-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Sięganów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sięganów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sięganow, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Zwierzchleyski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sciganów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 106, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Sięganów,  w XVI w. Szeganow, wś i fol., pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin; wś ma 11 dm., 169 mk., 172 mr.; fol. 2 dm., 14 mk., 80 mr. Na początku XVI w. dziesięciny dawano kanclerzowi katedry gnieźn., zaś pleban w Marzeninie pobierał tylko kolędę (Łaski, L. B., I, 483).

Spis 1925:
Sięganów, wś i folw., pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 32, folw. 3. Ludność ogółem: wś 206, folw. 26. Mężczyzn wś 98, folw. 13, kobiet wś 108, folw. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 206, folw. 26. Podało narodowość: polską wś 206, folw. 26.

Wikipedia:
Sięganów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SIĘGANÓW par. Marzenin, p. łaski, wieś miała 11 domów, 169 mieszkańców, a folwark 2 domy, 14 mieszkańców i 80 mg ziemi. Dobra własność Franciszka Odrowąża Karsznickiego, obejmowały Zalesie, Niecenię i Sięganów. W 1927 r. Włodzimierz Sulimierskiego. (Kobyłecki 1814 a.67, SGKP t.10, s.604)

1992 r.

 Ziemia Sieradzka 1926 lipiec

23/6 26 r. Ignacy Szymanik, lat 37, ze wsi Sobiepany, gm. Wola-Wężykowa, wskutek nieostrożnej jazdy przejechał śmiertelnie, we wsi Sięganów, gm. Pruszków, Czesława Oleszczaka, lat 1 1/2. Szymonika pociągnięto do odpowiedzialności Sądowej.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2273 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Sięganowie, pow. Łask z dn. 2. 9. 29. L. II. Zw. 6627.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 4

OBWIESZCZENIE
Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku
z dnia 28 stycznia 1933 r. L. 9a/33/32 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Pruszków.
Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 roku Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622 z 1932 r.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 1932 r. uprawomocniło się podlegające wykonaniu orzeczenie, utrzymujące w mocy orzeczenie tegoż Powiatowego Urzędu Ziemskiego z dnia 29 października 1932 r. dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Sięganów, gminy Pruszków, pow. Łaskiego".

(-) J. Walisiak Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 4

OBWIESZCZENIE Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 6 lutego 1933 Nr. 9a/43/32 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Sięganów.
Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11. VII. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 grudnia 1932 roku uprawomocniło się podlegające wykonaniu orzeczenie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 12 października 1932 r. dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi poduchownej Woli Wiązowej, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu Łaskiego".
(-) J. Walisiak
Komisarz Ziemski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
10. Sięganów, obejmującą: wieś Sięganów, kolonję Sięganów, osadę Nr. 3 Sięganów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.

Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

 Orędownik 1936 nr. 116

Czyż niema Polaków ?! Józef Mirowski, zam. we wsi Sięganów, gm. Pruszków oddał sprawę do przeprowadzenia adwokatowi Żydowi w Łasku, mimo iż w Łasku jest 2 adwokatów Polaków. Wstyd!

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 6

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym obwie­szcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Stanisławie Kozirogu, zmarłym w dn. 22 lutego 1935 r., wła­ścicielu 1/2 działki nr 7 uregulowanej w księdze kol. Sięganów nr 1, rep 174-5, pow. łaskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień, 29-lipca 1937 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

 Orędownik 1937 nr. 53

Pożar. W nocy na 2 bm. we wsi Sięganów
na szkodę p. Antoniego Pastusiaka zapaliła się stodoła, od której ogień się przedostał do stodół p. Stasiaka śp. Oleszczaka. Straty wynoszą około 5 000 zł. Celem ustalenia przyczyny pożaru, dochodzenie prowadzi posterunek P. P. w Łasku.

 Orędownik 1937 nr. 107

Postrzelenie. Mieszkaniec wsi Ciąganin pod Łaskiem, p. Oleszczak Kazimierz powracając w dniu 3. bm. z zabawy w Sięganowie został postrzelony przez nieznanego osobnika, któremu udało się zbiec. Dochodzenie prowadzi policja.

 Orędownik 1937 nr. 180

Pożar. W nocy na 5 bm. we wsi Sięganów, gm. Buczek, na szkodę p. Piechulskich spaliła się zagroda gospodarska, wartości około 3500 zł. Przyczyny pożaru na razie nie ustalono. Dochodzenie prowadzi policja.

 Orędownik 1937 nr. 182

Pożar. W nocy na 5 bm., we wsi Sięganów, gm. Buczek na szkodę Ludwika Oleszczaka spaliły się dwa domy mieszkalne i szopy. Straty są znaczne. W celu ustalenia przyczyn pożaru, dochodzenie prowadzi policja w Łasku.

 Orędownik 1938 nr. 79

Wypadek samochodowy. W dniu 31 ub. mies. na szosie Łask-Widawa w pobliżu wsi Sięganów pod Łaskiem zderzyły się 2 samochody osobowe, należące do Marjana Frejlicha, notariusza z Widawy i do inż. Bronisława Bryknera z Bydgoszczy. Oba samochody uległy zniszczeniu. Wypadku w ludziach nie było.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 22 lipca 1939 roku:
22) grunty ukazowe scalonej wsi Sięganów, gminy Pruszków o obszarze 221 ha 1815 m. kw., podzielone na 39 gospodarstw rolnych oraz na place strażacki, szkolny, na grzebowisko, kopalnię piasku i na przestrzeń 2 ha 0287 m. kw., znajdującą się pod szosą.
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. VII-1/1
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
1. wsi Zapolice, gminy Zapolice, powiatu łaskiego,
2. wsi Sięganów, gm. Pruszków, powiatu łaskiego,
3. wsi Dobra, gminy Pruszków, powiatu łaskiego,
4. wsi Brzeski, gminy Sędziejowice, powiatu łaskiego,
nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla powyższych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łasku pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
II. Obszar scalenia gruntów wsi Sięganów gminy Pruszków, pow. łaskiego.
1. Walenty Oleszczak, N-ry działek 31, 12, 99 o pow. w ha 0.5838, 3.3952, 2.6847.
2. Józef 1/2 i Bronisława 1/2 małż. Kowalińscy, N-ry działek 28, 10 o pow. w ha 0.2975, 6.9667.
3. Władysław 5/14, Aniela 5/14 małż. Fraszka, Władysław Adamczyk 2/7, N-ry działek 37 79, 91-a o pow. w ha 0.9156, 5.6968, 1.6011.
4. Stanisław Borowski 1/2 i Józef Oleszczak 1/2, Nr. działki 86 o pow. w ha 3.6238.
5. Franciszek 1/2 i Janina 1/2 małż. Świercz, N-ry działek 18, 2 o pow. w ha 2.6358, 2.0793.
6. Franciszek Świercz, N-ry działek 19, 75 o pow. w ha 2.3228, 3.0433 razem 5.3661 w tym gruntów hipotekowanych: 2.6050.
7. Franciszka Fraszka, N-ry działek 14, 64 98 o pow. w ha 1.6408, 5.7681, 2.7620, razem 10.1709, w tym gruntów hipotekowanych 4.7521.
8. Stanisław 1/2 i Marianna 1/2 małż. Ludwisiak, N-ry działek 46, 78, 81 o pow. w ha 0.7461, 2.0080, 1.7636, razem 4.5177, w tym gruntów hipotekowanych 1.2629.
9. Ludwik Gidyński, Nr. działki 90, o pow. w ha 5.4712.
10. S-cy Wincentego Koziroga po 1/5: Stanisław, Władysław, Józefa, Irena i Bronisława, rodzeństwo Koziróg, N-ry działek 17, 34, 95 o powierzchni w ha 2.9493, 0.3957, 4.2106.
11. Józef Kraszewski 1/10, Antonina Żyszkiewicz 1/10, Stanisław Kocik 1/10, Józefa Modliszewska 1/5, Cecylia Madalińska 1/30, Antonina Wojteczek 1/30, Franciszek Kowalski 1/30 i Konstancja Antczak 1/30, N-ry działek 6, 23 o pow. w ha 1.1788, 2.7491.
12. Michalina Pietrasik, Nr. działki 26 o pow. w ha 0.1842.
13. Marianna Zyszkiewicz, N-ry działek 47, 77, 82 o pow. w ha 0.8271, 1.2271, 1.9139.
14. S-cy Ludwika Oleszczaka po 1/5: Kazimierz, Władysław, Stanisław, Kazimiera i Marianna, rodzeństwo Oleszczak, N-ry działek 11, 76 o pow. w ha 5.1179, 2.2720, razem 7.3899, w tym gruntów hipotekowanych 1.7092.
15. Mikołaj 1/2 i Józefa 1/2 małż. Laskowscy, N-ry działek 35, 80, 101 o pow. w ha 0.2549, 4.2327, 1.7981.
16. Marcin 1/2 i Marianna 1/2 małż. Laskowscy, N-ry działek 27, 22, 41, 103 o pow. w ha 0.2196, 1.9643, 2.2804, 3.4689.
17. Bolesław 1/2 i Kazimiera 1/2 małż. Labos, N-ry działek 15, 94 o pow. w ha 2.4475, 3.1735.
18. Antoni Łaguniak 1/2 i po 1/6: Michał, Stanisław i Marianna, rodzeństwo Łaguniak, N-ry działek 13, 87 o pow. w ha 1.6533, 4.3613.
19. Karol 1/2 i Władysława-Marianna 1/2, małż. Cylanowicz, N-ry działek 4, 45, 54, 105 o pow. w ha 1.6635, 2.4994, 4.4799, 2.7948.
20. Józefa Krawczyk, Nr. działki 93 o pow. w ha 4.3867.
21. Józefa Piechulska I v. Ludwisiak 3/4 i Stanisława Nowicka 1/4, N-ry działek 16, 88 o pow. w ha 3.2155, 3.2071.
22. Bolesław Ludwisiak, N-ry działek 91, 79-a o pow. w ha 2.4199, 1.0000.
23. Antoni Nowicki 43/90, S-cy Zofii Nowickiej 8/90: Marianna, Michał, Władysław, rodz. Nowiccy, Zofia Nowicka z Antczaków 4/30, i po 1/30 Jakób Nowicki, Feliks Nowicki i Sabina Hałaj oraz Ludwika Ludwisiak 1/5, N-ry działek 32, 89 o pow. w ha 0.1157, 9.1401.
24. Szymon 3/6 i Apolonia 1/3 małż. Oleszczak oraz S-cy Eufemii Tomaszewskiej: Regina 1/12, Irena 1/12, rodz. Tomaszewscy, N-ry działek 50, 73, 83 o pow. w ha 0.6640, 2.8409, 4.2366.
25. Ludwik 1/4 i Aniela 1/4 małż. Oleszczak oraz Anna Oleszczak 1/2, Nr. działki 92 o pow. w ha 7.6816.
26. Stanisław, syn Stanisława 1/5 i Stefania 2/5 małż. Kowalscy, Jan Kowalski 1/5, oraz Stanisław 1/10 i Waleria małż. Dąbrowscy, N-ry działek 33, 8 o pow. w ha 0.3421, 6.6755.
27. Stanisław Kowalski, syn Wojciecha 1/2 i Franciszek Kowalski syn Wojciecha 1/2., N-ry działek 25, 70 o pow. w ha 0.7787, 1.8181.
28. Władysław 1/2 i Bronisława 1/2 małż. Kowalscy, N-ry działek 9, 29 o pow. w ha 4.6437, 0.2834.
29. Antoni 1/2 i Rozalia 1/2 małż. Pastusiak, N-ry działek 20, 30 o pow. w ha 3.6763, 0.1881.
30. Jadwiga Oleszczak 288/757, Stanisław Oleszczak 143/757, Genowefa Szkudlarek 116/757, i po 35/757: Leokadia Gajewska, Marianna Borowska, Józefa Oleszczak, Stanisława Oleszczak, Kazimiera Oleszczak i Roman Oleszczak, N-ry działek 51, 84, 96 o pow. w ha 0.5433, 5.7953, 4.0529.
31. Kazimierz 360/395 i Eleonora 35/395 małż. Kocik, N-ry działek 24, 48, 85, o pow. w ha 0.7861, 0.5306, 3.5359.
32. Stefan 1/5 i Helena 1/5 małż. Ludwisiak, Edmund 1/5 i Zofia 1/5 małż. Ludwisiak oraz Julian Radwański 1/5, N-ry działek 97, 108, 112, 111, o pow. w ha 3.9622, 1.3660, 0.3378.
33. Józefa Pastusiak 1/2 i Irena Antczak 1/2, N-ry działek 39, 68, 106, 111 o pow. w ha 2.0704, 1.5966, 1.0024, 0.4440.
34. Józefa 1/2 i Antoni 1/2 małż. Wójcik, N-ry działek 5, 38, 107, 110 o pow. w ha 1.5187, 2.7993, 1.0917, 0.3054, razem 5.7151, w tym gruntów hipotekowanych 2.8631.
35. Po 1/20: Józefa Szmida, Konstancja, Zofia, Leokadia rodz. Oleszczak, oraz po 1/5 Szczepan Oleszczak, Mateusz Oleszczak, Marianna Świątek i Helena Widawska, N-ry działek 1, 100, 109 o pow. w ha 0.7725, 2.7703, 1.6626.
36. Po 2/9: Apolonia Święgocka, Bolesław Nowicki, Władysław Nowicki oraz S-cy Wojciecha Łaskiego 3/9, N-ry działek 3, 42, 102 o pow. w ha 1.3372, 1.4162, 2.3609.
37. Marianna Dąbrowska 1/2, Aleksandra, Stanisława, Teodor i Leopold rodz. Dąbrowscy po 1/8, N-ry działek 21, 49, 53 o pow. w ha 0.7802, 0.4725, 7.8677.
38. Tomasz, Michał, Stanisław, Marcin, Salomea i Florentyna rodz. Koziróg po 1/6, N-ry działek 7, 40, 104 o pow. w ha 2.1126, 2.0252, 3.3670.
39. Stanisław-Maksymilian Koziróg, Nr. działki 43 o pow. w ha 0.3162.
40. Plac szkolny, Nr. działki 52, o pow. w ha 0.3750.
Plac straży pożarnej, Nr. działki 36 o pow. w ha 0.2542.
Grzebowisko dla padliny, Nr. działki 58, o powierzchni w ha 0.5110.
Kopalnia piasku, Nr. działki 39 o pow. w ha 0.5959.
41. Szosa, Nr. działki 113, o pow. w ha 2.0287.
Za Starostę Powiatowego:
(—) L. Rozengart.
Komisarz Ziemski.

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jan Szmit pojechał pierwszy i na pewno nie żałuje
Jan Szmit z gminy Pruszków pow. łaskiego okazał się energicznym, przedsiębiorczym człowiekiem. Widząc, że jego maleńkie gospodarstwo w rodzinnej wsi nie może go wraz z rodziną wyżywić zdecydował się przesiedlić na Ziemie Zachodnie i jako jeden z pierwszych w swojej gminie wyruszył na poszukiwanie odpowiedniego gospodarstwa.
W PRN otrzymał bezpłatny bilet więc podróż nic go nie kosztowała. Upatrzył sobie ładne gospodarstwo, do tego otrzymał bezprocentową umarzalną pożyczkę na kupno krowy i konia i dziś już jest gospodarzem całą gębą.
W ślad za Szmitem wyjechał z grom. Okup Henryk Bielicki.
Za tymi ruszyli inni małorolni i bezrolni z pow. łaskiego. Tadeusz Witek z grom. Kopyść gminy Bałucz i Stanisław Witek z Łasku i Bolesław Walczak cisnący się dotychczas na małej, dzierżawie w grom. Wronowice gm. Łask. Ryszard Kaźmierski z Widawy wyjechał jako magazynier do PGR na Ziemiach Zachodnich, a młode małżeństwo — Zamelscy z Zelowa wyjechali do spółdzielni produkcyjnej. W tych dniach wyjadą jeszcze Andrzej Osman i Zofia Dzikowska.
Na zwiady — w celu upatrzenia sobie gospodarstw wyruszyli: Józef Sadkowski z Pabianic, Kazimierz Gabelski z Sięganowa gm. Pruszków, Antoni Szczepaniak z Pruszkowa i Bielawski z Kolumny. Nic dziwnego, pow. łaski należy do najbardziej przeludnionych powiatów naszego województwa, gdzie procent małorolnych i bezrolnych jest dość duży.
Na Ziemiach Zachodnich są jeszcze połacie ziemi leżące odłogiem i czekające na ręce które by je uprawiły. Uchwała Rządu w sprawie osiedleńczej idzie na rękę małorolnym i bezrolnym umożliwiając im na dogodnych warunkach uzyskanie gospodarstw na Ziemiach Zachodnich. — Oprócz bezprocentowych pożyczek na zakup inwentarza i bezpłatnego przejazdu, przesiedleńcom przysługuje wiele ulg i uprawnień. Przede wszystkim zaś są całkowicie zwolnieni od wszystkich podatków przez pierwsze trzy lata po osiedleniu, zaś przez dwa lata — od obowiązku sprzedaży państwu zboża i zwierząt rzeźnych.
Na podst. koresp. L.
oprac. E. M.

Dziennik Łódzki 1953 nr 100

W gminie Pruszków młodzież i starsi żyją przygotowaniami do wielkiego święta
W całej gm. Pruszków, czy to w spółdzielniach produkcyjnych Okup Wielki, Okup Mały i Zielencice, czy w każdej z 12 gromad wiele mówi się o przygotowaniach do należytego uczczenia 1 Maja.
I nie tylko mówi się, lecz przyśpiesza wykonanie podjętych zobowiązań.
Niezależnie od normalnych prac w polu chłopi z Sycanowa naprawiają nawierzchnię drogi przez wieś, oczyszczają rowy, przeprowadzają walkę z chwastami i ze szkodnikami roślin.
Wrzesiniacy również żwirują drogę gromadzką i wysadzają po obydwu jej stronach smukłe drzewka. Ci, którzy posiadają poletka rzepaku, ramami chwytnymi wyławiają żarłoczne żuczki słodyszka. Poza tym wszyscy bez wyjątku przyśpieszają sadzenie ziemniaków.
— Bo jakeśmy się zobowiązali, że na 1 Maja ma być koniec z sadzeniem, to musi być koniec!
W Rossoszy 83 obecnych na zebraniu gospodarzy i gospodyń podjęło współzawodnictwo z sąsiadami z gr. Wrzesiny.
— Drogę wyreperujemy jeszcze lepiej niż oni, a w sadzeniu ziemniaków też się nie da my wrzesiniakom.
— A ja proponuję jeszcze jedno zobowiązanie — rzekł prezes gromadzkiego koła ZSCh. — Niech każdy z nas o miesiąc skróci termin obowiązkowej odstawy tuczników — zgoda?
I wszyscy bez wyjątku podnieśli ręce.
Mieszkańcy Sięganowa przebudowują mostek na drodze i porządkują drogę. Poza tym zobowiązali się zakończyć sianokosy o tydzień wcześniej niż w roku ub. oraz po żniwach wykonać wszystkie podorywki ściernisk i siew poplonów do 15 sierpnia.
W Marzeninie realizację zobowiązań 1-majowych widać na każdym kroku. Młodzież zbiera złom i makulaturę. Mężczyźni i kobiety pracują przy uporządkowaniu drogi przez wieś, na skwerkach pojawiają się kwiaty.
Również dla uczczenia Święta Pracy gromada podjęła cenne zobowiązania długookresowe, a więc: do 15 maja ukończyć sadzenie ziemniaków, założyć pólka chwytne do walki ze stonką, jak najczęściej przeglądać uprawy ziemniaczane, sianokosy ukończyć przed okwitnięciem traw, zaraz po żniwach rozpocząć omłoty i natychmiast wykonać obowiązkową odstawę zboża, jak najrychlej wykonać podorywki i zasiać poplony, w terminie rozpocząć jesienną akcję siewną, używając tylko ziarna kwalifikowanego, wykopki ziemniaków zakończyć do 28 października, a po ukończeniu wszystkich prac polnych przeprowadzić konserwację wszystkich maszyn i narzędzi rolniczych.
W dniu 1 Maja, poza manifestacją w Łasku, w kilku punktach gminy Pruszków odbędą się akademie oraz zabawy ludowe.

C. M.

Dziennik Łódzki 1969 nr 55

W Księganowie pow. Łask spłonęły 2 stodoły. Przyczynę pożaru bada komisja. Straty ok. 27 tys. zł. (kl)

Dziennik Łódzki 1970 nr 18

KRONIKA WYPADKÓW
W Sięganowie pow. Łask kierowca "Żuka" Roman J. nie zachował należytej ostrożności i potrącił jadącego na rowerze Leszka S., który zmarł w drodze do szpitala.

Dziennik Łódzki 1970 nr 144

Kronika wypadków
Wczoraj w miejscowości Sięganów, pow. Łask, jadącego na rowerze Wiesława J. (45 lat) potrącił "Star", którego kierowcą był Stanisław W. Chłopiec doznał ciężkich obrażeń ciała. Przewieziony do szpitala.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza