-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Rzężawy

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rzezawy, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rzęrzawy w kl. Goszcz., parafia goszczonow (goszczanów), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rzążawy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 64, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Rzężawy  al. Rzązawy, w XVI w. Rzyszawy, kol. z os. Górką Rzężawską, nad odnogą Prosny, pow. turecki, gm. i par. Goszczanów, odl. 28 w. od Turka; kol. ma 14 dm., 95 mk., 238 mr.; os. 1 dm., 3 mk. Rz. wchodziły w skład dóbr Goszczanów. W 1827 r. było 8 dm., 64 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (II, 62) w opisie par. Goszczanów.

Spis 1925:
Rzężawy, wś, pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 115. Mężczyzn 49, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 115. Podało narodowość: polską 115.

Wikipedia:
Rzężawy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1827 nr 110

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Dobra Ziemskie Goszczonów, składaiąee się z Folwarku w Goszczonowie, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z wsi zarobney Rzęzawy i wsi Kokoszki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskim sytuowane, aktem przez podpisanego Komornika dnia 18 Stycznia r. b. sądownie zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego W. Franciszkiem Nowosielskim tu w Kaliszu w Kancellaryi iego w dniu 1 Czerwca r. b. na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela tegoż roku, wydzierżawione będą. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, złożone są w Biórze tegoż Rejenta, które każdego czasu przeyrzeć można. — Z dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca W. Jan Szmidt corocznie po 7800 zł: Pol:; o czem zawiadomia interessowaną publiczność.
Kalisz dnia 26 Marca 1827 roku.
Józef Narczyński.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 104

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż W dniu 22 maia r. b. przed Wnym Woyciechem Morkowskim reientem powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w kancellaryi iego, odbywać się będzie publiczna licytacya, na którey dobra ziemskie Goszczonów ze wszystkiemi przyległościami i użytkami, w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim położone, sądownie zaięte, na lat 3 poczynaiąc od St. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącemu wydzierżawione będą, a to w dwóch następuiąeych oddziałach. 1. W oddziale pierwszym o godzinie 10, wieś folwarczna Goszczonów, z wsią zarobną Rzęzawy zwaną, z którey dotychczasowy dzierżawca Melchior Wesołowski płaci roczney dzierżawy po 7800 złp. 2. W oddziale drugim o godzinie 2 z południa, propinacya we wsi Kokoszki zwaney, do dóbr Goszczonowa należącey, a w bliskości miasta Błaszki sytuowaney, wraz z karczmą, z zabudowaniami i rolą przyległą, oraz z tłukami przez włościan wsi Kokoszki odbywać się winnemi, z wyłączeniem czynszów przez tychże włościan opłacanych. Propinacya ta przynosiła dotąd po 4000 złp. corocznie. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie tych dóbr nastąpi, oraz protokuły zaięcia nieruchomości, każdy z interessentów w czasie właściwym w biórze tegoż reienta przeyrzeć może. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. w Kaliszu d. 20 marca 1830 r. Józef Naroczyński

Dziennik Powszechny 1833 nr 86

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Zawiadomia ninieyszem, że w terminie licytacyi dnia 10 Maia r. b. przed W. Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie, w biurze Jego o godzinie 10 zrana rozpocząć się maiącey,dobra ziemskie Goszczonów, składaiące się z wsi i folwarku Goszczonów, z wsi zarobney Rzezawy, i z wsi Kokoszki, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim sytuowane, na lat trzy od S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierzawione zostaną, a to podług warunków u tegoż Reienta odczytać się mogących. Dobra te przynoszą dotąd co roczney dzierzawy po 7,920 złp. Kalisz dnia 12 Marca 1833 roku. Józef Narczyński.

Kurjer Warszawski 1834 nr 298

W dniu 28 Marca r. b. o godzi: 8 wieczorem, wszczął się we wsi Rzęzawach powiecie Wartskim wdztwie Kaliskiem, pożar z podłożenia ognia wynikły, przez który stodoła do Józefa Młynarczyka zagrodnika należąca, na zł. 50 oceniona, ogniem spłonęła. Podejrzenia wskazywały sprawcę tej zbrodni w osobie zięcia poszkodowanego Młynarczyka, Franciszka Woźniaka. Pociągnięty tenże Woźniak do odpowiedzialności, początkowo przed Sądem policji prostej przyznał, iż gdy z poburzenia własnych rodziców, opuściła go żona, a nadto gdy ciż rodzice żony, pewnego razu w Kościele z niego się wyśmiewali, do rozpaczy przywiedziony, po długotrwałym namyśle, postanowił się zemścić, iakoż udał się do wsi Rzęzaw i zawinięty w szmatę ogień pod dach stodoły Młynarczyka teścia swego podłołył. W dalszej inkwizycji zaprzeczył wprawdzie Woźniak rozmyślnego sprawienia pożaru i utrzymywał iakoby spiąc w stajni z fajką przez nieostrożność ogień wzniecił, gdy iednakże to późniejsze tłómaczenie okazało się nie rzetelnem, albowiem An: Woźniak brat iego rodzony zeznał, iż przed nim zaraz po nastąpionym pożarze, do wzniecenia takowego, sam obwiniony bezpośrednio się przyznał; Sąd przeto Kryminalny Województw Mazowiec: i Kalisk: rozpoznaje czyn ten, wyrokiem dnia 20 Wrze: r. b. zapadłym Franciszka Woźniaka za przekonanego o zbrodnią podpalenia uznał, i z mocy Art: 31,41, 42 , 44 Kodexu karnego Polskiego i Arty: 2 prawa sejmowego z daty 13 Czerwca 1825 r. na dożywotnewięzienie warowne ze skutkiem tej kary i odebraniem, w miejscu dokonania tej zbrodni, dwukrotnie publicz: chłosty, go skazał.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 144

LISTY GОŃСΖE.
(Ν. D. 2898) Sąd Ρolicyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze, i osoby prywatne, aby Jana Pętelewskiego włościanina z wsi Rzęzaw Gminy Goszczonowa o kradzież konia obwinionego, zbiegłego, lat 38 wieku liczącego, wzrostu dobrego, włosów ciemnych, twarzy ściągłej ospowatéj, oczu niebieskich, śledzić; i ujętego Sądowi tutejszemu; lub najbliższemu dostawić raczyły.
Kalisz d. 27 Maja (8 Czerwca) 1844 r.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Echo Tureckie 1926 nr 43

Komornik
Przy Sądzie okręgowym w Kaliszu, K. Kar­kowski zamieszk. w m. Turku obwieszcza, że w dniu 9 kwietnia 1927 r. o godz. 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Turku, na zaspokojenie należności Antoniego Sobczyka i Sczepana Nowickiego z tytułów wykonawczych Sądu Pokoju Ustkowskiego w Warcie z dnia 26 września i 31 grudnia 1925 r. N.N.C. 405 i 376 | 25 r. w sumie 306 zł. 58 gr. z %% i kosztami, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną praw. Antoniego Switacza do niepodzielnej osady włościańskiej położonej we wsi Rzężawy, gm. Goszczanów pod tab. lik. Nr. 1, przes­trzeni 17 mor. 272 pr., na której to osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z drzewa pod słomą, obora z drzewa pod słomą i stodoła z drzewa pod słomą. Osada nie ma urządzonej księgi hipo­tecznej w zastawie ani dzierżawie nie znaj­duje się.
Licytacja praw Antoniego Switacza do wspomnianej osady rozpocznie się od sumy szacunkowej 750 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadjum 75 zł. Warunki licytacyjne mogą być przeglą­dane u komornika prowadzącego sprzedaż a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 84

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, za­mieszkały w mieście Turku, obwieszcza, że w dn. 9 kwietnia 1927 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, na zaspokojenie należności Antoniego Sobczyka i Szczepana Nowickiego, z tytułów wykonawczych są­du pokoju Ustkowskiego w Warcie, z dn. 28 września i 31 grudnia 1925 r., Nr. Nr. C. 405 i 376/25 r., w sumie 306 zł. 58 gr. z %% i kosztami, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną praw Antoniego Świtacza do niepo­dzielnej osady włość., położonej we wsi Rzężawy, gm. Goszczanów, pow. turkowskim, pod tab. likw. Nr. 1, przestrzeni 17 morg. 272 pręt., na której to osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z drzewa, pod słomą, obora z drzewa, pod słomą i stodoła z drzewa, pod słomą.
Osada nie ma urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie, ani w dzier­żawie nie znajduje się.
Licytacja praw Antoniego Świtacza do wspomnianej osady rozpocz­nie się od sumy szacunkowej 750 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 75 zł.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika, prowadzą­cego sprzedaż, a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 6 lipca 1928 roku
postanowił:
1) zatwierdzić wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku z dnia 11 czerwca 1928 roku Nr. 835,
2) rozszerzyć obszar scalenia wsi Goszczanów, gm. Goszczanów, pow. tureckiego przez włączenie:
1) około 3,5 ha gruntów parafji Goszczanów;
2) około 20,0 ha gruntów stanowiących część kolonji Aleksów, należących do sukcesorów Józefa Michalaka i S-rów Antoniny Sukiennikowej;
3) około 9 ha gruntów wsi Poniatów, będących w posiadaniu Michała Kurzawy, Jana Sobieraja, Pawła Ostaszewskiego, Józefa Ossolskiego, Jana Solarczyka, Antoniego Nowaka, Stanisława Similaka, Leona Jeżewskiego, Piotra Strzelczyka, Marcina Rębowskiego, Stanisława Grabarczyka, Marjanny Krawczyk, Michała Rzeźniczaka, Jana Nowaka, Józefa Habir, Pawła Nowakowskiego, Stanisława Augustyniaka i Józefa Nowaka;
4) trzy działki gruntów z kolonji Poniatów I należąca do S-rów Marciniaka Stanisława, Oleszczyka Tomasza, Tabaki Michała i Leszczyńskiego Józefa o powierzchni około 5 ha;
5) część gruntów hipotecznych kolonji Goszczanów, należacych do S-rów Antoniny Sukiennikowej, Janickiego Baltazara, Jana Juszczaka, Jana Misia i S-rów Marciniaka Stanisława;
6) gruntów Pawła Kremerysa ze wsi Rzężawa oraz gruntów kolonji Stojanów należących do Franciszka Szewczyka, Józefa Bażanta, Józefa Maciejewskiego, Pawła Kremerysa, Michaliny Klesta, Józefa i Antoniny Pawlaków, Józefa Staszczyka, Jana Felisiaka, Michała Jeziorskiego. Franciszka Pustelnika, Jana Ogłoza, Józefa Zamojskiego i Józefa Olbińskiego o przestrzeni około 30 ha w celu wyprostowania granicy obszaru scalenia ze wsią Rzężawa i kolonją Stojanów.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1929 r.
Z p. Prezesa: (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Echo Tureckie 1929 nr 24

Obwieszczenie Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 26 czerwca 1929 r. o godz. 10 rano we wsi Żenżawy gminy Goszczanów będzie sprzedawany przez licytację majątek rucho­my, należący do Józefa i Marjanny małż. Pawlaków składający się z bryczki i t. p. oszacowany do sprzedaży na sumę 450 zł. którego opis i szacunek przejrzany być mo­gą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.


Echo Tureckie 1929 nr 46

Ogłoszenia drobne.

Franciszek Szewczyk roczn. 1889 ze wsi Rzęźny gm. Goszczanów, zagubił dokument wojskowy wy­dany przez P. K. U. Kutno w r. 1920.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 84

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Turku obwieszcza, że na dzień 21 stycznia 1930 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) nieruchomości we wsi Rzeżany, gm. Goszczanów, pow. turec­kiego, składającej się z północnej połowy osady włościańskiej, zapisanej w tab. pod Nr. 1, przestrzeni 8 morg. 286 pręt. ziemi, bez budynków, należącej do Stanisława i Józefy małż. Klecha(...).

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
14. Rzężawy, obejmującą wieś Rzężawy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/8/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 1278/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady.
-Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/8/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436) ulega następującym zmianom:
5) w § 1 p. II. po słowach: „14. Rzężawy, obejmującą: wieś Rzężawy" dodaje się: .15. Sulmów, obejmującą: wieś Sulmów i folwark Sulmów", oraz „16. Poniatówek, obejmującą: kol. Poniatówek".
(—) Hauke-Nowak.
Wojewoda.

Echo Tureckie 1936 nr 42

Zmarnowane odkrycie
W tych dniach dwaj gospodarze wsi Rzęzawa, gm. Goszczanów, pow. tureckiego w czasie robót natrafili na grób przedhistory­czny, ciałopalny, z dwoma urnami. "Starym zwyczajem" odkrywcy urny ze złości rozbili na "kaszę" za brak w nich "skarbów".

W ten sposób przepadły dla nauki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza