-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wólka Klonowska

Taryfa Podymnego 1775 r. 
Wólka, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wolka att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola klonowska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Godynice, własność rządowa. Ilość domów 10, ludność 108, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Wólka Klonowska,  wś, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza 22 w., ma 17 dm., 133 mk.

Słownik Geograficzny:
Wólka,   os., karcz., pow. sieradzki, gm. i par. Godynice, odl. od Sieradza 22 w.

Spis 1925:
Wólka Klonowska, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 160. Mężczyzn 73, kobiet 87. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 157, mojżeszowego 3. Podało narodowość: polską 160.

Wikipedia:
Wólka Klonowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Wieś Wolka osiadłość

1. Mateusz Salamon 2. Maciey Pawlak 3. Jakob Trzeciak 4. Andrzey Cieśla 5. Lisiki 6. Wawrzeniec Marek 7. Woyciech Wilczak 8. Stawiray Barczewski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 228

(Ν. D. 4849) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Karolu Wojakowskim, (…) b. co do summy 10,000 złp. w dziale IV. pod N 23 na dobrach Wólka w Okręgu Sieradzkim, (…) d. złp. 4000 w dziale IV. ad Nr. 9 na dobrach Szarowie Pańskim w Okręgu Wartskim, e. złp. 10,000 w dziale IV. pod Nr. 5 na dobrach Kamionaczyku Okręgu Szadkowskim hypotekowanych dla tegoż niegdy Karola Wojakowskiego,  
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Kwietnia 1844 r. godzinę 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 23 Września (7 Paźdz:) 1843 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 134

(N. D. 2988*) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie.
3. Wojciecha Wojakowskiego, co do summ 300 rs. pod Nr. 23 b. wykazu dóbr Wólka z Ogu Sieradzkiego i rs. 600 pod N. 5 wykazu dóbr Kamionaczyk, z Ogu Szadkowskiego, zamieszczonych.
(…) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny, przedemną Pisarzem na d. 16j28 Grudnia 1854 r.  
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1854 r.
N. Zengteller.

*nieczytelne

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec


Straszne Samobójstwo
W dniu 8 czerwca 1930 roku o godzinie 7 m. 30 rano Józef Grabia, lat 19, zamieszkały we wsi Wólka Klonowska, gminy Godynice, powiatu Sieradzkiego będąc w polu obok wsi Czartorja, gminy Godynice zdjął z siebie ubranie poczem oblał się naftą i podpalił. Poparzonego ogniem bardzo ciężko Józefa Grabie przewieziono do Szpitala św-Józefa w Sieradzu, gdzie w męczarniach zakończył życie tegoż dnia o godzinie 18 m. 30, Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, Grabia popełnił samobójstwo w tak straszny sposób w obawie przed karą za roztrwonienie cudzego mienia, wartości około 700 złotych.

Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień


KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.
(...) Pawlak Marcin z Wólki gm. Godynice za uprawianie kłusownictwa — na 50 złot. oraz konfiskatę broni.(...)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
13. Wólka Klonowska, obejmującą: wieś Wólka Klonowska, wieś Żarnów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza