-->

wtorek, 28 maja 2013

Borszewice

Zajączkowski:
Borszewice - pow. łaski
1) 1357 oryg., KDW 1354: Borissovice - villa in terra Syradie. W dok. Kazimierza Wielkiego B. występują jako wł. arcbpstwa.
2) XVI w. Ł. I, 443-444: Borzyschovicze - villa, wł. arcbpstwa gnieźnieńskiego, par. w m., dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 193: Borzisovicze - wł. jw., par. w m., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 242: Borzysszewycze- jw. 4) XIX w. SG I, 328: Borszewice - wś, par. w m., gm. Balucz, pow. łaski.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Borszonice, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność kościelna, 30 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Borszowice, parafia borszowice (borszewice), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Gurowski, ks. prob. i off.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Borszewice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność rządowa. Ilość domów 29, ludność 270, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Borszewice,  Borszowice, wś, pow. łaski, gm. Bałucz, par. B. Ma 46 dm., 350 mk., 921 ziemi włośc., 710 morgów lasu rządowego. R. 1827 miała 29 dm., 270 mk. Parafia B. w dekanacie łaskim liczy 3000 dusz. Dawniej wieś ta była własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Był tu kościół drewniany św. Stanisława B., konsekrowany r. 1644. Opisuje go wizyta z r. 1683. Księgi zawartych małżeństw istnieją od 1634, metryki od 1662 r. Taż wizyta opisuje wsi parafialnych 14; w wizycie z 1729 r. znajdujemy wszystkich parafian w liczbie 300, w wizycie zaś z 1811 już 1583. W r. 1788 kościół ten był podobno blizkim zupełnej ruiny, więc na jego miejscu r. 1795 sumptem Michała Kociełkowskiego, scholastyka i oficyała gnieźnieńskiego, wystawiony został nowy drewniany kościół pod wezw. św. Stanisława B. Cmentarz grzebalny, r. 1811 założony oddzielnie od kościelnego, dziś murem otoczony został. We wsi Wrzeszczewice jest kaplica drewniana św. Anny, fundowana przez Maryannę Walewską, kasztelanową łęczycką, dziedziczkę wsi. Są w niej 3 ołtarze, z przywilejem odprawiania Mszy Świętej, przez papieża Piusa VI udzielonym 1783 r. Borszewice Słownik Geograficzny: w XVI w. Borzyschowicze, wś, pow. łaski. Wspom. w dok. z r. 1357. (K. W., nr. 1354). Dawna własność arcyb. gnieźn. posiada już około połowy XIV w. kościół par. p. w. św. Stanisława. W r. 1525 kościół ten z dochodami został przez arcyb. Łaskiego nadany jako uposażenie kustoszowi kolegiaty w Łasku. Po zniesieniu kolegiaty w r. 1819 został samoistną parafią. Obecny drewniany pochodzi z r. 1795. Dziesięciny ze wsi szły na rzecz kanclerza kapituły gnieźn. (Łaski, L. B., I, 443).

Spis 1925:
Borszewice, wś, pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 72. Ludność ogółem: 509. Mężczyzn 248, kobiet 261. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 501, prawosławnego 8. Podało narodowość: polską 509. 

Wikipedia:
Borszewice Cmentarne-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Borszewice Cmentarne wraz z Borszewicami Kolejowymi i Borszewicami Kościelnymi tworzą jedno sołectwo.  

Wikipedia:
Borszewice Kolejowe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Borszewice Kolejowe wraz z Borszewicami Cmentarnymi i Borszewicami Kościelnymi tworzą jedno sołectwo.  

Wikipedia:
Borszewice Kościelne-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Borszewice Kościelne wraz z Borszewicami Cmentarnymi i Borszewicami Kolejowymi tworzą jedno sołectwo.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BORSZEWICE, par. Borszewice, p. łaski i Kopyść. Dawniej własność arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1827 roku ma 29 domów, 270 mieszkańców, 921 ziemi włościan, 710 mg lasu rządowego. Cmentarz grzebalny założony oddzielnie od kościelnego otoczony murem, założony w 1811 roku. Majorat we wsi Kopyść na 191 mg. (SGKP t.1 s.328, t.4, s.388)


1992 r.
_______________________________________________________________________________
Kościół św. Stanisława Biskupa i św. Mikołaja z lat 1894-1902 w Borszewicach - fasada

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Ściana północna

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Portal boczny

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
 Ołtarz główny

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
 Ołtarz boczny

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Ołtarz boczny 

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Nawa główna

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Sklepienie nawy głównej i chór muzyczny

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Fragment portalu, tryptyk

Fot. Janusz Marszałkowski
_______________________________________________________________________________
Tablica ks. Kazimierza Nowickiego

Fot. Janusz Marszałkowski


Gazeta Warszawska 1825 nr 32

Kommissyia Woiewodztwa Kaliskiego.
Do powszechney podaie wiadomości, iż następuiące Dobra Rządowe są do nowego wydzierżawieniu od dnia 1 Czerwca 1825 r. na zasadzie Postanowienia Xięcia Namiestnika Królewskiego z d. 24 Stycznia 1818 r., to iest:
I. W Obwodzie Sieradzkim.
b) Klucz Kopyść składaiący się: z wsiów: Kopyść i Borszewic, z folwarku Kopyści, z propinacyi; na lat trzy po sobie idących, za opłatą rocznej summy dzierżawney zł: Pol: 5907 gr: 29.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 55

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z daty 23 grudnia r. z. Nr. 82,482f16,610 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissyą woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż: 1.w dniu 6maia r. b. 2. — 10— — 3. — 14— — poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń, publiczna licytacya na sprzedaż następujących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Szadek, składaiacego się z wsiów Kobyla miejska, Kromolnia, Szadkowice i Wielgiey wsi z folwarków: Wielga wieś i Szadkowice, propinacji w całym tym kluczu, rybołowstwa, wolnego mlewa w młynach Szadkowice i Nagrobli, lasu przyległego, oraz nieużytków, w ekonomii Męka powiecie i obwodzie Sieradzkim położonego. ad 2. Klucza Kopyść, składaiącego się z wsiów: Borszewice i Kopyść, folwarku Kopyść, propinacyi tamże, i lasu przyległego, w teyże samey ekonomii powiecie i obwodzie położonego. ad 3. Klucza Oraczew, składaiącego się z wsi i folwarku Oraczew, propinacyi tamże, lasu przyległego, pastwisk wspólnych, w tey samej ekonomii, powiecie i obwodzie położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 115,53... gr. 18. ad a. — — 76,349 gr. 21. ad 3. — — 29,713 — 26. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon, ad 1. w summie złp. 5,563 gr. 15. ad 2. — — 3,670 — 23. ad 3. — — 1,415 — 22. z wolnością iednak spłacenia takowego monétą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego, od 1. w summie złp. 52,000. ad. 2 — — 34, 200. ad 3. — — 16,300. zaciągnioną, od którey przez następne 24. lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13. Czerwca 1829. roku ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tychże dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to. ad 1. w ilości złp. 951. gr. 1. ad 2. — — 209. —6. ad 3. — — 876. — Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 13,187. ad 2. — — 8.709. gr. 16. ad 3. — — 3,483. — 15. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niej, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do własciwey ekonomii naddzierzawcy, do którego stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 10 lutego 1830 r. Radca Stanu Prezes. Piwnicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1831 nr 322

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca 1832 r. dobra Rządowe, a mianowicie:  
12. W ekonomii Męka.    
C. Na d. 27 Grudnia r. b . Folwark Kopyść z wsiami Kopyść i Borczewice i propinacyą na lat 6 pro 1832/38 czyniący rocznego dochodu złp. 5940 gr. 9 .  
(...) Termina wyżey oznaczone odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny drugiey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie Dóbr w mowie będących do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci, w Biórze Sekcji Dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do Licytacyi usprawiedliwić: I. Świadectwem Kommissarza obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamozny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien; tudzież: II. Swiedectwem dziedzica Dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, i iest zamożnym gospodarzem, i że z Włościanami dobrze obchodził się; nakoniec obowiązany zostaie III. Złożyć Vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z Dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nie utrzymuiącemu się przy Licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. Prezes Szmidecki. Sekretarz Jlny. Bromirski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 24

Rząd Gubernialnу Kaliski.
W wykonaniu reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodowi Skarbu z daty 3 (15) Listopada r. z. Nr. 89228, podaie do publiczney wiadomości, iż na czasowo wydzierżawienie na lat 12 od 1 Czerwca 1838 r. Dóbr Rządowych i Suprymowanych z temże dniem expiruiących, odbywać się będą licytacye w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu w sali ogólnych posiedzeń każdego dnia od godziny pierwszey z południa poczynaiąc w terminach i od summ za pretium fisci poniżey wyszczególnionych:
B. Na dniu 9 (21) Lutego 1838 r.
I. Dobra Rządowe.
6, Klucz Kopyść, w Ekonomii Męka w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położony, składający się z folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Boryszewice i Kopyść z propinacyi tamże, dochód roczny dotychczasowy po potrąceniu wszelkich podatków i ciężarów gruntowych procentów na budowle, mosty, i wydatki losowe wynosi - - - złp. 4852 gr. 5 do tego dodawszy: czynsze od włościan i kolonistów po potrąceniu 10 od sta zatrudnienie się poborem złp. 12 gr. 8 za małe polow. 1 od sta złp. 48 gr. 20 Summa do licytacyi pro pretio wynosić będzie złp. 4913 gr. 3.
(…) Do ustanowienia summ od których licytacya rozpoczynać się będzie, przyjęte były następujące zasady:
a. Od summy dotychczasowey dzierżawnej potrącono podatki i ciężary gruntowe, także które w anszlagu intraty nie były potrącone, a które Skarb sam opłacał lub dzierżawcom bonifikował.
b. Dodane zaś nawzaiem dochody antelinealne które się nateraz wybieralnemi okazały,
c. Od summy netto w tym sposobie ustanowionej potrącono 5 od sta, a najwięcej 10 od sta, na budowle 5 od sta, na wszelkie losowe wypadki, 4 od sta na utrzymanie Wójta Gminy, i 1 od sta a najwięcej 2 od sta na utrzymanie w dobrym stanie mostów, dróg i drogowskazów.
d. Następnie do pozostałej summy doliczono 1 od sta na dochod za małe polowanie niemniej:
e. Dodano czynsze i dzięsięciny w gotowiznie, które dotąd wprost do Kassy Obwodowej wpływały. — Po potrąceniu od tych dochodów na korzyść dzierżawcy 5 od sta na zatrudnienie się poborem, a 5 od sta na wszelkie niedobory bez żadnej ze skarbu ewikcyi.
Tak dopiero summa ostatniego z powyższego wyrachowania wynikła, stanowi pretium od ktorego licytacya rozpoczynać się będzie; nadmienia się wszakże ze jeżeli przy bliższym rozpoznaniu na gruncie okaże się potrzeba potrącenia wyższego procentu na mosty lub wyższego nad 5 do 10 procentu na budowle, potrącenie to przy licytacyi miejsce mieć będzie.
Każdy pretendent do licytacyi przystępujący obowiązany złożyć jest na vadium 1/4 część summy pro pretio fisci ustanowionej które przez utrzymuiącego się przy licytacyi dokompletowane być musi do wysokości 1/4 części summy z licytacyi wynikły, po zatwierdzeniu zaś kontraktu utrzymujący się przy dzierżawie złożyć będzie powinien kaucyą wyrownywającą całkowitej summie dzierżawnej, niemniej potrąconym ciężarom podatkom i procentom wyżéj wyszczególnionym, bez względu czy kaucya będzie stawiona w gotowiznie, listach zastawnych lub hypoteczna, oprócz tego przystępujący do licytacyi obowiązany będzie złożyć świadectwo kwalifikacyjne postanowieniem X. N. Królewskiego z d. 24 Lutego 1818 roku przepisane, które obeymować powinno, znaiomośc gospodarstwa dobre obchodzenie się z włościanami, zamożność w inwentarzach regularną wypłatność, posiadanie funduszu w gotowiznie dwuletniej dzierżawie i kaucyi przepisanej odpowiedniego. —Swiadectwo takie kwalifikacyjne winno być wydane przez Kommissarza Obwodu, w którym pretendent iest zamieszkały, przez właściwy Rząd Gubernialny potwierdzone, inne świadectwa przyjmowane nie będą.
w Kaliszu d. 6 (18) Stycznia 1838 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski, Z.
Sekretarz Jeneralny, Russecki, Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 102

Rząd Gubernialny Kaliski.
Podaje do powszechnej wiadomości iż na sali zwykłych posiedzeń Rządu Gubernialnego w dniu 30 Kwietnia 12 Maja r. b. od godziny 2ej z południa wydzierżawiać będzie w drodze publicznej licytacyi następujące dobra Rządowe: z powodu reskryptu Kommiissyi Rządowej Przychodow i Skarbu 12 (21) Marca r. b. nr 20339 niezatwierdzającego pierwszej licytacyi dla nizkiej oferty. Klucz Kopyść w ekonomii Męka Obwodzie Sieradzkim położony, składający się z folwarku Kopyść z wsiów zarobnych Kopyść i Borzewice oraz z propinacyi w powyższych realnościach na lat dwanaście poczynając od dnia 1 Czerwca r. b. od summy przez poprzedniego pluslicytanta postąpionej brutto złp. 6766 gr. 4 czyli po potrąceniu podatków i ciężarów i procentów na straty losowe, budowle, mosty Wójta Gminy i pobór czynszu złp. 1256 gr. 4 tylko od złρ 5510.
(…) Warunki pod jakiemi dobra pomienjone wydzierżawione będą umieszczone już zostały w Gazecie Rządowej Nr. 24 26 28 oraz Dzienniku Gubernialnym Nr. 4 5 i 6, o których nawet konkurenci każdego czasu w biorze Rządu Gubernialnego, a mianowicie sekcyi dóbr i lasów Rządowych o godzinach służbowych poinformowani być mogą.
w Kaliszu d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1838 r
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Pułkownik Flügel Adjutant
Jego Cesarsko Królewskiej Mości. K. Trebicki.
Sekretarz Jlny, Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 33

(N. D. 910) Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Dnia 21 Lutego (4 Marca) 1848 r., a jeśliby termin ten bezskutecznie spełznął, na tenczas w następnych terminach, to jest: d. 1 (13) i 8 (20) Marca 1848 r. odbędzie się, w Sieradzu w biurze Naczelnika Powiatu o godzinie 2 z południa licytacya na entrepryzę wyreparowania Kościoła Parafialnego w wsi Borszewicach, oraz wysławienie nowego domu mieszkalnego dla Proboszcza i wybudowania obory z owczarnią, stajnią i wozownią tamże, in minus od summy anszlagowej rs. 1636 k. 13 1/2, przez opieczętowane deklaracye w myśl postanowienia Rady Administracyjnej z d. 16 (28) Maja 1833 roku składać się winne z dołączeniem kwitu Kassy Ekonomicznej miasta Sieradza na złożone vadium w ilości rs. 163 k. 62. Warunki i anszlagi są do odczytania w biurze Powiatu w godzinach służbowych. Starozakonni od licytacyi są wyłączeni.
Sieradz d. 24 Stycznia (5 Lutego) 1848 r.
Wyszyński.

Dziennik Powszechny 1863 nr 106

(N. D. 2102) Naczelnik Powiatu Sieradzkiego. W dniu 1 (13) Czerwca r. b. o godzinie 2-ej po południu jako w drugim terminie odbędzie się w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego głośna in minus licytacja na entrepryzę restacuracji kościoła parafialnego we wsi Borszewicach od sumy anszlagowej rs. 3220 kopiejek 50 1/2. Chęć mający podjęcia się tej entrepryzy, obowiązany jest złożyć na vadium gotowizną lub papierami kurs w kraju mającemi w terminie licytacyjnym kwotę rs. 322 jako 1/10 część sumy anszlagowej, które nieutrzymującemu się przy licytacji za poprzedniem pokwitowaniem na protokóle, zaraz zwrócone a minus licytantowi zatrzymane i do banku na lokacją odesłane będzie, do czasu dopóki roboty wykonanemi niezostaną.
Warunki przedlicytacyjne i wykaz kosztów są do przejrzenia w każdym czasie w biurze Powiatu w godzinach służbowych. Sieradz d. 18 (30) Kwietnia 1863 r. w z. Ignatowski.

Łódzkie Ogłoszenia (Łodźer Anzeiger) 1864 nr 3

OBWIESZCZENIE.
Urząd Leśny Pabjanice.
Podaje do powszechnej wiadomości, że z powodu niedojścia w drugim terminie, odbywać się będzie w trzecim, to jest w dniu (14) 26 Stycznia 1864 r. głośna in minus licytacja, z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Warszawskiego z dnia (8) 20 Sierpnia r. b. Nr. 41274/ 5818 w Kancelaryi Urzędu Leśnego w Rydzynach w Gminie Pabjanice, na wystawienie kompletnych zabudowań, na trzech osadach służbowych:
a) Strzelca Obrębu Borszewice w Gminie Kopyść
b) Pomocnika Strzelca Obrębu Borszewice, w Gminie Kopyść.
c) Strzelca Obrębu Kromolin w Gminie Szadek.
a to za fundusz na każdą po Rs. 400 wyraźnie Rubli srebrem czterysta, z dodaniem drzewa bezpłatnie. — Urząd Leśny przeto wzywa chęć mających podjęcia się tej entrepryzy, ażeby w dniu oznaczonym i miejscu stawili się, zaopatrzywszy się w vadjum Rs. 40 od jednej osady.
Zaś anszlagi rysunki i warunki w każdym czasie w Urzędzie Leśnym i w Rządzie Gubernialnym Warszawskim w Sekcyi Dóbr i Lasów w godzinach biórowych, przejrzane być mogą.
w Rydzynach (16) 28 Grudnia.
Nadleśniczy: Wasilkowski.

Podleśny Biurowy: Chrzanowski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 127

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. We wsi Batuczy i Borszowicach w dniu 2 (14) maja, nadzwyczajna burza połączona z gradem i ulewą, zniszczyła zasiewy jare i ozime. 

Przegląd Katolicki 1874 nr 32

Z dekanatu Łaskiego.

Gorliwością jednych zagrzani, biorą się i inni do pracy około reparacji i przyozdabiania kościołów ich pieczy powierzonych. Dekanat nasz długo pod tym względem bezczynny, począł okazywać znaki życia, i już w kilku kościołach reparacja świątyń i odnowienie ołtarzy, miało miejsce jak w Dłutowie, w Strońsku, w Widawie, w Górce Pabijańskiej, gdzie miejscowy Proboszcz rozpoczął w roku zeszłym z fundamentu nowy kościół murowany; w Zduńskiej Woli, gdzie w tym roku ma być założony węgielny kamień pod kościół murowany, na co już władza po zatwierdzeniu planów, zezwolenie udzieliła. Dla przestrogi wszakże Szanownych ks. Proboszczów, iżby przy robotach swoich tak smutnie nie zostali zawiedzeni jak ja, podaję słów kilka o odnowieniu kościoła i ołtarzy w Borszewicach. Kościół przed kilku laty był tu wyrestaurowany, niby z gruntu przez entrepenera świeckiego, osoby pod każdym względem szanownej i uczciwej, ale łatwowiernej, obarczonej wiekiem i interesami, i dla tego nie mogącej pilnować robotników, ale zmuszonej w zupełności im zawierzyć. Ludzie ci nieuczciwi i Boga się nie bojący, wykończyli podjęte roboty, ale tak po fuszersku, tak ladajako, że już kilka lat od ich ukończenia upłynęło, a budowniczy rządowy odebrać roboty nie chce i nie może. Co się tyczy ołtarzy, których jest trzy, wielki nowo zbudowany iu crudo, lecz dwa boczne stare, przez robactwo stoczone, groziły upadkiem nieochybnym. Mając tedy sobie przekazane sto rubli przez mego poprzednika na odnowienie ołtarza wielkiego, wziąłem się w raz z parafjanami w Imię Boże do odnowienia ołtarzy. Lud nasz gdzie idzie o chwałę Boga, zawsze gotów swój krwawo zapracowany grosz nieść na ofiarę Temu, z którego opatrznej ręki, wszystko ma sobie dane. W pięć miesięcy więc do skutku mogłem doprowadzić zamierzoną, robotę. Wszystkie trzy ołtarze po przerobieniu bocznych odmalowano na biało i odzłocono. Lud cieszył się niewymownie z odnowienia i ozdoby ołtarzy, gdyż robota na pozór pięknie była wykończoną, ale niestety w niespełna dwa lata pokazała się nierzetelność pana pozłotnika zachwalanego wszakże, i który wówczas także pracował około wielkiego ołtarza u fary w Petrokowie. Bo cóż się dzisiaj pokazuje? grunt miał za mało w sobie kleju, był dawanym na zimno, szpary w filarach nie pokitowane, tylko płótnem zaklejone (teraz pękają na nowo); grunt słaby poczyna pękać, w filarkach odpada wraz z złoceniem, i co miało z jakie 20 lat trwać, dzisiaj już potrzebuje reparacji. Widocznie więc w prowadzeniu takich robót starać się należy o ludzi używających tylko dobrze zasłużonej reputacji. X. B. z Borszewic.

Tydzień Piotrkowski 1891 nr. 13

Przeniesieni administratorzy: ks. Józef Komorowski z Gomulina do Borszewic ks. Stanisław Rutkiewicz z Lututowa do Przyrowa.

Zorza 1892 nr 38

W gub. Kaliskiej. Pożar kościoła i tułaczka po karczmach. W tych dniach otrzymaliśmy od czytelnika naszego, Wincentego Tomczyka ze Skrobamowa następujący list: Dnia 1 Sierpnia w południe przeszła przez wieś Borszewice burza i piorun uderzył w kościół, który się spalił całkowicie. Ratunku żadnego nie było, bo kościoł zbudowany był mocno, rozerwać go było niełatwo i wejść doń też nie było można, więc wszystko spłonęło. Wielki też z tego powodu ma smutek i ksiądz proboszcz borszewicki i cała jego parafja, bo kościoł był porządnie i pięknie utrzymany.—W okolicy Sieradza i na pograniczu gub. piotrkowskiej ludzie osobliwie młodzi, sprowadzają sobie do karczem muzykę i tu dopiero co święto i co niedzielę wyprawiają sobie hulatyki. Całemi nocami tak się tu tułają po onych karczmiskach; a karczmarzom w to graj; oni się z tego mają dobrze, choć owi hulający chyba wcale nieszczególne będą z tego mieli skutki.

Tydzień Piotrkowski 1900 nr. 52

administrator parafii Borszewice w pow. łaskim ks. Józef Komorowski do parafii Dobrów w pow. kolskim i administrator parafii Wistka w pow. włocławskim, ks. Mieczysław Kosakowski—do parafii Borszewice.

Tydzień Piotrkowski 1901 nr. 30

Przeniesieni zasiali administratorzy parafij: ks. Stanisław Królak z Dankowa w pow. częstochowskim do Borszewic w pow. łaskim;

Rozwój 1906 nr 228

Szkoły polskiej Macierzy szkolnej.
Zarząd główny polskiej Macierzy szkolnej złożył d. 4 b. m. kuratorowi warsz. okręgu naukowego podanie o otwarcie w roku bieżącym (oprócz poprzednio podanych) następujących szkół Macierzy:
W ziemi piotrkowskiej w osadach: Wolborzu, Poraju i Dąbrowie Górniczej; we wsiach:(...)Wieszchach, (...) Krzeczowie, Działkowicach, Wrzeszczowicach i Borszewicach (...).

Zorza 1917 nr 23

Z Borszewic.
(Pow. Łaski ziami Piotrkowskiej).
X Dnia 8-go maja podczas odpustu patrona Polski św. Stanisława, odbył się w Borszewicach wiec włościański, na którym przemawiali pp.: ks. Drzymała z Buczka, doktór Gliński z Lasku i St. Szer z Retkini.
Lud tutejszy jest wogóle słabo uświadomiony w sprawach narodowych; wielu włościan ze zdziwieniem po raz pierwszy słyszało o miłości i poświęceniu dla Ojczyzny. Treściwe jednak i jasne przemówienia trafiały wszystkim do serca i zrobiły swoje — pierwsze lody tęsknoty za moskalami zostały złamane.

Godzina Polski 1917 nr 131

Z Borszewic (pow. Łaski).
(Korespondencya własna „Godz. Polski").
Dnia 8 maja, podczas odpustu z racyi dnia Patrona Polski, św. Stanisława, odbył się tutaj wiec włościański zwołany przez Zjednoczenie ludowe, na którym przemawiali pp.: ks. Drzymała z Buczka, dr. Gliński z Łasku i St. Szer z Retkini.
Lud tutejszy jest wogóle słabo narodowo uświadomiony, to też dziwnie częstokroć brzmiały w uszach niektórych włościan słowa o miłości i poświęcaniu się dla Ojczyzny. Jednakże treściwe i dosadne przemówienia, zwłaszcza dr. Glińskiego, zrobiły swoje — pierwsze lody w kierunku zgnębienia moskalofilstwa zostały złamane.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 1982

(…) d. 5 stycznia w Borszewicach, w gminie Bałuczu pod Łaskiem, gdzie około tysiąca zgromadzonych wypowiedziało się przeciw stanowisku rządu Moraczewskiego w sprawach zagranicznych, przynoszącemu niezmierne szkody całemu narodowi, i stanowisku w sprawach wewnętrznych, wprowadzającemu zamęt i walkę partyjną i klasową, dalej przeciw tworzeniu partyjnych oddziałów wojska i przeciw ograniczaniu swobód obywatelskich;(...)

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 91


Sąd pokoju w Łasku, star. Łaskiego, wojew. Łódzkiego, na zasadzie art. 309¹ U. P. C, wzywa Józefa Cichosza i Stefana Kosowskiego, ze wsi Borszewicze, gm. Bałucz, star. Łaskiego, obecnie niewiadomych z miejsca pobytu, aby w terminie 4 miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, stawili się w tymże sądzie w m. Łasku, w charakterze pozwanych, w sprawie (C. 185/21) z powództwa Franciszka i Marji małż. Cichosz o podział osady po Janie Cichoszu we wsi Borszewice pod Nr. 7.
W razie nie stawienia się pozwanych w oznaczonym terminie, sprawa rozpoznaną będzie w ich nieobecności.

Rozwój 1921 nr 307

Pokaz rolniczy w Łasku.
Z inicjatywy Prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego p. Makarczyka, a pod kierownictwem przewodniczącego sekcji hodowlanej p. A. Kosińskiego urządzony został w Łasku jednodniowy pokaz rolny. Otwarcia pokazu dokonała p. Szwejcerowa, przecinając taśmę w bramie wejściowej. Po przemówieniah p. Makarczyka i Księdza prałata Augustynika, poszczególne Komisje przystąpiły do oceny okazów. Najliczniej był reprezentowany dział koni i to przeważnie włościjańskich. Nagród w narzędziach rolniczych za konie włościańskie przyznano trzynaście i prócz tego dwa listy pochwalne od C. T. R. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali: Jan Stasiak z Borszewic p. Walenty Chmielecki z Woli Stryjowskiej, p. Tomasz Gruszczyński z Kopyści, p. Józef Nowaczyński ze Starej Poczty, p. Antoni Kubiak ze Starej Poczty, p. Wawrzyniec Ratajczyk z Brodni, p. Wawrzyniec Posieł z Borszewic, p. Walenty Jaśkiewicz z .......*, p. Stanisław Wałęska* z Woli Łaskiej, p. Antoni Zelewicz* z Ogrodzima.
Większej własności przyznano trzy listy pochwalne od C.T.R., a mianowicie: p. W. Makarczykowi, p. A. Nehringowi za grupę z trzech klaczy i p. J. Jakubowskiemu za klacz półkrwi własnego chowu.
Skromniej przedstawiał się dział bydła. Reprezentowane były obory p. A. Chmieleckiego z Łęk holenderska, p. Janusza Szwajcara z Ostrowa Czerwona polska, p. W. Kucharskiego z Dobronia nizinna czarno skokata, oraz po parę sztuk z folwarków Paprotnia, Kiki i Gorczyna. Panom Chmieleckiemu i Szwajcerowi przyznano listy pochwalne od C.T.R., a pozostałym listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego. Włościanin z Dobronia p. Kabza za krowę podrasowaną otrzymał bronę sprężynową oraz 5000 mk. od Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
W dziale nasio i warzyw przyznano 12 nagród.
Dział ten do przeniesienia był obesłany bardzo okazale, wystawione warzywa dosięgały wprost niebywałej wielkości.
W dziale drobiu przyznano listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego p. Walickiej z Przeczni za indyki, p. Kaczyńskiej za kury jajanośne własnej selekcii.
W dziale pracy kobiet obdarzone zostały nagrodami pod postacią naczyń kuchennych włościanki: A. Minjasowa i B. Grabarzowa za śliczne wełniaki i zapaski, M. Rymkiewiczowa i Z. Kobzowa za płótno, K. Grabarzowa za len, K. Łubyszowa za rękawiczki i M. Bojarowa za przędzenie na wrzecionie.
W dziale ogrodniczym p. Janusz Szwajcer został nagrodzony listem pochwalnym od C.T.R. za wzorowo prowadzoną szkółkę owocową.
Spółdzielcza mleczarnia w Kurówku za Wyrób masła otrzymała list pochwalny.
W dziale maszyn rolniczych okazale wystąpił* syndykat Rolniczy w Łodzi Oddział w Łasku. Nie szczędząc pracy i kosztów zaprezentował wszelkiego rodzaju narzędzia i maszyny, to też zasłużenie cieszył się ogólnem z uznaniem, a pawilon Syndykatu Rolniczego był wprost oblegany przez zaciekawionych włościan.
Podczas wystawy ze specjalnie wystawionej trybunki wygłoszone były prelakcje ks. Cesarza proboszcza z Dobronia mówił o kulturze i poszanowaniu cudzego dobra.
Zawdzięczając energii przewodniczącego Wydziału Hodowlanego p. Antoniego Kosińskiego i Komitetu Wykonawczego w składzie p.p. Cetnarowicza Referenta Rolnego Łasku, Szymańskiego, zarządzającego Syndykatem, Janusza Szwajcera, Jana Sznajdra z Karszewa i Boguckiego sekretarzaf Okr. Tow. Rolniczego.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 76

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 5 czerwca 1923 r. następującą firmę pod Nr 72:


Chrześcijańska Spółka Tkacka w Zduńskiej-Woli, spółka z ograni­czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej - Woli". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemysłu włóknistego. Wspólnikami są: 1) Antoni Afek, zamieszkały w Zduńskiej Woli, 2) Konstanty Ambrozewicz — Borzewice, pow. Łaski, 3) Jan Ambroziak — wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 4) Wincenty Banachowski — w Zduńskiej-Woli, 5) Apolinary Barski—wieś Wośniki, pow. Sieradzkiego, 6) Marjanna Barska—w Wośnikach, 7) Władysław Bednarek—wieś Zduny, pow. Sieradzkiego, 8) Antoni Bednarek — wieś Wośniki, 9) Michał Bijaczyk, 10) Walenty Birski, 11) ks. Władysław. Borek, 12) Stanisław Brzeziński, 13) Franciszek Bregier, za­mieszkali w Zduńskiej-Woli, 14) Jan Bryl — wieś Gajewniki, pow. Sieradz­kiego, 15) Henryk Caspari—-w Łęczycy, 16) Julja Czarnik—w Zduńskiej-Woli. 17) Andrzej Zaremba Cielecki — we wsi Zygry, pow. Sieradzkiego, 18) Jan Czerkaski — w Zduńskiej-Woli, 19) Bronisław Chwaliński, 20) Jerzy Dudaj, zamieszkali w Sieradzu, 21) Kazimierz Derwalski, 22) Marja Derwalska, 23) Norbert Dąbrowski, 24) Donata Dąbrowska, 25) Marjanna Dąbrowska, 26) Walerjan Formański, 27) Jan Finder, 28) Józef Finder, 29) Marjanna Finder, 30) Adam Fraszczyński, 31) Jakób Fiks, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 32) Wawrzyniec Frankowski — w Sieradzu, 33) Janina Formańska, 34) Ignacy Formański, 35) Franciszek Duszkiewicz, 36) Leon Grabski, 37) Kiljan Grabski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 38) Ignacy Gabrjończyk- wieś Biały-Ług, gm. Zduńska-Wola, 39) Feliks Gadecki, 40) Władysław Gubański, 41) Józef Fogel, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 42) Konrad Hoffman — wieś Zygry, pow. Sieradzkiego, 43) Juljusz Hesse, 44) Stanisław Hajdrych, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 45) Piotr Hajdas — w Sieradzu, 46) ks. Jan Hewelke, 47) Adolf Jencz, 48) Ludwik Jakubowski, 49) Wła­dysław Jerke, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 50) Zofja Jarecka—wieś Męcka Wola, pow. Sieradzkiego, 51) Antoni Jaruga, 52) Antoni Jędrychowski, 53) Zofja Janowska, 54) Władysław Kromołowski, 55) Jan Kałużewski, 56) Juljan Kornatowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 57) Wojciech Ko­chanowski—wieś Paprotnia, pow. Łaskiego, 58) Wincenty Krata, 59) Wincenty Kade, 60) Adam Kołakowski, 61) Władysław Kasprzak, 62) Józef Kucner, 63) Franciszek Kakowski, 64) Stefan Kapuściński, 65) Bolesław Kowalski, 66) Antonina Kowalska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 67) An­toni Kaczmarek—w Pabjanicach, 68) Józef Kornacki — wieś Górki-Zadzimskie, pow. Sieradzkiego, 69) Józef Krasowski, 70) Julja Lizjusz, 71) Fran­ciszek Latosiński, 72) Józef Łuczywek, 73) Stanisław Markiewicz, zamiesz­kali w Zduńskiej-Woli, 74) Ignacy Matusiak — wieś Czechy, pow. Sieradz­kiego, 75) Marja Macińska, 76) Antoni Micnalski, 77) Józefa Michalska, 78) Pelagja Michalska, 79) Władysław Michalski, 80) Franciszek Mąkowski, 81) Antoni Michalski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 82) Franciszek Machura — w Częstochowie, 83) Młyn Parowy w Zduńskiej-Woli, 84) Anna Michalska —w Sochaczewie, 85) Dominik Nowakowski, 86) Bronisława Nie­wiadomska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 87) Wincenty Niedźwiedzki— w Szadku, 88) Franciszek Maciejewski, 89) Józef Okrasa, 90) Jozef Olczyk, 91) Zofja Orłowska, 92) Jan Ostromęcki, 93) Karol Predel, 94) Ed­mund Pawłowski, 95) Antonina Pohl, 96) Jan Predel, 97) Magdalena Plucińska, 98) Marjan Piliński, 99) Kazimierz Piliński, 100) Bronisława Pilińska, 101) Stanisław Perkowski, 102) Henryk Przybylski, 103) Franciszek Piotrowski, 104) Ferdynand Pacelt, 105) Jan Pawlak, 106) Leońja Personówna, 107) Stanisław Pilczewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 108) Jó­zef Pilc—Ochraniew, 109) Adam Pilc—w Janiszewicach, pow. Sieradzkiego, 110) Helena Pietrzykowska, 111) Edmund Rezler, 112) Józef Rudnicki, 113) Adam Rybarkiewicz, 114) Jan Rozpędski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 115) Józef Rychlik —wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 116) Jozefa Rybarkiewicz, 117) Józef Sokołowski, 118) Zofja Stolarczyk, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 119) Szymon Smażyk—wieś Grabów, pow. Sieradzkiego, 120) Antoni Subczyński—Ochraniew, pow. Sieradzkiego, 121) Gustaw Szulc, 122) Karol Szymański, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 123) Władysław Sokol­ski-we wsi Krobanów, pow. Sieradzkiego, 124) Józef Sztama, 125) Kazi­miera Szubert, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 126) Jan Szokalski-Krobanów, 127) Ludwik Szczawiński, 128) Edward Stradowski, 129) Piotr Sobierajski, 130) Adam Świątecki, 131) Aleksander Ślubowski, 132) Franciszek Tegielski, 133) Stanisław Tarkowski, 134) Adolf Tyl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 135) Jan Twardowski—w Chodakach, pow. Sieradzkiego, 136) Ta­deusz Twardowski, 137) Marja Twardowska, 138) Tomasz Tosik, 139) Helena Ulman, 140) Wojciech Wojciszek, 141) Jan Westfal, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 142) Władysław Wawrzynkowski — w Sieradzu, 143) Józef Wagner, 144) Robert Welgusz, 145) Józef Wahl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 146) Teofil Woliwoda — Zygry, pow. Sieradzkiego, 147) Antoni Wi­dawski, 148) Władysława Wyczachowska, 149) Alojzy Wahl, 150) Antoni Wiśniewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 151) Wacław Wojciszewski - Wośnik, pow. Sieradzkiego, 152) Ludwika Wojciszewska-Wośnki, 153) Jan Wyrwas-Gajewniki, pow. Sieradzkiego, 154) Antoni Walczak, 155) ks. Władysław Wojtasik zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 156) Janina Świecka, Edmund Świecki, zamieszkali w Sieradzu, 158) Stanisław Zadworny, 159) Edgar Zajdel i 160) Jakób Zawadzki, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 2.850.000 mk., po­dzielonych na 570 udziałów po 5.000 mk. każdy, z kórych posiadają: 1) Jan Ambroziak, 2) Michał Bijaczyk, 3) Franciszek Bregier, 4) Jan Bryl, 5) Ignacy Formański, 6) Kiljan Grabski, 7) Ignacy Gabrjończyk, 8) Feliks Gadecki, 9) Władysław Gubański, 10) Antoni Jaruga. 11) Franciszek Latosiński, 12) Władysław Michalski, 13) Franciszek Mąkowski, 14) Antoni Michalski, 15) Franciszek Machura, 16) Franciszek Maciejewski, 17) Jan Osromęcki, 18) Karol Predel, 19) Antonina Pohl, 20) Jan Predel, 21) Marjan Piliński, 22) Franciszek Piotrowski, 23) Józef Pilc, 24) Jan Pawlak, 25) Leońja Personówna, 26) Stanisław Piliczewski, 27) Adam Pilc, 28) Helena Pietrzy­kowska, 29) Józefa Rybarkiewiewicz, 30) Zofja Stolarczyk, 31) Józef Sztama, 32) Adolf Tyl, 33) Tadeusz Twardowski, 34) Marja Twardowska, 35) Tomasz Tosik, 36) Władysław Wawrzynkowski, 37) Jan Wyrwas, 38) Antoni Walczak, 39) ks. Władysław Wojtasik, 40) Janina Świecka, 41) Jakób Zawadzki—po 1 udziale każdy, 42) Konstanty Ambroziewicz, 43) Apo­linary Barski, 44) Władysław Bednarek, 45) ks. Władysław Borek, 46) Sta­nisław Brzeziński, 47) Henryk Caspari, 48) Jan Czerkaski, 49) Kazimierz Derwalski, 50) Marja Derwalska, 51) Marcjanna Dąbrowska, 52) Franciszek Duszkiewicz, 53) Konrad Hoffman, 54) Juljusz Hesse, 55) Piotr Hajdas, 56) Adolf Jencz, 57) Antoni Jędrychowski, 58) Zofja Janowska, 59) Win­centy Kade, 60) Franciszek Kokowski, 61) Bolesław Kowalski, 62) Antonina Kowalska, 63) Stanisław Markiewicz, 64) Ignacy Matusiak, 65) Józefa Michalska, 66) Pelagja Michalska, 67) Anna Michalska, 68) Dominik Nowakowski, 69) Kazimierz Piliński, 70) Bronisława Pilińska, 71) Ferdynand Pacelt, 72) Adam Rybarkiewicz, 73) Kazimiera Szubert, 74) Ludwik Szczawiński, 75) Piotr Sobierajski, 76) Franciszek Tegielski, 77) Wojciech Wojciszek, 78) Józef Wagner, 79) Józef Wahl, 80) Teofil Waliwoda i 81) Stanisław Zadworny— po dwa udziały każdy, 82) Antoni Afek, 83) Wincenty Banachowski, 84) Walenty Birski, 85) Norbert Dąbrowski, 86) Donata Dąbrowska, 87) Jó­zef Finder, 88) Janina Formańska, 89) Władysław Jerke, 90) Władysław Kramołowski, 91) Antoni Kaczmarek, 92) Julja Lizjusz, 93) Józef Łuczywek, 94) Marja Macińska, 95) Wincenty Niedźwiecki, 96) Józef Okrasa, 97) Józef Olczyk, 98) Magdalena Plucińska, 99) Stanisław Perkowski, 100) Henryk Przybylski, 101) Edmund Rozler, 102) Józef Rychlik, 103) Jó­zef Sokołowski, 104) Szymon Smażyk, 105) Władysława Wyczakowska, 106) Aloizy Wahl i 107) Edgar Zajdol—po trzy udziały każdy, 108) Jakób Fiks, 109) Ludwik Jakubowski, 110) Adam Kołakowski, 111) Józef Kucner, 112) Antoni Michalski, 113) Zofja Orłowska, 114) Edward Stradowski, 115) Jan Twardowski, 116) Robert Welgusz, 117) Antoni Wisławski — po cztery udziały każdy, 118) Marjanna Barska, 119) Jerzy Dudaj, 120) Walerjan Formański, 121) Jan Finder, 122) Adam Fraszczyński, 123) Waw­rzyniec Frankowski, 124) Leon Grabski, 125) ks. Jan Hewelke, 126) Józef Kornacki, 127) Bronisława Niewiadomska, 128) Edmund Pawłowski, 129) Gu­staw Szulc, 130) Aleksander Slubowski—po pięć udziałów każdy, 131) Antoni Bednarek, 132) Marjanna Finder, 133) Stefan Kapuściński, 134) Józef Kra­sowski, 135) Józef Rudnicki, 136) Władysław Szokalski, 137) Jan Szokalski, 138) Stanisław Tarkowski, 139) Helena Ulman, 140) Jan Westfal, 141) Antoni Wiśniewski—po sześć udziałów każdy, 142) Andrzej Zaremba, Cielecki, 143) Jan Kałużewski, 144) Jan Rozpędzki, 145) Antoni Subczyński, 146) Karol Szymański—po siedem udziałów każdy, 147) Zofja Jarecka, 148) Wojciech Kochanowski, 149) Wincenty Krata, 150) Władysław Ka­sprzak—po osiem udziałów każdy, 151) Józef Fogel, 152) Wacław Wojciszewski — po dziewięć udziałów każdy, 153) Julja Czarnik, 154) Adam Świątecki—po dziesięć udziałów każdy, 155) firma „Młyn Parowy w Zduń­skiej-Woli", 156) Ludwik Wojciszewski — po dwanaście udziałów każdy. 157) Stanisław Hajdrych 15 udziałów, 158) Bronisław Chwaliński 16 udziałów; 159) Juljan Kornatowski i 160) Edmund Swiecki — po dwadzieścia udziałów każdy. Zarząd stanowią: 1) prezes Juljan Kornatowski, 2) wice­prezes Józef Pilc, 3) Władysław Kasprzak, 4) Jan Ostromęcki i 5) Stanisław Tarkowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. W imieniu firmy podpisują prezes zarządu lub jego zastępca oraz jeden z członków zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na czas nieograniczony aktem z d. 15 marca 1923 r., Nr. 327, sporządzonym w kancelarji notarjusza Rokossowskiego w Zduńskiej-Woli. 

Gazeta Świąteczna 1923 nr 2195

Paweł Kowalczyk był w r. 1915 w Newlu, w gub. witebskiej, w 64-ym pułku kazańskim. W roku 1916 został przeniesiony do innego pułku i wysłany na lińję bojową. Dotychczas niema o nim żadnej wiadomości. Ktoby o nim coś wiedział, niech będzie łaskaw zawiadomić Księdza Proboszcza w Borszczewicach przez Łask, o co prosi ludzi dobrej woli żona, Franciszka z Cichoszów Kowalczykowa.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2265

Antoni Bryl z Borszewic w gm. Bałuczu, wzięty do wojska rossyjskiego jako zapasowiec na wojnę w 1914 r , nie dał dotychczas żadnej wiadomości o sobie. Ktokolwiekby wiedział co o nim, proszony jest, żeby za zwrotem kosztów powiadomił Księdza Proboszcza par. Dobronia, poczta Pabjanice.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 2

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych na zwierzęta pociągowe w kw. II i III przez Starostwo Łaskie.
Karta ewidencyjna za Nr. 21026/IV, wyd. mieszk. wsi Borszewice, gm. Bałucz, Wlazło Andrzejowi.
Karta ewidencyjna za Nr. 21042, wyd. mieszk. wsi Borszewice, gm. Bałucz, Patorowi Grzegorzowi,
Łask, dnia 31 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów w Starostwie Łaskiem.
1) Karta ewidencyjna za Nr. 21039/IV, wystaw. dn. 14. VII. 24 r., wydana mieszkańcowi wsi Borszewice, gm. Bałucz, Franciszkowi Cichosz. — Odpis wystawiono 22. 3. 1926 r.
Łask, dnia 18 kwietnia 1926 r.
Kierownik Starostwa:
(—) Dychdalewicz

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 36

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 16 kwietnia 1926 r., niniejszem ob­wieszcza, że na skutek podania Marjanny Kowalskiej, zam. we wsi Borszewice, gm. Bałucz, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Józefa Kowalskiego, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Kowalskiego, męża petentki, a syna Macieja i Mar­janny z Majchrzaków, urodzonego w 1891 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Sędziejowicach, gm. Wola Wężykowa, pow, łaskim, obecnie niewiado­mego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opubliko­wania niniejszego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stefana Żeromskiego (dawn. Pań­skiej) 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego wyżej Józefa Kowalskiego posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 702/25.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 1

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ

ŁÓDZKIEGO,
L. p. 2015 d. 10.11 1928 r. L. B. P. 8022 Kółko Rolnicze w Borszewicach, pow. Łask.

Łowiec Polski 1929 nr 24

— Kłusownicy — mordercami. — Ś. p. Stanisław Wojewoda, mieszkaniec wsi Borysławice* w pow. łaskim wyszedł pewnego razu na pola, aby przyłapać kłusowników polujących bez zezwolenia. Chciał on w ten sposób udowodnić, że kierowane nań przez policję podejrzenia, są bezpodstawne i że kłusownictwem nie zajmuje się.
Ukryty w zagajniku Wojewoda spostrzegł dwóch uzbrojonych mężczyzn zmierzających w stronę lasu. Skoro przybliżyli się, poznał w nich Władysława Małka i Jana Stasiaka. Wtedy Wojewoda wyskoczył z ukrycia i rzucił się na jednego z nich, chcąc mu wyrwać dubeltówkę. Padł strzał, który jednak, na szczęście, nikogo nie zranił. Kłusownicy znani ze swej zaciekłości, wydali wspólne hasło ataku na wroga. Stasiak pierwszy natarł na Wojewodę, uderzając go fuzją w plecy. Gdy Wojewoda usiłował odeprzeć atak, Małek odstąpiwszy krok jeden, wymierzył ze swej dubeltówki i wystrzelił, raniąc Wojewodę w kręgosłup.
Strzał był niebezpieczny. Raniony upadł na ziemię, tracąc przytomność. A kłusownicy-zbrodniarze zbiegli.
W owym czasie przechodził lasem p. Antoni Bryła i słysząc strzał, udał się w kierunku, skąd dochodziło echo. W dwóch uciekających osobnikach i on poznał Małka i Stasiaka. O kilka kroków dalej znalazł Bryła rannego Wojewodę, który opowiedział mu, że to Małek go postrzelił, a Stasiak bił kolbą dubeltówki. Bryła dowlókł postrzelonego Wojewodę do poblizkiej wsi. Lekarz miejscowy zakwalifikował rannego natychmiast do szpitala, gdzie niebawem Wojewoda zmarł.
Zawiadomiona o wypadku policja aresztowała obydwu kłusowników-zbrodniarzy. Są to chłopcy, liczący zaledwie po lat 19. Stanęli oni przed sądem okręgowym pod zarzutem wspólnego zamordowania Wojewody.
Po zbadaniu świadków i po wysłuchaniu przemówień stron, sąd skazał Małka na 5 lat ciężkiego więzienia, Stasiaka zaś z powodu braku dowodów winy uniewinnił.
niezależnie od tego sąd zasądził powództwo cywilne na rzecz spadkobierców po zabitym.

*Borszewice?

Rozwój 1929 nr 323

I sosna się na coś przyda
W lesie, majatku Borszewice pod Łaskiem, znaleziono przed kilku dnimi trupa mężczyzny wiszącego na sośnie.
Dochodzenie celem ustalenia nazwiska samobójcy natrafiło na poważne trudności, z braku dokumentów, które mogłyby sprawę wyświetlić.
W rezultacie jednak ustalono, iż jest to niejaki Feliks Lubawski, ze wsi Gile, powiatu Łaskiego.
Lubawski przed niedawnym czasem otrzymał pokaźny spadek w gotówce, wypłacony mu przez rodzinę.
Z gotówką udał się do Łodzi, a stąd w towarzystwie przygodnej przyjaciółki do Warszawy, gdzie majątek roztrwonił.
Straciwszy spadek powrócił do rodzinnej wsi i bratu swemu oznajmił, o utraceniu spadku.
Po kilku dniach udał się nie mówiąc nikomu dokąd i w lesie pod Łaskiem popełnił samobójstwo.

Echo Łódzkie 1929 listopad

Śliska droga życia
zaprowadziła wieśniaka na sosnę.
Łódź. 20 listopada. Przed paru dniami w lesie borszewickim pod Łaskiem znaleziono zwłoki mężczyzny
wiszącego na sośnie.
Nazwiska samobójcy z powodu braku jakichkolwiek dokumentów osobistych trudno było ustalić.
Mimo dużych trudności kilkudniowe dochodzenie policyjne zagadkę wyświetliło. Samobójcą okazał się 27-letni Feliks Lubawski, mieszkaniec wsi Gile w powiecie łaskim.
Jak ustalono Lubawski przed paru miesiącami otrzymał w gotówce duży spadek po rodzicach, wypłacony mu przez jednego ze starszych braci. Lubawski od tego dnia zaczął hulać. Był w Poznaniu, przjechał stamtąd do Łodzi gdzie zamieszkał w hotelu u boku pięknej przyjaciółki.
Ta namówiła go na podróż do Warszawy. W stołecznych nocnych lokalach rozrywkowych spadek szybko stopniał, (a)* naiwny wieśniak pewnego poranka znalazł się bez pieniędzy i bez przyjaciółki która skradła mu ostatni tysiąc złotych. Wtedy dopiero przyszło opamiętanie. Lubawskiego zaczęły trawić wyrzuty sumienia.
Skruszony wieśniak powrócił do rodzinnych stron i zatrzymał się u brata zamieszkałego w Gilach, któremu na wstępie oświadczył, że spadek po rodzicach roztrwonił do ostatniej złotówki.
Następnego ranka wyszedł z domu i w odległości 6 kilometrów od wsi Gile**, w lesie Borszewickim Lubawski pod wpływem żalu po straconych pieniądzach powiesił się na pasku.

*dopisek autora bloga
**Bilew?

 Ziemia Sieradzka 1929 grudzień

Krótki rys historyczny
powstania parafji i nowej Świątyni w parafji Borszewice, dekanatu Łaskiego.
Na północno-zachodnim krańcu djecezji Łódzkiej znajduje się parafja Borszewice, bezpośrednio granicząca z parafjami miasta przemysłowego Zduńska Wola i starożytnych miast: Łask i Szadek. Borszewice niegdyś należały do Arcybiskupstwa Gnieźnieńsko-Poznańskiego. Już w połowie siedemnastego wieku została tu utworzona parafja, która podlegała władzy i administracji księdza prałata kustosza kolegjaty łaskiej, aż do zniesienia takowej przez rząd zaborczy.
Pierwotnie parafja Borszewice posiadała kościoły drewniane, ostatni zaś drewniany kościół był wybudowany w 1795 kosztem i staraniem ks. prałata i Oficjała Gnieźnieńskiego ks. Michała Kociełkowskiego, pod wezwaniem od początku Św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Mikołaja. Kościół ten był aż do 1892 roku.
Dnia 1 sierpnia 1892 r. w samo południe kościół ten spalił się od pioruna. Proboszczem wtedy był młody i energiczny ks. Józef Komorowski, który pasterzował w Borszewicach przez 10 lat t. j. od 1891 do 1901 roku. Jego pasterzowanie było najcięższe w Borszewicach, bodaj dlatego, że taka straszna kara dotknęła parafję Borszewice. Zakrzątnął się ks. Komorowski energicznie około budowy nowej świątyni. Aczkolwiek miał wiele trudności i niezrozumienia ze strony niektórych parafjan, jednak tego samego 1892 roku miał plany już gotowe na nową świątynię, a w 1893 roku plany te zostały zatwierdzone przez władze duchowne i wszystkie instytucje władzy państwowej. Plany te sporządził inżynier budowniczy p. Szretter z Piotrkowa.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 11

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 17 stycznia 1931 roku zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Bryla, syna Walentego

Agnieszki z Krzykowskich, urodzonego w dniu 14 marca 1880 roku w Borszewicach, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w prze­ciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzy by wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Bryla, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Bryl był sta­łym mieszkańcem kolonji Osmolin, gm. Zduńska Wola, pow. sieradzkie­go. Nr. spr. Z. I. J. 494/30.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2632 Kółko Rolnicze w Borszewicach, pow. Łaski, z dn. 20. I. 1931 r. L. BP. II. 1a/31.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 23

OGŁOSZENIE.
Sąd Grodzki w Łasku na mocy art. 94 Ust. 3. Prawa wekslowego wzywa posiadacza weksli, wystawionych in blanco na sumy: 1) 200 zł. przez Michała Pietrzaka z kol. Bałucz z żyrem Stefana Bonikowskiego, 2). 400 zł. przez Jana Pilarskiego z Wólki-Bałuckiej, 3) zł. 300 przez Stanisława Trzcińskiego z kol. Borszewice, 4) zł. 100 przez Stanisława Jelińskiego z kol. Borszewice — wszyscy z gm. Bałucz. pow. łaskiego, aby w ciągu 60 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się do Sądu Grodzkiego w Łasku i okazał te weksle pod rygorem uznania za umorzone.
Sędzia Grodzki:
(—) Wawrzyński.
Sekretarz Sądu:
(—) Kobylański.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 4

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Józefa Pawlaka, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Borszewice, gm. Bałucz, pow. łaskiego, zapisanego w tabeli likw. pod. Nr. 16, stanowiącego własność Filipa i Anny małż. Stasiaków.
Nieruchomość ta składa się z 12 mórg 225 prętów ziemi ornej niedrenowanej, w trzech działkach, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 23 listopada 1932 r.: 1) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego, 2) chlewu z desek, 3) obory murowanej, mieszczącej także stajnię i spichrz, wraz z przybudowaną sieczkarnią z desek, 4) stodoły z desek, wraz z przybudowanemi 4 przystawkami z desek; przyczem do Filipa i Anny małż. Stasiak należy tylko połowa domu i stodoły od strony zachodniej, połowa obory od strony północnej. Na powyższej osadzie znajduje się studnia czerpana, rośnie 32 drzewka owocowe, 100 drzew dzikich, kilkanaście krzaków, oraz znajduje się także następujący inwentarz żywy i martwy, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia: 1 wałach, 1 krowa, pług jednoskibowy, 1 brona drewniana, 1 sprężynówka, 1 sieczkarnia, 1 wialnia i 1 wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipotecznej nie posiada, sprzedaży z licytacji publicznej podlegają prawa dłużnika Filipa Stasiaka do połowy
tej nieruchomości i 1/4 wymienionych budynków, oraz obciążona jest: 1) długami w kwocie zł. 1.060.— z %% i kosztami na rzecz Józefa Pawlaka i 2) zaległemi podatkami w kwocie zł. 165 gr. 63.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 3.500.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 350.—, oraz przedłożyć świadectwo na prawo nabywania osad właściańskich.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów Dz. Ust. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:

(—) Ignacy Hermanowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 15

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbę­dzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrow­skiego Nr. 5, na żądanie Józefa Pawlaka, sprzedaż z publicznej licy­tacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Borszewice, gm. Bałucz, pow. łaskiego, zapisanego w tabeli likw. pod Nr. 16, stanowiącego własność Filipa i Anny małż. Stasiaków.
Nieruchomość ta składa się z 12 mórg 225 prętów ziemi ornej niedrenowanej, w trzech działkach, oraz następujących budynków, szcze­gółowo wymienionych w opisie z dnia 23 listopada 1932 r.: 1) domu mieszkalnego, murowanego, parterowego, 2) chlewu z desek, 3) obory murowanej, mieszczącej także stajnię i spichrz, wraz z przybudowaną sieczkarnią z desek, 4) stodoły z desek, wraz z przybudowanemi 4 przystawkami z desek; przyczem do Filipa i Anny małż. Stasiak należy tylko połowa domu i stodoły od strony zachodniej, połowa obory od strony północnej. Na powyższej osadzie znajduje się studnia czerpana, rośnie 32 drzewka owocowe, 100 drzew dzikich, kilkanaście krzaków, oraz znajduje się także następujący inwentarz żywy i martwy, stanowiący
nieruchomość z przeznaczenia: 1 wałach, 1 krowa, pług jednoskibowy, 1 brona drewniana, 1 sprężynówka, 1 sieczkarnia, 1 wialnia i 1 wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipotecznej nie posiada, sprzedaży z licytacji publicznej podlegają prawa dłużnika Filipa Stasiaka do połowy tej nieruchomości i 1/4 wymienionych budynków, oraz obciążona jest: 1) długami w kwocie zł. 1.060 z % % i kosztami na rzecz Józefa Pawlaka i 2) zaległemi podatkami w kwocie zł. 165 gr. 63.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł, 3.500, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 350, oraz przedłożyć świadectwo na prawo nabywania osad włościańskich.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Ust. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywilnego sądu okręgow ego w Łodzi. Do akt Nr. 394/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
2. Borszewice, obejmującą: wieś Borszewice, folwark Borszewice poduchowne, Kopyść - łąki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 10 marzec

Zduńska Wola
KRWAWA WALKA GAJOWEGO ZE ZŁODZIEJAMI.
W Nadleśnictwie Szadek rewirze Borszewice od pewnego czasu wzmogła się kradzież drzewa, to też gajowy Wojciech Lor zmuszony był nieco częściej przeprowadzać patrole szczególniej nocne.
W tych dniach gajowy obchodząc rewir nocą spotkał kilku złodziei leśnych zajętych kradzieżą sągów.
Lor nadszedł znienacka złodziei i usiłował choć jednego zatrzymać. Pomimo groźby użycia broni przez gajowego, złodzieje rzucili się nań z siekierami w rękach. Otoczony przez złodziei Lor wezwał ich do zaniechania oporu co pozostało bez skutku. Napastnicy nacierali nadal. Wówczas Lor działając w obronie własnej zrobił użytek z broni. Padły z dubeltówki 2 strzały i 2-ch napastników padło na ziemię. Pozostali rzucili się do ucieczki. Gajowy zaalarmował pobliskie władze.
Powiadomiono też niezwłocznie odnośny posterunek pol. powiatowej. Jeden z osobników postrzelony przez gajowego Lora został zabity. Ładunek grubego śrutu rozniósł mu czaszkę. Zabitym okazał się 18-letni Stanisław Adamkiewicz. Drugi ze złodziei, niejaki 30-letni Antoni Owczarek został postrzelony w klatkę piersiową: Owczarka w stanie groźnym przewieziono do szpitala pow. w Łasku. Zarówno zabity Adamkiewicz jak i postrzelony Owczarek pochodzili spod Zd. Woli i byli zawodowymi złodziejami. Policja prowadzi energiczne dochodzenie w celu wykrycia zbiegłych złodziei.

 Orędownik 1935 nr. 110

Profanacja zwłok. W dniu 8 maja na cmentarzu w Borszewicach, gm. Bałucz zostały wykopane zwłoki Jana Wdowickiego ze wsi Kłady, gm. Zduńska Wola, ze zwłok oprócz bielizny ściągnięto całkowicie ubiór. Jak się okazało czynu tego dokonała rodzina z zemsty, na tle procesu o majątek.


Dziennik Łódzki 1969 nr 178


W Borszewicach pow. Łask przy naprawie linii telefonicznej, przewrócił się drewniany słup, który przygniótł H. Jeziorskiego z UPT Sieradz. H. Jeziorski poniósł śmierć.

Dziennik Łódzki 1970 nr 86

Kronika wypadków
W Borszewicach, pow. Łask od iskry z komina spaliły się 4 stodoły, obora i szopa. Straty wynoszą ok. 120 tys. zł. Poszkodowani są czterej gospodarze.


Dziennik Łódzki 1975 nr 106


W Boszewicach Cmentarnych pow. Łask wybuchł pożar, który strawił całkowicie lub częściowo dobytek 10 miejscowych gospodarzy. Zbiorowy pożar zanotowano wczoraj również w Piotrowie pow. Poddębice. Tu ogień objął zabudowania 4 właścicieli. Bliższych danych o obu pożarach nie udało nam się do chwili zamknięcia gazety uzyskać.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza