-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Sęk

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sęk, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.


Słownik Geograficzny:  
Sęk,  osada, pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Burzenin, odl. od Sieradza 20 w., ma wraz ze wsią Będków 26 dm., 189 mk.

Spis 1925:
Sęk, wś, pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 71. Mężczyzn 26, kobiet 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71. Podało narodowość: polską 71.

Sęk, obecnie część wsi Będków w gminie Burzenin.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
2. Będków, obejmującą: wieś Będków, folwark Będków, wieś Sęk.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 103

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Woźniakowej, współwłaścicielce osady we wsi Sęk, gminy Barczew, oznaczonej Nr. 1 tabeli i Nr. 108 rep. hip.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 13 lipca 1934 r. W powołanym terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza