-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Tomaszew

Spis 1925 r.
Tomaszów, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 85. Mężczyzn 42, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 77, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 85.

Tomaszew, obecnie wieś w gminie Szadek.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 55


Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu stosownie do decyzji sądu z d. 10 czerwca 1920 r., poszukuje Józefa Szperka vel Szpyrka, syna Antoniego i Nepomuceny z domu Wojciechowskiej, urodzonego i zamieszkałego w m. Łodzi, ul. Długa 169, ostatnio zamieszkałego w kol. Tomaszów, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 581 cz. II i III K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: ciemny szatyn lub brunet, wysoki, wąs mały strzyżony po angielsku, oczy czarne, chód prosty, twarz pociągła, brak zębów na przodzie u góry, na prawym policzku na szczęce blizna.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania go i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
6. Krokocice, obejmującą: wieś Krokocice, kolonję Krokocice, osadę Krokocice, kolonję Łodzia, kolonję Tomaszew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza