-->

piątek, 24 maja 2013

Abramki / Abramowice

Zajączkowski:
Abramowice-Z-pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 10: Abramowski-Nicolaus  A. 2) 1392 T. Sir. I f. 36: Habramouicz- Miroslaus de H. 3) 1393  T. Sir. I f. 50: Habramouicz- Miroslaus de H. 4) 1397 Ul. ZHK 1343: Abramouicze- Miroslaus de A. de proprio cleynodio Czelechof. 5) 1400 T. Sir. II f. 186, 189: Abramowicze-Miroslaus de A.
6) XVI w. Ł. I, 436: Ibramovicze, Iabramowicze- villa, par. Charłupia Mała, dek. warcki, arch. uniejowski 7)1496 P. 172: Jabramouicze-par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Jabramowice-jw. 1553 P. 221: Jabramowicze-jw.
Uwagi: SG nie podaje.

Czajkowski 1783-84 r.
Abramki, parafia charłupia mała, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Tarnawska, łowczyna.
Zajączkowski uznaje wieś Abramowice za wieś zaginioną. Na Mapie Topograficznej Królestwa Polskiego na północ od wsi Piotrowice znajduje się folwark Abramki. Bliskość wsi Charłupia Mała, oraz fakt, że w pobliżu nie ma osady o podobnej nazwie, pozwala uznać przypuszczenie, że folwark Abramki to zaginiona wieś Abramowice, za fakt wysoce prawdopodobny. 

Abramowice (Folw. Abramki) 1839 r.


1992 r.


Gazeta Warszawska 1824 nr 84

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. 1824 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Notaryuszem Publicznym Powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Piotrowice z wsi i folwarku tegoż nazwiska składających się, z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych; dzierżawa ta od dnia 24 Czerwca 1824 roku poczynać, a w tymże dniu w roku 1827 kończyć się będzie. Ile rzeczone dobra dzierżawy przynoszą, uwiadomić publiczność nie iest w stanie, gdyż dobra te nie są wydzierżawione. Warunki licytacyyne przeyrzane bydź mogą w mieście Sieradzu w Biórze W. Pstrokońskiego Notaryusza. — Kalisz dnia 20 Maia 1824 roku.
Leon Nowierski K. T. W. K.

Gazeta Warszawska 1827 nr 126

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 18 Czerwca roku 1827 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Ptu Sieradzkiego w Mieście Sieradzu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienia Dóbr Piotrowice, składaiące się ze wsi folwarczney Piotrowice z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela roku 1827 a kończyć się będzie w dnia 24 Czerwca roku 1830.— Dobra te przynosiły roczney dzierżawy zł: Pol: 3000.
W Kaliszu dnia 4 Maia 1827 roku.
Leon Nowierski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 116

Dyrekcya. Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadomia publiczność, iż dobra ziemskie Piotrowice do których należy wieś Abrahamki z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie Sieradzkim, woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadających z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzech letnią dzierzawę poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. 1831 do tegoż dnia 1834 r. przez publiczną licytacyę w d. 15 czerwca r. b. o godzinie 4 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymującemu, wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać co rocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to ofiary złp. 354 gr. 26 kontyngens liwerunkowy złp. 142 gr. 20 wynoszący, niemniey ponosić wszystkie ciężary służby publiczney bez bonifikacyi. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy sześć na złp. 870 gr. 2 —obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 824 gr. 18 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych, Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratch, a mianowicie od 1do12czerwca i od 1do 12 grudnia każdego roku, które wypłaty półrocznie wynoszą złp. 824 gr. 28. 4. Oddać dobra powyiściu kontraktu w takim stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzec się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. Reszta warunków licytacyinych, przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz d. 21 kwietnia 1831 r. Prezes. Podpis. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 127

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Województwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność iż Dobra Ziemskie Piotrowice, do których należy wieś Abrahamki w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Wództwie Kaliskim położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadających, z mocy art 86 i 87 Prawa Seymowego w d. 1f13 Czerwca 1825 r. zapadłego w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 Czerwca r. b. 1832 do tegoż d. 1835 r. przez publiczną licytacyą w d. 15 Czerwca o godzinie 10 z rana w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: podatku ofiary złp. 354 gr 26, Kontyngensu liwerunkowego złp. 142 gr. 20 i dziesięciny dla Kościoła w Charłupi małey złp. 20, niemniey ponosić wszystkie ciężary służby publiczney, bez bonifikacyi.
2. Winien będzie przed obięciem Dzierzawy złożyć monetą srebrną, kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 7 na złp. 878 gr. 10 obrachowaną i ratę Czerwcową r. b. złp. 824 gr. 18 wynoszącą.
3. Przyiąc obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z Dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach a mianowicie od 1 do 12 Czerwca i od 1 do 12 Grudnia każdego roku, które to wypłaty półroczne wynoszą złp. 824 gr 18.
4. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakiem ie obeymuie.
5. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy, za iakie bądź nakłady gruntowe.
6. Co do uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien Exekucyi Administracyyney i ulegać będzie Decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyjnych przez chęć dzierzawienia maiących w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz dnia 1 Maia 1832 roku Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza