-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Złotowizna

Słownik Geograficzny:
Złotowizna,   fol., pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Charłupia Wielka, odl. 10 w. od Sieradza. W r. 1892 miał 204 mr. obszaru (149 roli, 38 łąk, 4 lasu, 13 past. i nieuż.). Oddzielony został od dóbr Charłupia Wielka.

Spis 1925:
Złotowizna, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 120. Mężczyzn 60, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 120. Podało narodowość: polską 120.

Wikipedia:
Złotowizna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 16

OBWIESZCZENIE.
Rejent Powiatu Sieradzkiego.
Upoważniony przez Radę familiyną w opiece małoletnich po JW. Józefie Walewskim, Pośle Sieradzkim, uwiadomia Publiczność: iż folwark Złotowizna, do Charlupi wielkiey należący, w Powiecie Sieradzkim położony, będzie wypuszczony w dzierżawę trzech letnią, rachuiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., przez publiczną licytacyą w Kancellaryi Rejenta tuteyszego 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey. O warunkach dzierżawy dowiedzieć się można każdey chwili u Rejenta, między któremi są i te, że na vadium złot. 400, a na kaucyą złt. 2000 złożone bydź po­ winny.
Sieradz dnia 4. Kwietnia 1828.
Pstrokoński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 4

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Charłupia wielka, składaiące się z wsi zarobney i folwarku Charłupia wielka (w którey iest kościół parafialny) z folwarku Józefów czyli Jedynakowski zwanego, z wsi zarobney Drzążna, z fol­warku Jzabelina, wsi zarobney Rowy, z folwarków Tworkowizna, Złotowizna i Gęsowka, pustkowiów Michalszczyzna, Krzakowizna i Przybyszów tudzież z pięciu młynów wodnych i pieły, Wygoda, Myia, Bieniek, Grobelna i Fituch, niemniej karczmy Buczek zwaney, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey w Gminie Charłupia wielka położone, Sukcessorów Józefa Walewskiego, iako to: a) Władysława, b) Leona, brac. nieletnich Walewskich dziedziczne, których iest gfówną opiekonką ich matką Jzabella z Radolińskich 1go ślubu Walewska teraz Jana Chryzostoma Guillaume małżonka dzierżawczyni dóbr tychże w Charłupi wielkiey wraz z swym mężem zamieszkała, obeymuiące rozległości ogołem 166 włok, 12 morg, i 260 kpr. miary Warszawskiey których gatunek ziemi należy do klassy II. III. IV. V. i VI. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 8/20, 9/21, i 10/22 Września 1838 r. sporządzonym na rzecz Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy dziedziczki dóbr Skęczniewa z Skęczniewie Po­ wiecie Wartckim zamieszkałey, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Fran­ ciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, od którey tenże Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcją summy 140,000 złtp. zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty powołany w czterech kopiach to iest dla Sukcessorów Józefa Walewskiego iako dziedziców respect dłużników na ręce ich matki. Jzabelli z Radolińskich ostatniego ślubu Guillaumowey Teodorowi Bromierskiemu Zastępcy Woyta Gminy Charłupia wielka Janowi Kapistranowi Kiedrzyńskiemu iako ustanowionemu dozorcy i Jakobowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Sieradzkiego w dniach 10/22 i 13/25 Września 1838 wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey do Księgi właściwey pod dniem 24 Października (5 Listopada) 1838 podany, a do Księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 31 Październiku (12 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łącznie odległe od miast Sieradza mila iedna, Złoczewa i Błaszków mil dwie, i Kalisza mil sześć.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, mianowicie: a) W wsi Charłupi wielkiey Półrolnik ieden. Zagrodników 10. Komorników 20, i Komornic 3. b) w Wsi Rowy Zagrodników 15, i Komorników 13. c) na Pustkowiu Krzakowizna Zagrodników 4ch. d) na Pustkowiu Michalszczyzna Zagrodników 6ciu i Komornik ieden . e) na Pustkowiu Przybyszów Komorników 3ch. f) w wsi Drzążna Zagrodników 9ciu. Komorników 4ch, i Komornica iedna, których pańszczyz­ na i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione.
Czynszownicy niestali w dobrach tych są następni: 1. Alexander Zaleski Rymarz. 2. Bogumił Jankowski płociennik. 3. Filip Sędziak karczmarz. 4. Walenty Kamecki. 5. Marcin Tworek karczmarz. 6. Fran­ciszek Nyciński mularz. 7. Bogusław Klauze cieśla. 8. Jgnacy Bednarek strycharz. 9. Jan Strzałkowski. 10. Antoni Wodziński. 11. Ferdynand Wintemberg szewc. 12. Antoni Bieńkowski karczmarz. 13. Wojciech Augustyniak szewc. 14. Maciey Bieńkowski. 15. Marcin Ziemkowski. 16. Woyciech Grobelny. 17. Franciszek Gro­belny. 18. Józef Czarnecki młynarz. 19. Sobestyan Kaniewski karczmarz. 20. Józef Bieńkowski szewc. 21. Józef Karski stolarz. 22. Woyciech Woynicz szewc. 23. Mikołay Włodarczyk karczmarz. 24 Mikołay Bednarczyk. 25. Józef Witulski. 26. Andryan Gozdecki karczmarz, od których czynsze wynoszą rocznie złtp. 4223. Szynkarze szynkuią dworskie trunki za 31 grosz., Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Sieradzkiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złtp. 2916 gr. 5. a dziesięcina złtp, 80.
Z dóbr tych mianowicie wieś Charłupia wielka, folwarki Tworkowizna, Złotowizna, Gęsowka, wieś Rowy, pustkowia Michalszczyzna, Kr[z]akowizna, Przy­byszów tudzież trzy młyny wodne, Wygoda, Myia i Fituch zwane, dzierzawi Jzabella z Radolińskich, ostatniego ślubu Guillaumowa aż do Sgo Jana Chrzciciela 1841 r. z których płaci roczney dzierżawy po złtp. 16070 zaś folwark, Józefów, wieś Drążna, folwark Jzabelin, pustkowie czyli karczma Buczek oraz dwa młyny wodne, Grobelna i Bieniek zwane, zostawały w zastawney possessyi Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy, a po odstąpieniu przez też zastawy, zaięte zostały protokołem zaięcia z dnia 27 Czerwca (9 Lipca) 1838 r. na trzech letnie wy­ dzierżawienie i do takowych Administracya aż do czasu wydzierżawienia zaprowa­dzoną została, nad któremi Administratorem iest Jan Kapistran Kiedrzyński.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie łącznie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwy­kłych posiedzeń, warunki zaś licytacyi i przedarzy każden z interessentow w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego przedarz Patrona Franciszka Bielskiego przeyrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy na Audyencyi Trybuna­łu Cywilnego tuteyszego w dniu 8/20 Grudnia 1838 roku o godzinie 10 z rana na­stąpiło drugie w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia 1838/9 r. trzecie w dniu 5/17 Stycz­nia 1839 r. odbyło się za dobra te wyrabiaiąca przedaż Tekla z Walewskich Ma­słowska summę złotp. 284,000, w Listach Zastawnych podała. Poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Lutego 1839 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 6/18 Stycznia 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 180

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, w pierwszej połowie lipca r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
3) W gubernji kaliszskiej: W dniu 24 czerwca (6 lipca), we wsi Złotowiznie (w pow. sieradzkim), spaliła się owczarnia i obora zaasekurowane na rs. 802 wraz z inwentarzem żywym, tam znajdującym się.Tydzień Piotrkowski 1893 nr. 16

Parcelacyje. Sprzedano przy udziale banku włościańskiego, przed rejentem Filipskim w Piotrkowie: 1) za aktami z dnia 31 stycznia 1893 r. dwa folwarki z p-tu sieradzkiego, Eugenijusza Przedpełskiego Janków 102 dziesiat. 1061 kwadr. sążni za r. 15,255 i Złotowizna 105 dzies. 1916 kw. sążni za r. 10,450. Bank włościański udzielił włościanom pożyczki na kupno Jankowa r. 13,500 i Złotowizny rs. 9405, resztę szacunku dopłacili nabywcy. Za aktem kwitu z d. 3 marca r. b. z powyższych szacunków wypłacono, skarbowi tytułem zaległych podatków rs. 1481 k. 74, Towarz. Kred. Ziemskiemu rs. 11,480 k. 57, innym wierzycielom r. 3,130 k. 75, zaś resztę właścicielowi.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Romanie Wieczorkiewiczu, właścicielu 5 dzies. 1024 saż. gruntu z majątku Złotowizna-Grobelna, pow. Sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 90

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Stoczyńskim, właśc. działki gruntu powierzchni 5 dzies. 1075 sąż. z majątku folw. Złotowizna, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 10

Józef Marjanowski, syn Józefa i Katarzyny, urodzony dnia 11. XII. 1897 r., wyznania rzym.-kat., z zawodu rolnik, zamieszkały ostatnio we wsi Złotowizna, gm. Wróblew, pow. Sieradzki, został pobrany w r. 1919 do wojska polskiego, służył w 31 p. p. i w czasie boju dnia 1. VIII. dostał się do niewoli bolszewickiej, skąd dotychczas nie powrócił, nie daje o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu jest poszukiwany przez Powiatową Komendę Uzupełnień Łask w Sieradzu, wskutek prośby jego żony Józefy Marjanowskiej o uznanie go za zaginionego.

Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu lub zaginięciu do zawiadomienia o tem P. K. U. Łask w Sieradzu w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na L. dz. 1406/26

 Ziemia Sieradzka 1930 październik

W d. 22 września 1930 r. o g. 12 wybuchł pożar w stodole należącej do Józefa Domagały, zam. we wsi Złotowizna, gm. Wróblew, która spaliła się doszczętnie wraz ze zbożem. Straty wynoszą, 2000 zł. Spalona stodoła była ubezpieczona. Jak ustalono, to pożar w stodole spowodował syn poszkodowanego Mieczysław domagała, lat 4.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 40

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
19) Stanisławie Ludwiczaku vel Ludwickim, właścicielu dwóch dzia­łek Nr. Nr. 1 i 7, obszaru 5 dziesięcin 1167 sążni i 5 dziesięcin 1198 sążni z pod Nr. Nr. 1 i 11, działu II, wykazu hip. z majątku Złotkowizna, powiatu sieradzkiego;Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1931 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 luty

JAK TEŚĆ UWIĘZIŁ ZIĘCIA.
Zamożny gospodarz ze wsi Złotowizna gm. Wróblew nazwiskiem Woźniak wydał swą córkę za mąż za niejakiego Wesołowskiego z Potoka. Po sutej wyprawie teść przyrzekł że doda jemu do wiana... puszarki i byczka. Troskliwy zięciak nie chciał długo na obiecanki czekać posłał więc swą żonę, lecz po powrocie oznajmiła iż ojciec czeka na niego. Zięć nie tracąc czasu udał się natychmiast do teścia po obiecane puszarki i byczka. Ponieważ przybył do teścia nad ranem nie chcąc nikogo budzić wszedł do piwnicy wypełnionej kartoflami aby przeczekać do ranka. Podejrzane szmery obudziły gospodarza, który nie namyślając się zamknął piwnicę na kłódkę i pojechał po policję. Przybyli policjanci z gotową do strzału bronią otworzyli piwnicę i rzekomego złodzieja wyprowadzili przy błysku luf rewolwerowych na świeże powietrze. Jakie było zdziwienie gospodarza gdy w "rzezimieszku" poznał swego zięcia. Podobno nieporozumienie to do reszty zerwało stosunki teścia z zięciem.


Echo Sieradzkie 1931 12 październik

Nr. E. 1504/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu I-go rew. zamieszkały w mieście Sieradzu przy ul. Szosa. Kaliska 5, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 21 października 1931 r. od godziny 10-ej zrana w Złotowiźnie i Drząznej sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Stanisława Bińczyka, Marcina Bińczyka i Antoniego Sajdy, składający się z 2 jałówek, 2 prosiąt, ogierka, 85 korcy żyta w ziarnie i słomie, 2 krów: maści czarnej 5-letniej i maści biało-czarnej 7-letniej, kieratu z drągami i mufami, na zaspokojenie pretensji Banku Ludowego w Warcie.
Podlegający sprzedaży majątek oszacowany został na Zł. 2375 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Sieradz, dnia 7 października 1931 r.
Komornik Sądowy.
J. Zieliński


Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: (...)
Binczyk Stanisław Złotowizna gm. Wróblew za niepr. posiadanie broni myśliwskiej i rewolweru 100 złot.(...)

Echo Sieradzkie 1933 28 kwiecień

WIEJSKA BITWA POD GROBELNĄ.
We wsi Złotowizna gm. Wróblew, mieszka awanturnicza rodzina Pokrzwniaków, która od dłuższego czasu była bojowo usposobiona do rodziny Zwolińskich zamieszkałych w sąsiedniej wiosce Grobelna. Powodem był spór o drogę. Gdy w sprawie tej przyjechał technik z Wydziału Drogowego wraz z wójtem gminy i rozpoczął wytykanie drogi słupkami, dorosłe dzieci Pokrzywniaków przybiegły do technika i wójta i powyrywały wtłoczone w ziemię kołki, przyjmując groźną postawę. Zaczepieni zbiegli.
Rozzuchwaleni powodzeniem. Szczepan Pokrzywniak wraz 3-ma synami Adolfem, Ludwikiem i Józefem oraz przybrawszy do pomocy Edmunda Szuberta uzbroiwszy się w broń krótką, widły i t. p. sprzęty ruszyli gremialnie do Józefa Zwolińskiego, który wówczas przechodził swojem polem. Zwoliński widząc przeważającą siłę począł odstępować, wzywając do pomocy swych synów Józefa i Czesława. Przeciwnicy wkrótce plac boju opanowali, pozostał tylko syn Józef Zwoliński, ciężko ranny zaś Czesław — lżej.
Natomiast stary Zwoliński do walki nie zdążył przystąpić, gdyż był w oddaleniu, widząc, że czołowe siły są pobite, sam odstąpił z pola bitwy. Napastnicy prócz użycia do walki narzędzi jakie mieli przy sobie strzelili kilka razy z broni, lecz na szczęście bez skutku.
Z pomocą pośpieszyli zaalarmowani gospodarze wioski Grobelna i ruszyli do ataku ze Zwolińskimi na czele.
Rodzina Pokrzywniaków widząc przeważającą siłę od walki odstąpiła. Posłano po policję, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
19. Złotowizna, obejmującą: wieś Michalszczyzna, kolonję Złotowizna, kolonję Złotowizna-Grobelna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały po­stępowania spadkowe po:
2) Wacławie Chmielewskim, właścicielu kaucji na 5.000 zł., za­bezpieczonej pod Nr. 2, w dziale IV wykazu hip. maj. Złotowizna, po­wiatu sieradzkiego.

Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 22 września 1933 r., w kancelarji notarjusza w Kaliszu, Józefa Dzierzbickiego.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 18

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 15 czerwca 1934 roku, o godzinie 10-ej rano, w sali posie­dzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada z folwarku Złotowizna, gminy Wróblew, powiatu sieradz­kiego przestrzeni 10 m. 215 pr. ziemi, na której znajduje się dom miesz­kalny, obora, stodoła, studnia i płot.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgo­wym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Stanisława i Marjanny małż. Bińczyk. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 5.756 zł. 30 gr. z rygorami odnoszącemi się do tych sum, sprzedana będzie w całości, w/g protokułu opisu z dnia 5 wrze­śnia 1932 roku, na żądanie Banku Ludowego w Warcie.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwo­cie 10% sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. IV. Km. 327/33.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 54

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru I-szego, Stanisław Wieczorek, zamieszkały w Kaliszu przy ulicy 6-go Sierpnia Nr. 19, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 9 października 1936 r. o godzinie 10-ej rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okrę­gowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada z folwarku Złotowizna, gminy Wróblew, powiatu sieradzkiego przestrzeni 10 m. 215 pr. ziemi, na której znajduje się do mieszkalny, obora, stodoła, studnia i płot.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Stanisława i Marjanny, małż. Bińczyk. Nieruchomość obciążona jest dłu­gami na sumę 5.756 zł. 30 gr. z rygorami odnoszącemi się do tych sum, sprzedana będzie w całości w g protokółu opisu z dnia 5 września 1932 roku, na żądanie Banku Ludowego w Warcie.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. I. Km. 327/33.

Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rewiru I, Stanisław Wieczorek, zamieszkały w Kaliszu, przy ulicy 6 Sie... Nr. 19, na zasadzie art. 1146 U. P. C obwieszcza, że w dniu 9 października 1936 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada z folwarku Złotowizna, gm. Wróblew, pow. sieradzkiego, przestrzeni 10 m. 215 pr. ziemi, na której znajduje się dom mieszkalny, obora, stodoła, studnia i płot. Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Stanisława i Marjanny małż. Bińczyk. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 5.756 zł. 30 gr. z rygorami odnoszącymi się do tych sum, sprzedana będzie w całości wg. protokółu opisu z dnia ... września 1932 roku na żądanie Banku Ludowego w Warcie. Licytacja rozpocznie się od sumy 6000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożyły wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej. Akta, tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 25 czerwca 1936 roku. Komornik: St. Wieczorek.


Dziennik Łódzki 1951 nr 225

Chłopi
ze Złotowizny
wykonali
roczny plan skupu
w 300 %
Coraz liczniej napływają meldunki z woj. łódzkiego o przedterminowej realizacji dekadowych i miesięcznych planów odstawy zboża.
Chłopi gromady Złotowizna w gm. Wróblew k. Sieradza jako pierwsi w powiecie zameldowali o wykonaniu rocznego planu w 300 proc.
Gromada Podłężyce wykonała dotychczas 215 proc. planu na sierpień, Stawiszcze 200 proc. i Grabowiec 130 procent.
Euzebiusz Jachimowicz ze wsi Męka k. Sieradza posiadający 2 ha miał odstawić 91 kg zboża, a przywiózł do punktu skupu 400 kg, zaś wdowa Maria Lewandowska na przypadające na nią 190 kg odstawiła 518 kg.

Gm. Barczew i Szadek wykonały już ponad 110 proc. planu miesięcznego i wysunęły się na pierwsze miejsce w powiecie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza