-->

środa, 24 kwietnia 2013

Łubna Jarosłaj

Taryfa Podymnego 1775 r.
Łubna Jarozłay, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 26 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Łubna Iarostaie, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Piotr) Komorowski, pułkow. (wojsk koronnych).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łubna iarostay, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wągłczew, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 154, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Łubna Jarosłaj, (Jarostaj), wś i folw., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wągłczew (Łaski, Lib. ben. I, 373, 414), odl. od Sieradza w. 191 ; wś dm. 27 z os. Sudoły Jarosłaj 289 mk. ;folw. dm. 6, wraz z folw. Sudoły- Jarosłaj 5 mk. W 1827 r. 16 dm., 154 mk. Ł. Jest to gniazdo rodowe Łubieńskich. Tu urodził się Maciej arcybisk. gnieźnieński, założyciel znaczenia tej rodziny, i Stanisław bisk. płocki, uczony historyk. Ł. -Jakusy znaczy właściwie Ł. - Janusii, a Ł. -Jarosłaj- Ł. Jaroslai. Według Tow. Kred. Ziems. Folw. Ł.- Jarosłaj rozległy mr. 326: grunta orne i ogr. mr. 295, łąk mr. 15, pastw. mr. 6, nieuż. i place mr. 10, bud. mur. 8, z drzewa 1, płodozmian 15-polowy, wiatrak. Wś Ł. - Jarosłaj os. 53, z grun. mr. 198. Por. Gajbok.

Spis 1925:
Łubna-Jarosłaj, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 32. Ludność ogółem: 195. Mężczyzn 87, kobiet 108. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 192, mojżeszowego 3. Podało narodowość: polską 195.

Wikipedia:
Łubna-Jarosłaj-wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na terenie wsi znajduje się młyn zbożowy konstrukcji drewnianej, pochodzący z początku XX wieku. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: wiatrak (nr 39), 1919, nr rej.: 336/A z 6.10.1986

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ŁUBNA JAROSŁAJ v. Jarostaj par. Wągłczew, p. sieradzki, wieś i f-k o obszarze 325 mg, gniazdo rodziny Łubieńskich (SGKP t.5, s.775)

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 70

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
1. Wincentego Czartkowskiego, właściciela summy 6000 złp. na dobrach Łubna Jarosłaj, w powiecie Wartskim położonych, w dziale IV pod Nr. 4 zabezpieczonej.
(...)ogłasza się wiadomość otwarcia postępowania spadkowego, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 17 (29) Września 1838 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych.
Kalisz dnia 5(17) Marca 1838 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 9

(N. D. 210.) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:  
6. Po Salomei z Kоmorowskich Psarskiéj, co do summy 80,000 złp. w Dziale IV. pod Nr. 2 na dobrach Łubna Jarosłaii w Powiecie Wartskim sytuowanych, hypotekowanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, (…) i ad 6 po Salomei z Komorowskich Psarskiéj na dzień 1 (13) Lipca 1839 roku, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających. Kalisz dnia 15 (27) Grudnia 1838 roku.  
Mikołaj Basiński.


Kurjer Warszawski 1849 nr 212

W gminie Łubna-Jarosłaj (w Pcie Kaliskim) W. Stanisław Psarski, założył nową fabrykę cukru z buraków.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 195

(N. D. 3920) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
3. Józefa Teodera Psarskiego, co do summ rs. 3351 kop. 99 no dobrach Łubna Jarosłaj, w okr. Wartskim pod Nr. 12 i rs. 1259 kop 60 1j2, na dobrach Wielgie i Dymek w okr. Wieluńskim, pod Nr. 9. 
(...)otworzyły się spadki. do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny przede mną Pisarzem na d. 16(28) Lutego 1854 r.  
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1853 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 210

(N. D. 5229) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, ażeby na Ignacego Okólskiego lat 18 liczącego, katolika we wsi Wielgie pod Wieluniem urodzonego z Michała i Elżbiety małż. Okólskich i ostatnio przy tychże rodzicach we wsi Łubna Zarośla Ogu Wartskim przebywającego, obecnie z pobytu niewiadomego i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczne oko zwróciły, wrazie dostrzeżenia ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod ścisłą strażą dostawiły.
Tyniec dnia 4 (16) Września 1859 r.
Sędzia Prezydujący, W. Puchalski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.  
16. Łubna Jarosłaj do których należą Gajbok i Sudoły z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 237 k. 49, vadium rs. 1145, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6000, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim. 
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 126

(N. D. 2596) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Łukasza Szemiota, wyrobnika ze wsi Lubny Jarosłaj, ostatnio w mieście Błaszkach zamieszkałego a obecnie niewiadomego z pobytu, aby do ogłoszenia wyroku przez Sąd Apelacyjny, Królestwa Polskiego, dnia 12 (24) Września z. r w sprawie jego własnej zapadłego, w ciągu dni 30-tu stawił się w Sądzie tutejszym, pod skutkami prawa.
Tyniec pod Kaliszem d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1865 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
a. dnia 27 Marca (8 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Łubna-Jarosłaj od sumy rocznej rs. 72.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1873 nr 66

N. L. 1904. Rejent Kancelarii Ziemiańskie j w Kaliszu.
Po śmierci:
2° Franciszka Barszczyk wierzyciela sumy rs. 750 na dobrach Łubna Jarosłaj z okręgu Wartskiego w Dziale IV pod Nr. 28 ubezpieczonej do której przywiązane jest prawo zastawy w Dziale III pod Nr. 12 stojące,
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin przed sobą w kancelarji mej w Kaliszu na dzień 22 Września (4 Października) 1873 r. godzinę 10 z rana pod prekluzją.  
Kalisz d. 14 (26) Marca 1873 r.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 171

N. D. 4578. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu. Wzywa niniejszem Franciszka Morawskiego, b. właściciela wsi Łubna Jarosłaj ostatnio w gminie Błaszki mieszkającego obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby wciągu dni 30 licząc od ogłoszenia tego wezwania, stawił się w Sądzie tutejszym lub uwiadomił gdzie teraz zamieszkuje, albowiem wrazie przeciwnym postąpionem zostanie podług prawa.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1873 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 198

N. D. 5804. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu. Wzywa niniejszem Marcina Walczak ze wsi Łubna Jarosłai, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby się w przeciągu dni 30 stawił w Sądzie naszym dla wysłuchania wyroku w sprawie własnej i w przeciwnym razie podług prawa postąpionem będzie.
Kalisz d. 7 (19) Września 1874 roku.

Dziennik Warszawski 1875 nr 45

N. D. 1235. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście gubernialnem Petrokowie zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do całego postępowania subhastacyjnego u Walerjana Oborskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego w poszukiwaniu sumy rs. 12,289 kop. 61 z procentami zaległemi i bieżącemi od Władysława Dehnel właściciela dóbr Łubna Jarosłaj, tamże w o-gu Wartskim zamieszkałego, protokółem Komornika Trybunału Kaliskiego dnia 14 (26) 15 (27) Sierpnia i 28 Sierpnia (9 Września) 1873 r. sporządzonym zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Łubna Jarosłaj, składające się z folwarku Łubna Jarosłaj i Sudoły, w gminie Gruszczyce, p-cie Sieradzkim, o-gu Wartskim, gubernji Kaliskiej, w jurisdykcji Trybunału Kaliskiego, odległe od miasta Błaszek wiorst 7, a od Warty wiorst 18, od Sieradza wiorst 21, od szosy wiorst 5, obejmujące rozległości gruntów dworskich bez włościan mórg 600 pr. 235 miary nowopolskiej, czyli diesiatyn 307, obciążone służebnością wolnego pastwiska na ugorach razem z dworem, którym znów służy prawo pastwiska w lasach dóbr Łubna Jakusy, zakładania stawów i budowania młynów po nad jeziorem Wągłczewskim. Hypoteka tych dóbr uregulowana na Władysława Denhal.
Z dóbr tych folwark Łubna Jarosłaj jest wypuszczony w dzierżawę na lat 6 Józefowi Hegner do r. 1879 za czynsz roczny rs. 1600. Zabudowania na tem folwarku: dom, ogród owocowy, dziki i warzywny, kloaka, chlew, owczarnia, stajnie, obory, dwie stodoły, szopa spichrz, chlewy, dwie studnie, drugi ogród owocowy, i warzywny, z 4 stawami zarybionemi, sklep, dwojak, i dwa domy dla ludzi, dwór stary, kaplica, w jednym domu uwłaszczonym, dwie stancje należą do dworu i karczma.
Osada młynarska z domem mieszkalnym i wiatrakiem oraz 5 morgów gruntu w wieczystej dzierżawie Walentego Sulwińskiego z której czynsz roczny rs. 18 i wolne mlewo 100 wierteli, tenże Sulwiński od rs. 420 ma w zastawie 7 morgów gruntu i dopłaca rocznie rs. 3. Folwark Łubna gruntu ornego 277 1/2 ogrodu 12 łąk 15 m. a resztę stawy i wody. Inwentarz w tym folwarku dzierżawcy własny, folwark Łubna Jarosłaj graniczy z Gajbokiem, Wągłczewem, Łubna Jakusy, Gruszczyce, Cienia Wielka.
Folwark Sudoły w posiadaniu Władysława Dehnel ma zabudowania: dom mieszkalny dla służby, obory, stodołę, stajnię, fundamenta pod dwór, owczarnie, studnię, podwórze, gruntu ornego 232 1/2 ogrodu 1 lasku 4 z gaju 37 morgów, inwentarz zajęty właściciela na tym folwarku koni 9, krów 3, owiec 155, wozów 2, pługów 4, radeł 2, bron 8, maszyna młockarnia konna. Budynki w obu folwarkach w części murowane, w części drewniane. Folwark Sudoły graniczy z Wągłczewem, Jasionową, Łubną Jakusy i Łubną Jarosłaj. Podatków opłacają folwark Łubna Jarosłaj rs. 243 kop. 7, a Sudoły rs. 46 kop. 21 rocznie. Dozór oddany dzierżawcy Łubny Jarosłaj, a Sudoły dziedzicowi. Obszerniejszy opis znajduje się w protokóle zajęcia u Patrona Oborskiego popierającego sprzedaż i w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzeć można.
Akt zajęcia doręczony Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych d.31 Sierpnia (12 Września) a Wójtowi Gminy Gruszczyce Ignacemu Gierlach na ręce Pisarza Ignacego Przybylskiego d. 4 (16) Września 1873 r. wniesiony do Księgi wieczystej dóbr Łubna Jarosłaj d. 15 (27) Września r. b., a do Księgi zaregestrowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu d. 28 Września (10 Października) 1873 r.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przy ulicy Józefina.
Po odbyciu trzech publikacji warunków i przygotowawczego przysądzenia w d. 8 (20) Stycznia 1874 r. na którym dobra te Patronowi Oborskiemu za rs. 15000 przysądzone zostały, gdy wyznaczony termin do stanowczej sprzedaży na d. 20 Lutego (4 Marca) 1874 r. z powodu wyniesionych sporów spełzł bezskutecznie i gdy spory te ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu z d. 15 (27) Sierpnia 1874 r. oddalone zostały, nadto po upływie terminu prekluzyjnego do sporządzenia taksy, nakazanej wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 7 (19) Lutego, potwierdzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 19 (31) Października 1874 r. Trybunał Kaliski wyrokiem illacyjnym z d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r. nowy termin do stanowczej sprzedaży na d. 1(13) Kwietnia 1875 r. godz. 10 z rana wyznaczył w którym licytacja rozpocznie się od rs. 15000 bo nakazana taksa dóbr tych sporządzoną nie została.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Kaliszanin 1876 nr 15

W Łubnej Jarosłaj
pod Błaszkami jest do wydzierżawienia
PROPINACJA

z 10 morgami dobrej ziemi i 1 morgę dobrej łąki, — ogród owocowy z 11 morgami wyboro­wej ziemi, nadto folwark z 9 1/2 włóki, wszystko pod korzystnemi warunkami; także do sprzedania tamże stóg siana, siodło damskie i męzkie w do­brym stanie.

Kaliszanin 1878 nr 98

Jest do sprzedania od 1 lipca 1879 r. Majątek ziemski składający się z dwóch folwarków Sadokrzyce i Gożuchy wraz z aparatem gorzelni, bez inwentarzy, z kompletnemi obsiewami. Reflektanci w chęci kupna raczą się zgłosić do właściciela Łubna-Jarosłaj pod Błaszkami.


Kaliszanin 1881 nr. 17

GROMADA OWIEC 400 sztuk, zupełnie zdrowych na chów. z których wełna sprzedaną jest po 72 talary, z powodu zmiany gospodarstwa na bydlęce, jest do sprzedania. Wiadomość we wsi Łubna- Jarosłaj pod Błaszkami


Kaliszanin 1885 nr. 101

Dom. Łubna pod Błaszkami ma do sprzedania buhaje rasy oldenburgskiej, w wieku 12 do 15 miesięcy, oraz oryginalne importowane buhaje tejże rasy lat 2 1/2. Tamże jest do sprzedania para rosłych koni powozowych bez odmiany, kare, klacz i ogier, po 4 lata mające.


Kaliszanin 1886 nr. 75

W dom. Łubna pod Błaszkami jest do sprzedania tegoroczny nabytek KARPIA po cenie rs. 36 za centnar. Sprzedaż nabytku odbywać się będzie w Łubny, dnia 4-go listopada. Zamówienia listowne uprasza się nadsyłać przed powyższym terminem do Łubny przez Błaszki.


Kaliszanin 1887 nr. 29

Zarząd Dom. Łubna pod Błaszkami podaje do wiadomości szan. panów klientów, że w środę, dnia 22 kwietnia, (4 maja) r. b., sprzedawany będzie z miejscowego gospodarstwa rybnego zarybek karpi. Dla uniknięcia zawodu, jakiego doznały na jesieni r. z. osoby, które się zgłosiły po zarybek następnego dnia po oznaczonym terminie sprzedaży, uprasza się szan. panów klientów o łaskawe zastosowanie się do powyżej oznaczonej daty, ponieważ w dniu 6 maja nie rozsprzedany zarybek już będzie rozsadzony do miejscowych stawów.Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 79

1000 kóp zarybku karpi ma do sprzedania dom. Łubna p. Błaszki, odbiór w październiku r. b


Gazeta Kaliska 1897 nr. 19

1000 kóp zarybku karpi ma do sprzedania dom. Łubna, przez Błaszki, odbiór od 15-go marca.Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 62

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 24-ym lutego:
Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w Kaliszu postanowiono wydać świadectwa pozwolenia na sprzedaż przez Bank włościański dóbr następujących: Łubna w pow. sieradzkim, (...).

Zorza 1900 nr 20

— Pożary. Wieś Łubnę w pow. sieradzkim nawiedził groźny pożar, który w krótkim czasie strawił 30 budynków, w tej liczbie 14 domów mieszkalnych. W płomieniach zginęło kilkadziesiąt sztuk nierogacizny. Ogień wynikł od porzucenia niedogaszonej zapałki.Gazeta Kaliska 1900 nr. 50


Zarybek karpi morawskich i królewskich szybko rosnący, do sprzedania w dominium Łubna pod Błaszkami.


Gazeta Kaliska 1900 nr. 139

Pożary. We wsi Łubna gminy Gruszczyce w pow. sieradzkim wynikł 19 b. m. groźny pożar, który przenosząc się z niesłychaną szybkością, strawił 14 domów mieszkalnych i 16 zabudowań gospodarczych. W płomieniach zginął 1 koń, kilkanaście sztuk nierogacizny i kilkadziesiąt kur. Pożar powstał od porzuconego niedopałka.

Kurjer Warszawski 1900 nr 177


+ Pożary. Wieś Łubnę w pow. sieradzkim nawiedził groźny pożar, który w krótkim czasie strawił 30 budynków, w tej liczbie 14 domów mieszkalnych. W płomieniach zginęło kilkadziesiąt sztuk nierogacizny. Ogień wynikł od porzucenia zapałki niedogaszonej. 

Gazeta Kaliska 1901 nr. 70

Dom. Łubna, p. Błaszki, ma na sprzedaż zarybek karpi Morawskich i Królewskich, bardzo szybko rosnących.

Gazeta Kaliska 1903 nr 52

Zabójstwo. We wsi Łubna-Jarosłaj, gminy Gruszczyce, powiatu Sieradzkiego, w nocy z dnia 10 na 11 b. m. zabity został przy włościańskiej osadzie, niewiadomo przez kogo, znany ogólnie złodziej, znajdujący się pod dozorem policji mieszkaniec wsi Łubna-Jakusy, Szczepan Glinkowski. Zabójstwo to, jak ogólnie przypuszczają, spełnione zostało z zemsty za dokonane kradzieże.

Goniec Łódzki 1903 nr 53

We wsi Łubna, w okolicach Sieradza, podczas wesela, zakradł się do jednego z włościan znany oddawna złodziej, nazwiskiem Glińkowski. Podochoceni weselnicy wyprawili mu sąd doraźny i zabili na miejscu.

Gazeta Kaliska 1907 nr 176

2 młocarnie z 4-o konnym maneżem do nich, wszystko w bardzo dobrym stanie, są, z powodu zmian, tanio do sprzedania w Dom.Łubna-Jarasłaj, poczta Błaszki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

Dąbrowski Stanisław, syn Michała i Katarzyny z Bochniaków, urodz. 12.III. 1880 r. we wsi Łubna, pow. Sieradz, wyzn. rz.-kat., z zawodu robotnik, zam. ostatnio w Łodzi, powołany wskutek mobilizacji w 1914 roku do armji rosyjskiej, gdzie służył w Kałużskim p. p., nie daje o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu, jest poszukiwany przez P. K. U. Łódź-miasto wskutek prośby jego żony Cecylji Dąbrowskiej o uznanie go za zaginionego.
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu lub zaginięciu do zawiadomienia o tem P. K. U. Łódź- miasto w ciągu 3-ch miesięcy od ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na L. dz. 16388/III.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11247. „Icek Wróblewski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów tytoniowych w Łubnej - Jarosłaj, gminy Gruszczyce, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1909 roku. Właśc. Icek Wróblewski, za­mieszkały w Łubnej - Jarosłaj.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 76 

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 25 kwietnia 1930 r. obwieszcza, że na skutek podania Cecylji Dąbrowskiej, zamieszkałej w Łodzi, ul. Lelewela 29, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Stanisława Dąbrowskiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Stanisława Dąbrowskiego, męża petentki, a syna Michała i Katarzyny z Bochniaków, urodzonego we wsi Łubna, par. Wągłczew, gm. Wró­blew, star. sieradzkiego w dniu 11 marca 1880 roku, ostatnio zamie­szkałego w Łodzi, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Stanisława Dąbrowskiego posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 396/30.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2637 Kółko Rolnicze „Łubna-Jarostaj" w Łubnej-Jarostaj, pow. Sieradzki, z dn. 20. I. 1931 r. L. BP. II. 1a/36.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
8. Łubna-Jarosław-Podgajna, obejmującą: osadę Dzięcioły, wieś Łubna-Jarosław, folwark Łubna-Jarosław, osadę młyn. Łubna- Jarosław, osadę Łubna-Jarosław, kolonję Łubna-Podgajna, kolonję Ostrówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza