-->

wtorek, 28 maja 2013

Łążki

Zajączkowski: 
Łążki-pow. poddębicki
1) 1398 PKŁ I, 5636: Lanszki - Nicolaus Banos de L. 2) 1400 PKŁ II, 6454; Loszki- Maczco et Skarbco heredes de L.
3) XVI w Ł II, 359, 460: Lazkj, Lanczkj - villa, par. Leźnica Wielka, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 4) 1576 P. 70: Lansky - wl. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 5) XIX w. SG V, 639: Łążki - wś i folw., par. jw., gm. Gostków, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Łąźki, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 11 dymów.


Czajkowski 1783-84 r.
Łęski, parafia leznica wielka (leźnica wielka), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: 4 części, pierwsza część Krzęciwski, druga Opęchowski, trzecia Rączynski, czwarta Rodziątkowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łążki, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Leźnica, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 81, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Łążki, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Leźnica Wielka, odl. od Łęczycy w. 9; wś dm. 2, mk. 26; folw. dm. 5, mk. 42. W 1827 r. 16 dm., 81 mk. Według Towarz. Kred. Ziems. folw. Ł. rozległy mr. 400: grunta orne i ogrody mr. 363, łąk mr. 14, lasu mr. 8, nieużytki i place mr. 15, bud. z drzewa 16, płodozmian 10-polowy. Br. Ch.

Spis 1925:
Łążki, kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 167. Mężczyzn 87, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 167. Podało narodowość: polską 167.

Wikipedia:
Łążki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 79

(N. D. 1542) Podpisany Patron zawiadamia i ogłasza: iż na mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie między Karolem Krapacz dziedzicom dóbr Modrzewka w Okręgu Piotrkowskim położonych, jako ojcem i głównym opiekunem nieletniej swéj córki Kamilii Krapacz na rzecz tejże działającym, we wsi Łążki Ogu Łęczyckim zamieszkałym, oraz Antonim Zalewskim obywatelem we wsi Dzierżązny Ogu Zgierskim zamieszkałym, jako przydanym opiekunem powyższej nieletniej, przez Karasińskiego Patrona stawającymi z jednej, a SSmi po niegdy Andrzeju Reszkowskim pozostałemi a mianowiciem Karolem Rudziątkowskim Komornikiem Sądowym, jako głównym opiekunem nieletniego Kwiryna Reszkowskiego w M. Okręgowem Łęczycy, Stanisławem Wyrzykowskim właścicielem części na wsi Sniatowej jako przydanym opiekunem powyższego nieletniego w tejże wsi Sniatowej zamieszkałym Maryanną z Reszkowskich Chajęcką nieletnią w assystencyi męża swego nieletniego Stanisława Chajęckiego działającą, czyli obojgiem małż. Chajęckiemi, usamowolnionemi w osobie ich Kuratora Franciszka Leznickiego dziedzica części Sniatowej, tamże wszystkiemi w Okręgu Łęczyckim zamieszkałem. Bogusławskiego Adwokata za obrońcę ustanowionego mającemi z drugiej strony zapadłymi, 1 go wyroku z d. 13 (25) Listopada 1852 r. opinią co do niepodzielności, oszacowanie i sprzedaż połowy wsi Łązki lit. A. nakazującego, 2 go wyroku z d. 12 (24) Lutego 1853 r. opinią co do niepodzielności w naturze i oszacowanie powyższej wsi zatwierdzającego.
DOBRA ZIEMSKIE
a raczej połowa wsi Łążki litera A. w Okręgu Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położone do SS-ów wyżej wyrażonych należne, składające się: a) z dworu drewnianego b) z domu drewnianego zwanego czworaki, c) obory drewnianej, d) stajni, e) stodoły, f) chałupy dwojaki zwanej, g) stodoły, h) gruntu, i) zarośli czyli krzaków, oraz innych przedmiotów w taksie szczegołowo opisanych której to połowy wsi ogólna wartość przez taxę wykryte, i za cenę do rozpoczęcia licytacyi służyć mająca wynosi rs. 3553 k. 40 sprzedaną zostanie przez licytacją publiczną sądową w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Warszawie pod N. 549 przed W. Komosińskim Sędzią delegowanym tegoż Trybunału odbyć się mającą.
Termin do drugiej publikacyi a zarazem przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został w d. 13 (25) Kwietnia r. b. godzinę10 z rana.
Warunki i taxę przejrzeć można w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydz. III i u Karasińskiego Patrona w Warszawie pod N. 590 mieszkającego
Warszawa d. 25 Marca (6 Kwiet.) 1853 r.
Karasiński Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 181

(N. D. 4068) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Ogłasza, że z powodu nastąpionej śmierci:
2. Teressy z Kietlińskich Radziątkowskiej wdowy wierzycielki summy zł. 11000 czyli rs. 1650 na dobrach Łązki lit. A. w Ogu Zgierskim w dz. IV, pod N. 2 - i.
3. Franciszki z Radziątkowskich Reszkowskiej wierzycielki summy zł. 6000 czyli rs. 900 na tychże dobrach Łązki A. w dziale IV pod N. 3 lokowanej.
Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza termin na d. 18 (30) Listopada r. b. 1854 i wzywa wszystkich interessentów do spadków tych prawo mających aby się w tym terminie w Kancellaryi hypotecznej w Warszawie przу ulicy Miodowej w Gmachu Rządowym exystującej z dowodami pod prekluzyą stawili.
Masłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 138

(N. D. 3172) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni: iż na żądanie Teressy z Wyrzykowskich Sulczewskiej po Alexandrze Sulczewskim Burmistrzu miasta Poddębic pozostałej wdowy, w Warszawie pod N. 172, Pelagii Łudosławy Matyldy trzech imion z Zielińskich Morawskiej Mikołaja Morawskiego Porucznika Artyleryi wojsk CESARSKO-Rossyjskich małżonki, w assystencyi i z upoważnienia męża czyniącej, czyli obojga małżonków Morawskich pod Nr. 557 i Juljana Czechowicza obywatela w Warszawie pod Nr. 524 zamieszkałych, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu i całego postępowania subhastacyjnego u Józefata Magnuskiego Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie przy ulicy Podwal pod N. 523 obrane mających, w poszukiwaniu summ rs. 300 z większej summy rs. 540 pochodzącej, z procentem prawnym od d. 12 (24) Czerwca 1857 r. dla Teressy z Wyrzykowskich Sulczewskiej, rs. 1500 dla Pelagii-Łudosławy-Matyldy trzech imion z Zielińskich Morawskiej z procentem od d. 12 (24) Czerwca 1858 r. i rs. 600 z procentem od d. 10 (22) Listopada 1856 r. dla Juljana Czechowicza oraz kosztów exekucyjnych od Franciszka-Xawerego-Mikołaja trzech imion Piaskowskiego obywatela i właściciela dóbr Łążki części lit. B. C. w tychże dobrach Okręgu i Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej zamieszkałego. Protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w d. 2 (14) Maja 1860 r. sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE
Łążki część lit. B. C. w Ogu i Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej pod jurisdykcyą Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w gminie własnej Łążki parafii Leźnica Wielka położone, prawem własności do exekwowanego dłużnika Franciszka-Xawerego-Mikołaja 3ch imion Piaskowskiego należące, i w posiadaniu tegoż zostające, poszukiwanemi wierzytelnościami hypotecznie obciążone.
Ogólna rozległość tych dóbr uważając sposobem przybliżonym jest włók miary nowopolskiej około sześciu czyli diesiatyn 92 sażeni 586.
System prowadzenia gospodarstwa jest trzypolowy. Gleba ziemi jest klassy II. i III. żytnia w małej tylko ilości pszenna.
Zabudowania są następujące:
1. Dwór z drzewa zbudowany tynkowany o jednym kominie murowanym słomą kryty.
2. Stodoła z drzewa o dwóch klepiskach bez drzwi i dachu.
3. Obory o jedynastu drzwiach nowobudujące się.
4. Stajnia z drzewa słomą kryta.
5. Chałupa czworaki z drzewa w słupy zbudowana
6. Chałupa druga czworaki z drzewa, przy pierwszej w obu szczytach obórki z drzewa przystawione, przy drugiej wzrąb na obórkę bez dachu, każda o jednym kominie murowanym pod dachem słomianym.
7. Chałupa trzecia z drzewa dwojaki słomą kryta, przy tej również obórka z drzewa przystawiona.
8. Sklep czyli dół na kartofle.
Józef Szymański, Karol Piętro, Mateusz Kuźniarek, komornicy którzy za pomieszkanie i przysiewek po trzy składy każdego zboża na gruncie dworskim odrabiają w tydzień po dni 3.
Nadto dwór utrzymuje jednego parobka, fornala pastucha którym dwom pierwszym po rs. 15, a ostatniemu rs. 7 k. 50 rocznie opłaca i, są na stole dworskim.
Dochód propinacyi z karczmy na gruncie dóbr Łążki lit. A. będącej jest wspólny dla dziedzica dóbr Łążki lit. B. C.
Exekwowany dłużnik za kontraktem przed Kurzykowskim Rejentem Okręgu Łęczyckiego w roku bież. zawartym Marcinowi i Maryannie małż. Jabłońskim z Woźnik oddał w zastaw włókę gruntu po morgów 10 w każdym polu, w procencie od kapitału rs. 1050 poczynając od ś. Wojciecha r. b. na lat trzy.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Józefata Magnuskiego Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod N. 523 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancellaryi Trybunału tutejszego w Wydz. I. złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Antoniemu Bader Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w m. Łęczycy urzędującemu na ręce własne d. 21 Maja (2 Czerwca) 1860 roku.
2. Wincentemu Suligowskiemu Wójtowi gminy Łążek w m. Parzęczewie Ogu Zgierskim Gubernii Warszawskiej urzędującemu na ręce Antoniego Gabryelewicz jego zastępcy d. 21 Maja (2 Czerwca) 1860 r.
Wniesione do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie d. 28 Maja (9 Czerwca) 1860 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej, wpisane zostało.
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków przedaży odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod N. 549 o godzinie 10 z rana d. 2 (14) Września 1860 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Józefat Magnuski Adwokat przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa dnia 8 (20) Czerwca 1860 r.
Radca Dworu, Zgórski
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej, w Warszawie dnia 8 (20) Czerwca 1860 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Dziennik Powszechny 1861 nr 45

(N. D. 5219) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie. Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Teressy z Wyrzykowskich Szulczewskiej po Aleksandrze Szulczewskim burmistrzu miasta Poddębic pozostałej wdowy w Warszawie pod N. 343, Pelagii-Ludosławy-Matyldy 3ch imion z Zielińskich Morawskiej Mikołaja Morawskiego porucznika altylerji wojsk CESARSKO-Rosyjskich małżonki w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej, czyli obojga małżonków Morawskich w Warszawie pod N. 657 i Juljana Czechowicza obywatela w Warszawie pod Nrem 307 lb zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Józefata Magnuskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 523 mieszkającego obrane mających w poszukiwaniu sum: rsr. 300 z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1857 roku Teresie z Wyrzykowskich Szulczewskiej rsr. 1500 z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1858 r. Pelagii-Ludosławie-Matyldzie 3ch imion z Zielińskich Morawskiej, rsr. 600 z procentęm 5% od dnia 10 (22) Listopada 1856 r. Julianowi Czechowicz od Franciszka-Ksawerego-Mikołaja 3ch imion Piaskowskiego obywatela właściciela dobr Łążki część lit. В. C. w Okręgu i Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położonych w tychże dobrach zamieszkałego przynależnych, protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 1 (13) Marca 1861 roku sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały: DOBRA ZIEMSKIE Łążki część В. С w Okręgu i Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej pod jurysdykcją Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w gminie własnej Łążki parafii Leźnica Wielka położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Franciszka-Ksawerego-Mikołaja 3ch imion Piaskowskiego należąca, poszukiwanemi wierzytelnościami hypotecznie obciążona, i w posiadaniu samego dłużnika Piaskowskiego będące, zaś w dzierżawnem posiadaniu Anny z Piaskowskich Cesielskiej za kontraktem przed Cochockim Rejentem Okręgu Zgierskiego w dniu 18 (30) Października 1860 r. zawartym za cenę dzierżawną za lat trzy umówioną i opłaconą w ilości rs. 450, zostawać mające w sposobie przybliżonym rozległości włók miary nowopolskiej około sześciu czyli dziesiatyn 92 sażeni 586 mające. Na gruncie tych dóbr egzystują następujące zabudowania: 1. Dwór z drzewa w węgieł zbudowany, tynkowany słomą kryty o jednym kominie murowanym. 2. Stodoła z drzewa w węgieł postawiona słomą kryta. 3. Spichlerek z drzewa w węgieł postawiony słomą kryty, obecnie na stajnią obrócony. 4. Budynek z drzewa w słupy postawiony okrokwiony bez łat i dachu, niedokończony. 5. Dół w ziemi wykopany ziemią przykryty wewnątrz drzewem wyłożony. 6. Dom z drzewa w węgieł zbudowany słomą kryty o jednym kominie murowanym. 7. Stodoła z drzewa w słupy postawiona słomą kryta. 8. Chlewek z drzewa słomą kryty. Przed domem pod Nr. 6 opisanym jest drzew fruktowych sztuk 11 o podał w ogrodzie. 9. Studnia drzewem cembrowana 10. Chałupa z drzewa w węgieł postawiona słomą kryta, o jednym kominie murowanym w szczytach której są przystawione chlewiki słomą kryte. 11. Chałupa z drzewa w słupy zbudowana o jednym kominie murowanym. 12. Chałupa z drzewa postawiona słomą kryta komin murowany mająca, przy której chlewek z drzewa słomą kryty jest przystawiony. Włościan zaciężnych w dobrach tych niema, jedynie są komornicy to jest Józef Szymański, Mateusz Piekarczyk i Karol Pięta, którzy odrabiają po dni trzy, pieszo w tydzień za pomieszkanie i za przysiewek po trzy składy każdego zboża na gruncie dworskim, oraz po jednym dniu tłuki do żniwa tudzież Marcin Pięta, który odrabia dzień jeden za trzy składy na kapustę, kartofle i jeden zagon na len. Nadto dwór utrzymuje jednego parobka fornala i pastuchę, którym dwom pierwszym po rs. 15, a ostatniemu po rs. 7 kop. 50 rocznie opłaca i są na stole dworskim. W dobrach tych s ą trzy sadzawki wodą napełnione, karczma z drzewa zbudowana na gruncie dóbr Łążki lit. A. będąca, w której jest Marcelli Ekert propinator za umową z Sobockim dziedzicem dóbr Łążki lit. o, zawartą na rok jeden poczynając od S. Wojciecha r. b. z której rocznie rs. 75 opłaca, a dochód tej propinacji jest wspólny i dziedzica dóbr Łążki część lit. В. C. W dobrach tych, Marcin i Marjanna małżonkowie Jabłońscy mający mieszkanie w jednej z powyżej opisanych chałup mają w zastawie, włókę gruntu po morgów 10, w każdym polu na lat trzy za kontraktem przed Kurzykowskim Rejentem Okręgu Łęczyckiego zawartym. Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u dyrygującego sprzedażą Józefata Magnuskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie, pod Nr. 523 przy ulicy Podwal mieszkającego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą. Zajęcie w kopiach doręczone zostało: 1. W. Antoniemu Bader Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Łęczyckiego w mieście Łęczycy urzędującemu, na ręce własne. 2. Antoniemu Holbroig Wójtowi gminy Łążek do której wieś Łążki część lit. В. C. w Okręgu Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położona należy, w mieście Łęczycy Okręgu Łęczyckim Gubernii Warszawskiej urzędującemu na ręce własne, obudwom dnia 13 (26) Marca 1861 r. Wniesione do księgi wieczystej zajętych i zaaresztowanych dóbr Łążki część lit. B.C. w Okręgu Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położonych, dnia 23 Marca (4 Kwietnia) 1861 roku a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało. Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod N. 549 o godzinie 10 z rana dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1861 r. Sprzedażą dyrygować będzie Józefat Magnuski Adwokat którego zamieszkanie jest wyżej wskazane. Warszawa dnia 5 (17) Kwietnia 1861 r Radca Dworu, Zgórski. Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie dnia 6 (18) Kwietnia 1861 r. Radca Dworu, Zgórski. Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr ziemskich Łążki lit. В. C. w Powiecie Łęczyckim położonych w dniach 29 Maja (10 Czerw.) i 12 do (24) Czerwca i 26 Czer. (8 Lipca) 1861 r. termin przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na dzień 11 (23) Sierpnia 1861 r. godzinę 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie, gdy jednak termin ten spełzł bezskutecznie i przygotowawcze przysądzenie dóbr Łążek lit. B. C. jak to świadectwo Pisarza Trybunału z dnia.B Października (7 Listopada) 1861 r. przeko26wa odbytem nie zostało, wówczas Józefa Cinyocka wdowa obywatelka w Warszawie w domu Nr. 1531a zamieszkała, zamieszkanie zaś prawne do tej subhastacji u Ksawerego Chraszczewskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Warszawie w domu Nr. 1768 mieszkającego obrane mająca odktórej tenże Patron w obronie stawać i subhastacją dóbr tych popierać będzie, wierzycielka hypoteczna sumy rs. 1000 z procentem 5% od dnia 2(14) Stycznia 1860 r. od sumy rs. 900 przypadającym na dobrach Łążki lit. В. C. w Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położonych z mocy aktu urzędowego dnia 2 (14) Stycznia 1856 r. przed Janem Jasińskim Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej na jej rzecz zeznanego ubezpieczonej, doręczyła dnia 12 (24) Września 1861 r. nakaz subhastacyjny Franciszkowi Ksaweremu Mikołajowi trzech imion Piaskowskiemu dłużnikowi i zarazem dóbr subhastowanych Łążek lit. В. C. właścicielowi, przez Jana Gąsowskiego, woźnego Sądu Apelacyjnego, a następnie dnia 31 Października (12 Listopada) 1861 r. zyskała wyrok Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie subrugujący ją w miejsce Teresy z Wyrzykowskich Szulczewskiej wdowy, Pelagii Ludosławy. Matyldy 3imion z Zielińskich Morawskiej Mikołaja Morawskiego małżonki w assystencji i za upoważnieniem męża działającej, i Juliana Czechowicza obywatela do dalszego popierania subhastacji dóbr Łążki В. C. w Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej położonych od tego na czem stanęło pod tymczasową egzekucją, i termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Łążki lit. В. C. na dzień 8 (20) Grudnia 1861 r. godzinę 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana odbyć się mającego wyznaczający. Popierająca sprzedaż, wierzycielka Cichocka w terminie przygotowawczego przysądzenia postąpi za dobra Łążki lit. В. C. sumę rs. 2500 z zastrzeżeniem podwyższenia tego licytum do 2/3 części szacunku przez biegłych wykryć się mającego. Warszawa d. 7 (19) Listopada 1861 r. Radca Dworu, Zgórski.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 285

Pożary.
D. 5-go b. m. na folwarku Łążki, w pow. łęczyckim, należącym do p. Feliksa Sobolskiego, zgorzały budynki gospodarskie wraz z krestencją, maszyny i narzędzia rolnicze.
Straty wynoszą kilka tysięcy rubli. Ogień wznieciła zapewne iskra z lokomobili przy młóceniu zboża.  


Gazeta Świąteczna 1912 nr 1629

Z pod Łęczycy otrzymaliśmy następujące sprawozdanie: W niedzielę Wielkanocną po zachodzie słońca zorza była jeszcze jasna, od dołu były chmury, a wyżej niebo czyste. Marjanna Gierowska we wsi Łążkach wychodziła właśnie z domu z mężem i dziećmi. Spójrzała na niebo, a tu sunie się ponad temi chmurami na jasnej zorzy z góry na dół jakaś gałka świecąca i znika w powietrzu. Gałka była duża jak trzy razem jasne gwiazdy, od wierzchu węższa i bardziej świecąca, u doła szersza i mniej jasna. Przeleciawszy, pozostawiła po sobie ślad wązki. jakby jaką rózgę, jaśniejsza od zorzy. Mówiłem właśnie pacierz wieczorny, gdy wtem Gierowscy zawołali mię, abym popatrzył na to zjawisko. I patrzyłem na ten ślad jasny, póki nie znikł. Zpoczątku był, jak wspomniałem, wązki, potem tworzyły się na nim grubsze miejsca, jakby stawy kolan; posunął się bliżej chmur na dół i znikł w tem miejscu, gdzie w lutym słońce zachodzi. Trwał kilka minut; było to o pół do 8-ej. M. Zd.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 95

O zaginionych
III wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 1453 U. P. C. i postanowienia sądu z d. 25 października 1922 r. oraz zgodnie z prośbą Anny Urbaniakowej, zam. we wsi Łęczki, gm. Gostków, pow. Łęczyckiego, poszukuje męża proszącej Stanisława Urbaniaka, który w 1914 r. powołany został do wojska rosyjskiego i dotychczas nie powrócił.
Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu wspomnianego Stanisława Urbaniaka, proszony jest zawiadomić o tem sąd okręgowy w Łodzi przy ul. Pańskiej Nr. 115 (pokój Nr. 30) do sp. Nr. Z. 385/22.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 23

OBWIESZCZENIE,
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, rewiru I-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 17 lutego 1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Stefana Graczyka, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Łążki, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Stanisława i Józefy małż. Czaplińskich.
Nieruchomość ta składa się z dwóch działek ziemi, oznaczonych Nr. Nr. 16 i 17, o łącznej powierzchni 10 mórg ziemi ornej, niedrenowanej, szczegółowo wymienionej w opisie z dnia 7 października 1932 roku. Na działkach tych zabudowań niema, tylko na działce Nr. 17 rośnie jedna grusza.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Kaliszu pod nazwą „majątek Łążki A. B. C.". pow. łęczyckiego, zostanie sprzedana w całości, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniem w kwocie zł. 3.000.— z %% i kosztami oraz 2) zaległemi podatkami w wysokości zł. 335 gr. 05.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej złotych 4,500.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 450.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik
(—) Ignacy Hermanowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 96

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, re­wiru I-go, urzędujący w m. Łodzi przy ul 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 17 lutego 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskie­go Nr. 5, na żądanie Stefana Graczyka, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Łążki, gm. Gostków, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Stanisława i Józefy małż. Cza­plińskich.
Nieruchomość la składa się z dwóch działek ziemi, oznaczonych Nr. Nr. 16 i 17, o łącznej powierzchni 10 mórg ziemi ornej, niedrenowanej, szczegółowo wymienionej w opisie z dnia 7 października 1932 ro­ku. Na działkach tych zabudowań niema, tylko na działce Nr. 17 rośnie jedna grusza:
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Kaliszu pod nazwą „ma­jątek Łążki A. B. C", pow. łęczyckiego, zostanie sprzedana w całości, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniem w kwocie zł. 3.000 z %% i kosz­tami oraz 2) zaległemi podatkami w wysokości zł. 335 gr. 05.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 4.500, a zamie­rzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie zł. 450.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla sądów — Dz. Urz. 2/17), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt. Nr. 1848/32 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
10. Łążki, obejmującą: wieś Łążki, kol. Łążki, wieś Powodów Stary.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1969 nr 82


W Łążkach, pow. Poddębice potrącony został przez samochód 60-letni F. Grzelak. Zmarł on w szpitalu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza