-->

niedziela, 5 maja 2013

Adolfów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Adolfów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 61, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Adolfów, kol. nad rz. Pisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice, ma 84 mk., 130 morg. W r. 1827 było 6 dm. 61 mk.

Spis 1925:
Adolfów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 25, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27, ewangelickiego 21. Podało narodowość: polską 48.

Wikipedia:
Adolfów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Nazwa wsi pochodzi od imienia dziedzica dóbr Chorzeszowa Adolfa Starzyńskiego. Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Kolonia Adolf.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 249

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE. Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądanych regulacyy nowey hypoteki niżey wyrażonych nieruchomości, uwiadamia interessentów, że takowe odbywać się będą w terminach następniących: 1) Placu trzech morgowego z domem wmieście Zdońskiey Woli, przy ulicy Juliusza pod Nrem 170 do Józefa May należnego dnia 29 Grudnia roku bieżącego. 2) Osady z półszostey morgi gruntu w kolonii Adolfów z budynkami składaiącéy się się pod Nr. 4 położonéy, Gotlieba Merkling własney, dnia 30 Grudnia r. b. 3) Młyna w wsi Chorzeszowie z gruntem morg 36, prętów kwadratowych 197 z domem, stodołą i oborą położonego, Marcina Gayzler własnością będącego, dnia 31 Grudnia r. b. Wzywa ich przeto, aby do takowych osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego w terminie wyżey wyrażonym, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeśliby właściciel wywołaney nieruchomości w terminie do regulacyi nie stawił się tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 zł. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. — Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia 31 Grudnia r. b. na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszenia iey przytomnymi bydź powinni. w Szadku dnia 10 Września 1829 r. Paweł Roiek P. H. Z. P.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
1. Chorzeszów, obejmującą: wieś Adolfów, wieś Babiniec, kolonję Chorzeszów, wieś Elodja, wieś Pelagja.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza