.
Bronników, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Władysław Psarski, podstoli ostrzeszowski.

Słownik Geograficzny:
Broniaków, folw., pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce.

Spis 1925:
Broniaków, kol., pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 143. Mężczyzn 69, kobiet 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 126, ewangelickiego 17. Podało narodowość: polską 143.

Wikipedia:
Broników-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Mała wioska (ok. 30 zagród) w pn.-wsch., zalesionym cyplu gminy, w odległości 2 km od Krzeczowa. Nazwa wsi pochodzi od Bronikowskich, po których zostały zabudowania dworskie z resztkami parku.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 6

Wydział Skarbowy, Sekcya Dóbr i Lasów Rząd.
RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
4634/2485. W wykonaniu Reskrypta Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z daty 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 Nro. 1762 podaie do powszechney wiado­mości iż na czasowe oddnia 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych odbywać się będzie w terminie dnia 23Lutego (7 Mar­ ca r. b.publiczna licytacya w Biórze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na Sali zwykłych posiedzeń od godziny pierwszey z południa od Summy za Praetium fisci poniżey wyszczególnionych a mianowicie:
1. Na lat sześc pro 1839/45. Dobra Krzeczow w Obwodzie Wieluńskim poło­żone w 1/4 części skonfiskowane do których należą:
a) Wsie: Krzeczow, Kochlow i Mokre,
b) Czynsze w gotowiznie Złtp. 4,019 gr. 8 wynoszące łącząc w to i z Młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wieyskich w naiem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczow, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk Piwa i Wódki w całych dobrach a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na Pustkowiu Jarząb.
g) Rybołustwo wrzecze Warcie w całym territorium dóbr tudzież.
h) Małe Polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od Summy Złt. 9595. 17 rocznie za Praetium ustonowioney po potrąceniu niż podatków i ciężarów gruntowych oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki 4/100 na utrzynanie Woyta Gminy 2/100 na utrzymanie Mostów, Baryer, Dróg, Grobel, i t. d. (...).
A. Każdy maiący chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do Licytacyi złożyć Vadium wyruwnywaiące iedney czwartey części Summy za Praetium do Licytacyi podaney, utrzymuiący się zaś przy Licytacyi zaraz po iey ukończeniu Vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaney.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszaiący się winien złożyć dowód kwalifkacyiny Postanowieniem Księcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisany.
O innych zaś warunkach Kontraktowych w Biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
Kalisz dnia 12/24 Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego

NIENIEWSKI. Sekr. Jlny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 29

(N. D. 566.)—Rząd Gubernialny Kaliski.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z d. 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 r. Nro 1762, podaje do powszechnej wiadomości, iż na czasowe od 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych, odbywać się będzie w terminie dnia 23 Lutego (7 Marca) r. b. publiczna licytacya w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na sali zwykłych posiedzeń od godziny 1szej z południa od summy za praetium fisci poniżej wyszczególnionych, a mianowicie:
1. Na lat 6 pro 1839/45 dobra Krzeczów w Obwodzie Wieluńskim położone, w 1/4 części skonfiskowane, do których należą:
a) Wsie Krzeczów, Kochlów i Mokre.
b) Czynsze w gotowiznie złp. 4019 gr. 8 wynoszące, łącząc w to i z młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wiejskich w najem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczów, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk piwa i wódki w całych dobrach, a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na pustkowiu Jarząb.
g) Rybołowstwo w rzece Warcie w całem territorium dóbr, tudzież
h) Małe polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od summy złp. 9595 gr. 17 rocznie za praetium ustanowionej, po potrąceniu już podatków i ciężarów gruntowych, oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki, 4/100 na utrzymanie Wójta Gminy i 2/100 na utrzymanie mostów, baryer, dróg, grobel i t. d.
(…) Warunki główniejsze są następujące:
A. Każdy mający chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium wyrównywajęce w 1/4 części summy za praetium do licytacyi podanej, utrzymujący się zaś przy licytacyi zaraz po jej ukończeniu vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowanej.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszający się winien złożyć dowód kwalifikacyjny postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisanej.
O innych zaś warunkach kontraktowych w biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
w Kaliszu dnia 12 (24) Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski
Sekretarz Jlny, Przedpełski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1865 r.  
18. Krzeczów, Chochlów części A i B., i Mokre do których należy folwark Broników osada Jarząb z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 420 kop. 48, vadjum do licytacji rs. 1485, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8665, przed Rejentom Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2260. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art 682 K. P. S. wiadomo czyni że na żądanie Władysława Kokelego, właściciela dóbr Zaborów i Zaborowek, w tychże dobrach Powiecie Grójeckim Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tej subhasty w m. gubernjalnem Kaliszu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim obrane mającego od którego tenże Patron stawa i subhastę niżej wymienionych dóbr prowadzi; z mocy aktów urzędowych daty,10 (22) Maja 1867, 21 Marca (2 Kwietnia) 1869 i wykazu hypotecznego dóbr Krzeczowa, po doręczeniu w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r. z tytułami egzekucyjnemi nakazu subhastacyjnego protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Romualda Pinowskiego w dniach 17 (29), 18 (30) Listopada 1869 i 12 (24) Lutego 1870 r. sporządzonym w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rsr. 23,658 kop. 87 z procentem z większej sumy rsr. 25,321 kop. 29 pochodzącej, rzeczonemu Władysławowi Kokelemu od Moritza Abrahama Rosen, właściciela dóbr Krzeczowa z przyległościami w m. Wrocławiu państwie Pruskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w tym interesie w m. gubernjalnem Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającego należnej; zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego sądowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krzeczów, Chochlów część A. B. i Mokre zwane, składające się z wsi i folwarku Krzeczów, folwarku Broników, wsi Chochlów A. B. wsi Mokre, pustkowia Suwlasze*, osady młynarskiej i papierni w Krzeczowie, osady młynarskiej i papierni Kochlów zwanej, w wsi Chochlowie; osady młynarskiej i papierni Jarząb, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, czynszami, inwentarzami z wszelkiemi użytkami i służącemi prawami bez żadnego wyłączenia.  
Dobra te położone są w gminie i parafii Mierzyce, Powiecie Wieluńskim, Gubernji Kaliskiej w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Odległe od miast najbliższych; m. powiatowego Wielunia mil 2, m. Działoszyna wiorst 12, Praszki mil 3, Wieruszowa mil 5, m. powiatowego Częstochowy mil 7, Sieradza mil 6 1/2, Nowo Radomska mil 7 i m. gubernjalnego Kalisza mil 12. Graniczą na wschód słońca z majętnością Działoszyn, na południe z dobrami Mierzyce, na zachód z dobrami Kraszkowice i na północ z dobrami Radoszewice i Drobnice, miedzami i kopcami. Mają jedną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, osady młynarskie i papiernie wyżej wspomnione mają oddzielne hypoteki okręgowe w Sądzie Wieluńskim jako należące do wieczysto czynszowej własności różnych osób.
Na folwarku Krzeczów jest dwór masiv murowany, ogród, gorzelnia z kompletnym aparatem pistorjusza, karczma i liczne zabudowania gospodarcze dworskie, w karczmie szynkuje Józef Parczyński za opłatą dworowi po rsr. 67 kop. 50 rocznie. W domu Nr 14 mieszka Hersz Lipszytz dzierżawca dochodu mostowego.
Na folwarku Bronikowie jest dwór, ogród i zabudowania gospodarcze dworskie, gdzie mieszka owcarz i karbowy.
W Chochlowie pół czworaka Nr. 3 należy do dworu, gdzie szynkuje trunki dworskie Kacper Prukacz z dodatkiem 2 1/2 morgi gruntu za co płaci rs. 30 rocznie.
W wsi Mokre w karczmie szynkuje trunki Leopold Nawrocki za rs. 30 i z 4 mórg gruntu płaci rs. 6. Młyn wodny, papiernię i folusz w Krzeczowie z gruntem i łąkami mórg 66 pręt 54 posiadają prawem wieczysto czynszowej własności Karol Mosiński, Antoni Węcławski, Karolina Głąb, płacą czynszu rocznie dworowi rs. 195 i melą zboże. Młyn wodny papiernię Kochlów wraz z gruntem i łąkami m. 33 pr. 68, posiadają takimże prawem Leopoldyna i Marjanna Wagenbichler płacą czynszu rocznie po rs. 225 młyn wodny i papiernię Jarząb z gruntem i łąkami m. 165 pr. 139, posiadają prawem jak wyżej Józef i Konstancja z Żureckich małż. Żureccy, płacą czynszu dworowi rocznie rs. 150. Z przestrzeni tego młyna Jarząb, 1 morga gruntu na której stoi budynek dworski wolne używanie źródła i branie gliny do tego budynku należą do dworu.
W wsi Chochlowie Marjanna z Kwisów Kompus posiada prawem własności mórg 40 pr.194,. To jest pola z łąką m. 19 pr. 7, a lasu mórg 21 pr. 187 miary nowopolskiej.
Grunta na uwłaszczenie włościan przeszłe w hypotece odkreślone, a służebności jakie tymże włościanom nadane zostały, są objawione w dziale III wykazu hypotecznego tych dóbr.
Rozległość dworska zajętych dóbr, uważając przybliżonym sposobem w ogóle wynosi około włók 80 mórg 25 m. n. p, a mianowicie obejmują przestrzeni.
a) Folwark Krzeczów: gruntu ornego mórg 331, ogrodów m. 3, pod zabudowaniami i podwórzem m. 4, łąk m. 45, pastwiska m. 150, gruntu karczmarskiego m. 3, kowalskiego m.4.
b) Folwark Broników: gruntu ornego m. 162 pr. 150, ogrodu m. 1, pod zabudowaniami i podwórzem m. 2. łąk m. 20, pastiwska m. 15, gruntu karczmarskiego w Chochlowie m. 4 1/2, gruntu karczmarskiego w wsi Mokre m. około 4.
c) Lasu w całych tych dobrach Krzeczów jest około mórg 1089 zarośli czyli zagajników po wyciętym lesie około m. 500 i nieużytków około m. 87.
Inwentarz na gruncie tych dóbr znajdujący się i zajęty: koni 12, krów 30, stadnik 1, wołów 12, aparat gorzelniany 1, sieczkarnia 1, młynek do zboża i młocarnia 1, wozów 4, pługów 10, radeł 10, bron 16, skrzyń do kartofli 3.
Przez całe te dobra przechodzi rzeka Warta z koryta której płyną strugi.
Właścicielem zajętych dóbr Krzeczów z przyległościami z wykazu hypotecznego jawnym jest Moritz Abracham Rosen wywłaszczony dłużnik, a zarządzał takowemi Józef Glikrejch. Zostają one w posiadaniu tegoż właściciela Rosena. Dozór powierzono dawniej Józefowi Glikrejch, a potem samemu wywłaszczonemu Rosenowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia wyżej z daty wywołanym, który razem ze zbiorem objaśnień i warunkami sprzedaży jest do przejrzenia w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopiach w d. 27 Lutego (11 Marca) 1871 r. Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 11 (23) Marca 1871 r. a w d. 16 (28) t. m i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w d. 12 (24) Marca 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*Smolarze

Dziennik Warszawski 1873 nr 236

N. D. 6752. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Protokół zajęcia doręczono w kopjach d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1871f2 roku Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu i Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu na ręce Sołtysa Tomasza Maryniaka. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 10 (22) Lutego 1872 r., a w d. 23 Lutego (6 Marca) t. r. w kancellarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 11 (23) Kwietnia 1872 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1872 r.
Assesor Kollegjalny J. Migórski.
Warunki sprzedaży w dniach 11(23) Kwietnia, 25 Kwietnia 7 ( Maja) 9 (21) Maja 1872 r. na audjencji Trybunału ogłoszono.
W dniu 15 (27) Czerwca 1872 roku po oddaleniu sporów o niemożność subhasty wnoszonych, Trybunał dobra** powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 25,000.
Następnie po załatwieniu przez akt urzędowy przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu d. 18 (30) Listopada 1872 r. sporządzony sporów o taksę wyrokami Trybunału z d. 11* (23) Lipca, Sądu Apelacyjnego z d. 10(22) Sierpnia i 14 (26) Września, Rządzącego Senatu d. 12 (24) Października 1872 roku nakazanej, i upłaceniu przez Rosena kwoty rs. 7550, w poszukiwaniu reszty wierzytelności rs. 16108 kp. 87, Trybunał wyrokiem a d. 24* Października (5 Listopada) 1873 roku oznaczył termin do odbycia stanowczego przsądzenia powyższy dóbr Krzeczowa na d. 4 (16) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana.
W terminie tym licytacja ma się rozpocząć od sumy rs. 25,000, a w braku licytantów od sumy rs. 13,333* kop. 34.
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop.) 1873 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne**dotyczy wsi  Smolarze, Mokre, Broników, Krzeczów, Kochlew, Jarząb

Strażak 1907 nr 12

Podpalenie. Na folwarku Bronikowie, w po w. wieluńskim, spłonęła murowana stodoła ze zbożem Konstantego Wodzińskiego, ubezpieczona na 4,560 rb.; straty w ubezpieczonych ruchomościach wynoszą około 6,120 rb. Ogień był podłożony.

Gazeta Kaliska 1907 nr 128

Wypadek przy pożarze. W majątku Broników, w pow. wieluńskim, wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem spłonął drewniany, kryty słomą, dom Konstantego Wodzińskiego. Przy pożarze tym odnieśli ciężkie oparzenia ciała: Ludwik Kucharski, lat 35 i Kunegunda Zelkówna, lat 7, którzy wkrótce zmarli; lżejsze oparzenia odnieśli: Jadwiga Wulkiewicz, lat 40, Marjanna Zelek, 1 rok i Bronisław Kolczarek, 2 lata. Dom ubezpieczony był na 1000 rb., straty w nieubezpieczonych spalonych ruchomościach wynoszą około 600 rb.  


Gazeta Kaliska 1907 nr 182

Podpalenia. W Bronikowie, w pow. wieluńskim, spłonął wskutek podpalenia dom Konstantego Wodzińskiego, ubezpieczony na 410 rb.; straty wynoszą około 250 rb.

Gazeta Kaliska 1907 nr 286

Podpalenia. Na folwarku Bronikowie, w pow. wieluńskim, spłonęła od podpalenia murowana stodoła ze zbożem Konstantego Wodzińskiego, ubezpieczona na 4560 rb.; straty w nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą około 6120 rb.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:

Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.   


Gazeta Świąteczna 1925 nr 2327

Józefa z Wiktorów Filakowa, zamieszkała we wsi Trębaczewie, w gm. Działoszynie, pow. wieluńskim, a przedtem w Bronikowie, w tymże powiecie poszukuje męża swego, Antoniego Filaka, wziętego do wojska rossyjskiego w r. 1912 lub 13. Służył w Winnicy na Podolu w 27 pułku krymskim. Ostatnią kartę przysłał z Winnicy w marcu 1913 r. i odtąd nie daje o sobie wiadomości. Gdyby kto wiedział o nim, zechce zawiadomić Ks. Ignacego Chartlińskiego, proboszcza w Działoszynie, poczta Działoszyn przez Radomsk. Koszty będą zwrócone.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
2. Broników, obejmującą kol. Broników.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 52

Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 10 czerwca 1933 r. zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Filaka, syna Jana i Józefy z Kubiaków, urodzonego dnia 25 kwietnia 1891 roku we wsi Krzeczowie, gm. Mierzyce, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzeli o życiu lub śmierci Antoniego Filaka, aby o znanych sobie faktach zawiado­mili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nad­mienia, że Antoni Filak był stałym mieszkańcem Bronikowa, gm. Mierzyce, pow. wieluńskiego. Nr. sprawy Co. 541/33.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 57

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja I, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Antoninie Baranowskiej, właścicielce 20 m. z kol. Broników, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 29 stycznia 1934 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 46

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Antonim Filaku, właścicielu 7 dz. 1649 s. z kol. Broników, pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 27 grudnia 1934 roku. W powołanym terminie osoby za­interesowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1934 grudzień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 kwiecień
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza